Catalog entry rKTs-K677 (Kanjur)

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས

'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs

ārya-amoghapāśahṛdaya-nāma-dhāraṇī

The Incantation, The Essence of Amoghapāśa


'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs (A Bd Cz D Dd Dk Eg F Gt L Np Pj Pz R S Ty U V Z)
'phags pa spyan ras gzigs don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs


A714

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མོ་གྷ་པཱ་ཤ་ཧརྀ་ད་ཡྂ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya a mo g+ha pA sha hr-i da yaM ma hA yA na nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, ba, 1022-1027


Colophon:
འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Bd1.37

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW8LS15931

ka, 112a8-115a2

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།དག།། མངྒཱ་ལྂ་མསྟུ
'phags pa spyan ras gzigs don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// //dag// mang+gA laM mastu

Cz065-053

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མོ་གཧ་པཱ་ཤ་ཧྲི་ད་ཡྂ་མ་ཧཱ་ན་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya a mo gha pA sha h+ri da yaM ma hA na nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud pha, 302b3-305b2

Colophon:
འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

D683

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མོ་གྷ་པཱ་ཤ་ཧརྀ་ད་ཡྂ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya a mo g+ha pA sha hr-i da yaM ma hA yA na nA ma d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, ba, 284b1-287a5
Set: MW4CZ5369

rgyud, ba, 284b1-287a5
Set: MW30532

rgyud, ba, 284b1-287a5
Set: MW3CN20612

rgyud, ba, 284b1-287a5

Colophon:
འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Dd093-081

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མོ་གྷ་པཱ་ཤ་ཧརྀ་ད་ཡྂ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya a mo g+ha pA sha hr-i da yaM ma hA yA na nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud ba, 361a4-364a5

Colophon:
འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Dk102-053

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མོ་གྷ་པཱ་ཤ་ཧྲི་ད་ཡྂ་མ་ཧཱ་ན་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya a mo g+ha pA sha h+ri da yaM ma hA na nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud pha, 356a1-359b4

Colophon:
འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Eg37

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs
ནོ་Sནསྐྲིཏ་ཏིཏལེ་གིvེན་ིན་Eག
no Sanskrit title given in Eg
Location:
Set: MW1KG12671

'jam dpal gyi mthsan, 96b3-98b9

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།དག།། མངྒཱ་ལྂ་མསྟུ
'phags pa spyan ras gzigs don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// //dag// mang+gA laM mastu

F509

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, ma, 118a4-119b5
Set: MW2KG210295


Colophon:
འཕགས་པ་དོན་ཡོད་པའི་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ
'phags pa don yod pa'i zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho

Gt082-053

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མོ་གཧ་པཱ་ཤ་ཧྲི་ད་ཡྂ་མ་ཧཱ་ན་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya a mo gha pA sha h+ri da yaM ma hA na nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud pha, 288a3-291a5

Colophon:
འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Hi49.02

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa don yod zhags pa zhes bya ba'i gzungs
རྱ་མོ་གྷ་པཱ་ཤ་ནཱ་མ་དྷ་ར་ནི
ar+ya a mo g+ha pA sha nA ma d+ha ra ni
Location:
Set: MW4CZ45314

mdo, ka, 55b7-63a6

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་དོན་ཡོད་པའི་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཆོ་ག་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi don yod pa'i zhags pa'i snying po cho ga dang bcas pa rdzogs so

L520

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, pha, 254b1-256b8


Ng46.45

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་པའི་ཞགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་
'phags pa don yod pa'i zhags pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW2KG229028

mdo, ha, 165b1-166b2

Colophon:
འཕགས་པ་དོན་ཡོད་པའི་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགསྷོ།།
'phags pa don yod pa'i zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs rdzogs+ho//Ng52.32

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW2KG229028

gzungs bsdus, 1b1-4a8

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།།_དག།_།།མངྒ་ལྂ་སྟུ།_།།
'phags pa spyan ras gzigs don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs rdzogs so//_dag/_//mang+ga laM s+tu/_//
Notes:
- See Everding 2015, no.258.

Np051-053

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མོ་གཧ་པཱ་ཤ་ཧརི་ད་ཡྂ་མ་ཧཱ་ན་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya a mo gha pA sha hri da yaM ma hA na nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud pha, 321a7-324b3

Colophon:
འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Pj094-080

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མོ་གྷ་པཱ་ཤ་ཧརྀ་ད་ཡྂ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya a mo g+ha pA sha hr-i da yaM ma hA yA na nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud ba, 327a4-330a6

Colophon:
འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Pz094-077

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མོ་གྷ་པཱ་ཤ་ཧྲྀ་ད་ཡྂ་མ་ཧཱ་ན་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Arya a mo g+ha pA sha h+r-i da yaM ma hA na nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud ba, 284b6-287a7

Colophon:
འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

R683

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མོ་གཧ་པཱ་ཤ་ཧརྀ་ད་ཡྂ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya a mo gha pA sha hr-i da yaM ma hA yA na nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud ba, 284b1-287a5


S638

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མོ་གྷ་པཱ་ཤ་ཧྲྀ་ད་ཡྂ་མ་ཧཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya a mo g+ha pA sha h+r-i da yaM ma hA nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW22083

rgyud, pha, 283b6-286b5

Colophon:
འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Ty069-053

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མོ་གྷ་པཱ་ཤ་ཧྲྀ་ད་ཡྂ་མ་ཧཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya a mo g+ha pA sha h+r-i da yaM ma hA nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud pha, 290a3-293a5

Colophon:
འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

U686

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

rgyud, ba, 284b1-287a7


V708

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མོ་གྷ་པཱ་ཤ་ཧརི་ད་ཡྂ་མ་ཧཱ་ཡ་ན་ནཱ་མ་དྷ་ར་ཎཱི
Ar+ya a mo g+ha pA sha hri da yaM ma hA ya na nA ma d+ha ra NI
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud pha, 253b3-256a2

Colophon:
འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Z651

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མོ་གྷ་པཱ་ཤ་ཧྲྀ་ད་ཡྂ་མ་ཧཱ་ན་ན་མ་དྡྷ་ར་ཎི
Ar+ya a mo g+ha pA sha h+r-i da yaM ma hA na na ma d+d+ha ra Ni
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, pha, 306a6-309a7

Colophon:
འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།།
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs rdzogs so//


BDRC bdr:WAORK0677
84000 Toh 683
BuddhaNexus