Catalog entry rKTs-K680 (Kanjur)

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་པའི་ཞགས་པའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ

'phags pa don yod pa'i zhags pa'i cho ga zhib mo'i rgyal po

ārya-amoghapāśa-kalparāja

The King of Detailed Procedures for Amoghapāśa


'phags pa don yod pa'i zhags pa'i cho ga zhib mo'i rgyal po (A C Cz D Dd Dk F Gt H J L N Ng Np Pj Pz Q R S Ty U V)
'phags pa don yod zhags pa'i cho ga zhib mo'i rgyal po (Z)


A717

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་པའི་ཞགས་པའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ
'phags pa don yod pa'i zhags pa'i cho ga zhib mo'i rgyal po
ཨཱརྱཱ་མོ་གྷ་པཱ་ཤ་ཀལྤ་རཱ་ཛཱ
Ar+yA mo g+ha pA sha kal+pa rA dzA

Textual Structure:

don yod pa'i zhags pa (3)
don yod pa'i zhags pa sgrub pa'i cho ga (15)
nags sgrub pa'i cho ga (24)
'khor lo'i zhags pa sgrub pa'i cho ga (93)
pad+ma'i zhags pa'i sgrub pa'i cho ga (96)
rdo rje'i zhags pa las thams cad bgyid pa sgrub pa'i cho ga (103)
don yod yid bzhin nor bu'i zhags pa chen po sgrub pa'i cho ga (105)
ral gri sgrub pa'i cho ga (121)
sbrul gyi zhags pa sgrub pa'i cho ga (123)
mdung rtse gsum pa'i zhags pa sgrub pa'i cho ga (127)
zhags pa dang ri mo sgrub pa'i cho ga (130)
me dgug pa'i sbyin sreg gi cho ga (132)
smyin sreg gi cho ga (176)
ri mo'i sku gzugs sgrub pa'i cho ga dang cho ga zhib mo (203)
da kyil 'khor gyi cho ga zhib mo (208)
rigs sngags kyi cho ga zhib mo rim par phye ba'i cho ga (215)
bdug pa'i cho ga (237)
nor bu bsgrub pa'i cho ga (277)
bum pa sgrub pa'i don yod pa'i cho ga (288)
'jig rten pa sgrub pa'i cho ga (299)
'jig rten las 'das pa'i sgrub thabs kyi cho ga (345)
pad+ma gtsug tor gyi dkyil 'khor gyi snying po gsang sngags grub pa'i cho ga (420)
sdig pa thams cad 'gegs pa tsan+dan gyi bdug pa bsgrub pa'i cho ga (453)
las thams cad bsgrub pa'i thig le dang ril bu bsgrub pa'i cho ga (459)
mi snang bar bya ba ril bu sgrub pa'i cho ga (465)
sbyin sreg gi cho ga'i sgrub thabs (469)
sgrub pa'i dngos grub bla na med pa'i cho ga rmong sa pa chen po'i cho ga (478)
da kyil 'khor gyi cho ga dang sgrub thabs kyi cho ga (482)
ras ris sgrub pa'i cho ga dang sgrub thabs kyi cho ga (493)
phyag rgya'i cho ga dang sgrub thabs kyi cho ga (495)
gsang sngags rim par phye ba'i cho ga dang bsgrub pa'i cho ga (500)
pad+ma gtsug tor gyi rdo rje chen po'i snying po gsang ba (507)
sdig pa dang sgrib pa zad par bya ba'i dkyil 'khor chen po'i cho ga (513)
bzlas pa'i dkyil 'khor chen po'i cho ga (526)
khrus kyi dkyil 'khor gyi cho ga (528)
nor bu'i dkyil 'khor gyi cho ga (532)
mig sman gyi dkyil 'khor gyi cho ga (536)
bdug pa'i dkyil 'khor gyi cho ga (540)
sman gyi dkyil 'khor gyi cho ga (551)
nor bu'i ri la bu sgrub pa'i dkyil 'khor gyi cho ga (559)
don yod pa chen po rnam par 'phrul pa'i dkyil 'khor sgyu ma lta bu'i cho ga (567)
don yod pa'i zhags pa chen po'i dkyil 'khor gyi rig sngags 'chang ba'i cho ga (578)
mtshan ma bri ba'i phyag rgya'i dkyil 'khor gyi cho ga (604)
sbyin sreg gi dkyil 'khor gyi cho ga (609)
rang gi gzugs brnyan bya ba'i dkyil 'khor gyi cho ga (616)
khro bo'i rgyal po sgrub pa'i cho ga (644)

Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, ma, 3-756

rgyud 'bum, tsa, 3-140


Colophon:
ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཇི་ལྟར་རྙེད་པ་དེ་བཞིན་བྲིས་པ་འདི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་སོ། །འདི་ནི་སྔོན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་མཁས་པ་བཞི་ཙམ་གྱིས་བགོས་ནས་བསྒྱུར་བ་ལ། བར་སྐབས་བར་སྐབས་སུ་ཆད་ཅིང་མཇུག་མ་ཚང་བ་ལས། བླ་མ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་གྲགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཕྱག་ནས་རྒྱ་དཔེ་བྱུང་ཞིང་། ཆད་པ་སོབ་པ་དང་། མཇུག་སྒྱུར་ཅིག་ཅེས་བཀས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། བམ་པོ་བཅུ་པའི་ནང་དུ། ལས་ཀྱི་དོན་ཀུན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་ཅེས་པ་ནས། གསང་སྔགས་བཟླས་པ་མཆོག་གྱིས་ཤིག།ཅེས་པའི་བར་དང་། བམ་པོ་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འོན་ཀྱང་དོན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཆེད་དུ་ཞེས་པ་ནས། རིག་སྔགས་འཆང་གི་ལུས་འབར་བར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་པའི་བར་དང་། བམ་པོ་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་དུ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་འདི་ཐོས་པ་ཙམ་དང་ཞེས་པ་ནས་།མི་གང་ཚད་དུ་བརྐོ་བར་བྱ་ཞེས་པའི་བར་དང་། བམ་པོ་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་དུ། པདྨ་དང་། ཆུ་དང་། ཡུངས་དཀར་ལ་ཡོངས་སུ་བཟླས་ཏེ་ཞེས་པ་ནས། རས་དཀར་པོས་བཀྲུ་བར་བྱ་ཞིང་། ལན་བདུན་དུ་ཞེས་པའི་བར་དང་། བམ་པོ་བཅོ་ལྔ་པའི་མཚམས་སུ། དངུལ་གྱི་བོག་ཕོར་བརྒྱད་དང་ཞེས་པ་ནས། གནས་རྣམ་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་དུ་ཇི་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་བྱེད་དོ་ཞེས་པའི་བར་དང་། བམ་པོ་བཅུ་དྲུག་པ་དང་བཅུ་བདུན་པའི་མཚམ་སུ། དེ་ནས་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་བཤད་པར་བྱ་སྟེ་ཞེས་པ་ནས། ཕྱག་རྒྱའི་ཆོ་ག་དང་། སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཆོ་གའོ་ཞེས་པའི་བར་དང་། བམ་པོ་བཅུ་བདུན་པ་ཞེས་པ་དང་། དེ་མ་ཐག་པ་བམ་པོ་བཅོ་བརྒྱད་པའི་མཚམས་སུ། དེ་ནས་རྟག་ཏུ་བཟླས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ཤད་པར་བྱ་སྟེ། ཞེས་པ་ནས། འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱི་སྦྱིན་སྲེག་རབ་ཏུ་གྲོལ་ལོ་།ཞེས་པའི་བར་རྣམས་ཀྱི་ཧོར་ཀོང་བསབས་ཤིང་། མཇུག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཅིང་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཡོ་ག་པ་གྲུབ་པ་དཔལ་བཟང་པོའོ། །ཀུན་ཏུ་ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་ལའོ་ཞེས་པ་ནས། གཏེར་བསྒུལ་ན་ཞེས་པའི་བར་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་འདུག་གོ
cho ga zhib mo'i rgyal po ji ltar rnyed pa de bzhin bris pa 'di yongs su rdzogs so/ /'di ni sngon gyi lo tsA ba mkhas pa bzhi tsam gyis bgos nas bsgyur ba la/ bar skabs bar skabs su chad cing mjug ma tshang ba las/ bla ma dus kyi 'khor lo pa chen po chos grags dpal bzang po'i phyag nas rgya dpe byung zhing / chad pa sob pa dang / mjug sgyur cig ces bkas bskul ba la brten nas/ bam po bcu pa'i nang du/ las kyi don kun sgrub par byed ces pa nas/ gsang sngags bzlas pa mchog gyis shig/ces pa'i bar dang / bam po bcu gnyis pa'i nang du/ bcom ldan 'das 'on kyang don khyad par can gyi ched du zhes pa nas/ rig sngags 'chang gi lus 'bar bar 'gyur te/ zhes pa'i bar dang / bam po bcu gsum pa'i nang du/ dkyil 'khor gyi cho ga 'di thos pa tsam dang zhes pa nas /mi gang tshad du brko bar bya zhes pa'i bar dang / bam po bcu bzhi pa'i nang du/ pad+ma dang / chu dang / yungs dkar la yongs su bzlas te zhes pa nas/ ras dkar pos bkru bar bya zhing / lan bdun du zhes pa'i bar dang / bam po bco lnga pa'i mtshams su/ dngul gyi bog phor brgyad dang zhes pa nas/ gnas rnam pa gzhan thams cad du ji ltar yid la byed pa'i bya ba thams cad du byed do zhes pa'i bar dang / bam po bcu drug pa dang bcu bdun pa'i mtsham su/ de nas sbyin sreg gi cho ga bshad par bya ste zhes pa nas/ phyag rgya'i cho ga dang / sgrub thabs kyi cho ga'o zhes pa'i bar dang / bam po bcu bdun pa zhes pa dang / de ma thag pa bam po bco brgyad pa'i mtshams su/ de nas rtag tu bzlas pa'i dkyil 'khor gyi cho ga shad par bya ste/ zhes pa nas/ 'jig rten mgon po'i 'od zer gyi sbyin sreg rab tu grol lo /zhes pa'i bar rnams kyi hor kong bsabs shing / mjug yongs su rdzogs par shAkya'i dge slong rin chen grub cing bsgyur cing zhus pa'i yi ge pa ni yo ga pa grub pa dpal bzang po'o/ /kun tu lha mo thams cad la'o zhes pa nas/ gter bsgul na zhes pa'i bar rgya dpe la mi 'dug go

B731

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་པའི་ཞགས་པའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ
'phags pa don yod pa'i zhags pa'i cho ga zhib mo'i rgyal po
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ma, 1b1-357a1


C370

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་པའི་ཞགས་པའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ
'phags pa don yod pa'i zhags pa'i cho ga zhib mo'i rgyal po
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ma, 1b1-297b6


Cz066-001

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་པའི་ཞགས་པའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ
'phags pa don yod pa'i zhags pa'i cho ga zhib mo'i rgyal po
ཨཱ་རྱ་མོ་གཧ་པཱ་ཤ་ཀལྤ་རཱ་ཛ
A r+ya a mo gha pA sha kalpa rA dza
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud ba, 1b1-529a7

