Catalog entry rKTs-K676 (Kanjur)

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ

'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo

ārya-amoghapāśahṛdaya-nāma-mahāyānasūtra

The Sūtra, The Essence of Amoghapāśa


'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo (A C Cz D Dd Dk Gt H J L N Np Pj Pj Pz Q R S Ty U V Z)
'phags pa don yod pa'i zhes bya ba'i gzugns (F)


A713

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
ཨཱརྱཱ་མོ་གྷ་པཱ་ཤ་ཧརྀ་ད་ཡྂ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
Ar+yA mo g+ha pA sha hr-i da yaM nA ma ma hA yA na sU tra
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, ba, 1002-1016


Colophon:
འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་མོ་གྷ་བཛྲ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po a mo g+ha badz+ra dang / bod kyi lo tsA ba dge slong rin chen grags pas bsgyur cing zhus te gtan la phab paA913

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
ཨཱརྱཱ་མོ་གྷ་པཱ་ཤ་ཧརྀ་ད་ཡྂ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
Ar+yA mo g+ha pA sha hr-i da yaM nA ma ma hA yA na sU tra
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, e, 635-649


Colophon:
ཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་མོ་གྷ་བཛྲ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བ་རི་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po a mo g+ha badz+ra dang / bod kyi lo tsA ba ba ri rin chen grags pas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

B732

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ma, 357a1-364a3
B900

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, 'a, 291a1-299b4


C371

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ma, 297b6-304a3
C531

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, 'a, 233b5-240b2


Cz065-052

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
ཨཱ་རྱ་མོ་གཧ་པཱ་ཤ་ཧྲི་ད་ཡཎ་ན་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
A r+ya a mo gha pA sha h+ri da yaN na ma ma hA yA na sU tra
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud pha, 295a1-302b3

Colophon:
འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་མོ་གཧ་བཛྲ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བ་རི་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po a mo gha badzra dang/ bod kyi lo tsa ba ba ri rin chen grags pas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

D682

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
ཨཱརྱཱ་མོ་གྷ་པཱ་ཤ་ཧརྀ་ད་ཡྂ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
Ar+yA mo g+ha pA sha hr-i da yaM nA ma ma hA yA na sU tra
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, ba, 278b1-284a7
Set: MW4CZ5369

rgyud, ba, 278b1-284a7
Set: MW30532

rgyud, ba, 278b1-284a7
Set: MW3CN20612

rgyud, ba, 278b1-284a7

Colophon:
འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་མོ་གྷ་བཛྲ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po a mo g+ha badzra dang / bod kyi lo ts+tsha ba dge slong rin chen grags pas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po a mo g+ha badzra (Tr.)
bod kyi lo ts+tsha ba dge slong rin chen grags pa (Tr.)D901

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
ཨཱརྱཱ་མོ་གྷ་པཱ་ཤ་ཧརྀ་ད་ཡ~ྂ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
Ar+yA mo g+ha pA sha hr-i da ya~M nA ma ma hA yA na sU tra
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, e, 217b2-223b7
Set: MW4CZ5369

gzungs, e, 217b2-223b7
Set: MW30532

gzungs, e, 217b2-223b7
Set: MW3CN20612

gzungs, e, 217b2-223b7

Colophon:
འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་མོ་གྷ་བཛྲ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོཙྪ་བ་བ་རི་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po a mo g+ha badzra dang / bod kyi lots+tsha ba ba ri rin chen grags pas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po a mo g+ha badzra (Tr.)
bod kyi lots+tsha ba ba ri rin chen grags pa (Tr.)

Dd066-057

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
ཨཱ་རྱཱ་མོ་གྷ་པཱ་ཤ་ཧརྀ་ད་ཡ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
A ryA mo g+ha pA sha hr-i da ya nA ma ma hA yA na sU tra
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus E, 316b3-326a3

Colophon:
འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་མོ་གྷ་བཛྲ་དང་བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བ་རི་རིན་ཆེན་གྲགས་བས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po a mo g+ha badz+ra dang bod kyi lo ts+tsha ba ba ri rin chen grags bas bsgyur cing zhus te gtan la phab paDd093-080

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
ཨཱ་རྱཱ་མོ་གྷ་པཱ་ཤ་ཧརྀ་ད་ཡ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
A ryA mo g+ha pA sha hr-i da ya nA ma ma hA yA na sU tra
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud ba, 353a4-361a4

Colophon:
འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་མོ་གྷ་བཛྲ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བ་རི་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po a mo g+ha badz+ra dang/ bod kyi lo tsa ba ba ri rin chen grags pas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Dk102-052

