Catalog entry rKTs-K686 (Kanjur)

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས

'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs

The Incantation, The Wish-Fulfilling Wheel of Avalokiteśvara


'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs (A C Cz D Dd Dk Gt J L N Np Pj Pj Pz Q R S Ty U V Z)
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs (H)
spyan ras gzigs dbang phyug phyag stong spyan stong dang ldan pa'i cho ga zhib mo


A723

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs

Textual Structure:

dang po/ sdig pa thams cad rnam par 'joms pa'i gzung sa kyi le'u (355)
gnyis pa/ thams cad byams shing mos bar 'gyur ba'i cho ga'i le'u (360)
gsum pa/ gzhan dag la byams shing dga' bar 'gyur ba'i sman a ka ta sbyor ba'i cho ga'i le'u (363)
bzhi pa/ sman mur ba'i cho ga'i le'u (364)
lnga pa/ mig gi sman gyi le'u (366)
drug pa/ sbyin sreg hom gyi cho ga sman sbyor ba'i le'u (370)

Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, tsa, 355-373


Colophon:
འཕགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །ཞུན་ཆེན་གྱི་མཁན་པོ་དང་ལོ་ཙཱ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རིང་ལུགས་པ་བནྡེ་ཆོས་གྲུབ་ཀྱིས་རྒྱའི་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa byang chub sems dpa' spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ /zhun chen gyi mkhan po dang lo tsA ba bcom ldan 'das kyi ring lugs pa ban+de chos grub kyis rgya'i dpe las bsgyur cing zhus te gtan la phab paA910

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs

Textual Structure:

dang po/ sdig pa thams cad rnam par 'joms pa'i gzung sa kyi le'u (599)
gnyis pa/ thams cad byams shing mos par 'gyur ba'i cho ga'i le'u (604)
gsum pa/ gzhan dag la byams shing dga' bar 'gyur ba'i sman a ka ta sbyar ba'i cho ga'i le'u (607)
bzhi pa/ sman mur ba'i cho ga'i le'u (608)
nga pa/ mig gi sman gyi le'u (610)
drug pa/ sbyin sreg haM gyi cho ga sman sbyor ba'i le'u (614)

Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, e, 599-617


Colophon:
འཕགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། ཞུ་ཆེན་གྱི་མཁན་པོ་དང་ལོ་ཙཱ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རིང་ལུགས་པ་བནྡེ་ཆོས་གྲུབ་ཀྱིས་རྒྱ་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa byang chub sems dpa' spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ zhu chen gyi mkhan po dang lo tsA ba bcom ldan 'das kyi ring lugs pa ban+de chos grub kyis rgya dpe las bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

B736

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, tsa, 1b1-13b5
B897

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, 'a, 275b8-285b7


C375

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, tsa, 1b1-11a3
complete text
Set: MWEAP1034-2-2

C528

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, 'a, 220b8-229b2
complete text
Set: MWEAP1034-2-2Cz067-001

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud ma, 1b1-14a2

Colophon:
འཕགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། ཞུ་ཆེན་གྱི་མཁན་པོ་དང་ལོ་ཙ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རིང་ལུགས་པ་བན་དྷེ་ཆོས་གྲུབ་ཀྱིས་རྒྱའི་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa byang chub sems dpa' spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// zhu chen gyi mkhan po dang lo tsa ba bcom ldan 'das kyi ring lugs pa ban d+he chos grub kyis rgya'i dpe las bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

D692

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs
e-texts:


Textual Structure:

sdig pa thams cad rnam par 'joms pa'i gzungs kyi le'u ste dang po (132a3)
byang chub sems dpa' spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod las thams cad byams shing mos par 'gyur ba'i cho ga'i le'u ste gnyis pa (133a6)
byang chub sems dpa' spyan ras gzigs dbang phyug gi yid bzhin gyi 'khor lo'i gzungs las gzhan dag la byams shing dga' bar 'gyur ba'i sman a ka ta sbyor ba'i cho ga'i le'u ste gsum pa (133b6)
byang chub sems dpa' spyan ras gzigs dbang phyug gi yid bzhin 'khor lo las sman mur ba'i cho ga'i le'u ste bzhi pa (134b1)
byang chub sems dpal spyan ras gzigs dbang phyug gi sems kyi 'khor lo las mig gi sman gyi le'u ste lnga pa (136a2)
byang chub sems dpa' spyan ras gzigs dbang phyug gi yid bzhin gyi 'khor lo'i gzungs las/ sbyin sreg hom gyi cho ga sman sbyor ba'i le'u ste drug pa (137a6)

