Catalog entry rKTs-K699 (Kanjur)

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ

'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa

ārya-avalokiteśvaranāmāṣṭaśataka

The Hundred and Eight Names of Avalokiteśvara


'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa (A D J Pj)
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa rgyad pa (C Cz Dd Dk Gt H L N Np Pj Pz Q R S Ty U V)
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gis mtshan brgya rtsa rgyad pa (F)
'phags pa spyan ras gzigs mtshan brgya rtsa rgyad pa (Z)
spyan ras gzigs kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs


A736

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa
ཨཱརྱཱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར་སྱ་ནཱ་མ་ཥྚ་ཤ་ཏ་ཀྂ
Ar+yA ba lo ki te sh+wa ra sya nA ma aSh+Ta sha ta kaM
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, tsa, 503-507


Colophon:
རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རིང་བསྲེལ་རིན་པོ་ཆེ་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ། འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་རྫོགས་སོ
rgyal ba thams cad kyi ring bsrel rin po che za ma tog ces bya ba/ 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa rdzogs soA912

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa
ཨཱརྱཱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར་སྱ་ནཱ་མཱཥྚ་ཤ་ཏ་ཀྂ
Ar+yA ba lo ki te sh+wa ra sya nA mASh+Ta sha ta kaM
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, e, 628-632


Colophon:
རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རིང་བསྲེལ་རིན་པོ་ཆེ་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་རྫོགས་སོ
rgyal ba thams cad kyi ring bsrel rin po che za ma tog ces bya ba 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa rdzogs so

B747

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་རྒྱད་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa rgyad pa
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, tsa, 56a4-57b3


C386

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་རྒྱད་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa rgyad pa
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, tsa, 47b6-49b8
Set: MWEAP1034-2-2

C530

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་རྒྱད་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa rgyad pa
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, 'a, 231b5-233b5
Set: MWEAP1034-2-2Cz067-012

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་རྒྱད་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa rgyad pa
ཨཱ་རྱཱ་བ་ལོ་ཀི་ཙ་ཤv་ར་ཱ་ནཱ་མ་ཥྚ་ཤ་ཏ་ཀན
A r+yA ba lo ki ts shva ra A nA ma aSh+Ta sha ta kan
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud ma, 48b5-51a5

Colophon:
རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རིང་བསྲེལ་རིན་པོ་ཆེ་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་རྫོགས་སོ
rgyal ba thams cad kyi ring bsrel rin po che za ma tog ces bya ba 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa rdzogs so

D705

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa
ཨཱརྱཱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤཝ་ར་སྱ་ནཱ་མ་ཥྚ་ཤ་ཏ་ཀྂ
Ar+yA ba lo ki te shwa ra s+ya nA ma aSh+Ta sha ta kaM
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, tsa, 171b1-173a5
Set: MW4CZ5369

rgyud, tsa, 171b1-173a5
Set: MW30532

rgyud, tsa, 171b1-173a5
Set: MW3CN20612

rgyud, tsa, 171b1-173a5

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་རྫོགས་སོ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa rdzogs soD900

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa
ཨཱརྱཱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤཝ་ར་སྱ་ནཱ་མཱཥྚ་ཤ་ཏ་ཀྂ
Ar+yA ba lo ki te shwa ra s+ya nA mASh+Ta sha ta kaM
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, e, 215b1-217b2
Set: MW4CZ5369

gzungs, e, 215b1-217b2
Set: MW30532

gzungs, e, 215b1-217b2
Set: MW3CN20612

gzungs, e, 215b1-217b2

Colophon:
རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རིང་བསྲེལ་རིན་པོ་ཆེ་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་རྫོགས་སོ
rgyal ba thams cad kyi ring bsrel rin po che za ma tog ces bya ba 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa rdzogs so

Dd066-056

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་རྒྱད་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa rgyad pa
ཨཱ་རྱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤv་ར་སྱ་ནཱ་མཱཥྚ་ཤ་ཏ་ཀ
A rya ba lo ki te shva ra sya nA mASh+Ta sha ta ka
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus E, 313b3-316b3

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་རྒྱད་པ་རྫོགས་སོ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa rgyad pa rdzogs soDd095-019

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་རྒྱད་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa rgyad pa
ཨཱ་རྱཱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤv་ར་སྱ་ནཱ་མ་ཥྚ་ཤ་ཏ་ཀྂ
A ryA ba lo ki te shva ra sya nA ma aSh+Ta sha ta kaM
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud tsa, 209b4-211b5

Colophon:
རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རིང་བསྲེལ་རིན་པོ་ཆེ་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་རྫོགས་སོ
rgyal ba thams cad kyi ring bsrel rin po che za ma tog ces bya ba 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa rdzogs so