Colophon:
ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཇི་ལྟར་རྙེད་པ་དེ་བཞིན་བྲིས་པ་འདི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་སོ།། འདི་ནི་སྔོན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་མཁས་པ་བཞི་ཙམ་གྱིས་བགོས་ནས་བསྒྱུར་བ་ལ། བར་སྐབས་བར་སྐབས་སུ་ཆད་ཅིང་མཇུག་མ་ཚང་བ་ལས། བླ་མ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་གྲགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཕྱག་ནས་རྒྱ་དཔེ་བྱུང་ཞིང་ཆད་པ་གསོབ་པ་དང་མཇུག་སྒྱུར་ཅིག་ཅེས་བཀས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། བམ་པོ་བཅུ་པའི་ནང་དུ། ལས་ཀྱི་དོན་ཀུན་སྒྲུབ་པར་བྱེད།། ཅེས་པ་ནས། གསང་སྔགས་བཟླས་པ་མཆོག་གྱིས་ཤིག། ཅེས་པའི་བར་དང། བམ་པོ་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འོན་ཀྱང་དོན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཆེད་དུ། ཞེས་པ་ནས། རིག་སྔགས་འཆང་གི་ལུས་འབར་བར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་པའི་བར་དང། བམ་པོ་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་དུ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་འདི་ཐོས་པ་ཙམ་དང། ཞེས་པ་ནས་། མི་གང་ཚད་དུ་བརྐོ་བར་བྱ།། ཞེས་པའི་བར་དང། བམ་པོ་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་དུ། པདམ་དང། ཆུ་དང། ཡུངས་དཀར་ལ་ཡོངས་སུ་བཟླས་ཏེ། ཞེས་པ་ནས་། རས་དཀར་པོས་བཀྲུ་བར་བྱ་ཞིང། ལན་བདུན་དུ། ཞེས་པའི་བར་དང། བམ་པོ་བཅུ་བཞི་པ་དང་བཅོ་ལྔ་པའི་མཚམས་སུ། དངུལ་གྱི་པོག་པོ་བརྒྱད་དང། ཞེས་པ་ནས། གནས་རྣམ་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་དུ་ཇི་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་བྱེད་དོ།། ཞེས་པའི་བར་དང། བམ་པོ་བཅུ་དྲུག་པ་དང་བཅུ་བདུན་པའི་མཚམ་སུ། དེ་ནས་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། ཞེས་པ་ནས། ཕྱག་རྒྱའི་ཆོ་ག་དང། སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཆོ་གའོ།། ཞེས་པའི་བར་དང། བམ་པོ་བཅུ་བདུན་པ། ཞེས་པ་དང། དེ་མ་ཐག་པ་བམ་པོ་བཅོ་བརྒྱད་པའི་མཚམས་སུ། དེ་ནས་རྟག་ཏུ་བཟླས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ཤད་པར་བྱ་སྟེ། ཞེས་པ་ནས། འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱི་སྦྱིན་སྲེག་རབ་ཏུ་གྲོལ་ལོ།། ཞེས་པའི་བར་རྣམས་ཀྱི་ཧོར་ཀོང་བསབས་ཤིང་། མཇུག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཅིང་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཡོ་ག་པ་གྲུབ་པ་དཔལ་བཟང་པོའོ།། ཀུན་ཏུ་ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་ལའོ།། ཞེས་པ་ནས། གཏེར་བསྒུལ་ན། ཞེས་པའི་བར་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་འདུག་གོ
cho ga zhib mo'i rgyal po ji ltar rnyed pa de bzhin bris pa 'di yongs su rdzogs so// 'di ni sngon gyi lo tsa ba mkhas pa bzhi tsam gyis bgos nas bsgyur ba la/ bar skabs bar skabs su chad cing mjug ma tshang ba las/ bla ma dus kyi 'khor lo pa chen po chos grags dpal bzang po'i phyag nas rgya dpe byung zhing chad pa gsob pa dang mjug sgyur cig ces bkas bskul ba la brten nas/ bam po bcu pa'i nang du/ las kyi don kun sgrub par byed// ces pa nas/ gsang sngags bzlas pa mchog gyis shig/ ces pa'i bar dang/ bam po bcu gnyis pa'i nang du/ bcom ldan 'das 'on kyang don khyad par can gyi ched du/ zhes pa nas/ rig sngags 'chang gi lus 'bar bar 'gyur te/ zhes pa'i bar dang/ bam po bcu gsum pa'i nang du/ dkyil 'khor gyi cho ga 'di thos pa tsam dang/ zhes pa nas / mi gang tshad du brko bar bya// zhes pa'i bar dang/ bam po bcu bzhi pa'i nang du/ padma dang/ chu dang/ yungs dkar la yongs su bzlas te/ zhes pa nas / ras dkar pos bkru bar bya zhing/ lan bdun du/ zhes pa'i bar dang/ bam po bcu bzhi pa dang bco lnga pa'i mtshams su/ dngul gyi pog po brgyad dang/ zhes pa nas/ gnas rnam pa gzhan thams cad du ji ltar yid la byed pa'i bya ba thams cad du byed do// zhes pa'i bar dang/ bam po bcu drug pa dang bcu bdun pa'i mtsham su/ de nas sbyin sreg gi cho ga bshad par bya ste/ zhes pa nas/ phyag rgya'i cho ga dang/ sgrub thabs kyi cho ga'o// zhes pa'i bar dang/ bam po bcu bdun pa/ zhes pa dang/ de ma thag pa bam po bco brgyad pa'i mtshams su/ de nas rtag tu bzlas pa'i dkyil 'khor gyi cho ga shad par bya ste/ zhes pa nas/ 'jig rten mgon po'i 'od zer gyi sbyin sreg rab tu grol lo// zhes pa'i bar rnams kyi hor kong bsabs shing / mjug yongs su rdzogs par shAkya'i dge slong rin chen grub cing bsgyur cing zhus pa'i yi ge pa ni yo ga pa grub pa dpal bzang po'o// kun tu lha mo thams cad la'o// zhes pa nas/ gter bsgul na/ zhes pa'i bar rgya dpe la mi 'dug go

D686

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་པའི་ཞགས་པའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ
'phags pa don yod pa'i zhags pa'i cho ga zhib mo'i rgyal po
ཨཱརྱཱ་མོ་གྷ་བཱ་ཤ་ཀལྤ་རཱ་ཛཱ
Ar+yA mo g+ha bA sha kalpa rA dzA
e-texts:


Textual Structure:

1. (1b1-13a7)
2. (13a7-24a3)
3. (24a3-36a4)
4. (36a4-46b2)
5. (46b2-57b7)
6. (57b7-68a5)
7. (68a5-77b7)
8. (77b7-89b3)
9. (89b3-100b3)
10. (100b3-114b6)
11. (114b6-124a3)
12. (124a3-148a6)
13. (148a6-161a1)
14. (161a1-183a1)
15. (183a1-194b1)
16. (194b1-218a6)
17. (218a6-240b2)
18. (240b2-250a1)
19. (250a1-261a5)
20. (261a5-272a3)
21. (272a3-282a7)
22. (282a7-292b1)
23. (292b1-304b5)
24. (304b5-316a6)

Location:
Set: MW22084

rgyud, ma, 1b1-316a6
rgyud, tsa, 1b1-57b7
Set: MW4CZ5369

rgyud, ma, 1b1-316a6
rgyud, tsa, 1b1-57b7
Set: MW30532

rgyud, ma, 1b1-316a6
rgyud, tsa, 1b1-57b7
Set: MW3CN20612

rgyud, ma, 1b1-316a6
rgyud, tsa, 1b1-57b7

Colophon:
ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཇི་ལྟར་རྙེད་པ་དེ་བཞིན་བྲིས་པ་འདི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་སོ།། འདི་ནི་སྔོན་གྱི་ལོཙྪ་བ་མཁས་པ་བཞི་ཙམ་གྱིས་བགོས་ནས་བསྒྱུར་བ་ལ། བར་སྐབས་བར་སྐབས་སུ་ཆད་ཅིང་མཇུག་མ་ཚང་བ་ལས། བླ་མ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བ་ཆེན་པོ་ཆོས་གྲགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཕྱག་ནས་རྒྱ་དཔེ་བྱུང་ཞིང་། ཆད་པ་སོབ་པ་དང་། མཇུག་བསྒྱུར་ཅིག་ཅེས་བཀས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། བམ་པོ་བཅུ་པའི་ནང་དུ། ལས་ཀྱི་དོན་ཀུན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་ཅེས་པ་ནས། གསང་སྔགས་བཟླས་པ་མཆོག་གྱིས་ཤིག་ཅེས་པའི་བར་དང་། བམ་པོ་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འོན་ཀྱང་དོན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཆེད་དུ་ཞེས་པ་ནས། རིག་སྔགས་འཆང་གི་ལུས་འབར་བར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་པའི་བར་དང་། བམ་པོ་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་དུ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་འདི་ཐོས་པ་ཙམ་དང་ཞེས་པ་ནས། མི་གང་ཚད་དུ་བརྐོ་བར་བྱ་ཞེས་པའི་བར་དང་། བམ་པོ་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་དུ། པདྨ་དང་། ཆུ་དང་། ཡུངས་ཀར་ལ་ཡོངས་སུ་བཟླས་ཏེ་ཞེས་པ་ནས། རས་དཀར་པོས་བཀྲུ་བར་བྱ་ཞིང་། ལན་བདུན་དུ་ཞེས་པའི་བར་དང་། བམ་པོ་བཅོ་ལྔ་པའི་མཚམས་སུ། དངུལ་གྱི་པོག་ཕོར་བརྒྱད་དང་ཞེས་པ་ནས། གནས་རྣམ་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་དུ་ཇི་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་བྱེད་དོ། །ཞེས་པའི་བར་དང་། བམ་པོ་བཅུ་དྲུག་པ་དང་། བཅུ་བདུན་པའི་མཚམས་སུ། དེ་ནས་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་བཤད་པར་བྱ་སྟེ་ཞེས་པ་ནས། ཕྱག་རྒྱའི་ཆོ་ག་དང་། སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཆོ་གའོ་ཞེས་པའི་བར་དང་། བམ་པོ་བཅུ་བདུན་པ་ཞེས་པ་དང་། དེ་མ་ཐག་པར་བམ་པོ་བཅོ་བརྒྱད་པའི་མཚམས་སུ། དེ་ནས་རྟག་ཏུ་བཟླས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་བཤད་པར་བྱ་སྟེ་ཞེས་པ་ནས། འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱི་སྦྱིན་སྲེག་རབ་ཏུ་གྲོལ་ལོ་ཞེས་པའི་བར་རྣམས་ཀྱི་ཧོར་ཀོང་བསབས་ཤིང་། མཇུག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་པའི་ཡི་གེ་བ་ནི་ཡོ་ག་པ་གྲུབ་པ་དཔལ་བཟང་པོའོ། །ཀུན་ཏུ་ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་ལའོ་ཞེས་པ་ནས། གཏེར་བསྒུལ་ན་ཞེས་པའི་བར་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་འདུག་གོ། །འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པར་གྱུར་ཅིག
cho ga zhib mo'i rgyal po ji ltar rnyed pa de bzhin bris pa 'di yongs su rdzogs so// 'di ni sngon gyi lots+tsha ba mkhas pa bzhi tsam gyis bgos nas bsgyur ba la/ bar skabs bar skabs su chad cing mjug ma tshang ba las/ bla ma dus kyi 'khor lo ba chen po chos grags dpal bzang po'i phyag nas rgya dpe byung zhing / chad pa sob pa dang / mjug bsgyur cig ces bkas bskul ba la brten nas/ bam po bcu pa'i nang du/ las kyi don kun sgrub par byed ces pa nas/ gsang sngags bzlas pa mchog gyis shig ces pa'i bar dang / bam po bcu gnyis pa'i nang du/ bcom ldan 'das 'on kyang don khyad par can gyi ched du zhes pa nas/ rig sngags 'chang gi lus 'bar bar 'gyur te/ zhes pa'i bar dang / bam po bcu gsum pa'i nang du/ dkyil 'khor gyi cho ga 'di thos pa tsam dang zhes pa nas/ mi gang tshad du brko bar bya zhes pa'i bar dang / bam po bcu bzhi pa'i nang du/ pad+ma dang / chu dang / yungs kar la yongs su bzlas te zhes pa nas/ ras dkar pos bkru bar bya zhing / lan bdun du zhes pa'i bar dang / bam po bco lnga pa'i mtshams su/ dngul gyi pog phor brgyad dang zhes pa nas/ gnas rnam pa gzhan thams cad du ji ltar yid la byed pa'i bya ba thams cad du byed do/ /zhes pa'i bar dang / bam po bcu drug pa dang / bcu bdun pa'i mtshams su/ de nas sbyin sreg gi cho ga bshad par bya ste zhes pa nas/ phyag rgya'i cho ga dang / sgrub thabs kyi cho ga'o zhes pa'i bar dang / bam po bcu bdun pa zhes pa dang / de ma thag par bam po bco brgyad pa'i mtshams su/ de nas rtag tu bzlas pa'i dkyil 'khor gyi cho ga bshad par bya ste zhes pa nas/ 'jig rten mgon po'i 'od zer gyi sbyin sreg rab tu grol lo zhes pa'i bar rnams kyi hor kong bsabs shing / mjug yongs su rdzogs par shAkya'i dge slong rin chen grub kyis bsgyur cing zhus pa'i yi ge ba ni yo ga pa grub pa dpal bzang po'o/ /kun tu lha mo thams cad la'o zhes pa nas/ gter bsgul na zhes pa'i bar rgya dpe la mi 'dug go/ /'gro ba sems can thams cad la phan par gyur cig

Translators and revisors:
shAkya'i dge slong rin chen grub (Tr.)
yo ga pa grub pa dpal bzang po (Rev.)
yo ga pa grub pa dpal bzang po (Rev.)

