Catalog entry rKTs-K697 (Kanjur)

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ

'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug seng ge sgra'i gzungs zhes bya ba

ārya-avalokiteśvarasiṃhanāda-nāma-dhāraṇī

The Incantation, the Lion's Roar of Avalokiteśvara


'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug seng ge sgra'i gzungs (A)
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug seng ge sgra'i gzungs zhes bya ba (C Cz D Dd Dk F Gt H J L N Np Pj Pz Q R S Ty U V)
'phags pa spyan ras gzigs seng ge sgra'i gzungs zhes bya ba (Z)


A734

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug seng ge sgra'i gzungs
ཨཱརྱཱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་རཱ་ཡ་སིངྷ་ནཱ་ད་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+yA ba lo ki te sh+wa rA ya sing+ha nA da nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, tsa, 483-496


Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་འབྲི་ས་ཀ་རང་བྱུང་གི་མཆོད་རྟེན་རྩར་དངོས་གྲུབ་བརྙེད་པའི་རྗེ་བཙུན་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་མ་དང་། སྒྲ་བསྒྱུར་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་འགར་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug seng ge sgra zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ /kha che'i yul dur khrod 'bri sa ka rang byung gi mchod rten rtsar dngos grub brnyed pa'i rje btsun ma rdo rje sems ma dang / sgra bsgyur gyi lo tsA ba 'gar shes rab 'byung gnas zhes bya bas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

B752

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug seng ge sgra'i gzungs zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, tsa, 64a2-71b5


C391

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug seng ge sgra'i gzungs zhes bya ba
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, tsa, 55a1-61b3
Set: MWEAP1034-2-2Cz067-010

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug seng ge sgra'i gzungs zhes bya ba
ཨཱ་རྱཱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤv་རཱ་ཡ་སི་ཧ་ནཱ་ད་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+yA ba lo ki te shva rA ya si ha nA da nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud ma, 40a6-48a7

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་འབྲི་ས་ཀ་རང་བྱུང་གི་མཆོད་རྟེན་རྩར་དངོས་གྲུབ་བརྙེད་པའི་རྗེ་བཙུན་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་མ་དང། སྒྲ་བསྒྱུར་གྱི་ལོ་ཙ་བ་འགར་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug seng ge sgra zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// kha che'i yul dur khrod 'bri sa ka rang byung gi mchod rten rtsar dngos grub brnyed pa'i rje btsun ma rdo rje sems ma dang/ sgra bsgyur gyi lo tsa ba 'gar shes rab 'byung gnas zhes bya bas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

D703

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug seng ge sgra'i gzungs zhes bya ba
ཨཱརྱཱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤཝ་རཱ་ཡ་སིདྷ་ནཱ་ད་ན་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+yA ba lo ki te shwa rA ya sid+ha nA da na ma d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, tsa, 165b5-171a5
Set: MW4CZ5369

rgyud, tsa, 165b5-171a5
Set: MW30532

rgyud, tsa, 165b5-171a5
Set: MW3CN20612

rgyud, tsa, 165b5-171a5

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་འབྲིས་ཀ་རང་བྱུང་གི་མཆོད་རྟེན་རྩར། དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པའི་རྗེ་བཙུན་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་མ་དང་། སྒྲ་བསྒྱུར་གྱི་ལོཙྪ་བ་འགར་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug seng ge sgra zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// kha che'i yul dur khrod 'bris ka rang byung gi mchod rten rtsar/ dngos grub brnyes pa'i rje btsun ma rdo rje sems ma dang / sgra bsgyur gyi lots+tsha ba 'gar shes rab 'byung gnas zhes bya bas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Translators and revisors:
dngos grub brnyes pa'i rje btsun ma rdo rje sems ma (Tr.)
sgra bsgyur gyi lots+tsha ba 'gar shes rab 'byung gnas (Tr.)