Dk104-012

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་རྒྱད་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa rgyad pa
ཨཱ་རྱཱ་བ་ལོ་ཀི་ཙ་ཤv་ར་ཱ་ནཱ་མ་ཥྚ་ཤ་ཏ་ཀན
A r+yA ba lo ki ts shva ra A nA ma aSh+Ta sha ta kan
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud ma, 56b2-59b1

Colophon:
རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རིང་བསྲེལ་རིན་པོ་ཆེ་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་རྫོགས་སོ
rgyal ba thams cad kyi ring bsrel rin po che za ma tog ces bya ba 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa rdzogs so

F567

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གིས་མཚན་བརྒྱ་རྩ་རྒྱད་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gis mtshan brgya rtsa rgyad pa
ཨཱརྱ་ཝ་ལོ་ཀི་རེ་ཤྭ་ར་སྱ་ན་མ་ཥྚ་ཏ་ཀ་ན
Ar+ya a wa lo ki re sh+wa ra s+ya na ma aSh+Ta ta ka na
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, tsha, 151b2-154a7
Set: MW2KG210295


Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གིས་མཚན་བརྒྱ་རྩ་རྒྱད་པ་རྫོགས་སོ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gis mtshan brgya rtsa rgyad pa rdzogs so

Gt084-012

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་རྒྱད་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa rgyad pa
ཨཱ་རྱཱ་བ་ལོ་ཀི་ཙ་ཤv་ར་ཱ་ནཱ་མ་ཥྚ་ཤ་ཏ་ཀན
A r+yA ba lo ki ts shva ra A nA ma aSh+Ta sha ta kan
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud ma, 46b7-49a6

Colophon:
རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རིང་བསྲེལ་རིན་པོ་ཆེ་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་རྫོགས་སོ
rgyal ba thams cad kyi ring bsrel rin po che za ma tog ces bya ba 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa rdzogs so

H668

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་རྒྱད་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa rgyad pa
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, pha, 28b7-31b7


J694

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, tsa, 44a1-45b4
Set: -

Set: MW4PD3142

J818

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, 'a, 215b3-217b2
Set: -

Set: MW4PD3142L540

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་རྒྱད་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa rgyad pa
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, ma, 43b3-45b7


N630

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་རྒྱད་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa rgyad pa
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, pha, 438a2-440b4
Set: MW2KG5014

rgyud, pha, 438a2-440b4
Set: MW2KG210297Ng46.27

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa
རྱ་བ་ལོ་ཀྱི་ཏེ་ཤྭ་ར་སྱ་ན་མ་ཥྛ་ཤ་ཏ་ཀན
ar+ya ba lo kyi te sh+wa ra s+ya na ma a Sh+Tha sha ta kan
Location:
Set: MW2KG229028

mdo, ha, 79b4-81a8

Colophon:
རྒྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རིང་བསྲེལ་རིན་པོ་ཆེ་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་རྫོགས་སྷོ།།
rgya ba thams cad kyi ring bsrel rin po che za ma tog ces bya ba 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa rdzogs s+ho//

Np053-012

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་རྒྱད་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa rgyad pa
ཨཱ་རྱཱ་བ་ལོ་ཀི་ཙ་ཤv་ར་ཱ་ནཱ་མ་ཥྚ་ཤ་ཏ་ཀན
A r+yA ba lo ki ts shva ra A nA ma aSh+Ta sha ta kan
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud ma, 48a5-50b5

Colophon:
རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རིང་བསྲེལ་རིན་པོ་ཆེ་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་རྫོགས་སོ
rgyal ba thams cad kyi ring bsrel rin po che za ma tog ces bya ba 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa rdzogs so

Pj033-056

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་རྒྱད་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa rgyad pa
ཨཱ་རྱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤv་ར་སྱ་ནཱ་མཱཥྚ་ཤ་ཏ་ཀ
A r+ya ba lo ki te shva ra sya nA mASh+Ta sha ta ka
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus E, 253b4-255b7

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་རྒྱད་པ་རྫོགས་སོ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa rgyad pa rdzogs soPj096-019

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa
ཨཱརྱཱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤཝ་ར་སྱ་ནཱ་མ་ཥྚ་ཤ་ཏ་ཀྂ
Ar+yA ba lo ki te shwa ra s+ya nA ma aSh+Ta sha ta kaM
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud tsa, 203b6-206a2

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་རྫོགས་སོ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa rdzogs so

Pz035-056

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་རྒྱད་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa rgyad pa
ཨཱ་རྱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར་སྱ་ནཱ་མཱཥྚ་ཤ་ཏ་ཀ
A r+ya ba lo ki te sh+va ra sya nA mASh+Ta sha ta ka
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus e, 215b1-217b2

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་རྒྱད་པ་རྫོགས་སོ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa rgyad pa rdzogs soPz096-019

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་རྒྱད་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa rgyad pa
ཨཱརྱཱ་བ་ལོ་ཀི་ཙ་ཤྭ་ར་ཱ་ནཱ་མ་ཥྚ་ཤ་ཏ་ཀྂ
AryA ba lo ki ts sh+va ra A nA ma aSh+Ta sha ta kaM
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud tsa, 173b1-175a5