Dd094-001

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་པའི་ཞགས་པའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ
'phags pa don yod pa'i zhags pa'i cho ga zhib mo'i rgyal po
ཨཱ་རྱཱ་མོ་གྷ་པཱ་ཤ་ཀལྤ་རཱ་ཛཱ
A ryA mo g+ha pA sha kalpa rA dzA
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud ma, 1b1-427a6
rgyud tsa, 1b1-74b5


Dk103-001

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་པའི་ཞགས་པའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ
'phags pa don yod pa'i zhags pa'i cho ga zhib mo'i rgyal po
ཨཱ་རྱ་མོ་གྷ་པཱ་ཤ་ཀལྤ་རཱ་ཛ
A r+ya a mo g+ha pA sha kalpa rA dza
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud ba, 1b1-622a7

Colophon:
ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཇི་ལྟར་རྙེད་པ་དེ་བཞིན་བྲིས་པ་འདི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་སོ།། འདི་ནི་སྔོན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་མཁས་པ་བཞི་ཙམ་གྱིས་བགོས་ནས་བསྒྱུར་བ་ལ། བར་སྐབས་བར་སྐབས་སུ་ཆད་ཅིང་མཇུག་མ་ཚང་བ་ལས། བླ་མ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་གྲགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཕྱག་ནས་རྒྱ་དཔེ་བྱུང་ཞིང་ཆད་པ་གསོབ་པ་དང་མཇུག་སྒྱུར་ཅིག་ཅེས་བཀས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། བམ་པོ་བཅུ་པའི་ནང་དུ། ལས་ཀྱི་དོན་ཀུན་སྒྲུབ་པར་བྱེད།། ཅེས་པ་ནས། གསང་སྔགས་བཟླས་པ་མཆོག་གྱིས་ཤིག། ཅེས་པའི་བར་དང། བམ་པོ་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འོན་ཀྱང་དོན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཆེད་དུ། ཞེས་པ་ནས། རིག་སྔགས་འཆང་གི་ལུས་འབར་བར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་པའི་བར་དང། བམ་པོ་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་དུ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་འདི་ཐོས་པ་ཙམ་དང། ཞེས་པ་ནས་། མི་གང་ཚད་དུ་བརྐོ་བར་བྱ།། ཞེས་པའི་བར་དང། བམ་པོ་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་དུ། པདྨ་དང། ཆུ་དང། ཡུངས་དཀར་ལ་ཡོངས་སུ་བཟླས་ཏེ། ཞེས་པ་ནས་། རས་དཀར་པོས་བཀྲུ་བར་བྱ་ཞིང། ལན་བདུན་དུ། ཞེས་པའི་བར་དང། བམ་པོ་བཅུ་བཞི་པ་དང་བཅོ་ལྔ་པའི་མཚམས་སུ། དངུལ་གྱི་པོག་པོ་བརྒྱད་དང། ཞེས་པ་ནས། གནས་རྣམ་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་དུ་ཇི་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་བྱེད་དོ།། ཞེས་པའི་བར་དང། བམ་པོ་བཅུ་དྲུག་པ་དང་བཅུ་བདུན་པའི་མཚམ་སུ། དེ་ནས་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། ཞེས་པ་ནས། ཕྱག་རྒྱའི་ཆོ་ག་དང། སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཆོ་གའོ།། ཞེས་པའི་བར་དང། བམ་པོ་བཅུ་བདུན་པ། ཞེས་པ་དང། དེ་མ་ཐག་པ་བམ་པོ་བཅོ་བརྒྱད་པའི་མཚམས་སུ། དེ་ནས་རྟག་ཏུ་བཟླས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ཤད་པར་བྱ་སྟེ། ཞེས་པ་ནས། འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱི་སྦྱིན་སྲེག་རབ་ཏུ་གྲོལ་ལོ།། ཞེས་པའི་བར་རྣམས་ཀྱི་ཧོར་ཀོང་བསབས་ཤིང་། མཇུག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཅིང་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཡོ་ག་པ་གྲུབ་པ་དཔལ་བཟང་པོའོ།། ཀུན་ཏུ་ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་ལའོ།། ཞེས་པ་ནས། གཏེར་བསྒུལ་ན། ཞེས་པའི་བར་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་འདུག་གོ
cho ga zhib mo'i rgyal po ji ltar rnyed pa de bzhin bris pa 'di yongs su rdzogs so// 'di ni sngon gyi lo tsa ba mkhas pa bzhi tsam gyis bgos nas bsgyur ba la/ bar skabs bar skabs su chad cing mjug ma tshang ba las/ bla ma dus kyi 'khor lo pa chen po chos grags dpal bzang po'i phyag nas rgya dpe byung zhing chad pa gsob pa dang mjug sgyur cig ces bkas bskul ba la brten nas/ bam po bcu pa'i nang du/ las kyi don kun sgrub par byed// ces pa nas/ gsang sngags bzlas pa mchog gyis shig/ ces pa'i bar dang/ bam po bcu gnyis pa'i nang du/ bcom ldan 'das 'on kyang don khyad par can gyi ched du/ zhes pa nas/ rig sngags 'chang gi lus 'bar bar 'gyur te/ zhes pa'i bar dang/ bam po bcu gsum pa'i nang du/ dkyil 'khor gyi cho ga 'di thos pa tsam dang/ zhes pa nas / mi gang tshad du brko bar bya// zhes pa'i bar dang/ bam po bcu bzhi pa'i nang du/ pad+ma dang/ chu dang/ yungs dkar la yongs su bzlas te/ zhes pa nas / ras dkar pos bkru bar bya zhing/ lan bdun du/ zhes pa'i bar dang/ bam po bcu bzhi pa dang bco lnga pa'i mtshams su/ dngul gyi pog po brgyad dang/ zhes pa nas/ gnas rnam pa gzhan thams cad du ji ltar yid la byed pa'i bya ba thams cad du byed do// zhes pa'i bar dang/ bam po bcu drug pa dang bcu bdun pa'i mtsham su/ de nas sbyin sreg gi cho ga bshad par bya ste/ zhes pa nas/ phyag rgya'i cho ga dang/ sgrub thabs kyi cho ga'o// zhes pa'i bar dang/ bam po bcu bdun pa/ zhes pa dang/ de ma thag pa bam po bco brgyad pa'i mtshams su/ de nas rtag tu bzlas pa'i dkyil 'khor gyi cho ga shad par bya ste/ zhes pa nas/ 'jig rten mgon po'i 'od zer gyi sbyin sreg rab tu grol lo// zhes pa'i bar rnams kyi hor kong bsabs shing / mjug yongs su rdzogs par shAkya'i dge slong rin chen grub cing bsgyur cing zhus pa'i yi ge pa ni yo ga pa grub pa dpal bzang po'o// kun tu lha mo thams cad la'o// zhes pa nas/ gter bsgul na/ zhes pa'i bar rgya dpe la mi 'dug go

F498

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་པའི་ཞགས་པའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ
'phags pa don yod pa'i zhags pa'i cho ga zhib mo'i rgyal po
ཨཱརྱ་མོ་ག་པཱ་ཤ་ཀལ་པ་རཱ་ཛ
Ar+ya a mo ga pA sha kal pa rA dza
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, ba, 1b1-354a4
Set: MW2KG210295


Colophon:
འཕགས་པ་དོན་ཡོད་པའི་ཞགས་པའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ། །རྫོགས་སྷོ
'phags pa don yod pa'i zhags pa'i cho ga zhib mo'i rgyal po/ /rdzogs s+ho

Gt083-001

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་པའི་ཞགས་པའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ
'phags pa don yod pa'i zhags pa'i cho ga zhib mo'i rgyal po
ཨཱ་རྱ་མོ་གཧ་པ་ཤ་ཀལྤ་རཱ་ཛ
A r+ya a mo gha pa sha kal+pa rA dza
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud ba, 1b1-508a7

Colophon:
ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཇི་ལྟར་རྙེད་པ་དེ་བཞིན་བྲིས་པ་འདི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་སོ།། འདི་ནི་སྔོན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་མཁས་པ་བཞི་ཙམ་གྱིས་བགོས་ནས་བསྒྱུར་བ་ལ། བར་སྐབས་བར་སྐབས་སུ་ཆད་ཅིང་མཇུག་མ་ཚང་བ་ལས། བླ་མ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་གྲགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཕྱག་ནས་རྒྱ་དཔེ་བྱུང་ཞིང་ཆད་པ་གསོབ་པ་དང་མཇུག་སྒྱུར་ཅིག་ཅེས་བཀས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། བམ་པོ་བཅུ་པའི་ནང་དུ། ལས་ཀྱི་དོན་ཀུན་སྒྲུབ་པར་བྱེད།། ཅེས་པ་ནས། གསང་སྔགས་བཟླས་པ་མཆོག་གྱིས་ཤིག། ཅེས་པའི་བར་དང། བམ་པོ་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འོན་ཀྱང་དོན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཆེད་དུ། ཞེས་པ་ནས། རིག་སྔགས་འཆང་གི་ལུས་འབར་བར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་པའི་བར་དང། བམ་པོ་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་དུ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་འདི་ཐོས་པ་ཙམ་དང། ཞེས་པ་ནས་། མི་གང་ཚད་དུ་བརྐོ་བར་བྱ།། ཞེས་པའི་བར་དང། བམ་པོ་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་དུ། པདམ་དང། ཆུ་དང། ཡུངས་དཀར་ལ་ཡོངས་སུ་བཟླས་ཏེ། ཞེས་པ་ནས་། རས་དཀར་པོས་བཀྲུ་བར་བྱ་ཞིང། ལན་བདུན་དུ། ཞེས་པའི་བར་དང། བམ་པོ་བཅུ་བཞི་པ་དང་བཅོ་ལྔ་པའི་མཚམས་སུ། དངུལ་གྱི་པོག་པོ་བརྒྱད་དང། ཞེས་པ་ནས། གནས་རྣམ་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་དུ་ཇི་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་བྱེད་དོ།། ཞེས་པའི་བར་དང། བམ་པོ་བཅུ་དྲུག་པ་དང་བཅུ་བདུན་པའི་མཚམ་སུ། དེ་ནས་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། ཞེས་པ་ནས། ཕྱག་རྒྱའི་ཆོ་ག་དང། སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཆོ་གའོ།། ཞེས་པའི་བར་དང། བམ་པོ་བཅུ་བདུན་པ། ཞེས་པ་དང། དེ་མ་ཐག་པ་བམ་པོ་བཅོ་བརྒྱད་པའི་མཚམས་སུ། དེ་ནས་རྟག་ཏུ་བཟླས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ཤད་པར་བྱ་སྟེ། ཞེས་པ་ནས། འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱི་སྦྱིན་སྲེག་རབ་ཏུ་གྲོལ་ལོ།། ཞེས་པའི་བར་རྣམས་ཀྱི་ཧོར་ཀོང་བསབས་ཤིང་། མཇུག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཅིང་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཡོ་ག་པ་གྲུབ་པ་དཔལ་བཟང་པོའོ།། ཀུན་ཏུ་ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་ལའོ།། ཞེས་པ་ནས། གཏེར་བསྒུལ་ན། ཞེས་པའི་བར་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་འདུག་གོ
cho ga zhib mo'i rgyal po ji ltar rnyed pa de bzhin bris pa 'di yongs su rdzogs so// 'di ni sngon gyi lo tsa ba mkhas pa bzhi tsam gyis bgos nas bsgyur ba la/ bar skabs bar skabs su chad cing mjug ma tshang ba las/ bla ma dus kyi 'khor lo pa chen po chos grags dpal bzang po'i phyag nas rgya dpe byung zhing chad pa gsob pa dang mjug sgyur cig ces bkas bskul ba la brten nas/ bam po bcu pa'i nang du/ las kyi don kun sgrub par byed// ces pa nas/ gsang sngags bzlas pa mchog gyis shig/ ces pa'i bar dang/ bam po bcu gnyis pa'i nang du/ bcom ldan 'das 'on kyang don khyad par can gyi ched du/ zhes pa nas/ rig sngags 'chang gi lus 'bar bar 'gyur te/ zhes pa'i bar dang/ bam po bcu gsum pa'i nang du/ dkyil 'khor gyi cho ga 'di thos pa tsam dang/ zhes pa nas / mi gang tshad du brko bar bya// zhes pa'i bar dang/ bam po bcu bzhi pa'i nang du/ padma dang/ chu dang/ yungs dkar la yongs su bzlas te/ zhes pa nas / ras dkar pos bkru bar bya zhing/ lan bdun du/ zhes pa'i bar dang/ bam po bcu bzhi pa dang bco lnga pa'i mtshams su/ dngul gyi pog po brgyad dang/ zhes pa nas/ gnas rnam pa gzhan thams cad du ji ltar yid la byed pa'i bya ba thams cad du byed do// zhes pa'i bar dang/ bam po bcu drug pa dang bcu bdun pa'i mtsham su/ de nas sbyin sreg gi cho ga bshad par bya ste/ zhes pa nas/ phyag rgya'i cho ga dang/ sgrub thabs kyi cho ga'o// zhes pa'i bar dang/ bam po bcu bdun pa/ zhes pa dang/ de ma thag pa bam po bco brgyad pa'i mtshams su/ de nas rtag tu bzlas pa'i dkyil 'khor gyi cho ga shad par bya ste/ zhes pa nas/ 'jig rten mgon po'i 'od zer gyi sbyin sreg rab tu grol lo// zhes pa'i bar rnams kyi hor kong bsabs shing / mjug yongs su rdzogs par shAkya'i dge slong rin chen grub cing bsgyur cing zhus pa'i yi ge pa ni yo ga pa grub pa dpal bzang po'o// kun tu lha mo thams cad la'o// zhes pa nas/ gter bsgul na/ zhes pa'i bar rgya dpe la mi 'dug go

H689

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་པའི་ཞགས་པའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ
'phags pa don yod pa'i zhags pa'i cho ga zhib mo'i rgyal po
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, pha, 197a5-ba 360b7 (vol. 92-93)


Hg05-001

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་པའི་ཞགས་པའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ
'phags pa don yod pa'i zhags pa'i cho ga zhib mo'i rgyal po
ཨཱརྱ་མོ་གྷ་པཱ་ཤ་བི་དྷི་བི་དྷ་ནི་སྱ་རཱ་ཛ
Ar+ya a mo g+ha pA sha bi d+hi bi d+ha ni s+ya rA dza

Textual Structure:

don yod pa'i zhags pa (8b7)
pad+ma'i zhags pa'i bsgrub pa'i cho ga (59a2)
rdo rje zhags pa las thams cad bgyid pa sgrub pa'i cho ga (60a7)
don yod yid bzhin nor bu zhags pa chen po sgrub pa'i cho ga (79b3)
ral gri sgrub pa'i cho ga (80b1)
sbrul gyi zhags pa sgrub pa'i cho ga (82b5)
mdung rtse gsum pa sgrub pa'i cho ga (84a5)
zhags pa dang ri mo sgrub pa'i cho ga (85b1)
me dgug pa'i sbyin sregs kyi cho ga (112a6)
bzlas brjod kyi cho ga rim par phye ba (125a3)
()

