Catalog entry rKTs-K688 (Kanjur)

འཕགས་པ་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས

'phags pa zhal bcu gcig pa'i rig sngags kyi snying po zhes bya ba'i gzungs

ārya-mukhaikādaśavidyāmantrahṛdaya-nāma-dhāraṇī

The Incantation, The Essence of the Spell of Eleven-Faced Avalokiteśvara


'phags pa zhal bcu gcig pa'i rigs sngags kyi snying po zhes bya ba'i gzungs (A)
'phags pa zhal bcu gcig pa'i rig sngags kyi snying po zhes bya ba'i gzungs (C Cz D Dd Dk Gt J L Np Pj Pz Q R S Ty U V Z)
'phags pa zhal bcu gcig pa'i rig sngas kyi snying po zhes bya ba'i gzungs


A725

འཕགས་པ་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་རིགས་སྔགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa zhal bcu gcig pa'i rigs sngags kyi snying po zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མུ་ཁ་ད་ཤཻ་ལ་བིདྱཱ་མནྟྲ་ཧརྀ་ད་ཡ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya mu kha da shai la bid+yA man+t+ra hr-i da ya nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, tsa, 387-405


Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རིང་ལུགས་པ་བནྡེ་ཆོས་གྲུབ་ཀྱིས་རྒྱའི་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug zhal bcu gcig pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ /zhu chen gyi lo tsA ba bcom ldan 'das kyi ring lugs pa ban+de chos grub kyis rgya'i dpe las bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

B740

འཕགས་པ་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa zhal bcu gcig pa'i rig sngags kyi snying po zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, tsa, 17a7-28b4


C379

འཕགས་པ་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa zhal bcu gcig pa'i rig sngags kyi snying po zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, tsa, 14b3-24a2


Cz065-058

འཕགས་པ་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa zhal bcu gcig pa'i rig sngags kyi snying po zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud pha, 319a6-329b4

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རིང་ལུགས་པ་བན་དྷེ་ཆོས་གྲུབ་ཀྱིས་རྒྱའི་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug zhal bcu gcig pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// zhu chen gyi lo tsa ba bcom ldan 'das kyi ring lugs pa ban d+he chos grub kyis rgya'i dpe las bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

D694

འཕགས་པ་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa zhal bcu gcig pa'i rig sngags kyi snying po zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མུ་ཁ་ད་ཤཻ་ཀ་བིདྱཱ་མནྟྲ་ཧརྀ་ད་ཡ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya mu kha da shai ka bid+yA man+t+ra hr-i da ya nA ma d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, tsa, 139b1-147a7
Set: MW4CZ5369

rgyud, tsa, 139b1-147a7
Set: MW30532

rgyud, tsa, 139b1-147a7
Set: MW3CN20612

rgyud, tsa, 139b1-147a7

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། ཞུ་ཆེན་གྱི་མཁན་པོ་ལོ་ཙྪ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རིང་ལུགས་པ་བནྡེ་ཆོས་གྲུབ་ཀྱིས་རྒྱའི་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug zhal bcu gcig pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// zhu chen gyi mkhan po lo ts+tsha ba/ bcom ldan 'das kyi ring lugs pa ban+de chos grub kyis rgya'i dpe las bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Translators and revisors:
ban+de chos grub (Tr.)

Dd095-008

འཕགས་པ་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa zhal bcu gcig pa'i rig sngags kyi snying po zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མུ་ཁ་ད་ཤཻ་ག་བི་དྱ་མནྟྲ་ཧརྀ་ད་ཡ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya mu kha da shai ga bi d+ya man+t+ra hr-i da ya nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud tsa, 172b1-182a6

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རིང་ལུགས་པ་བན་དྷེ་ཆོས་གྲུབ་ཀྱིས་རྒྱའི་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug zhal bcu gcig pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// zhu chen gyi lo tsa ba bcom ldan 'das kyi ring lugs pa ban d+he chos grub kyis rgya'i dpe las bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Dk102-058

འཕགས་པ་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa zhal bcu gcig pa'i rig sngags kyi snying po zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud pha, 377a5-391a1

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རིང་ལུགས་པ་བན་དྷེ་ཆོས་གྲུབ་ཀྱིས་རྒྱའི་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug zhal bcu gcig pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// zhu chen gyi lo tsa ba bcom ldan 'das kyi ring lugs pa ban d+he chos grub kyis rgya'i dpe las bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Gt082-058

འཕགས་པ་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa zhal bcu gcig pa'i rig sngags kyi snying po zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud pha, 305a5-315b7

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རིང་ལུགས་པ་བན་དྷེ་ཆོས་གྲུབ་ཀྱིས་རྒྱའི་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug zhal bcu gcig pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// zhu chen gyi lo tsa ba bcom ldan 'das kyi ring lugs pa ban d+he chos grub kyis rgya'i dpe las bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Hg20-001

འཕགས་པ་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་རིག་སྔས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa zhal bcu gcig pa'i rig sngas kyi snying po zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ེ་ཀ་ད་ཤ་ན་ཁ་སྱ་བིདྱ་མནྟྲ་ཧྲྀ་དཱ་ཡ་ནཱ་མ་དྱཱ་ར
Ar+ya e ka da sha na kha sya bid+ya man+t+ra h+r-i dA ya nA ma d+yA ra
Location:
Set: MW4CZ45315

-, 1b1-12b6

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པ་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས།། །།རྫོགས་སོ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug zhal bcu gcig pa ces bya ba'i gzungs// //rdzogs so

J687

འཕགས་པ་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa zhal bcu gcig pa'i rig sngags kyi snying po zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, tsa, 14a6-23a3
Set: -