Dd095-017

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug seng ge sgra'i gzungs zhes bya ba
ཨཱ་རྱཱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤv་རཱ་ཡ་སིངྷ་ནཱ་ད་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A ryA ba lo ki te shva rA ya sing+ha nA da nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud tsa, 203a1-209a6

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་འབྲི་ས་ཀ་རང་བྱུང་གི་མཆོད་རྟེན་རྩར་དངོས་གྲུབ་བརྙེད་པའི་རྗེ་བཙུན་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་མ་དང། སྒྲ་བསྒྱུར་གྱི་ལོ་ཙ་བ་འགར་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug seng ge sgra zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// kha che'i yul dur khrod 'bri sa ka rang byung gi mchod rten rtsar dngos grub brnyed pa'i rje btsun ma rdo rje sems ma dang/ sgra bsgyur gyi lo tsa ba 'gar shes rab 'byung gnas zhes bya bas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Dk104-010

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug seng ge sgra'i gzungs zhes bya ba
ཨཱ་རྱཱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤv་རཱ་ཡ་སི་ཧ་ནཱ་ད་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+yA ba lo ki te shva rA ya si ha nA da nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud ma, 46b5-56a4

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་འབྲི་ས་ཀ་རང་བྱུང་གི་མཆོད་རྟེན་རྩར་དངོས་གྲུབ་བརྙེད་པའི་རྗེ་བཙུན་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་མ་དང། སྒྲ་བསྒྱུར་གྱི་ལོ་ཙ་བ་འགར་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug seng ge sgra zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// kha che'i yul dur khrod 'bri sa ka rang byung gi mchod rten rtsar dngos grub brnyed pa'i rje btsun ma rdo rje sems ma dang/ sgra bsgyur gyi lo tsa ba 'gar shes rab 'byung gnas zhes bya bas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

F500

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug seng ge sgra'i gzungs zhes bya ba
ཨཱརྱཱ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་རཱ་ཡ་སྡི་ཧ་ནཱ་ད་ན་མ་དྷ་ར་ཎི
Ar+yA lo ki te sh+wa rA ya sdi ha nA da na ma d+ha ra Ni
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, ma, 81a1-88a3
Set: MW2KG210295


Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ།། །།ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་འབྲིངས་ཀ་རང་བྱུང་གི་མཆོད་རྟེན་གྱི་རྩར། །དགནོས་གྲུབ་བསྙེས་པའི་རྗེ་བཙུན་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་མ་དང། སྒྲ་བསྒྱུར་ཀྱི་ལོཙྪ་བ་འགར་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བས་སྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ།། བསྟན་ལ་ཕབ་པར་བྱའོ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug seng ge sgra zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho// //kha che'i yul dur khrod 'brings ka rang byung gi mchod rten gyi rtsar/ /dgnos grub bsnyes pa'i rje btsun ma rdo rje sems ma dang/ sgra bsgyur kyi lots+tsha ba 'gar shes rab 'byung gnas zhes bya bas sgyur cing zhus te// bstan la phab par bya'oF502

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, ma, 89b2-90a2
Set: MW2KG210295


Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug seng ge sgra'i gzungs rdzogs s+ho

Gt084-010

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug seng ge sgra'i gzungs zhes bya ba
ཨཱ་རྱཱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤv་རཱ་ཡ་སི་ཧ་ནཱ་ད་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+yA ba lo ki te shva rA ya si ha nA da nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud ma, 39a2-46b3

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་འབྲི་ས་ཀ་རང་བྱུང་གི་མཆོད་རྟེན་རྩར་དངོས་གྲུབ་བརྙེད་པའི་རྗེ་བཙུན་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་མ་དང། སྒྲ་བསྒྱུར་གྱི་ལོ་ཙ་བ་འགར་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug seng ge sgra zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// kha che'i yul dur khrod 'bri sa ka rang byung gi mchod rten rtsar dngos grub brnyed pa'i rje btsun ma rdo rje sems ma dang/ sgra bsgyur gyi lo tsa ba 'gar shes rab 'byung gnas zhes bya bas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

H672

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug seng ge sgra'i gzungs zhes bya ba
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, pha, 37a6-47a2


J699

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug seng ge sgra'i gzungs zhes bya ba
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, tsa, 50a1-55b7
Set: -

Set: MW4PD3142L538

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug seng ge sgra'i gzungs zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, ma, 36b1-43a7