Location:
Set: MW22084

rgyud, tsa, 129b7-137a7
complete text
Set: MW4CZ5369

rgyud, tsa, 129b7-137a7
complete text
Set: MW30532

rgyud, tsa, 129b7-137a7
complete text
Set: MW3CN20612

rgyud, tsa, 129b7-137a7
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། ཞུ་ཆེན་གྱི་མཁན་པོ་དང་ལོཙྪ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རིང་ལུགས་པ་བནྡེ་ཆོས་གྲུབ་ཀྱིས་རྒྱའི་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa byang chub sems dpa' spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// zhu chen gyi mkhan po dang lots+tsha ba bcom ldan 'das kyi ring lugs pa ban+de chos grub kyis rgya'i dpe las bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Translators and revisors:
zhu chen gyi mkhan po dang lots+tsha ba bcom ldan 'das kyi ring lugs pa ban+de chos grub (Tr.)D898

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs
e-texts:


Textual Structure:

sdig pa thams cad rnam par 'joms pa'i gzungs kyi le'u ste dang po (207b4)
byang chub sems spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod las thams cad byams shing mos par 'gyur ba'i cho ga'i le'u ste gnyis pa (208b7)
byang chub sems dpa' spyan ras gzigs dbang phyug gi yid bzhin gyi 'khor lo'i gzungs las gzhan dag la byams shing dga' bar 'gyur ba'i sman a ka ta sbyar ba'i cho ga'i le'u ste gsum pa (209b1)
byang chub sems dpa' spyan ras gzigs dbang phyug gi yid bzhin gyi 'khor lo las sman mur ba'i cho ga'i le'u ste bzhi ba (210a4)
byang chub sems dpa' spyan ras gzigs dbang phyug gi sems kyi 'khor lo las mig gi sman gyi le'u ste lnga pa (211b6)
byang chub sems dpa' spyan ras gzigs dbang phyug gi yid bzhin gyi 'khor lo'i gzungs las sbyin sreg hoM gyi cho ga sman sbyor ba'i le'u ste drug pa (213a5)

Location:
Set: MW22084

gzungs, e, 205a5-213a6
complete text
Set: MW4CZ5369

gzungs, e, 205a5-213a6
complete text
Set: MW30532

gzungs, e, 205a5-213a6
complete text
Set: MW3CN20612

gzungs, e, 205a5-213a6
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། ཞུ་ཆེན་གྱི་མཁན་པོ་དང་ལོཙྪ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རིང་ལུགས་པ་བནྡེ་ཆོས་གྲུབ་ཀྱིས་རྒྱའི་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa byang chub sems dpa' spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// zhu chen gyi mkhan po dang lots+tsha ba bcom ldan 'das kyi ring lugs pa ban+de chos grub kyis rgya'i dpe las bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Translators and revisors:
zhu chen gyi mkhan po dang lots+tsha ba bcom ldan 'das kyi ring lugs pa ban+de chos grub (Tr.)

Dd066-054

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus E, 298b3-310a6

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། ཞུ་ཆེན་གྱི་མཁན་པོ་དང་ལོ་ཙྪ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རིང་ལུགས་པ་བནྡེ་ཆོས་གྲུབ་ཀྱིས་རྒྱའི་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་ཏེ་གཏན་ལ་ཕན་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// zhu chen gyi mkhan po dang lo ts+tsha ba bcom ldan 'das kyi ring lugs pa ban+de chos grub kyis rgya'i dpe las bsgyur te gtan la phan paDd095-006

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud tsa, 160a2-169b5

Colophon:
འཕགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། ཞུ་ཆེན་གྱི་མཁན་པོ་དང་ལོ་ཙ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རིང་ལུགས་པ་བན་དྷེ་ཆོས་གྲུབ་ཀྱིས་རྒྱའི་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa byang chub sems dpa' spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// zhu chen gyi mkhan po dang lo tsa ba bcom ldan 'das kyi ring lugs pa ban d+he chos grub kyis rgya'i dpe las bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Dk104-001