Set: MW4PD3142L525

འཕགས་པ་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa zhal bcu gcig pa'i rig sngags kyi snying po zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, pha, 268b8-278a8


Np051-058

འཕགས་པ་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa zhal bcu gcig pa'i rig sngags kyi snying po zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud pha, 339b1-351a2

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རིང་ལུགས་པ་བན་དྷེ་ཆོས་གྲུབ་ཀྱིས་རྒྱའི་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug zhal bcu gcig pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// zhu chen gyi lo tsa ba bcom ldan 'das kyi ring lugs pa ban d+he chos grub kyis rgya'i dpe las bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Pj096-008

འཕགས་པ་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa zhal bcu gcig pa'i rig sngags kyi snying po zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མུ་ཁ་ད་ཤཻ་ཀ་བིདྱཱ་མནྟྲ་ཧརྀ་ད་ཡ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya mu kha da shai ka bid+yA man+t+ra hr-i da ya nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud tsa, 166a2-175a5

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། ཞུ་ཆེན་གྱི་མཁན་པོ་ལོ་ཙྪ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རིང་ལུགས་པ་བནྡེ་ཆོས་གྲུབ་ཀྱིས་རྒྱའི་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug zhal bcu gcig pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// zhu chen gyi mkhan po lo ts+tsha ba/ bcom ldan 'das kyi ring lugs pa ban+de chos grub kyis rgya'i dpe las bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Pz096-008

འཕགས་པ་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa zhal bcu gcig pa'i rig sngags kyi snying po zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མུ་ཁ་ད་ཤཻ་ལ་བི་དྱཱ་མནྟྲ་ཧྲྀ་ད་ཡ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya mu kha da shai la bi d+yA man+t+ra h+r-i da ya nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud tsa, 141b2-149b1

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། ཞུ་ཆེན་གྱི་མཁན་པོ་ལོ་ཙྪ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རིང་ལུགས་པ་བནྡེ་ཆོས་གྲུབ་ཀྱིས་རྒྱའི་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug zhal bcu gcig pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// zhu chen gyi mkhan po lo ts+tsha ba bcom ldan 'das kyi ring lugs pa ban+de chos grub kyis rgya'i dpe las bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Q374

འཕགས་པ་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa zhal bcu gcig pa'i rig sngags kyi snying po zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, tsa, 13a3-21b6
Set: MW3CN1094

rgyud, tsa, 13a3-21b6

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། །། ཞུ་ཆེན་གྱི་མཁན་པོ་ལོ་ཙྪ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རིང་ལུགས་པ་བན་དེ་ཆོས་གྲུབ་ཀྱིས་རྒྱའི་དཔེ་ལས་སྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་།། །། (ཙ,་21བ5-6)
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug zhal bcu gcig pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho // // zhu chen gyi mkhan po lo ts+tsha ba bcom ldan 'das kyi ring lugs pa ban de chos grub kyis rgya'i dpe las sgyur cing zhus te gtan la phab pa // // (tsa, 21b5-6)

Translators and revisors:
chos grub/ (Tr.)

R694

འཕགས་པ་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa zhal bcu gcig pa'i rig sngags kyi snying po zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མུ་ཁ་ད་ཤཻ་ག་བི་དྱ་མནྟར་ཧརྀ་ད་ཡ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya mu kha da shai ga bi dya man+tra hr-i da ya nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud tsa, 139b1-147b3


S643

འཕགས་པ་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa zhal bcu gcig pa'i rig sngags kyi snying po zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW22083

rgyud, pha, 300b5-311b3

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རིང་ལུགས་པ་བན་དྷེ་ཆོས་གྲུབ་ཀྱིས་རྒྱའི་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug zhal bcu gcig pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ /zhu chen gyi lo tsa ba bcom ldan 'das kyi ring lugs pa ban d+he chos grub kyis rgya'i dpe las bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/

Ty069-058

འཕགས་པ་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa zhal bcu gcig pa'i rig sngags kyi snying po zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud pha, 307b1-318a3

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རིང་ལུགས་པ་བན་དྷེ་ཆོས་གྲུབ་ཀྱིས་རྒྱའི་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug zhal bcu gcig pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ /zhu chen gyi lo tsa ba bcom ldan 'das kyi ring lugs pa ban d+he chos grub kyis rgya'i dpe las bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/

U695

འཕགས་པ་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa zhal bcu gcig pa'i rig sngags kyi snying po zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

rgyud, tsa, 139b1-147b1


V713

འཕགས་པ་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa zhal bcu gcig pa'i rig sngags kyi snying po zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud pha, 267b8-277a4

Colophon:
འཕགས་པ་ཐུན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རིང་ལུགས་པ་བན་དྷེ་ཆོས་གྲུབ་ཀྱིས་རྒྱའི་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa thun ras gzigs dbang phyug zhal bcu gcig pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ zhu chen gyi lo ts+tsha ba bcom ldan 'das kyi ring lugs pa ban d+he chos grub kyis rgya'i dpe las bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Z656

འཕགས་པ་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa zhal bcu gcig pa'i rig sngags kyi snying po zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, pha, 324a1-335b4

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རིང་ལུགས་པ་བན་དྷེ་ཆོས་གྲུབ་ཀྱིས་རྒྱའི་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug zhal bcu gcig pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// //zhu chen gyi lo tsa ba bcom ldan 'das kyi ring lugs pa ban d+he chos grub kyis rgya'i dpe las bsgyur cing zhus te gtan la phab pa//

Translators and revisors:
chos grub (Tr.)


BDRC bdr:WAORK0688
84000 Toh 694
BuddhaNexus