Catalog entry rKTs-K653 (Kanjur)

འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས

'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs

ārya-tapasvīnāgarājaparipṛcchā-nāma-dhāraṇī

The Incantation, The Questions of the Nāga King Tejasvin


'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs (A C Cz D Dd Dk Gt H J L N Np Pj Pj Pz Q R S Ty U V Z)
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyi zhus pa zhes bya ba'i gzungs (F)
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gis zhus ba zhes bya ba'i gzungs (Ng)
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo gzungs
klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa'i gzungs
klu'i rgyal po gzi can gyi zhus pa'i gzungs
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba gzungs
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gis zhus ba byes bya ba'i gzungs


A688

འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཏ་པ་སྭཱི་ནཱ་ག་རཱ་ཛཱ་པ་རི་པྲིཙྪཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya ta pa s+wI nA ga rA dzA pa ri prits+tshA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, ba, 647-648


Colophon:
འཕགས་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

B704

འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ba, 279b2-280a5
B1064

འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ya, 295a8-296a3


C341

འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ba, 228b8-229b2
C696

འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ya, 249b3-250a5


Cz065-030

འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ནཱ་ག་རཱ་ཛ་པ་རི་པྲི་ཙྪ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya nA ga rA dza pa ri pri ts+tsha nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud pha, 162b4-163a7

Colophon:
འཕགས་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

D659

འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཏ་པ་སཝཱི་ནཱ་ག་རཱ་ཛཱ་པ་རི་པྲིཙྪཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya ta pa swI nA ga rA dzA pa ri prits+tshA nA ma d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, ba, 180a4-180b4
Set: MW4CZ5369

rgyud, ba, 180a4-180b4
Set: MW30532

rgyud, ba, 180a4-180b4
Set: MW3CN20612

rgyud, ba, 180a4-180b4

Colophon:
འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs soD1065

འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཏ་བ་སཝཱི་ནཱ་ག་རཱ་ཛཱ་བ་རི་པྲྀཙྪཱ་ནཱ་མདྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya ta ba swI nA ga rA dzA ba ri pr-its+tshA nA mad+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, waM, 234b1-235a1
Set: MW4CZ5369

gzungs, waM, 234b1-235a1
Set: MW30532

gzungs, waM, 234b1-235a1
Set: MW3CN20612

gzungs, waM, 234b1-235a1

Colophon:
འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho

Dd067-122

འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཏ་པ་སvཱ་ནཱ་ག་རཱ་ཛཱ་པ་རི་པྲྀཙྪཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya ta pa svA nA ga rA dzA pa ri pr-its+tshA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus waM, 322b1-323a4

Colophon:
འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+hoDd093-056

འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཏ་པསྦི་ནཱ་ག་རཱ་ཛཱ་པ་རི་པྲིཙྪཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya ta pasbi nA ga rA dzA pa ri prits+tshA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud ba, 224b5-225a6

Colophon:
འཕགས་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Dk102-030

འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ནཱ་ག་རཱ་ཛ་པ་རི་པྲི་ཙྪ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya nA ga rA dza pa ri pri ts+tsha nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud pha, 192b3-193b2

Colophon:
འཕགས་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

F590

འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱི་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyi zhus pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མ་ནི་སྭི་ནྭ་ག་ར་ཛ་པ་རི་པྲིཙྪ་ན་མ་དྷ་ར་ནི
Ar+ya ma ni s+wi n+wa ga ra dza pa ri prits+tsha na ma d+ha ra ni
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, tsha, 197b6-198b4
Set: MW2KG210295


Colophon:
འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱི་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyi zhus pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Go36,68

འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་གཟུངས
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba gzungs
ཨཱ་རྱ་མ་ན་སཝ་ར་ག་ར་ཛ་པ་རི་པྲི་ཚ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya ma na swa ra ga ra dza pa ri pri tsha nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW2KG5016

spyan ras gziT, 191a8-191b8
Set: MW1PD128753Gt082-030

འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ནཱ་ག་རཱ་ཛ་པ་རི་པྲི་ཙྪ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya nA ga rA dza pa ri pri ts+tsha nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud pha, 156b6-157b2

