Catalog entry rKTs-K637 (Kanjur)

འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས

'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs

ārya-maitreyapratijñā-nāma-dhāraṇī

The Incantation of the Promise Made by Maitreya


'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs (A Bd C Cz D Dd Dk Eg F Gt H J L N Np Pj Pj Pz Q R S Ty U V Z)
'phags pa byams pa dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs


A671

འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མཻ་ཏྲི་པྲ་ཏི་ཛྙཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya mai tri pra ti dz+nyA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, ba, 462-463


Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs soA902

འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མཻ་ཏྲི་པྲ་ཏི་ཛྙཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya mai tri pra ti dz+nyA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, e, 485-486


Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བཛྲ་པཱ་ཎི་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po badz+ra pA Ni dang / bod kyi lo tsA ba dge slong chos kyi shes rab kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

B698

འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ba, 221b4-222a8
B889

འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, 'a, 222b8-223b8


Bd1.20

འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མཻ་ཏྲི་པྲ་ཏི་ཛཉཱ་ནཱ་མ་དཧཱ་ར་ཎི
A rya mai tri pra ti dznyA nA ma dhA ra Ni
Location:
Set: MW8LS15931

ka, 73b7-74b4

Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

C335

འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ba, 182a1-182b1
C520

འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, 'a, 177b8-178b2


Cz065-015

འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མཻ་ཏྲི་པྲ་ཏི་ཛྙཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya mai tri pra ti dz+nyA nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud pha, 90b4-91a7

Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

D643

འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མཻ་ཏྲི་པྲ་ཏི་ཛྙཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya mai tri pra ti dz+nyA nA ma d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, ba, 127b2-128a3
Set: MW4CZ5369

rgyud, ba, 127b2-128a3
Set: MW30532

rgyud, ba, 127b2-128a3
Set: MW3CN20612

rgyud, ba, 127b2-128a3

Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བཛྲ་པཱ་ཎི་དང་།བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po badzra pA Ni dang /bod kyi lo ts+tsha ba dge slong chos kyi shes rab kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po badzra pA Ni (Tr.)
bod kyi lo ts+tsha ba dge slong chos kyi shes rab (Tr.)D890

འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མཻ་ཏྲི་པྲ་ཏི་ཛྙཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya mai tri pra ti dz+nyA nA ma d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, e, 165b4-166a4
Set: MW4CZ5369

gzungs, e, 165b4-166a4
Set: MW30532

gzungs, e, 165b4-166a4
Set: MW3CN20612

gzungs, e, 165b4-166a4

Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བཛྲ་པཱ་ཎི་དང་། བོད་ཀྱི་ལོཙྪ་བ། དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po badzra pA Ni dang / bod kyi lots+tsha ba/ dge slong chos kyi shes rab kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po badzra pA Ni (Tr.)
bod kyi lots+tsha ba/dge slong chos kyi shes rab (Tr.)

Dd066-046

འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མཻ་ཏྲི་པྲ་ཏི་ཛྙཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya mai tri pra ti dz+nyA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus E, 240b4-241b2

Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བཛྲ་པཱ་ཎི་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po badz+ra pA Ni dang/ bod kyi lo ts+tsha ba dge slong chos kyi shes rab kyis bsgyur te gtan la phab paDd093-039

འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མཻ་ཏྲི་པྲ་ཏི་ཛྙཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya mai tri pra ti dz+nyA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud ba, 158b1-159a4

Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བཛྲ་པཱ་ཎི་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po badz+ra pA Ni dang/ bod kyi lo ts+tsha ba dge slong chos kyi shes rab kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Dk102-015

འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མཻ་ཏྲི་པྲ་ཏི་ཛྙཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya mai tri pra ti dz+nyA nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud pha, 107a5-108a3

Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Eg20

འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མཻ་ཏྲི་པྲ་ཏི་ཛཉཱ་ནཱ་མ་དཧཱ་ར་ཎི
A rya mai tri pra ti dznyA nA ma dhA ra Ni
Location:
Set: MW1KG12671

'jam dpal gyi mthsan, 63a5-63b8

Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

F605

འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མེ་ཏྲི་པྲ་ཏི་ཛྙ་ན་ཡ་དྷ་ར་ནི
Ar+ya me tri pra ti dz+nya na ya d+ha ra ni
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, tsha, 240a2-240b6
Set: MW2KG210295


Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Gt082-015

འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མཻ་ཏྲི་པྲ་ཏི་ཛྙཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya mai tri pra ti dz+nyA nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud pha, 87b6-88b2

Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

H622

འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, pa, 97b6-98b5


J648

འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ba, 159a2-159b2
Set: -

Set: MW4PD3142

J808

འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, 'a, 165b8-166b1
Set: -

Set: MW4PD3142L486

འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, pha, 79a6-79b7


N589

འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, pha, 89a3-89b7
Set: MW2KG5014

rgyud, pha, 89a3-89b7
Set: MW2KG210297Ng46.109

འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས
'phags pa byams pas dam bcas pa'i gzungs
རྱ་མེ་ཏྲི་གཉའ་ན་མ་ད་ར་ནི
ar+ya me tri gnya' na ma da ra ni
Location:
Set: MW2KG229028

mdo, ha, 298b4-299a7

Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།།
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so//
Notes:
- The last folio is a newer replacement, produced by klu sgrub rgya mtsho as detailed in a marginal note.Ng52.16

འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མཻ་ཏྲི་པྲ་ཏི་ཛྙ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya mai tri pra ti dz+nya nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW2KG229028

gzungs bsdus, 1a1-1b2

Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།།
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so//
Notes:
- See Everding 2015, no.232.