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud ma, 1b1-15b7

Colophon:
འཕགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། ཞུ་ཆེན་གྱི་མཁན་པོ་དང་ལོ་ཙ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རིང་ལུགས་པ་བན་དྷེ་ཆོས་གྲུབ་ཀྱིས་རྒྱའི་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa byang chub sems dpa' spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// zhu chen gyi mkhan po dang lo tsa ba bcom ldan 'das kyi ring lugs pa ban d+he chos grub kyis rgya'i dpe las bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Gt084-001

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud ma, 1b1-13a6

Colophon:
འཕགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། ཞུ་ཆེན་གྱི་མཁན་པོ་དང་ལོ་ཙ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རིང་ལུགས་པ་བན་དྷེ་ཆོས་གྲུབ་ཀྱིས་རྒྱའི་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།
'phags pa byang chub sems dpa' spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// zhu chen gyi mkhan po dang lo tsa ba bcom ldan 'das kyi ring lugs pa ban d+he chos grub kyis rgya'i dpe las bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o/

H655

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, pa, 454b5-468b1
complete text


J683(b)

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, tsa, 2a1-11a7
complete text
Set: -

Set: MW4PD3142

J816

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, 'a, 205b7-213b3
complete text
Set: -

Set: MW4PD3142L529

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, ma, 1b1-13b6


N622

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, pha, 400a5-410b6
complete text
Set: MW2KG5014

rgyud, pha, 400a5-410b6
complete text
Set: MW2KG210297Np053-001

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud ma, 1b1-13b4

Colophon:
འཕགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། ཞུ་ཆེན་གྱི་མཁན་པོ་དང་ལོ་ཙ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རིང་ལུགས་པ་བན་དྷེ་ཆོས་གྲུབ་ཀྱིས་རྒྱའི་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa byang chub sems dpa' spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// zhu chen gyi mkhan po dang lo tsa ba bcom ldan 'das kyi ring lugs pa ban d+he chos grub kyis rgya'i dpe las bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Pj033-054

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus E, 241b3-251a4

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། ཞུ་ཆེན་གྱི་མཁན་པོ་དང་ལོ་ཙྪ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རིང་ལུགས་པ་བནྡེ་ཆོས་གྲུབ་ཀྱིས་རྒྱའི་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་ཏེ་གཏན་ལ་ཕན་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// zhu chen gyi mkhan po dang lo ts+tsha ba bcom ldan 'das kyi ring lugs pa ban+de chos grub kyis rgya'i dpe las bsgyur te gtan la phan paPj096-006

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud tsa, 155a1-163b4

Colophon:
འཕགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། ཞུ་ཆེན་གྱི་མཁན་པོ་དང་ལོཙྪ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རིང་ལུགས་པ་བནྡེ་ཆོས་གྲུབ་ཀྱིས་རྒྱའི་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa byang chub sems dpa' spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// zhu chen gyi mkhan po dang lots+tsha ba bcom ldan 'das kyi ring lugs pa ban+de chos grub kyis rgya'i dpe las bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Pz035-054

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus e, 205a5-213a6

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། ཞུ་ཆེན་གྱི་མཁན་པོ་དང་ལོ་ཙྪ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རིང་ལུགས་པ་བན་དེ་ཆོས་གྲུབ་ཀྱིས་རྒྱའི་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་ཏེ་གཏན་ལ་ཕན་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// zhu chen gyi mkhan po dang lo ts+tsha ba bcom ldan 'das kyi ring lugs pa ban de chos grub kyis rgya'i dpe las bsgyur te gtan la phan paPz096-006

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud tsa, 131b6-139b1

Colophon:
འཕགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། ཞུ་ཆེན་གྱི་མཁན་པོ་དང་ལོ་ཙྪ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རིང་ལུགས་པ་བནྡེ་ཆོས་གྲུབ་ཀྱིས་རྒྱའི་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa byang chub sems dpa' spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// zhu chen gyi mkhan po dang lo ts+tsha ba bcom ldan 'das kyi ring lugs pa ban+de chos grub kyis rgya'i dpe las bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Q370