1. (1b2-16b7)
2. (16b7-31a5)
3. (31a5-47b3)
4. (47b3-62a8)
5. (62a8-88b3)
6. (88b3-104a7)
7. (104a7-118a4)
8. (118a4-135b3)
9. (135b3-149b3)
10. (149b3-166b2)
11. (166b2-179b4)
12. (179b4-197a2)
13. (197a2-210b2)
14. (210b2-225a5)
15. (225a5-240b3)
16. (240b3-255b4)
17. (255b4-268b8)
18. (268b8-281a6)
19. (281a6-295b4)
20. (295b4-309a7)
21. (309a7-324a5)
22. (324a5-338b4)
23. (338b4-354a3)
24. (354a3-369b7)

Location:
Set: MW4CZ45315

kha, 1b1-369b7

Colophon:
འཕགས་པ་དོན་ཡོད་པའི་ཞགས་པའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།།
'phags pa don yod pa'i zhags pa'i cho ga zhib mo'i rgyal po rdzogs so//

J678

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་པའི་ཞགས་པའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ
'phags pa don yod pa'i zhags pa'i cho ga zhib mo'i rgyal po
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ma, 1b1-273a7
Set: -

Set: MW4PD3142L528

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་པའི་ཞགས་པའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ
'phags pa don yod pa'i zhags pa'i cho ga zhib mo'i rgyal po
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, ba, 1b1-453a7


N651

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་པའི་ཞགས་པའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ
'phags pa don yod pa'i zhags pa'i cho ga zhib mo'i rgyal po
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, ba, 1b1-569
Set: MW2KG5014

rgyud, ba, 1b1-569
Set: MW2KG210297Ng30.1

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་པའི་ཞགས་པའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ
'phags pa don yod pa'i zhags pa'i cho ga zhib mo'i rgyal po
་རྱ་མོ་ག་པཱ་ཤ་ཀལ་པ་ར་ཙ
a r+ya a mo ga pA sha kal pa ra tsa

Textual Structure:

1. (1b3-13a6)
2. (13a7-23a9)
3. (23b1-34b9)
4. (34b9-44a4)
5. (44a4-54b5)
6. (54b6-65a6)
7. (65a6-75b6)
8. (75b6-88a1)
9. (88a1-99b5)
10. (99b5-112b5)
11. (112b5-122a9)
12. (122b1-134b8)
13. (134b8-144b6)
14. (144b7-155b8)
15. (155b9-167a2)
16. (167a3-178a4)
17. (178a5-188b8)
18. (188b9-198b1)
19. (198b1-209b4)
20. (209b4-221b2)
21. (221b3-232a9)
22. (232a9-242b4)
23. (242b4-253b7)
24. (253b7-263a3)

Location:
Set: MW2KG229028

mdo, a, 1b1-263a3

Colophon:
འཕགས་པ་དོན་ཡོད་པའི་ཞགས་པའི་ཆོ་ག་ཞྀབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་།། །། །། རྫོགས་སྷོ་།།
'phags pa don yod pa'i zhags pa'i cho ga zh-ib mo'i rgyal po // // // rdzogs s+ho //

Np052-001

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་པའི་ཞགས་པའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ
'phags pa don yod pa'i zhags pa'i cho ga zhib mo'i rgyal po
ཨཱ་རྱ་མོ་གཧ་པཱ་ཤ་ཀལྤ་རཱ་ཛ
A r+ya a mo gha pA sha kalpa rA dza
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud ba, 1b1-566a6

Colophon:
ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཇི་ལྟར་རྙེད་པ་དེ་བཞིན་བྲིས་པ་འདི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་སོ།། འདི་ནི་སྔོན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་མཁས་པ་བཞི་ཙམ་གྱིས་བགོས་ནས་བསྒྱུར་བ་ལ། བར་སྐབས་བར་སྐབས་སུ་ཆད་ཅིང་མཇུག་མ་ཚང་བ་ལས། བླ་མ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་གྲགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཕྱག་ནས་རྒྱ་དཔེ་བྱུང་ཞིང་ཆད་པ་གསོབ་པ་དང་མཇུག་སྒྱུར་ཅིག་ཅེས་བཀས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། བམ་པོ་བཅུ་པའི་ནང་དུ། ལས་ཀྱི་དོན་ཀུན་སྒྲུབ་པར་བྱེད།། ཅེས་པ་ནས། གསང་སྔགས་བཟླས་པ་མཆོག་གྱིས་ཤིག། ཅེས་པའི་བར་དང། བམ་པོ་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འོན་ཀྱང་དོན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཆེད་དུ། ཞེས་པ་ནས། རིག་སྔགས་འཆང་གི་ལུས་འབར་བར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་པའི་བར་དང། བམ་པོ་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་དུ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་འདི་ཐོས་པ་ཙམ་དང། ཞེས་པ་ནས་། མི་གང་ཚད་དུ་བརྐོ་བར་བྱ།། ཞེས་པའི་བར་དང། བམ་པོ་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་དུ། པདྨ་དང། ཆུ་དང། ཡུངས་དཀར་ལ་ཡོངས་སུ་བཟླས་ཏེ། ཞེས་པ་ནས་། རས་དཀར་པོས་བཀྲུ་བར་བྱ་ཞིང། ལན་བདུན་དུ། ཞེས་པའི་བར་དང། བམ་པོ་བཅུ་བཞི་པ་དང་བཅོ་ལྔ་པའི་མཚམས་སུ། དངུལ་གྱི་པོག་པོ་བརྒྱད་དང། ཞེས་པ་ནས། གནས་རྣམ་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་དུ་ཇི་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་བྱེད་དོ།། ཞེས་པའི་བར་དང། བམ་པོ་བཅུ་དྲུག་པ་དང་བཅུ་བདུན་པའི་མཚམ་སུ། དེ་ནས་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། ཞེས་པ་ནས། ཕྱག་རྒྱའི་ཆོ་ག་དང། སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཆོ་གའོ།། ཞེས་པའི་བར་དང། བམ་པོ་བཅུ་བདུན་པ། ཞེས་པ་དང། དེ་མ་ཐག་པ་བམ་པོ་བཅོ་བརྒྱད་པའི་མཚམས་སུ། དེ་ནས་རྟག་ཏུ་བཟླས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ཤད་པར་བྱ་སྟེ། ཞེས་པ་ནས། འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱི་སྦྱིན་སྲེག་རབ་ཏུ་གྲོལ་ལོ།། ཞེས་པའི་བར་རྣམས་ཀྱི་ཧོར་ཀོང་བསབས་ཤིང་། མཇུག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཅིང་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཡོ་ག་པ་གྲུབ་པ་དཔལ་བཟང་པོའོ།། ཀུན་ཏུ་ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་ལའོ།། ཞེས་པ་ནས། གཏེར་བསྒུལ་ན། ཞེས་པའི་བར་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་འདུག་གོ
cho ga zhib mo'i rgyal po ji ltar rnyed pa de bzhin bris pa 'di yongs su rdzogs so// 'di ni sngon gyi lo tsa ba mkhas pa bzhi tsam gyis bgos nas bsgyur ba la/ bar skabs bar skabs su chad cing mjug ma tshang ba las/ bla ma dus kyi 'khor lo pa chen po chos grags dpal bzang po'i phyag nas rgya dpe byung zhing chad pa gsob pa dang mjug sgyur cig ces bkas bskul ba la brten nas/ bam po bcu pa'i nang du/ las kyi don kun sgrub par byed// ces pa nas/ gsang sngags bzlas pa mchog gyis shig/ ces pa'i bar dang/ bam po bcu gnyis pa'i nang du/ bcom ldan 'das 'on kyang don khyad par can gyi ched du/ zhes pa nas/ rig sngags 'chang gi lus 'bar bar 'gyur te/ zhes pa'i bar dang/ bam po bcu gsum pa'i nang du/ dkyil 'khor gyi cho ga 'di thos pa tsam dang/ zhes pa nas / mi gang tshad du brko bar bya// zhes pa'i bar dang/ bam po bcu bzhi pa'i nang du/ pad+ma dang/ chu dang/ yungs dkar la yongs su bzlas te/ zhes pa nas / ras dkar pos bkru bar bya zhing/ lan bdun du/ zhes pa'i bar dang/ bam po bcu bzhi pa dang bco lnga pa'i mtshams su/ dngul gyi pog po brgyad dang/ zhes pa nas/ gnas rnam pa gzhan thams cad du ji ltar yid la byed pa'i bya ba thams cad du byed do// zhes pa'i bar dang/ bam po bcu drug pa dang bcu bdun pa'i mtsham su/ de nas sbyin sreg gi cho ga bshad par bya ste/ zhes pa nas/ phyag rgya'i cho ga dang/ sgrub thabs kyi cho ga'o// zhes pa'i bar dang/ bam po bcu bdun pa/ zhes pa dang/ de ma thag pa bam po bco brgyad pa'i mtshams su/ de nas rtag tu bzlas pa'i dkyil 'khor gyi cho ga shad par bya ste/ zhes pa nas/ 'jig rten mgon po'i 'od zer gyi sbyin sreg rab tu grol lo// zhes pa'i bar rnams kyi hor kong bsabs shing / mjug yongs su rdzogs par shAkya'i dge slong rin chen grub cing bsgyur cing zhus pa'i yi ge pa ni yo ga pa grub pa dpal bzang po'o// kun tu lha mo thams cad la'o// zhes pa nas/ gter bsgul na/ zhes pa'i bar rgya dpe la mi 'dug go

Pj095-001

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་པའི་ཞགས་པའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ
'phags pa don yod pa'i zhags pa'i cho ga zhib mo'i rgyal po
ཨཱརྱཱ་མོ་གྷ་བཱ་ཤ་ཀལྤ་རཱ་ཛཱ
Ar+yA mo g+ha bA sha kalpa rA dzA
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud ma, 1b1-358a7
rgyud tsa, 1b1-70b6

Colophon:
ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཇི་ལྟར་རྙེད་པ་དེ་བཞིན་བྲིས་པ་འདི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་སོ།། འདི་ནི་སྔོན་གྱི་ལོཙྪ་བ་མཁས་པ་བཞི་ཙམ་གྱིས་བགོས་ནས་བསྒྱུར་བ་ལ། བར་སྐབས་བར་སྐབས་སུ་ཆད་ཅིང་མཇུག་མ་ཚང་བ་ལས། བླ་མ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བ་ཆེན་པོ་ཆོས་གྲགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཕྱག་ནས་རྒྱ་དཔེ་བྱུང་ཞིང་། ཆད་པ་སོབ་པ་དང་། མཇུག་བསྒྱུར་ཅིག་ཅེས་བཀས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། བམ་པོ་བཅུ་པའི་ནང་དུ། ལས་ཀྱི་དོན་ཀུན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་ཅེས་པ་ནས། གསང་སྔགས་བཟླས་པ་མཆོག་གྱིས་ཤིག་ཅེས་པའི་བར་དང་། བམ་པོ་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འོན་ཀྱང་དོན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཆེད་དུ་ཞེས་པ་ནས། རིག་སྔགས་འཆང་གི་ལུས་འབར་བར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་པའི་བར་དང་། བམ་པོ་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་དུ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་འདི་ཐོས་པ་ཙམ་དང་ཞེས་པ་ནས། མི་གང་ཚད་དུ་བརྐོ་བར་བྱ་ཞེས་པའི་བར་དང་། བམ་པོ་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་དུ། པདྨ་དང་། ཆུ་དང་། ཡུངས་ཀར་ལ་ཡོངས་སུ་བཟླས་ཏེ་ཞེས་པ་ནས། རས་དཀར་པོས་བཀྲུ་བར་བྱ་ཞིང་། ལན་བདུན་དུ་ཞེས་པའི་བར་དང་། བམ་པོ་བཅོ་ལྔ་པའི་མཚམས་སུ། དངུལ་གྱི་པོག་ཕོར་བརྒྱད་དང་ཞེས་པ་ནས། གནས་རྣམ་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་དུ་ཇི་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་བྱེད་དོ། །ཞེས་པའི་བར་དང་། བམ་པོ་བཅུ་དྲུག་པ་དང་། བཅུ་བདུན་པའི་མཚམས་སུ། དེ་ནས་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་བཤད་པར་བྱ་སྟེ་ཞེས་པ་ནས། ཕྱག་རྒྱའི་ཆོ་ག་དང་། སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཆོ་གའོ་ཞེས་པའི་བར་དང་། བམ་པོ་བཅུ་བདུན་པ་ཞེས་པ་དང་། དེ་མ་ཐག་པར་བམ་པོ་བཅོ་བརྒྱད་པའི་མཚམས་སུ། དེ་ནས་རྟག་ཏུ་བཟླས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་བཤད་པར་བྱ་སྟེ་ཞེས་པ་ནས། འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱི་སྦྱིན་སྲེག་རབ་ཏུ་གྲོལ་ལོ་ཞེས་པའི་བར་རྣམས་ཀྱི་ཧོར་ཀོང་བསབས་ཤིང་། མཇུག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་པའི་ཡི་གེ་བ་ནི་ཡོ་ག་པ་གྲུབ་པ་དཔལ་བཟང་པོའོ། །ཀུན་ཏུ་ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་ལའོ་ཞེས་པ་ནས། གཏེར་བསྒུལ་ན་ཞེས་པའི་བར་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་འདུག་གོ། །འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པར་གྱུར་ཅིག
cho ga zhib mo'i rgyal po ji ltar rnyed pa de bzhin bris pa 'di yongs su rdzogs so// 'di ni sngon gyi lots+tsha ba mkhas pa bzhi tsam gyis bgos nas bsgyur ba la/ bar skabs bar skabs su chad cing mjug ma tshang ba las/ bla ma dus kyi 'khor lo ba chen po chos grags dpal bzang po'i phyag nas rgya dpe byung zhing / chad pa sob pa dang / mjug bsgyur cig ces bkas bskul ba la brten nas/ bam po bcu pa'i nang du/ las kyi don kun sgrub par byed ces pa nas/ gsang sngags bzlas pa mchog gyis shig ces pa'i bar dang / bam po bcu gnyis pa'i nang du/ bcom ldan 'das 'on kyang don khyad par can gyi ched du zhes pa nas/ rig sngags 'chang gi lus 'bar bar 'gyur te/ zhes pa'i bar dang / bam po bcu gsum pa'i nang du/ dkyil 'khor gyi cho ga 'di thos pa tsam dang zhes pa nas/ mi gang tshad du brko bar bya zhes pa'i bar dang / bam po bcu bzhi pa'i nang du/ pad+ma dang / chu dang / yungs kar la yongs su bzlas te zhes pa nas/ ras dkar pos bkru bar bya zhing / lan bdun du zhes pa'i bar dang / bam po bco lnga pa'i mtshams su/ dngul gyi pog phor brgyad dang zhes pa nas/ gnas rnam pa gzhan thams cad du ji ltar yid la byed pa'i bya ba thams cad du byed do/ /zhes pa'i bar dang / bam po bcu drug pa dang / bcu bdun pa'i mtshams su/ de nas sbyin sreg gi cho ga bshad par bya ste zhes pa nas/ phyag rgya'i cho ga dang / sgrub thabs kyi cho ga'o zhes pa'i bar dang / bam po bcu bdun pa zhes pa dang / de ma thag par bam po bco brgyad pa'i mtshams su/ de nas rtag tu bzlas pa'i dkyil 'khor gyi cho ga bshad par bya ste zhes pa nas/ 'jig rten mgon po'i 'od zer gyi sbyin sreg rab tu grol lo zhes pa'i bar rnams kyi hor kong bsabs shing / mjug yongs su rdzogs par shAkya'i dge slong rin chen grub kyis bsgyur cing zhus pa'i yi ge ba ni yo ga pa grub pa dpal bzang po'o/ /kun tu lha mo thams cad la'o zhes pa nas/ gter bsgul na zhes pa'i bar rgya dpe la mi 'dug go/ /'gro ba sems can thams cad la phan par gyur cig