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
ཨཱ་རྱ་མོ་གྷ་པཱ་ཤ་ཧྲི་ད་ཡཎ་ན་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
A r+ya a mo g+ha pA sha h+ri da yaN na ma ma hA yA na sU tra
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud pha, 346a7-356a1

Colophon:
འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་མོ་གྷ་བཛྲ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བ་རི་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po a mo g+ha badzra dang/ bod kyi lo tsa ba ba ri rin chen grags pas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

F511

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་པའི་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུགནས
'phags pa don yod pa'i zhes bya ba'i gzugns
ཨཱརྱ་ཱ་མོ་ག་བཱ་ཤ་ན་མ་དྷ་ར་ནི
Ar+ya A mo ga bA sha na ma d+ha ra ni
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, ma, 137b2-144b2
Set: MW2KG210295


Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་དོན་ཡོད་པའི་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཆོ་ག་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སྷོ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi don yod pa'i zhags pa'i snying po cho ga dang bcas pa rdzogs s+ho

Gt082-052

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
ཨཱ་རྱ་མོ་གཧ་པཱ་ཤ་ཧྲི་ད་ཡཎ་ན་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
A r+ya a mo gha pA sha h+ri da yaN na ma ma hA yA na sU tra
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud pha, 280b2-288a3

Colophon:
འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་མོ་གཧ་བཛྲ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བ་རི་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po a mo gha badzra dang/ bod kyi lo tsa ba ba ri rin chen grags pas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o/

H682

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, pha, 92b6-101b5


J679

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ma, 273b1-280b7
Set: -

Set: MW4PD3142

J819

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, 'a, 217b2-223a6
Set: -

Set: MW4PD3142L519

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, pha, 248a5-254b1


N644

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, ba, 1b1-11b1
Set: MW2KG5014

rgyud, ba, 1b1-11b1
Set: MW2KG210297Ng46.20

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་པའི་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa don yod pa'i zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
རྱ་མོ་གྷ་བ་ཤ་ཧརི་ད་ཡམ་ན་མ་མ་ཧ་ཡ་ན་སུ་ཏྲ
ar+ya a mo g+ha ba sha hri da yam na ma ma ha ya na su tra
Location:
Set: MW2KG229028

mdo, ha, 63a4-69a2

Colophon:
འཕགས་པ་དོན་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ།_ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།།_རྫོགས་སྷོ།།
'phags pa don zhags pa'i snying po zhes bya ba/_theg pa chen po'i mdo//_rdzogs s+ho//

Np051-052

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
ཨཱ་རྱ་མོ་གཧ་པཱ་ཤ་ཧརི་ད་ཡཎ་ན་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
A r+ya a mo gha pA sha hri da yaN na ma ma hA yA na sU tra
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud pha, 313a1-321a7

Colophon:
འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་མོ་གཧ་བཛྲ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བ་རི་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po a mo gha badzra dang/ bod kyi lo tsa ba ba ri rin chen grags pas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Pj033-057

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
ཨཱ་རྱཱ་མོ་གཧ་པཱ་ཤ་ཧརི་ད་ཡ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
A r+yA mo gha pA sha hri da ya nA ma ma hA yA na sU tra
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus E, 255b7-262b7

Colophon:
འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་མོ་གཧ་བཛྲ་དང་བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བ་རི་རིན་ཆེན་གྲགས་བས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po a mo gha badzra dang bod kyi lo ts+tsha ba ba ri rin chen grags bas bsgyur cing zhus te gtan la phab paPj094-079

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
ཨཱརྱཱ་མོ་གྷ་པཱ་ཤ་ཧརྀ་ད་ཡྂ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
Ar+yA mo g+ha pA sha hr-i da yaM nA ma ma hA yA na sU tra
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud ba, 320a7-327a4

Colophon:
འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་མོ་གྷ་བཛྲ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po a mo g+ha badzra dang / bod kyi lo ts+tsha ba dge slong rin chen grags pas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Pz035-057

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
ཨཱ་རྱཱ་མོ་གྷ་པཱ་ཤ་ཧྲྀ་ད་ཡ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
A r+yA mo g+ha pA sha h+r-i da ya nA ma ma hA yA na sU tra
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus e, 217b2-223b7

Colophon:
འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་མོ་གྷ་བཛྲ་དང་བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བ་རི་རིན་ཆེན་གྲགས་བས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po a mo g+ha badzra dang bod kyi lo ts+tsha ba ba ri rin chen grags bas bsgyur cing zhus te gtan la phab paPz094-076