N634

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug seng ge sgra'i gzungs zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, pha, 445b1-453b7
Set: MW2KG5014

rgyud, pha, 445b1-453b7
Set: MW2KG210297Np053-010

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug seng ge sgra'i gzungs zhes bya ba
ཨཱ་རྱཱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤv་རཱ་ཡ་སི་ཧ་ནཱ་ད་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+yA ba lo ki te shva rA ya si ha nA da nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud ma, 39b6-47b7

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་འབྲི་ས་ཀ་རང་བྱུང་གི་མཆོད་རྟེན་རྩར་དངོས་གྲུབ་བརྙེད་པའི་རྗེ་བཙུན་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་མ་དང། སྒྲ་བསྒྱུར་གྱི་ལོ་ཙ་བ་འགར་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug seng ge sgra zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// kha che'i yul dur khrod 'bri sa ka rang byung gi mchod rten rtsar dngos grub brnyed pa'i rje btsun ma rdo rje sems ma dang/ sgra bsgyur gyi lo tsa ba 'gar shes rab 'byung gnas zhes bya bas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Pj096-017

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug seng ge sgra'i gzungs zhes bya ba
ཨཱརྱཱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤཝ་རཱ་ཡ་སིདྷ་ནཱ་ད་ན་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+yA ba lo ki te shwa rA ya sid+ha nA da na ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud tsa, 196b7-203b3

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་འབྲིས་ཀ་རང་བྱུང་གི་མཆོད་རྟེན་རྩར། དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པའི་རྗེ་བཙུན་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་མ་དང་། སྒྲ་བསྒྱུར་གྱི་ལོཙྪ་བ་འགར་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug seng ge sgra zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// kha che'i yul dur khrod 'bris ka rang byung gi mchod rten rtsar/ dngos grub brnyes pa'i rje btsun ma rdo rje sems ma dang / sgra bsgyur gyi lots+tsha ba 'gar shes rab 'byung gnas zhes bya bas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Pz096-017

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug seng ge sgra'i gzungs zhes bya ba
ཨཱརྱཱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་རཱ་ཡ་སིངྷ་ནཱ་ད་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
AryA ba lo ki te sh+va rA ya sing+ha nA da nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud tsa, 167b5-173a5

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་འབྲི་ས་ཀ་རང་བྱུང་གི་མཆོད་རྟེན་རྩར། དངོས་གྲུབ་བརྙེད་པའི་རྗེ་བཙུན་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་མ་དང། སྒྲ་བསྒྱུར་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་འགར་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug seng ge sgra zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// //kha che'i yul dur khrod 'bri sa ka rang byung gi mchod rten rtsar/ dngos grub brnyed pa'i rje btsun ma rdo rje sems ma dang/ sgra bsgyur gyi lo ts+tsha ba 'gar shes rab 'byung gnas zhes bya bas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Q386

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug seng ge sgra'i gzungs zhes bya ba
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, tsa, 49b1-55b3
Set: MW3CN1094

rgyud, tsa, 49b1-55b3

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་འབྲི་ས་ཀ་རང་བྱུང་གི་མཆོད་རྟེན་ཙར་།དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པའི་རྗེ་བཙུན་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་མ་དང་།སྒྲ་བསྒྱུར་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་འགར་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ་།། (ཙ,་55བ1-3)
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug seng ge sgra zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho // kha che'i yul dur khrod 'bri sa ka rang byung gi mchod rten tsar /dngos grub brnyes pa'i rje btsun ma rdo rje sems ma dang /sgra bsgyur gyi lo ts+tsha ba 'gar shes rab 'byung gnas zhes bya bas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o // (tsa, 55b1-3)

Translators and revisors:
rdo rje sems ma/ (Tr.)
shes rab 'byung gnas/ (Tr.)