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs

Textual Structure:

sdig pa thams cad rnam par 'joms pa'i gzungs (4a6)
byang chub sems dpa' spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod las thams cad byams shing mos par 'gyur ba'i cho ga (5b2)
gzhan dag la byams shing dga' bar 'gyur ba'i sman a ka ta sbyor pa'i cho ga (6a4)
byang chub sems dpa' spyan ras gzigs dbang phyug gi yid bzhin gyi 'khor lo las sman mur pa'i cho ga (6b8)
byang chug sems dpa' spyan ras gzigs dbang phyug gi yid bzhin gyi 'khor lo las mig gi sman (8b4)
byang chug sems dpa' spyan ras gzigs dbang phyug gi yid bzhin gyi 'khor lo las sbyin bsreg ho ma gyi cho ga sman sbyor ba (10a5)

Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, tsa, 1b1-10a5
complete text
Set: MW3CN1094

rgyud, tsa, 1b1-10a5
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྦྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། །། ཞུ་ཆེན་གྱི་མཁན་པོ་དང་ལོ་ཙྪ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རིང་ལུགས་པ་བན་དེ་ཆོས་གྲུབ་ཀྱིས་རྒྱའི་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ་།། (ཙ,་104-5)
'phags pa byang chub sems dpa' sbyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho // // zhu chen gyi mkhan po dang lo ts+tsha ba bcom ldan 'das kyi ring lugs pa ban de chos grub kyis rgya'i dpe las bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o // (tsa, 10a4-5)

Translators and revisors:
chos grub/ (Tr.)Q523

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, 'a, 204a4-212a4
complete text
Set: MW3CN1094

rgyud, 'a, 204a4-212a4
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྦྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གིས་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། །། ཞུ་ཆེན་གྱི་མཁན་པོ་དང་།ལོ་ཙྪ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རིང་ལུགས་པ་པན་\[བན་\]དཧེ་ཆོས་གྲུབ་གྱིས་རྒྱའི་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ་།། (འ,་2123-4)
'phags pa byang chub sems dpa' sbyan ras gzigs dbang phyug gis gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho // // zhu chen gyi mkhan po dang /lo ts+tsha ba bcom ldan 'das kyi ring lugs pa pan \[ban \]dhe chos grub gyis rgya'i dpe las bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o // ('a, 212a3-4)

Translators and revisors:
chos grub/ (Tr.)

R692

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud tsa, 129b7-137a7
complete text
R879

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs e, 205a5-213a6
complete text


S647

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs

Textual Structure:

1. sdig pa thams cad rnam par 'joms pa'i gzungs (5b5)
2. thams cad byams shing mos par 'gyur ba'i cho ga (7b1)
3. gzhan dag la byams shing dga' bar 'gyur ba'i sman akata sbyar ba'i cho ga (8a4)
4. sman mur ba'i cho ga (9a4)
5. mig gi sman (11a6)
6. sbyin sreg hoM gyi cho ga sman sbyor ba (13a3)

Location:
Set: MW22083

rgyud, ma, 1b1-13a4
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །ཞུ་ཆེན་གྱི་མཁན་པོ་དང་ལོ་ཙ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རིང་ལུགས་པ་བན་དྷེ་ཆོས་གྲུབ་ཀྱིས་རྒྱའི་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa byang chub sems dpa' spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ /zhu chen gyi mkhan po dang lo tsa ba bcom ldan 'das kyi ring lugs pa ban d+he chos grub kyis rgya'i dpe las bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Ty071-001

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud ma, 1b1-13a2
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །ཞུ་ཆེན་གྱི་མཁན་པོ་དང་ལོ་ཙ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རིང་ལུགས་པ་བན་དྷེ་ཆོས་གྲུབ་ཀྱིས་རྒྱའི་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa byang chub sems dpa' spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ /zhu chen gyi mkhan po dang lo tsa ba bcom ldan 'das kyi ring lugs pa ban d+he chos grub kyis rgya'i dpe las bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

U693

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

rgyud, tsa, 129b6-137a7
complete text
Set: MW1BL4

rgyud, tsa, 129b6-137a7
complete text
U900

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

gzungs, e, 205a5-213a6
complete text
Set: MW1BL4V717

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs

Textual Structure:

1. sdig pa thams cad rnam par 'joms pa'i gzungs (6a2)
2. thams cad byams shing mos par 'gyur ba'i cho ga (7b3)
3. gzhan dag la byams shing dga' bar 'gyur ba'i sman akata sbyar ba'i cho ga (8a7)
4. sman mur ba'i cho ga (9a6)
5. mig gi sman (11a7)
6. sbyin sreg hoM gyi cho ga sman sbyor ba (13a2)