Colophon:
རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རིང་བསྲེལ་རིན་པོ་ཆེ་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ། འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་རྫོགས་སོ
rgyal ba thams cad kyi ring bsrel rin po che za ma tog ces bya ba/ 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa rdzogs so

Q381

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་རྒྱད་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa rgyad pa
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, tsa, 43a6-45a4
Set: MW3CN1094

rgyud, tsa, 43a6-45a4

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་རྫོགས་སྷོ་།། །། (ཙ,་454)
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa rdzogs s+ho // // (tsa, 45a4)Q525

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་རྒྱད་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa rgyad pa
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, 'a, 214a8-216a5
Set: MW3CN1094

rgyud, 'a, 214a8-216a5

Colophon:
རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རིང་བསྲེལ་རིན་པོ་ཆེ་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ་འཕགས་པ་སྦྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་རྫོགས་སྷོ་།། །། (འ,་2164-5)
rgyal ba thams cad kyi ring bsrel rin po che za ma tog ces bya ba 'phags pa sbyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa rdzogs s+ho // // ('a, 216a4-5)

R705

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་རྒྱད་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa rgyad pa
ཨཱ་རྱཱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤv་ར་སྱ་ནཱ་མ་ཥཊ་ཤ་ཏ་ཀྂ
A r+yA ba lo ki te shva ra sya nA ma aShTa sha ta kaM
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud tsa, 171b1-173a5
R881

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་རྒྱད་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa rgyad pa
ཨཱ་རྱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤv་ར་སྱ་ནཱ་མཱཥཊ་ཤ་ཏ་ཀ
A r+ya ba lo ki te shva ra sya nA mAShTa sha ta ka
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs e, 215b1-217b2


S658

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་རྒྱད་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa rgyad pa
ཨཱརྱཱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤཝ་ར་ཡཱ་ནཱ་མ་ཥྚ་ཤ་ཏ་ཀན
Ar+yA ba lo ki te shwa ra yA nA ma aSh+Ta sha ta kan
Location:
Set: MW22083

rgyud, ma, 46a2-48b2

Colophon:
རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རིང་བསྲེལ་རིན་པོ་ཆེ་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་རྫོགས་སོ
rgyal ba thams cad kyi ring bsrel rin po che za ma tog ces bya ba 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa rdzogs so

Ty071-012

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་རྒྱད་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa rgyad pa
ཨཱརྱཱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤཝ་ར་ཡཱ་ནཱ་མ་ཥྚ་ཤ་ཏ་ཀན
Ar+yA ba lo ki te shwa ra yA nA ma aSh+Ta sha ta kan
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud ma, 47a7-49b7

Colophon:
རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རིང་བསྲེལ་རིན་པོ་ཆེ་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་རྫོགས་སོ
rgyal ba thams cad kyi ring bsrel rin po che za ma tog ces bya ba 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa rdzogs so

U706

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་རྒྱད་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa rgyad pa
Location:
Set: MW29468

rgyud, tsa, 171b1-173a6
Set: MW1BL4

rgyud, tsa, 171b1-173a6
U902

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་རྒྱད་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa rgyad pa
Location:
Set: MW29468

gzungs, e, 215b1-217b2
Set: MW1BL4V728

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་རྒྱད་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa rgyad pa
ཨཱརྱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་རཱ་ཡ་ནཱ་མ་ཥྚ་ཤ་ཏ་ཀན
Ar+ya ba lo ki te sh+wa rA ya nA ma a Sh+Ta sha ta kan
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud ma, 43b4-45b8

Colophon:
རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རིང་བསྲེལ་རིན་པོ་ཆེ་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ་འཕགས་པ་ཐུན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་རྫོགས་སོ
rgyal ba thams cad kyi ring bsrel rin po che za ma tog ces bya ba 'phags pa thun ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa rdzogs so

Z671

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་མཚན་བརྒྱ་རྩ་རྒྱད་པ
'phags pa spyan ras gzigs mtshan brgya rtsa rgyad pa
ཨཱརྱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭཱ་ར་ཡཱ་ནཱ་ཥྚ་ཤ་ཏ་ཀན
Ar+ya a ba lo ki te sh+wA ra yA nA aSh+Ta sha ta kan
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, ma, 46b4-49a3

Colophon:
རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རིང་བསྲེལ་རིན་པོ་ཆེ་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གིས་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་རྫོགས་སོ།།
rgyal ba thams cad kyi ring bsrel rin po che za ma tog ces bya ba 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gis mtshan brgya rtsa brgyad pa rdzogs so//source rKTs &

BDRC bdr:WAORK0699
84000 Toh 900
BuddhaNexus K12D0705=D0900_D0706_H0668