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
ཨཱརྱ་མོ་གྷ་པཱ་ཤ་ཧྲྀ་ད་ཡྂ་ན་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
Arya a mo g+ha pA sha h+r-i da yaM na ma ma hA yA na sU tra
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud ba, 278b1-284b6

Colophon:
འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་མོ་གྷ་བཛྲ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བ་རི་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po a mo g+ha badzra dang/ bod kyi lo ts+tsha ba ba ri rin chen grags pas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Q366

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ma, 255b2-261a7
Set: MW3CN1094

rgyud, ma, 255b2-261a7

Colophon:
འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་བའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སྷོ་།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་མོ་གཧ་བཛྲ་དང་།བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ་།། །། (མ,་2616-7)
'phags pa don yod zhags ba'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs s+ho // rgya gar gyi mkhan po a mo gha badzra dang /bod kyi lo ts+tsha ba dge slong rin chen grags pas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o // // (ma, 261a6-7)

Translators and revisors:
amoghavajra (Tr.)
rin chen grags pa/ (Tr.)Q526

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, 'a, 216a5-222a5
Set: MW3CN1094

rgyud, 'a, 216a5-222a5

Colophon:
འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སྷོ་།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་མོ་གཧ་བཛྲ་དང་།བོད་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བ་རི་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ་།། (འ,་2225)
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs s+ho // // rgya gar gyi mkhan po a mo gha badzra dang /bod gyi lo ts+tsha ba ba ri rin chen grags pas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o // ('a, 222a5)

Translators and revisors:
amoghavajra (Tr.)
rin chen grags pa/ (Tr.)

R682

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
ཨཱ་རྱཱ་མོ་གཧ་པཱ་ཤ་ཧརྀ་ད་ཡ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
A r+yA mo gha pA sha hr-i da ya nA ma ma hA yA na sU tra
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud ba, 278b1-284a7
R882

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
ཨཱ་རྱཱ་མོ་གཧ་པཱ་ཤ་ཧརྀ་ད་ཡ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
A r+yA mo gha pA sha hr-i da ya nA ma ma hA yA na sU tra
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs e, 217b2-223b7


S637

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
ཨཱརྱ་མོ་གྷ་པཱ་ཤ་ཧྲྀ་ད་ཡྂ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
Ar+ya a mo g+ha pA sha h+r-i da yaM nA ma ma hA yA na sU tra
Location:
Set: MW22083

rgyud, pha, 276a2-283b5

Colophon:
འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་མོ་གྷ་བཛྲ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བ་རི་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po a mo g+ha badz+ra dang / bod kyi lo tsa ba ba ri rin chen grags pas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Ty069-052

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
ཨཱརྱ་མོ་གྷ་པཱ་ཤ་ཧྲྀ་ད་ཡྂ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
Ar+ya a mo g+ha pA sha h+r-i da yaM nA ma ma hA yA na sU tra
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud pha, 282a2-290a2

Colophon:
འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་མོ་གྷ་བཛྲ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བ་རི་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po a mo g+ha badz+ra dang / bod kyi lo tsa ba ba ri rin chen grags pas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

U685

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
Location:
Set: MW29468

rgyud, ba, 278b1-284b1
U903

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
Location:
Set: MW29468

gzungs, e, 217b2-223b7


V707

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
ཨཱརྱཱ་མོ་གྷ་པཱ་ཤ་ཧརི་ད་ཡྂ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
Ar+yA a mo g+ha pA sha hri da yaM nA ma ma hA yA na sU tra
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud pha, 247a3-253b3

Colophon:
འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་མོ་ཐུ་བཛྲ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po a mo thu badzra dang / bod kyi lo ts+tsha ba dge slong rin chen grags pas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Z650

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
ཨཱརྱ་མོ་གྷ་པཱ་ཤ་ཧྲྀ་ད་ཡྂ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡ་ན་སཱུ་ཏྲ
Ar+ya a mo g+ha pA sha h+r-i da yaM nA ma ma hA ya na sU tra
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, pha, 298a5-306a5

Colophon:
འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་མོ་གྷ་བཛྲ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བ་རི་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po a mo g+ha badz+ra dang / bod kyi lo tsa ba ba ri rin chen grags pas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o//

Translators and revisors:
amoghavajra (Tr.)
ba ri rin chen grags (Tr.)


BDRC bdr:WAORK0676
84000 Toh 901
BuddhaNexus K12D0682=D0901_H0682