Location:
Set: MW1KG14700

rgyud ma, 1b1-13a5

Colophon:
འཕགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོདུ། སྤྱོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། ཞུ་ཆེན་གྱི་མཁན་པོ་དང་། ལོ་ཚ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རིང་ལུགས་པ་བནྡེ་ཆོས་གྲུབ་ཀྱིས་རྒྱའི་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།
'phags pa byang chub sems dpa' spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzodu/ spyogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ zhu chen gyi mkhan po dang / lo tsha ba bcom ldan 'das kyi ring lugs pa ban+de chos grub kyis rgya'i dpe las bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o/

Z660

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs

Textual Structure:

thams cad byams shing mos par 'gyur ba'i cho ga'i le'u ste gnyis pa'o (7a7)
gzhan dag la byams shing dga' bar 'gyur ba'i sman a ka ta sbyar ba'i cho ga'i le'u ste gsum pa'o (8a5)
mig gi sman gyi le'u ste lnga pa'o (11a7)
sbyin sreg hoM gyi cho ga sman sbyor ba'i le'u ste drug pa'o (13a3)

Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, ma, 1b1-13a5
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་མཛོད་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །།ཞུ་ཆེན་གྱི་མཁན་པོ་དང་ལོ་ཙ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རིང་ལུགས་པ་བན་དྷེ་ཆོས་གྲུབ་ཀྱིས་རྒྱའི་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
'phags pa byang chub sems dpa' spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ //zhu chen gyi mkhan po dang lo tsa ba bcom ldan 'das kyi ring lugs pa ban d+he chos grub kyis rgya'i dpe las bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o//

Translators and revisors:
chos grub (Tr.)
Notes:
- Missing folios: 2-3, 5b and 6a, 8b and 9a, 12, including chapter markers 1 and 4.

Mmk375

ᠠ ᠷᠶ᠎ᠠ ᠠᠸᠠᠯᠣᠺᠢᠳᠡ ᠰᠸᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠣᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠭ ᠰᠡᠳᠺᠢᠯ ᠮᠡᠳᠦ ᠺᠦᠷᠳᠦᠨ ᠦ ᠵᠢᠷᠦᠺᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠯ

Location:
MW4CZ5370: Tsa Dandr-a - 1b1-10b1

Colophon
ᠶᠡᠺᠡᠳᠡ ᠳᠣᠺᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠣᠯᠣᠬᠴᠢ ᠣᠪᠠᠳᠢᠨᠢ ᠺᠢᠭᠡᠳ ᠺᠡᠯᠡᠮᠦᠷᠴᠢ ᠢᠯᠠᠵᠣ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠨᠦᠭᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠲᠣ ᠪᠠᠨᠳᠡ ᠴᠾᠣᠰᠭᠷᠣᠪ᠃ ᠡᠨᠡᠳᠺᠡᠭ ᠦᠨ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠺᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠭᠣᠨᠭ ᠲᠠᠶᠣᠨ ᠰᠢᠺᠣ ᠭᠣᠰᠢ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢ᠃
Mmk539

ᠠ ᠷᠶ᠎ᠠ ᠠᠸᠠᠯᠣᠺᠢᠳᠡ ᠰᠸᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠣᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠭ ᠰᠡᠳᠺᠢᠯ ᠮᠡᠳᠦ ᠺᠦᠷᠳᠦᠨ ᠦ ᠵᠢᠷᠦᠺᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠯ

Location:MW4CZ5370: 'a Dandr-a - 275a1-284b1

Colophon
ᠶᠡᠺᠡᠳᠡ ᠳᠣᠺᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠣᠯᠣᠬᠴᠢ ᠣᠪᠠᠳᠢᠨᠢ ᠺᠢᠭᠡᠳ ᠺᠡᠯᠡᠮᠦᠷᠴᠢ ᠢᠯᠠᠵᠣ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠨᠦᠭᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠶᠣᠰᠣᠲᠣ ᠪᠠᠨᠳᠡ ᠴᠾᠣᠰᠭᠷᠣᠪ᠃ ᠡᠨᠡᠳᠺᠡᠭ ᠦᠨ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠺᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠭᠣᠨᠭ ᠲᠠᠶᠣᠨ ᠰᠢᠺᠣ ᠭᠣᠰᠢ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢ᠃

source rKTs &