Pz095-001

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་པའི་ཞགས་པའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ
'phags pa don yod pa'i zhags pa'i cho ga zhib mo'i rgyal po
ཨཱརྱཱ་མོ་གྷ་བཱ་ཤ་ཀལྤ་རཱ་ཛཱ
AryA mo g+ha bA sha kalpa rA dzA
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud ma, 1b1-332a7
rgyud tsa, 1b1-59a5

Colophon:
ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཇི་ལྟར་རྙེད་པ་དེ་བཞིན་བྲིས་པ་འདི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་སོ།། འདི་ནི་སྔོན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་མཁས་པ་བཞི་ཙམ་གྱིས་བགོས་ནས་བསྒྱུར་བ་ལ། བར་སྐབས་བར་སྐབས་སུ་ཆད་ཅིང་མཇུག་མ་ཚང་བ་ལས། བླ་མ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་གྲགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཕྱག་ནས་རྒྱ་དཔེ་བྱུང་ཞིང་ཆད་པ་གསོབ་པ་དང་མཇུག་སྒྱུར་ཅིག་ཅེས་བཀས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། བམ་པོ་བཅུ་པའི་ནང་དུ། ལས་ཀྱི་དོན་ཀུན་སྒྲུབ་པར་བྱེད།། ཅེས་པ་ནས། གསང་སྔགས་བཟླས་པ་མཆོག་གྱིས་ཤིག། ཅེས་པའི་བར་དང། བམ་པོ་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འོན་ཀྱང་དོན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཆེད་དུ། ཞེས་པ་ནས། རིག་སྔགས་འཆང་གི་ལུས་འབར་བར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་པའི་བར་དང། བམ་པོ་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་དུ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་འདི་ཐོས་པ་ཙམ་དང། ཞེས་པ་ནས་། མི་གང་ཚད་དུ་བརྐོ་བར་བྱ།། ཞེས་པའི་བར་དང། བམ་པོ་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་དུ། པདྨ་དང། ཆུ་དང། ཡུངས་དཀར་ལ་ཡོངས་སུ་བཟླས་ཏེ། ཞེས་པ་ནས་། རས་དཀར་པོས་བཀྲུ་བར་བྱ་ཞིང། ལན་བདུན་དུ། ཞེས་པའི་བར་དང། བམ་པོ་བཅུ་བཞི་པ་དང་བཅོ་ལྔ་པའི་མཚམས་སུ། དངུལ་གྱི་པོག་པོ་བརྒྱད་དང། ཞེས་པ་ནས། གནས་རྣམ་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་དུ་ཇི་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་བྱེད་དོ།། ཞེས་པའི་བར་དང། བམ་པོ་བཅུ་དྲུག་པ་དང་བཅུ་བདུན་པའི་མཚམ་སུ། དེ་ནས་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། ཞེས་པ་ནས། ཕྱག་རྒྱའི་ཆོ་ག་དང། སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཆོ་གའོ།། ཞེས་པའི་བར་དང། བམ་པོ་བཅུ་བདུན་པ། ཞེས་པ་དང། དེ་མ་ཐག་པ་བམ་པོ་བཅོ་བརྒྱད་པའི་མཚམས་སུ། དེ་ནས་རྟག་ཏུ་བཟླས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ཤད་པར་བྱ་སྟེ། ཞེས་པ་ནས། འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱི་སྦྱིན་སྲེག་རབ་ཏུ་གྲོལ་ལོ།། ཞེས་པའི་བར་རྣམས་ཀྱི་ཧོར་ཀོང་བསབས་ཤིང་། མཇུག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཅིང་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཡོ་ག་པ་གྲུབ་པ་དཔལ་བཟང་པོའོ།། ཀུན་ཏུ་ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་ལའོ།། ཞེས་པ་ནས། གཏེར་བསྒུལ་ན། ཞེས་པའི་བར་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་འདུག་གོ།། འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་vད་ལ་ཕན་པར་གྱུར་ཅིག
cho ga zhib mo'i rgyal po ji ltar rnyed pa de bzhin bris pa 'di yongs su rdzogs so// 'di ni sngon gyi lo tsa ba mkhas pa bzhi tsam gyis bgos nas bsgyur ba la/ bar skabs bar skabs su chad cing mjug ma tshang ba las/ bla ma dus kyi 'khor lo pa chen po chos grags dpal bzang po'i phyag nas rgya dpe byung zhing chad pa gsob pa dang mjug sgyur cig ces bkas bskul ba la brten nas/ bam po bcu pa'i nang du/ las kyi don kun sgrub par byed// ces pa nas/ gsang sngags bzlas pa mchog gyis shig/ ces pa'i bar dang/ bam po bcu gnyis pa'i nang du/ bcom ldan 'das 'on kyang don khyad par can gyi ched du/ zhes pa nas/ rig sngags 'chang gi lus 'bar bar 'gyur te/ zhes pa'i bar dang/ bam po bcu gsum pa'i nang du/ dkyil 'khor gyi cho ga 'di thos pa tsam dang/ zhes pa nas / mi gang tshad du brko bar bya// zhes pa'i bar dang/ bam po bcu bzhi pa'i nang du/ pad+ma dang/ chu dang/ yungs dkar la yongs su bzlas te/ zhes pa nas / ras dkar pos bkru bar bya zhing/ lan bdun du/ zhes pa'i bar dang/ bam po bcu bzhi pa dang bco lnga pa'i mtshams su/ dngul gyi pog po brgyad dang/ zhes pa nas/ gnas rnam pa gzhan thams cad du ji ltar yid la byed pa'i bya ba thams cad du byed do// zhes pa'i bar dang/ bam po bcu drug pa dang bcu bdun pa'i mtsham su/ de nas sbyin sreg gi cho ga bshad par bya ste/ zhes pa nas/ phyag rgya'i cho ga dang/ sgrub thabs kyi cho ga'o// zhes pa'i bar dang/ bam po bcu bdun pa/ zhes pa dang/ de ma thag pa bam po bco brgyad pa'i mtshams su/ de nas rtag tu bzlas pa'i dkyil 'khor gyi cho ga shad par bya ste/ zhes pa nas/ 'jig rten mgon po'i 'od zer gyi sbyin sreg rab tu grol lo// zhes pa'i bar rnams kyi hor kong bsabs shing / mjug yongs su rdzogs par shAkya'i dge slong rin chen grub cing bsgyur cing zhus pa'i yi ge pa ni yo ga pa grub pa dpal bzang po'o// kun tu lha mo thams cad la'o// zhes pa nas/ gter bsgul na/ zhes pa'i bar rgya dpe la mi 'dug go// 'gro ba sems can thams vad la phan par gyur cig

Q365

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་པའི་ཞགས་པའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ
'phags pa don yod pa'i zhags pa'i cho ga zhib mo'i rgyal po

Textual Structure:

don yod pa'i zhags pa (7a2)
me dgug pa'i spyin sreg gi cho ga (71b6)
bzlas brjod kyi cho ga (80a2)
sbyin sreg gi cho ga (82a5)
ri mo'i sku gzugs bsgrub pa'i cho ga dang cho ga zhib mo (84a3)
dkyil 'khor gi cho ga zhib mo (86b3)
nor bu sgrub pa'i cho ga (115a7)
bum ba sgrub pa don yod pa'i cho ga (119b6)
las thams cad bsgrub pa'i thug le dang ri lu bsgrub pa'i cho ga (160b2)
don yod pa'i zhags pa pad ma gtshug tor rdo rje chen po'i snying po gsang ba (167a8)
sman gyi dkyil 'khor gyi cho ga (174b3)
nor bu'i ri lu sgrub pa'i dkyil 'khor gyi cho ga (177b7)
don yod pa chen po rnam par 'phrul pa'i dkyil 'khor sguy ma lta bu'i cho ga (182b1)
don yod pa'i chen po'i dkyil 'khor gyi rig sngags 'chang gi cho ga gsang ba (193b1)
rang gi gzugs brnyan bya ba'i dkyil 'khor gyi cho ga (255b2)

Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ma, 1b1-255b2
Set: MW3CN1094