R703

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug seng ge sgra'i gzungs zhes bya ba
ཨཱ་རྱཱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤv་རཱ་ཡ་སིངཧ་ནཱ་ད་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+yA ba lo ki te shva rA ya singha nA da nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud tsa, 165b5-171a5


S656

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug seng ge sgra'i gzungs zhes bya ba
ཨཱརྱཱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤཝ་རཱ་ཡ་སིྂ་ཧ་ནཱ་ད་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+yA ba lo ki te shwa rA ya siM ha nA da nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW22083

rgyud, ma, 38a2-45b3

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་འབྲི་ས་ཀ་རང་བྱུང་གི་མཆོད་རྟེན་རྩར་དངོས་གྲུབ་བརྙེད་པའི་རྗེ་བཙུན་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་མ་དང་། སྒྲ་བསྒྱུར་གྱི་ལོ་ཙ་བ་འགར་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug seng ge sgra zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ /kha che'i yul dur khrod 'bri sa ka rang byung gi mchod rten rtsar dngos grub brnyed pa'i rje btsun ma rdo rje sems ma dang / sgra bsgyur gyi lo tsa ba 'gar shes rab 'byung gnas zhes bya bas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Ty071-010

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug seng ge sgra'i gzungs zhes bya ba
ཨཱརྱཱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤཝ་རཱ་ཡ་སིྂ་ཧ་ནཱ་ད་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+yA ba lo ki te shwa rA ya siM ha nA da nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud ma, 39a1-47a3

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་འབྲི་ས་ཀ་རང་བྱུང་གི་མཆོད་རྟེན་རྩར་དངོས་གྲུབ་བརྙེད་པའི་རྗེ་བཙུན་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་མ་དང་། སྒྲ་བསྒྱུར་གྱི་ལོ་ཙ་བ་འགར་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug seng ge sgra zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ /kha che'i yul dur khrod 'bri sa ka rang byung gi mchod rten rtsar dngos grub brnyed pa'i rje btsun ma rdo rje sems ma dang / sgra bsgyur gyi lo tsa ba 'gar shes rab 'byung gnas zhes bya bas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

U704

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug seng ge sgra'i gzungs zhes bya ba
Location:
Set: MW29468

rgyud, tsa, 165b4-171a1
Set: MW1BL4

rgyud, tsa, 165b4-171a1


V726

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug seng ge sgra'i gzungs zhes bya ba
ཨཱརྱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤཝ་རཱ་སིྂ་ཧ་ནཱ་ད་ནཱ་མ་དྷ་ར་ཎཱི
Ar+ya ba lo ki te shwa rA a siM ha nA da nA ma d+ha ra NI
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud ma, 36a8-43a8

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་སེ་ང་གེ་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་འབྲི་ས་ཀ་རང་བྱུང་གི་མཆོད་རྟེན་རྩར། དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པའི་རྗེ་བཙུན་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་མ་དང་། སྒྲ་བསྒྱུར་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་འགར་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug se nga ge sgra zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ kha che'i yul dur khrod 'bri sa ka rang byung gi mchod rten rtsar/ dngos grub brnyes pa'i rje btsun ma rdo rje sems ma dang / sgra bsgyur gyi lo ts+tsha ba 'gar shes rab 'byung gnas zhes bya bas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o/

Z669

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa spyan ras gzigs seng ge sgra'i gzungs zhes bya ba
ཨཱརྱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་རཱ་ཡ་སིྂ་ཧ་ནཱ་ད་ན་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya ba lo ki te sh+wa rA ya siM ha nA da na ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, ma, 38b4-46a7

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་འབྲི་ས་ཀ་རང་བྱུང་གི་མཆོད་རྟེན་རྩར་དངོས་གྲུབ་བརྙེད་པའི་རྗེ་བཙུན་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་མ་དང་། སྒྲ་བསྒྱུར་གྱི་ལོ་ཙ་བ་འགར་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བའི་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug seng ge sgra zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// //kha che'i yul dur khrod 'bri sa ka rang byung gi mchod rten rtsar dngos grub brnyed pa'i rje btsun ma rdo rje sems ma dang / sgra bsgyur gyi lo tsa ba 'gar shes rab 'byung gnas zhes bya ba'i bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o//

Translators and revisors:
rdo rje sems ma (Tr.)
shes rab 'byung gnas (Tr.)


rdo rje sems ma

shes rab 'byung gnas


source rKTs &

BDRC bdr:WAORK0697
84000 Toh 703
BuddhaNexus K12D0703_H0672