NLM65.002

འཕགས་པ་བྱམས་པ་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
'phags pa byams pa dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs/

Images:

Location:
Set: NLM

M0057978-002 (5B-8A) [Xylograph 24x7.5cm]
NLM441.009

འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs/

Images:

Location:
Set: NLM

M0058354-009 (1A-4A) [Manuscript 49x8.5cm]


Np051-015

འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མཻ་ཏྲི་པྲ་ཏི་ཛྙཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya mai tri pra ti dz+nyA nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud pha, 95a1-95b5

Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Pj033-046

འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མཻ་ཏྲི་པྲ་ཏི་ཛྙཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya mai tri pra ti dz+nyA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus E, 193b2-194a4

Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བཛྲ་པཱ་ཎི་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po badzra pA Ni dang/ bod kyi lo ts+tsha ba dge slong chos kyi shes rab kyis bsgyur te gtan la phab paPj094-039

འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མཻ་ཏྲི་པྲ་ཏི་ཛྙཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya mai tri pra ti dz+nyA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud ba, 144a5-144b7

Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བཛྲ་པཱ་ཎི་དང་།བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po badzra pA Ni dang /bod kyi lo ts+tsha ba dge slong chos kyi shes rab kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Pz035-046

འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མཻ་ཏྲི་པྲ་ཏི་ཛྙཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya mai tri pra ti dz+nyA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus e, 166a3-166b4

Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བཛྲ་པཱ་ཎི་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po badzra pA Ni dang/ bod kyi lo ts+tsha ba dge slong chos kyi shes rab kyis bsgyur te gtan la phab paPz094-037

འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མཻ་ཏྲི་པྲ་ཏི་ཛྙཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya mai tri pra ti dz+nyA nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud ba, 128a2-128b2

Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བཛྲ་པཱ་ཎི་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po badzra pA Ni dang/ bod kyi lo ts+tsha ba dge slong chos kyi shes rab kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Q330

འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ba, 156b8-157a8
Set: MW3CN1094

rgyud, ba, 156b8-157a8

Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ་།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བཛྲ་པའ་ཎི་དང་།བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་སྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་།། །། (བ,་1577-8)
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so // // rgya gar gyi mkhan po badzra p'a Ni dang /bod kyi lo ts+tsha ba dge slong chos kyi shes rab kyis sgyur cing zhus te gtan la phab pa // // (ba, 157a7-8)

Translators and revisors:
vajrapāNi (Tr.)
chos kyi shes rab/ (Tr.)Q515

འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, 'a, 165a4-165b5
Set: MW3CN1094

rgyud, 'a, 165a4-165b5

Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པའི་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བཛྲ་པའ་ཎི་དང་།བོད་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་།། (འ,་165བ4-5)
'phags pa byams pas dam bcas pa'i zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho // rgya gar gyi mkhan po badzra p'a Ni dang /bod gyi lo ts+tsha ba dge slong chos kyi shes rab kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa // ('a, 165b4-5)

Translators and revisors:
vajrapāNi (Tr.)
chos kyi shes rab/ (Tr.)

R643

འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མཻ་ཏྲི་པྲ་ཏི་ཛྙཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya mai tri pra ti dz+nyA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud ba, 127b2-128a3
R871

འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མཻ་ཏྲི་པྲ་ཏི་ཛྙཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya mai tri pra ti dz+nyA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs e, 165b4-166a4


S600

འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མཻ་ཏྲི་པྲ་ཏི་ཛྙཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya mai tri pra ti dz+nyA nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW22083

rgyud, pha, 86a6-87a1

Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Ty069-015

འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མཻ་ཏྲི་པྲ་ཏི་ཛྙཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya mai tri pra ti dz+nyA nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud pha, 87a1-87b3

Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

U644

འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

rgyud, ba, 127b2-128a3
U892

འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

gzungs, e, 165b3-166a4


V669

འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མེ་ཏྲི་པྲ་ཏི་ཛྙཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya me tri pra ti dz+nyA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud pha, 78a1-78b3

Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Z613

འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མཻ་ཏྲི་པྲ་ཏི་ཛྙཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya mai tri pra ti dz+nyA nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, pha, 91b7-92b2

Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།།
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so//
Notes:
- The colophon in D provides the names of translators and revisers.


BDRC bdr:WAORK0637
84000 Toh 890
BuddhaNexus K12D0643=D0890_H0622