rgyud, ma, 1b1-255b2

Colophon:
འཕགས་པ་དོན་ཡོད་པའི་ཞགས་པའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ|་བམ་པོ་ཉིྴུ་བཞི་པ་རྫོགསྶཏ(!ས.ཧ)ོ||་||ོṃ་བྫར་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ་…་ཤྲ་མ་ཎ||་བཀྲ་ཤིས||་[ДК:་འདི་ནི་སྔོན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་མཁས་པ་བཞི་ཙམ་གྱིས་བགོས་ནས་བསྒྱུར་བ་ལ|་བར་སྐབས་བར་སྐབས་སུ་ཆད་ཅིང་མཇུག་མ་ཚང་བ་ལས|་བླ་མ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་གྲགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཕྱག་ནས་རྒྱ་དཔེ་བྱུང་ཞིང|་ཆད་པ་སོབ་པ་དང|་མཇུག་སྒྱུར་ཅིག་ཅེས་བཀས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས|་བམ་པོ་བཅུ་པའི་ནང་དུ|་ལས་ཀྱི་དོན་ཀུན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་ཅེས་པ་ནས|་གསང་སྔགས་བཟླས་པ་མཆོག་གྱིས་ཤིག་ཅེས་པའི་བར་དང|་བམ་པོ་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་དུ|་བཅོམ་ལྡན་འདས་འོན་ཀྱང་དོན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཆེད་དུ་ཞེས་པ་ནས|་རིག་སྔགས་འཆང་གི་ལུས་འབར་བར་འགྱུར་ཏེ|་ཞེས་པའི་བར་དང་|་བམ་པོ་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་དུ|་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་འདི་ཐོས་པ་ཙམ་དང་ཞེས་པ་ནས་|མི་གང་ཚད་དུ་བརྐོ་བར་བྱ་ཞེས་པའི་བར་དང་|་བམ་པོ་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་དུ|་པྡམ་དང|་ཆུ་དང|་ཡུངས་ཀར་ལ་ཡོངས་སུ་བཟླས་ཏེ་ཞེས་པ་ནས|་རས་དཀར་པོས་བཀྲུ་བར་བྱ་ཞིང|་ལན་བདུན་དུ་ཞེས་པའི་བར་དང|་བམ་པོ་བཅོ་ལྔ་པའི་མཚམས་སུ|་དངུལ་གྱི་བོག་ཕོར་བརྒྱད་དང་ཞེས་པ་ནས|་གནས་རྣམ་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་དུ་ཇི་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་བྱེད་དོ|་|ཞེས་པའི་བར་དང|་བམ་པོ་བཅུ་དྲུག་པ་དང|་བཅུ་བདུན་པའི་མཚམས་སུ|་དེ་ནས་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་བཤད་པར་བྱ་སྟེ་ཞེས་པ་ནས|་ཕྱག་རྒྱའི་ཆོ་ག་དང|་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཆོ་གའོ་ཞེས་པའི་བར་དང|་བམ་པོ་བཅུ་བདུན་པ་ཞེས་པ་དང|་དེ་མ་ཐག་པར་བམ་པོ་བཅོ་བརྒྱད་པའི་མཚམས་སུ;་དེ་ནས་རྟག་ཏུ་བཟླས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་བཤད་པར་བྱ་སྟེ་ཞེས་པ་ནས|་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱི་སྦྱིན་སྲེག་རབ་ཏུ་གྲོལ་ལོ་ཞེས་པའི་བར་རྣམས་ཀྱི་ཧོར་ཀོང་བསབས་ཤིང|་མཇུག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཀྱིས་ཅིང་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཡོ་ག་པ་གྲུབ་པ་དཔལ་བཟང་པོའོ|་|ཀུན་ཏུ་ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་ལའོ་ཞེས་པ་ནས|་གཏེར་བསྒུལ་ན་ཞེས་པའི་བར་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་འདུག་གོ|་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པར་གྱུར་ཅིག|]
'phags pa don yod pa'i zhags pa'i cho ga zhib mo'i rgyal po| bam po nyi+shu bzhi pa rdzogs+st(!s.h)o|| ||oṃ ba+dzra sa twa sa ma ya … shra ma Na|| bkra shis|| [ДК: 'di ni sngon gyi lo ts+tsha ba mkhas pa bzhi tsam gyis bgos nas bsgyur ba la| bar skabs bar skabs su chad cing mjug ma tshang ba las| bla ma dus kyi 'khor lo pa chen po chos grags dpal bzang po'i phyag nas rgya dpe byung zhing| chad pa sob pa dang| mjug sgyur cig ces bkas bskul ba la brten nas| bam po bcu pa'i nang du| las kyi don kun sgrub par byed ces pa nas| gsang sngags bzlas pa mchog gyis shig ces pa'i bar dang| bam po bcu gnyis pa'i nang du| bcom ldan 'das 'on kyang don khyad par can gyi ched du zhes pa nas| rig sngags 'chang gi lus 'bar bar 'gyur te| zhes pa'i bar dang | bam po bcu gsum pa'i nang du| dkyil 'khor gyi cho ga 'di thos pa tsam dang zhes pa nas |mi gang tshad du brko bar bya zhes pa'i bar dang | bam po bcu bzhi pa'i nang du| pa+dma dang| chu dang| yungs kar la yongs su bzlas te zhes pa nas| ras dkar pos bkru bar bya zhing| lan bdun du zhes pa'i bar dang| bam po bco lnga pa'i mtshams su| dngul gyi bog phor brgyad dang zhes pa nas| gnas rnam pa gzhan thams cad du ji ltar yid la byed pa'i bya ba thams cad du byed do| |zhes pa'i bar dang| bam po bcu drug pa dang| bcu bdun pa'i mtshams su| de nas sbyin sreg gi cho ga bshad par bya ste zhes pa nas| phyag rgya'i cho ga dang| sgrub thabs kyi cho ga'o zhes pa'i bar dang| bam po bcu bdun pa zhes pa dang| de ma thag par bam po bco brgyad pa'i mtshams su; de nas rtag tu bzlas pa'i dkyil 'khor gyi cho ga bshad par bya ste zhes pa nas| 'jig rten mgon po'i 'od zer gyi sbyin sreg rab tu grol lo zhes pa'i bar rnams kyi hor kong bsabs shing| mjug yongs su rdzogs par shAkya'i dge slong rin chen grub kyis cing bsgyur cing zhus pa'i yi ge pa ni yo ga pa grub pa dpal bzang po'o| |kun tu lha mo thams cad la'o zhes pa nas| gter bsgul na zhes pa'i bar rgya dpe la mi 'dug go| 'gro ba sems can thams cad la phan par gyur cig|]

R686

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་པའི་ཞགས་པའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ
'phags pa don yod pa'i zhags pa'i cho ga zhib mo'i rgyal po
ཨཱ་རྱཱ་མོ་གཧ་པཱ་ཤ་ཀལྤ་རཱ་ཛཱ
A r+yA mo gha pA sha kalpa rA dzA
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud ma, 1b1-316a6
rgyud tsa, 1b1-57b7


S646

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་པའི་ཞགས་པའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ
'phags pa don yod pa'i zhags pa'i cho ga zhib mo'i rgyal po
ཨཱརྱ་མོ་གྷ་པཱ་ཤ་ཀལྤ་རཱ་ཛ
Ar+ya a mo g+ha pA sha kal+pa rA dza

Textual Structure:

don yod pa'i zhags pa (10a3)
don yod pa'i zhags pa sgrub pa'i cho ga (45a1)
nags sgrub pa'i cho ga (56a6)
'khor lo'i zhags pa sgrub pa'i cho ga (57b1)
pad+ma'i zhags pa sgrub pa'i cho ga (62b6)
rdo rje zhags pa las thams cad bgyid pa sgrub pa'i cho ga (63a2)
don yod yid bzhin nor bu'i zhags pa chen po sgrub pa'i cho ga (72a6)
ral gri sgrub pa'i cho ga (73a4)
sbrul gyi zhags pa sgrub pa'i cho ga (75b1)
mdung rtse gsum pa'i tags pa sgrub pa'i cho ga (76b7)
zhags pa dang ri mo sgrub pa'i cho ga (78a1)
me dgug pa'i sbyin sreg gi cho ga (102b5)
bzlas brjod kyi cho ga rim par phye ba (114b2)
sbyin sreg gi cho ga (117b3)
ri mo'i sku gzugs sgrub pa'i cho ga dang cho ga zhib mo (120a6)
dkyil 'khor gyi cho ga'i cho ga zhib mo (124a7)
rig sngags kyi cho ga zhib mo rim par phye ba'i cho ga (136b4)
de lta bas ba gi'u wang gi cho ga chen po (153a2)
bdug pa'i cho ga (160a3)
nor bu sgrub pa'i cho ga (166b1)
bum pa sgrub pa don yod pa'i cho ga (172b1)
sems can thams cad la sgin brtse ba'i phyir bdag gi 'jig rten pa sgrub pa'i cho ga (200b4)
don yod zhags pa'i rnam par thar pa'i dkyil 'khro du 'jig rten las 'das pa'i sgrub thabs kyi cho ga (242b2)
don yod pa'i zhags pa'i snying po pad+ma gtsug tor gyi dkyil 'khor gyi snying po gsang sngags sgrub pa cho ga ste sgrub pa'i cho ga gnyis pa (262b2)
sdig pa thams cad 'gegs pa tsan dan gyi bdug pa sgrub pa'i cho ga ste gsum pa (266a4)
las thams cad sgrub pa'i thig le dang ril bu sgrub pa'i cho ga bzhi pa (269b4)
mi snan bar bya ba ril bu'i sgrub pa'i cho ga (272a1)
sbyin sreg gi cho ga'i sgrub thabs (276b7)
sgrub pa'i dngos grub bla na med pa'i cho ga rmongs pa chen po'i cho ga (279a2)
dkyil 'khor gyi cho ga dang sgrub thabs kyi cho ga (285a5)
ras ris sgrub pa'i cho ga dang sgrub thabs kyi cho ga (286b6)
phyag rgya cho ga dang sgrub thabs kyi cho ga (289b4)
gsang sngags rim par phye ba'i cho ga dang sgrub pa'i cho ga (293b6)
don yod pa'i zhags pa pad+ma gtsug tor gyi rdo rje chen po'i snying po gsang ba (297a2)
ram par thar pa chen po'i dkyil 'khor gyi snying po gsang ba bstan pa bklags pas grub pa cho ga mo rgyas pa mchog tu gsang ba mtha' dag rdzogs pa yongs su rdzogs (297a3)
sdig pa dang sgrib pa zad par bya ba'i .dkyil 'khor chen po'i cho ga (304b1)
bzlas pa'i dkyil 'khor chen po'i cho ga (305b7)
khrus kyi dkyil 'khor gyi cho ga (308a3)
nor bu'i dkyil 'khor gyi cho ga (310a5)
stong phrag brgya rdzogs pa ni bzlas brjod kyi cho ga (315a4)
mig sman gyi dkyil 'khor gyi cho ga (315b2)
'jig rten pa'i bdug pa sgrub pa'i cho ga (316b2)
bdug pa'i dkyil 'khor gyi cho ga (319a6)
sman gyi dkyil 'khor gyi cho ga (324b1)
nor bu'i ril bu sgrub pa'i dkyil 'khor gyi cho ga (328b7)
don yod pa chen po rnam par 'phrul pa'i dkyil 'khor sgyu ma lta bu'i cho ga (335a5)
don yod pa'i zhags pa chen po'i dkyil 'khor gyi rig sngags 'chang gi cho ga gsang ba (349b6)
mtshan ma bri ba'i phyag rgya'i dkyil 'khor gyi cho ga (352b7)
sbyin sreg gis dkyil 'khor gyi cho ga (356b3)
rang gi gzugs brnyan bya ba'i dkyil 'khor gyi cho ga (372a6)
don yod pa pad+ma'i chu skyes kyi rtsa ba'i snying po'i yo byad dang cho ga'i sgrub thabs (471b1)
don yod pa'i phyag rgya'i dbang bskur ba'i snying po dang gzungs kyi cho ga'i sgrub thabs (475b6)
don yod pa pad+ma'i dkyil 'khor gyi dbang bskur ba'i gzungs (477b6)
don yod pa'i nor bu'i mchod pa'i snying po'i klu'i char 'bebs pa'i cho ga (487b6)
don yod pa nor bu'i mchod pa'i snying po'i gzungs kyi cho ga zhib mo'i cho ga'i rgyal po (499b1)
don yod pa nor bu'i mchod pa'i snying po'i gzungs kyi rnam par 'phrul pa dang phan yon gyi cho ga'i sgrub thabs (505b7)

1. (1b2-19a4)
2. (19a4-33b6)
3. (33b6-52b3)
4. (52b3-65a3)
5. (65a3-80b5)
6. (80b5-94b4)
7. (94b4-108a3)
8. (108a3-124a7)
9. (124a7-140a2)
10. (140a2-160a4)
11. (160a4-173a7)
12. (173a7-208a7)
13. (208a7-225b2)
14. (225b2-257a7)
15. (257a7-272a2)
16. (272a2-304b2)
17. (304b2-335a6)
18. (335a6-347b7)
19. (347b7-362b7)
20. (362b7-)
21. ()
22. ()
23. ()
24. ()
25. ()