Colophon:
འཕགས་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

H627

འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, pa, 156a3-157a1


J654

འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ba, 203b3-204a4
Set: -

Set: MW4PD3142

J964

འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ya, 211a2-211b3
Set: -

Set: MW4PD3142L500

འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, pha, 138b4-139a5


N594

འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, pha, 139b3-140a7
Set: MW2KG5014

rgyud, pha, 139b3-140a7
Set: MW2KG210297Ng28.22

འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གིས་ཞུས་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gis zhus ba zhes bya ba'i gzungs
་རྱ་མ་ནི་སྭི་ནཱ་གཱ་ར་ཛ་པ་རི་པྲིད་ཙ་ན་མ་དྷ་ར་ནི
a r+ya ma ni s+wi nA gA ra dza pa ri prid tsa na ma d+ha ra ni
Location:
Set: MW2KG229028

mdo, sa, 78b3-79a3

Colophon:
འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟྀ་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།།
'phags pa klu'i rgyal po gz-i can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho //

Np051-030

འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ནཱ་ག་རཱ་ཛ་པ་རི་པྲི་ཙཚ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya nA ga rA dza pa ri pri tstsha nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud pha, 172a7-173a4

Colophon:
འཕགས་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Pj034-122

འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཏ་པ་སvཱ་ནཱ་ག་རཱ་ཛཱ་པ་རི་པྲིཙྪཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya ta pa svA nA ga rA dzA pa ri prits+tshA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus waM, 258a7-259a1

Colophon:
འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs soPj094-055

འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཏ་པ་སཝཱི་ནཱ་ག་རཱ་ཛཱ་པ་རི་པྲིཙྪཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya ta pa swI nA ga rA dzA pa ri prits+tshA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud ba, 209b4-210a5

Colophon:
འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Pz036-122

འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཏ་པ་སvཱ་ནཱ་ག་རཱ་ཛཱ་པ་རི་པྲིཙྪཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya ta pa svA nA ga rA dzA pa ri prits+tshA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus waM, 267b1-268a3

Colophon:
འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+hoPz094-053

འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཏ་པ་སཱི་ནཱ་ག་རཱ་ཛཱ་པ་རི་པྲི་ཙྪཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A rya ta pa sI nA ga rA dzA pa ri pri ts+tshA nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud ba, 180b5-181a5

Colophon:
འཕགས་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Q336

འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ba, 199b6-200a5
Set: MW3CN1094

rgyud, ba, 199b6-200a5

Colophon:
འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ་།། (བ,་2005)
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so // (ba, 200a5)Q691

འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ya, 238b5-239a6
Set: MW3CN1094

rgyud, ya, 238b5-239a6

Colophon:
འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། །། (ཡ,་2395-6)
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho // // (ya, 239a5-6)

R659

འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཏ་པསྦི་ནཱ་ག་རཱ་ཛཱ་པ་རི་པྲིཙྩཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya ta pasbi nA ga rA dzA pa ri prits+tsA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud ba, 180a4-180b4
R1048

འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཏ་པ་སvཱ་ནཱ་ག་རཱ་ཛཱ་པ་རི་པྲྀཙྩཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya ta pa svA nA ga rA dzA pa ri pr-its+tsA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs waM, 234b1-235a1


S615

འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ནཱ་ག་རཱ་ཛ་བཱི་ར་པྲིཙྪ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya nA ga rA dza bI ra prits+tsha nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW22083

rgyud, pha, 152b4-153a6

Colophon:
འཕགས་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Ty069-030

འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ནཱ་ག་རཱ་ཛ་བཱི་ར་པྲིཙྪ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya nA ga rA dza bI ra prits+tsha nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud pha, 156a6-157a2

Colophon:
འཕགས་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

U661

འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

rgyud, ba, 180a1-180b1
U1067

འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

gzungs, waM, 234b1-235a2


V684

འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ནཱ་ག་རཱ་ཛ་པཱ་རི་པྲིཙྪ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya nA ga rA dza pA ri prits+tsha nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud pha, 137b8-138a8

Colophon:
ཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགསོ
phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs rdzogso

Z628

འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ནཱ་ག་རཱ་ཛ་བཱི་ར་པྲི་ཙྪ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya nA ga rA dza bI ra pri ts+tsha nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, pha, 163b3-164a7

Colophon:
འཕགས་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།།
'phags klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so//


BDRC bdr:WAORK0653
84000 Toh 1065
BuddhaNexus K12D0659=D1065_H0627