Location:
Set: MW22083

rgyud, ba, 1b1-515b3

Colophon:
ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཇི་ལྟར་རྙེད་པ་དེ་བཞིན་བྲིས་པ་འདི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་སོ། །འདི་ནི་སྔོན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་མཁས་པ་བཞི་ཙམ་གྱིས་བགོས་ནས་བསྒྱུར་བ་ལ། བར་སྐབས་བར་སྐབས་སུ་ཆད་ཅིང་མཇུག་མ་ཚང་བ་ལས། བླ་མ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་གྲགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཕྱག་ནས་རྒྱ་དཔེ་བྱུང་ཞིང་ཆད་པ་གསོབ་པ་དང་མཇུག་སྒྱུར་ཅིག་ཅེས་བཀས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། བམ་པོ་བཅུ་པའི་ནང་དུ། ལས་ཀྱི་དོན་ཀུན་སྒྲུབ་པར་བྱེད།།ཅེས་པ་ནས། གསང་སྔགས་བཟླས་པ་མཆོག་གྱིས་ཤིག།ཅེས་པའི་བར་དང་། བམ་པོ་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འོན་ཀྱང་དོན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཆེད་དུ། ཞེས་པ་ནས། རིག་སྔགས་འཆང་གི་ལུས་འབར་བར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་པའི་བར་དང་། བམ་པོ་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་དུ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་འདི་ཐོས་པ་ཙམ་དང་། ཞེས་པ་ནས་།མི་གང་ཚད་དུ་བརྐོ་བར་བྱ། །ཞེས་པའི་བར་དང་། བམ་པོ་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་དུ། པདྨ་དང་། ཆུ་དང་། ཡུངས་དཀར་ལ་ཡོངས་སུ་བཟླས་ཏེ། ཞེས་པ་ནས་། རས་དཀར་པོས་བཀྲུ་བར་བྱ་ཞིང་། ལན་བདུན་དུ། ཞེས་པའི་བར་དང་། བམ་པོ་བཅུ་དགུ་པ་དང་བཅོ་ལྔ་པའི་མཚམས་སུ། དངུལ་གྱི་པོག་པོ་བརྒྱད་དང་། ཞེས་པ་ནས། གནས་རྣམ་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་དུ་ཇི་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་བྱེད་དོ། །ཞེས་པའི་བར་དང་། བམ་པོ་བཅུ་དྲུག་པ་དང་བཅུ་བདུན་པའི་མཚམ་སུ། དེ་ནས་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། ཞེས་པ་ནས། ཕྱག་རྒྱའི་ཆོ་ག་དང་། སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཆོ་གའོ། །ཞེས་པའི་བར་དང་། བམ་པོ་བཅུ་བདུན་པ། ཞེས་པ་དང་། དེ་མ་ཐག་པ་བམ་པོ་བཅོ་བརྒྱད་པའི་མཚམས་སུ། དེ་ནས་རྟག་ཏུ་བཟླས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ཤད་པར་བྱ་སྟེ། ཞེས་པ་ནས། འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱི་སྦྱིན་སྲེག་རབ་ཏུ་གྲོལ་ལོ། །ཞེས་པའི་བར་རྣམས་ཀྱི་ཧོར་ཀོང་བསབས་ཤིང་། མཇུག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཅིང་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཡོ་ག་པ་གྲུབ་པ་དཔལ་བཟང་པོའོ། །ཀུན་ཏུ་ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་ལའོ། །ཞེས་པ་ནས། གཏེར་བསྒུལ་ན། ཞེས་པའི་བར་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་འདུག་གོ
cho ga zhib mo'i rgyal po ji ltar rnyed pa de bzhin bris pa 'di yongs su rdzogs so/ /'di ni sngon gyi lo tsa ba mkhas pa bzhi tsam gyis bgos nas bsgyur ba la/ bar skabs bar skabs su chad cing mjug ma tshang ba las/ bla ma dus kyi 'khor lo pa chen po chos grags dpal bzang po'i phyag nas rgya dpe byung zhing chad pa gsob pa dang mjug sgyur cig ces bkas bskul ba la brten nas/ bam po bcu pa'i nang du/ las kyi don kun sgrub par byed//ces pa nas/ gsang sngags bzlas pa mchog gyis shig/ces pa'i bar dang / bam po bcu gnyis pa'i nang du/ bcom ldan 'das 'on kyang don khyad par can gyi ched du/ zhes pa nas/ rig sngags 'chang gi lus 'bar bar 'gyur te/ zhes pa'i bar dang / bam po bcu gsum pa'i nang du/ dkyil 'khor gyi cho ga 'di thos pa tsam dang / zhes pa nas /mi gang tshad du brko bar bya/ /zhes pa'i bar dang / bam po bcu dgu pa'i nang du/ pad+ma dang / chu dang / yungs dkar la yongs su bzlas te/ zhes pa nas / ras dkar pos bkru bar bya zhing / lan bdun du/ zhes pa'i bar dang / bam po bcu dgu pa dang bco lnga pa'i mtshams su/ dngul gyi pog po brgyad dang / zhes pa nas/ gnas rnam pa gzhan thams cad du ji ltar yid la byed pa'i bya ba thams cad du byed do/ /zhes pa'i bar dang / bam po bcu drug pa dang bcu bdun pa'i mtsham su/ de nas sbyin sreg gi cho ga bshad par bya ste/ zhes pa nas/ phyag rgya'i cho ga dang / sgrub thabs kyi cho ga'o/ /zhes pa'i bar dang / bam po bcu bdun pa/ zhes pa dang / de ma thag pa bam po bco brgyad pa'i mtshams su/ de nas rtag tu bzlas pa'i dkyil 'khor gyi cho ga shad par bya ste/ zhes pa nas/ 'jig rten mgon po'i 'od zer gyi sbyin sreg rab tu grol lo/ /zhes pa'i bar rnams kyi hor kong bsabs shing / mjug yongs su rdzogs par shAkya'i dge slong rin chen grub cing bsgyur cing zhus pa'i yi ge pa ni yo ga pa grub pa dpal bzang po'o/ /kun tu lha mo thams cad la'o/ /zhes pa nas/ gter bsgul na/ zhes pa'i bar rgya dpe la mi 'dug go

Ty070-001

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་པའི་ཞགས་པའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ
'phags pa don yod pa'i zhags pa'i cho ga zhib mo'i rgyal po
ཨཱརྱ་མོ་གྷ་པཱ་ཤ་ཀལྤ་རཱ་ཛ
Ar+ya a mo g+ha pA sha kal+pa rA dza

Textual Structure:

1. (1b2-18a6)
2. (18a6-31b3)
3. (31b3-46b3)
4. (46b3-59b5)
5. (59b5-74a7)
6. (74a7-87b5)
7. (87b5-100b3)
8. (100b3-116a5)
9. (116a5-130b4)
10. (130b4-149b7)
11. (149b7-162a6)
12. (162a6-195a2)
13. (195a2-211b2)
14. (211b2-242a3)
15. (242a3-256b1)
16. (256b1-287b2)
17. (287b2-316a4)
18. (316a4-328a6)
19. (328a6-342b7)
20. (342b7-356a5)
21. (356a5-370a3)
22. (370a3-383b4)
23. (383b4-398b6)
24. (398b6-414b4)
25. (414b4-493b4)

Location:
Set: MW2KG209840

rgyud ba, 1b1-494a7

Colophon:
ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཇི་ལྟར་རྙེད་པ་དེ་བཞིན་བྲིས་པ་འདི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་སོ། །འདི་ནི་སྔོན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་མཁས་པ་བཞི་ཙམ་གྱིས་བགོས་ནས་བསྒྱུར་བ་ལ། བར་སྐབས་བར་སྐབས་སུ་ཆད་ཅིང་མཇུག་མ་ཚང་བ་ལས། བླ་མ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་གྲགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཕྱག་ནས་རྒྱ་དཔེ་བྱུང་ཞིང་ཆད་པ་གསོབ་པ་དང་མཇུག་སྒྱུར་ཅིག་ཅེས་བཀས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། བམ་པོ་བཅུ་པའི་ནང་དུ། ལས་ཀྱི་དོན་ཀུན་སྒྲུབ་པར་བྱེད།།ཅེས་པ་ནས། གསང་སྔགས་བཟླས་པ་མཆོག་གྱིས་ཤིག།ཅེས་པའི་བར་དང་། བམ་པོ་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འོན་ཀྱང་དོན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཆེད་དུ། ཞེས་པ་ནས། རིག་སྔགས་འཆང་གི་ལུས་འབར་བར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་པའི་བར་དང་། བམ་པོ་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་དུ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་འདི་ཐོས་པ་ཙམ་དང་། ཞེས་པ་ནས་།མི་གང་ཚད་དུ་བརྐོ་བར་བྱ། །ཞེས་པའི་བར་དང་། བམ་པོ་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་དུ། པདྨ་དང་། ཆུ་དང་། ཡུངས་དཀར་ལ་ཡོངས་སུ་བཟླས་ཏེ། ཞེས་པ་ནས་། རས་དཀར་པོས་བཀྲུ་བར་བྱ་ཞིང་། ལན་བདུན་དུ། ཞེས་པའི་བར་དང་། བམ་པོ་བཅུ་དགུ་པ་དང་བཅོ་ལྔ་པའི་མཚམས་སུ། དངུལ་གྱི་པོག་པོ་བརྒྱད་དང་། ཞེས་པ་ནས། གནས་རྣམ་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་དུ་ཇི་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་བྱེད་དོ། །ཞེས་པའི་བར་དང་། བམ་པོ་བཅུ་དྲུག་པ་དང་བཅུ་བདུན་པའི་མཚམ་སུ། དེ་ནས་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། ཞེས་པ་ནས། ཕྱག་རྒྱའི་ཆོ་ག་དང་། སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཆོ་གའོ། །ཞེས་པའི་བར་དང་། བམ་པོ་བཅུ་བདུན་པ། ཞེས་པ་དང་། དེ་མ་ཐག་པ་བམ་པོ་བཅོ་བརྒྱད་པའི་མཚམས་སུ། དེ་ནས་རྟག་ཏུ་བཟླས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ཤད་པར་བྱ་སྟེ། ཞེས་པ་ནས། འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱི་སྦྱིན་སྲེག་རབ་ཏུ་གྲོལ་ལོ། །ཞེས་པའི་བར་རྣམས་ཀྱི་ཧོར་ཀོང་བསབས་ཤིང་། མཇུག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཅིང་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཡོ་ག་པ་གྲུབ་པ་དཔལ་བཟང་པོའོ། །ཀུན་ཏུ་ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་ལའོ། །ཞེས་པ་ནས། གཏེར་བསྒུལ་ན། ཞེས་པའི་བར་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་འདུག་གོ
cho ga zhib mo'i rgyal po ji ltar rnyed pa de bzhin bris pa 'di yongs su rdzogs so/ /'di ni sngon gyi lo tsa ba mkhas pa bzhi tsam gyis bgos nas bsgyur ba la/ bar skabs bar skabs su chad cing mjug ma tshang ba las/ bla ma dus kyi 'khor lo pa chen po chos grags dpal bzang po'i phyag nas rgya dpe byung zhing chad pa gsob pa dang mjug sgyur cig ces bkas bskul ba la brten nas/ bam po bcu pa'i nang du/ las kyi don kun sgrub par byed//ces pa nas/ gsang sngags bzlas pa mchog gyis shig/ces pa'i bar dang / bam po bcu gnyis pa'i nang du/ bcom ldan 'das 'on kyang don khyad par can gyi ched du/ zhes pa nas/ rig sngags 'chang gi lus 'bar bar 'gyur te/ zhes pa'i bar dang / bam po bcu gsum pa'i nang du/ dkyil 'khor gyi cho ga 'di thos pa tsam dang / zhes pa nas /mi gang tshad du brko bar bya/ /zhes pa'i bar dang / bam po bcu dgu pa'i nang du/ pad+ma dang / chu dang / yungs dkar la yongs su bzlas te/ zhes pa nas / ras dkar pos bkru bar bya zhing / lan bdun du/ zhes pa'i bar dang / bam po bcu dgu pa dang bco lnga pa'i mtshams su/ dngul gyi pog po brgyad dang / zhes pa nas/ gnas rnam pa gzhan thams cad du ji ltar yid la byed pa'i bya ba thams cad du byed do/ /zhes pa'i bar dang / bam po bcu drug pa dang bcu bdun pa'i mtsham su/ de nas sbyin sreg gi cho ga bshad par bya ste/ zhes pa nas/ phyag rgya'i cho ga dang / sgrub thabs kyi cho ga'o/ /zhes pa'i bar dang / bam po bcu bdun pa/ zhes pa dang / de ma thag pa bam po bco brgyad pa'i mtshams su/ de nas rtag tu bzlas pa'i dkyil 'khor gyi cho ga shad par bya ste/ zhes pa nas/ 'jig rten mgon po'i 'od zer gyi sbyin sreg rab tu grol lo/ /zhes pa'i bar rnams kyi hor kong bsabs shing / mjug yongs su rdzogs par shAkya'i dge slong rin chen grub cing bsgyur cing zhus pa'i yi ge pa ni yo ga pa grub pa dpal bzang po'o/ /kun tu lha mo thams cad la'o/ /zhes pa nas/ gter bsgul na/ zhes pa'i bar rgya dpe la mi 'dug go

U687

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་པའི་ཞགས་པའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ
'phags pa don yod pa'i zhags pa'i cho ga zhib mo'i rgyal po
Location:
Set: MW29468

rgyud, ma, 1b1-316a6
rgyud, tsa, 1b1-57a6


V716

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་པའི་ཞགས་པའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ
'phags pa don yod pa'i zhags pa'i cho ga zhib mo'i rgyal po
ཨཱརྱ་མོ་གྷ་üཱ་ཤ་ཀལྤ་རཱ་ཛ
Ar+ya a mo g+ha üA sha kal+pa rA dza

Textual Structure:

don yod pa'i zhags pa (9b3)
'khor lo'i zhags pa sgrub pa'i cho ga (51b7)
pad+ma'i zhags pa sgrub pa'i cho ga (56a3)
mdung rtse gsum pa'i tags pa sgrub pa'i cho ga (69b8)
me dgug pa'i sbyin sreg gi cho ga (94b3)
bdug pa'i cho ga (151b1)
nor bu sgrub pa'i cho ga (157a6)
bum pa sgrub pa don yod pa'i cho ga (162b3)
sbyin sreg gi cho ga'i sgrub thabs (255a4)
dkyil 'khor gyi cho ga dang sgrub thabs kyi cho ga (263a5)
phyag rgya cho ga dang sgrub thabs kyi cho ga (267a8)
gsang sngags rim par phye ba'i cho ga dang sgrub pa'i cho ga (271a8)
don yod pa'i zhags pa pad+ma gtsug tor gyi rdo rje chen po'i snying po gsang ba (274b3)
ram par thar pa chen po'i dkyil 'khor gyi snying po gsang ba bstan pa bklags pas grub pa cho ga mo rgyas pa mchog tu gsang ba mtha' dag rdzogs pa yongs su rdzogs (274b4)
sdig pa dang sgrib pa zad par bya ba'i dkyil 'khor chen po'i cho ga (281b7)
khrus kyi dkyil 'khor gyi cho ga (285b1)
mig sman gyi dkyil 'khor gyi cho ga (289b3)
bdug pa'i dkyil 'khor gyi cho ga (296a3)
sman gyi dkyil 'khor gyi cho ga (300b8)
don yod pa chen po rnam par 'phrul pa'i dkyil 'khor sgyu ma lta bu'i cho ga (311b7)
bklags pas 'grub pa'i cho ga (423b2)

1. (1b3-17b7)
2. (17b7-30b8)
3. (30b8-45b5)
4. (45b5-59a5)
5. (59a5-73b3)
6. (73b3-86b8)
7. (86b8-99b7)
8. (99b7-117a7)
9. (117a7-132b2)
10. (132b2-151b2)
11. (151b2-163a7)
12. (163a7-193b7)
13. (193b7-208b7)
14. (208b7-236b3)
15. (236b3-250b2)
16. (250b2-281b8)
17. (281b8-311b8)
18. (311b8-324a2)
19. (324a2-338b7)
20. (338b7-353a6)
21. (353a6-368a2)
22. (368a2-381b8)
23. (381b8-)

Location:
Set: MW1KG14700

rgyud ba, 1b1-485a7

Colophon:
ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཇི་ལྟར་རྙེད་པ་དེ་བཞིན་བྲིས་པ་འདི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་སྷོ། འདི་ནི་སྔོན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་མཁས་པ་བཞི་ཙམ་གྱིས་བགོས་ནས་བསྒྱུར་བ་ལ། བར་སྐབས་བར་སྐབས་སུ་ཆད་ཅིང་མཇུག་མ་ཚང་བ་ལས། བླ་མ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་གྲགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཕྱག་ནས་རྒྱ་དཔེ་བྱུང་ཞིང་། ཆད་པ་སོབ་པ་དང་མཇུག་བསྒྱུར་ཅིག་ཅེས་བཀས་བསྐལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། བམ་པོ་བཅུ་པའི་ནང་དུ། ལས་ཀྱི་དོན་ཀུན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་ཅེས་པ་ནས། གསང་སྔགས་བཟླས་པ་མཆོག་གྱིས་ཤིག་ཅེས་པའི་བར་དང་། བམ་པོ་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འོན་ཀྱང་དོན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཆེད་དུ་ཞེས་པ་ནས། རིག་སྔགས་འཆང་གི་ལུས་འབར་བར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་པའི་བར་དང་།བམ་པོ་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་དུ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་འདི་ཐོས་པ་ཙམ་དང་ཞེས་པ་ནས། མི་གང་ཚད་དུ་བརྐོ་བར་བྱ་ཞེས་པའི་བར་དང་། བམ་པོ་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་དུ། པདྨ་དང་། ཆུ་དང་ཡུངས་དཀར་ལ་ཡོངས་སུ་བཟླས་ཏེ་ཞེས་པ་ནས་། རས་དཀར་པོས་བཀྲུ་བར་བྱ་ཞིང་། ལན་བདུན་དུ་ཞེས་པའི་བར་དང་། བམ་པོ་བཅུ་བཞི་པ་དང་བཅོ་ལྔ་པའི་མཚམས་སུ། དུངུལ་གྱི་པོག་ཕོར་བརྒྱད་དང་།ཞེས་པ་ནས། གནས་རྣམ་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་དུ་ཇི་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་བྱེད་དོ། ཞེས་པའི་བར་དང་། བམ་པོ་བཅུ་དྲུག་པ་དང་། བཅུ་བདུན་པའི་མཚམས་སུ། དེ་ནས་དིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། ཞེས་པ་ནས། ཕྱག་རྒྱའི་ཆོ་ག་དང་། སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཆོ་གའོ་ཞེས་པའི་བར་དང་། བམ་པོ་བཅུ་བདུན་པ་ཞེས་པ་དང་། དེ་མ་ཐག་པར་བམ་པོ་བཅོ་བརྒྱད་པའི་མཚམས་སུ། དེ་ནས་རྟག་ཏུ་བཟླས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་བཤད་པར་བྱ་སྟེ་ཞེས་པ་ནས། འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱི་དིན་སྲེག་རབ་ཏུ་གྲོལ་ལོ་ཞེས་པའི་བར་རྣམས་ཀྱི་ཧོར་རྐོང་བསབས་ཤིང་།འཇུག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཡོ་ག་པ་གྲུབ་པ་དཔལ་བཟང་པོའོ། ཀུན་ཏུ་ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་ལའོ། ཞེས་པ་ནས། གཏེར་བསྒུལ་ན་ཞེས་པའི་བར་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་འདུག་གོ
cho ga zhib mo'i rgyal po ji ltar rnyed pa de bzhin bris pa 'di yongs su rdzogs s+ho/ 'di ni sngon gyi lo ts+tsha ba mkhas pa bzhi tsam gyis bgos nas bsgyur ba la/ bar skabs bar skabs su chad cing mjug ma tshang ba las/ bla ma dus kyi 'khor lo pa chen po chos grags dpal bzang po'i phyag nas rgya dpe byung zhing / chad pa sob pa dang mjug bsgyur cig ces bkas bskal ba la brten nas/ bam po bcu pa'i nang du/ las kyi don kun sgrub par byed ces pa nas/ gsang sngags bzlas pa mchog gyis shig ces pa'i bar dang / bam po bcu gnyis pa'i nang du/ bcom ldan 'das 'on kyang don khyad par can gyi ched du zhes pa nas/ rig sngags 'chang gi lus 'bar bar 'gyur te/ zhes pa'i bar dang /bam po bcu gsum pa'i nang du/ dkyil 'khor gyi cho ga 'di thos pa tsam dang zhes pa nas/ mi gang tshad du brko bar bya zhes pa'i bar dang / bam po bcu bzhi pa'i nang du/ pad+ma dang / chu dang yungs dkar la yongs su bzlas te zhes pa nas / ras dkar pos bkru bar bya zhing / lan bdun du zhes pa'i bar dang / bam po bcu bzhi pa dang bco lnga pa'i mtshams su/ dungul gyi pog phor brgyad dang /zhes pa nas/ gnas rnam pa gzhan thams cad du ji ltar yid la byed pa'i bya ba thams cad du byed do/ zhes pa'i bar dang / bam po bcu drug pa dang / bcu bdun pa'i mtshams su/ de nas din sreg gi cho ga bshad par bya ste/ zhes pa nas/ phyag rgya'i cho ga dang / sgrub thabs kyi cho ga'o zhes pa'i bar dang / bam po bcu bdun pa zhes pa dang / de ma thag par bam po bco brgyad pa'i mtshams su/ de nas rtag tu bzlas pa'i dkyil 'khor gyi cho ga bshad par bya ste zhes pa nas/ 'jig rten mgon po'i 'od zer gyi din sreg rab tu grol lo zhes pa'i bar rnams kyi hor rkong bsabs shing /'jug yongs su rdzogs par shAkya'i dge slong rin chen grub kyis bsgyur cing zhus pa'i yi ge pa ni yo ga pa grub pa dpal bzang po'o/ kun tu lha mo thams cad la'o/ zhes pa nas/ gter bsgul na zhes pa'i bar rgya dpe la mi 'dug go

Z659

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ
'phags pa don yod zhags pa'i cho ga zhib mo'i rgyal po
ཨཱརྱ་མོ་གྷ་པཱ་ཤ་ཀལྤ་རཱ་ཛ
Ar+ya a mo g+ha pA sha kal+pa rA dza

Textual Structure:

1. (1b3)
2. (18b1)
3. (33a1)
4. (49b5)
5. (64b5)
6. (81b7)
7. (97a6)
8. (112a4)
9. (130a3)
10. (147a5)
11. (169a7)
12. (184a1)
13. (221a2)
14. (239b4)
15. (275a6)
16. (290b4)
17. (326a1)
18. (361a2)
19. (374a4)
20. (389a2)
21. (404a8)
22. (419b7)
23. (435a3)
24. (450a2)
25. (468b6)

Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, ba, 1b1-560a7

Colophon:
ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཇི་ལྟར་རྙེད་པ་དེ་བཞིན་བྲིས་པ་འདི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་སོ།། །།འདི་ནི་སྔོན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་མཁས་པ་བཞི་ཙམ་གྱིས་བགོས་ནས་བསྒྱུར་བ་ལ། བར་སྐབས་བར་སྐབས་སུ་ཆད་ཅིང་མཇུག་མ་ཚང་བ་ལས། བླ་མ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་གྲགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཕྱག་ནས་རྒྱ་དཔེ་བྱུང་ཞིང་། ཆད་པ་གསོབ་པ་དང་མཇུག་སྒྱུར་ཅིག་ཅེས་བཀས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། བམ་པོ་བཅུ་པའི་ནང་དུ། ལས་ཀྱི་དོན་ཀུན་སྒྲུབ་པར་བྱེད། །ཅེས་པ་ནས། གསང་སྔགས་བཟླས་པ་མཆོག་གྱིས་ཤིག་།ཅེས་པའི་བར་དང་། བམ་པོ་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འོན་ཀྱང་དོན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཆེད་དུ། ཞེས་པ་ནས། རིག་སྔགས་འཆང་གི་ལུས་འབར་བར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་པའི་བར་དང་། བམ་པོ་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་དུ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་འདི་ཐོས་པ་ཙམ་དང་། ཞེས་པ་ནས། མི་གང་ཚད་དུ་བརྐོ་བར་བྱ། །ཞེས་པའི་བར་དང་། བམ་པོ་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་དུ། པདྨ་དང་། ཆུ་དང་། ཡུངས་དཀར་ལ་ཡོངས་སུ་བཟླས་ཏེ། ཞེས་པ་ནས་། རས་དཀར་པོས་བཀྲུ་བར་བྱ་ཞིང་། ལན་བདུན་དུ། ཞེས་པའི་བར་དང་། བམ་པོ་བཅུ་བཞི་པ་དང་བཅོ་ལྔ་པའི་མཚམས་སུ། དངུལ་གྱི་པོག་པོར་བརྒྱད་དང་། ཞེས་པ་ནས། གནས་རྣམ་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་དུ་ཇི་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་བྱེད་དོ། །ཞེས་པའི་བར་དང་། བམ་པོ་བཅུ་དྲུག་པ་དང་བཅུ་བདུན་པའི་མཚམ་སུ། དེ་ནས་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། ཞེས་པ་ནས། ཕྱག་རྒྱའི་ཆོ་ག་དང་། སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཆོ་གའོ། ཞེས་པའི་བར་དང་། བམ་པོ་བཅུ་བདུན་པ། ཞེས་པ་དང་། དེ་མ་ཐག་པར་བམ་པོ་བཅོ་བརྒྱད་པའི་མཚམས་སུ། དེ་ནས་རྟག་ཏུ་བཟླས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། ཞེས་པ་ནས། འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱི་སྦྱིན་སྲེག་རབ་ཏུ་གྲོལ་ལོ། ཞེས་པའི་བར་རྣམས་ཀྱི་ཧོར་ཀོང་བསབས་ཤིང་། འཇུག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཡོ་ག་པ་གྲུབ་པ་དཔལ་བཟང་པོའོ། །ཀུན་ཏུ་ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་ལའོ། །ཞེས་པ་ནས། གཏེར་བསྒྲུལ་ན། ཞེས་པའི་བར་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་འདུག་གོ།།
cho ga zhib mo'i rgyal po ji ltar rnyed pa de bzhin bris pa 'di yongs su rdzogs so// //'di ni sngon gyi lo tsa ba mkhas pa bzhi tsam gyis bgos nas bsgyur ba la/ bar skabs bar skabs su chad cing mjug ma tshang ba las/ bla ma dus kyi 'khor lo pa chen po chos grags dpal bzang po'i phyag nas rgya dpe byung zhing / chad pa gsob pa dang mjug sgyur cig ces bkas bskul ba la brten nas/ bam po bcu pa'i nang du/ las kyi don kun sgrub par byed/ /ces pa nas/ gsang sngags bzlas pa mchog gyis shig /ces pa'i bar dang / bam po bcu gnyis pa'i nang du/ bcom ldan 'das 'on kyang don khyad par can gyi ched du/ zhes pa nas/ rig sngags 'chang gi lus 'bar bar 'gyur te/ zhes pa'i bar dang / bam po bcu gsum pa'i nang du/ dkyil 'khor gyi cho ga 'di thos pa tsam dang / zhes pa nas/ mi gang tshad du brko bar bya/ /zhes pa'i bar dang / bam po bcu bzhi pa'i nang du/ pad+ma dang / chu dang / yungs dkar la yongs su bzlas te/ zhes pa nas / ras dkar pos bkru bar bya zhing / lan bdun du/ zhes pa'i bar dang / bam po bcu bzhi pa dang bco lnga pa'i mtshams su/ dngul gyi pog por brgyad dang / zhes pa nas/ gnas rnam pa gzhan thams cad du ji ltar yid la byed pa'i bya ba thams cad du byed do/ /zhes pa'i bar dang / bam po bcu drug pa dang bcu bdun pa'i mtsham su/ de nas sbyin sreg gi cho ga bshad par bya ste/ zhes pa nas/ phyag rgya'i cho ga dang / sgrub thabs kyi cho ga'o/ zhes pa'i bar dang / bam po bcu bdun pa/ zhes pa dang / de ma thag par bam po bco brgyad pa'i mtshams su/ de nas rtag tu bzlas pa'i dkyil 'khor gyi cho ga bshad par bya ste/ zhes pa nas/ 'jig rten mgon po'i 'od zer gyi sbyin sreg rab tu grol lo/ zhes pa'i bar rnams kyi hor kong bsabs shing / 'jug yongs su rdzogs par shAk+ya'i dge slong rin chen grub kyis bsgyur cing zhus pa'i yi ge pa ni yo ga pa grub pa dpal bzang po'o/ /kun tu lha mo thams cad la'o/ /zhes pa nas/ gter bsgrul na/ zhes pa'i bar rgya dpe la mi 'dug go//

Translators and revisors:
rin chen grub (Tr.)
Notes:
- From f.346 to f.358 the folios numbers were corrected. Only the very last phrase of the colophon in D is not found in Z and S.


BDRC bdr:WAORK0680
84000 Toh 686
BuddhaNexus K12D0686_H0689