Catalog entry rKTs-K635 (Kanjur)

འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ

'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa

ārya-kṣitigarbhāṣṭottaraśatakanāma-dhāraṇī-mantra-sahita

The Incantation of the One Hundred and Eight Names of Kṣitigarbha


'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa (A D Dd J Pj Pj Pz V Z)
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas (Bd C Cz D Dd Dk Eg Gt L N Np Pz Q R S Ty U)
'phags pa byang chub sems dpa' sems dpa' chen po sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa dkyil 'khor gyi rgyal po chen po (F)
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas (H)
a'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad gzungs sngags dang bcas


A669

འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
ཨཨཱརྱ་ཀྵི་ཏི་གརྦྷ་ཨཥྚོཏྟ་ར་ཤ་ཏ་ཀ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི་མནྟྲ་ས་ཧི་ཏ
Ar+ya k+Shi ti gar+b+ha aSh+Tot+ta ra sha ta ka nA ma d+hA ra NI man+t+ra sa hi ta
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, ba, 449-454


Colophon:
འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs soA893

འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, e, 351-355


Colophon:
འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs so

B695

འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ba, 215a4-217b6
B880

འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, 'a, 160b7-163b3


Bd1.129

འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas
Location:
Set: MW8LS15931

ka, 348a7-351a7

Colophon:
འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་དང་བཅས་རྫོགས་སོ།། བཀྲ་ཤིས
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs dang bcas rdzogs so// bkra shis

C332

འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ba, 176b5-178b7
Set: MWEAP1034-2-2

C511

འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, 'a, 130a5-132a5
Set: MWEAP1034-2-2Cz065-014

འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud pha, 88a4-90b4

Colophon:
འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs so

D641

འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
ཨཨཱརྱ་ཀྵི་ཏི་གརྦྷ་ཨཥྚོཏྟ་ར་ཤ་ཏ་ཀ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི་མནྟྲ་ས་ཧི་ཏ
Ar+ya k+Shi ti gar+b+ha aSh+Tot+ta ra sha ta ka nA ma d+hA ra NI man+t+ra sa hi ta
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, ba, 124a5-126a5
Set: MW4CZ5369

rgyud, ba, 124a5-126a5
Set: MW30532

rgyud, ba, 124a5-126a5
Set: MW3CN20612

rgyud, ba, 124a5-126a5

Colophon:
འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs soD881

འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, e, 119b7-122a2
Set: MW4CZ5369

gzungs, e, 119b7-122a2
Set: MW30532

gzungs, e, 119b7-122a2
Set: MW3CN20612

gzungs, e, 119b7-122a2

Colophon:
འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs so

Dd066-037

འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus E, 170a4-173a6

Colophon:
འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་རྫོགས་སོ
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas rdzogs soDd093-037

འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas
ཨཨཱ་རྱ་ཀཥྂ་ཏི་གརྦྷ་ཨཥྚོཏྟ་ར་ཤ་ཏ་ཀ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི་མནྟྲ་ས་ཧི་ཏ
A rya kShaM ti gar+b+ha aSh+Tot+ta ra sha ta ka nA ma d+hA ra NI man+t+ra sa hi ta
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud ba, 154a3-156b6

Colophon:
འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs so

Dk102-014

འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas
-
-
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud pha, 103b7-107a5

Colophon:
འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs so

Eg126

འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas
Location:
Set: MW1KG12671

'jam dpal gyi mthsan, 330a3-332b4

Colophon:
འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་དང་བཅས་རྫོགས་སོ།། བཀྲ་ཤིས
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs dang bcas rdzogs so// bkra shis

F564

འཕགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ
'phags pa byang chub sems dpa' sems dpa' chen po sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa dkyil 'khor gyi rgyal po chen po
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, tsha, 141a3-144a1
Set: MW2KG210295


Colophon:
འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs so

Go35,27

འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MW2KG5016

mtshan 'bum, 300b6-302a9
Set: MW1PD128753Gt082-014

འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas
-
-
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud pha, 85a5-87b6

Colophon:
འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs so

H620

འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, pa, 92b3-95b6


J645

འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ba, 153b7-155b8
Set: -

Set: MW4PD3142

J799

འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, 'a, 118b1-120b5
Set: -

Set: MW4PD3142L485

འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, pha, 77a4-79a6


N587

འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, pha, 85a4-88a3
Set: MW2KG5014

rgyud, pha, 85a4-88a3
Set: MW2KG210297Ng46.10

འཕགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa byang chub sems dpa' sems dpa' chen po sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MW2KG229028

mdo, ha, 36b2-38b2

Colophon:
འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ། །རྫོགས་སྷོ།།
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/_/rdzogs s+ho//Ng52.122

འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MW2KG229028

gzungs bsdus, 1b1-4b1

Colophon:
འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ།།
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs so//
Notes:
- Overall folio count is missing. See Everding 2015, no.330.

NLM422.009

གཟའ་རྣམས་ཀྱི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
gza' rnams kyi yum zhes bya ba'i gzungs/

Images:

Location:
Set: NLM

, 1a1-7a6
M0058335-009 (1a1-7a6) [Xylograph 31x8cm]


Np051-014

འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud pha, 92a5-95a1

Colophon:
འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs so

Pj033-037

འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus E, 137b6-140a4

Colophon:
འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་རྫོགས་སོ
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas rdzogs soPj094-037

འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
ཨཨཱརྱ་ཀྵི་ཏི་གརྦྷ་ཨཥྚོཏྟ་ར་ཤ་ཏ་ཀ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི་མནྟྲ་ས་ཧི་ཏ
Ar+ya k+Shi ti gar+b+ha aSh+Tot+ta ra sha ta ka nA ma d+hA ra NI man+t+ra sa hi ta
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud ba, 140a6-142b4

Colophon:
འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs so

Pz035-037

འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus e, 119b2-121b4

Colophon:
འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་རྫོགས་སོ
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas rdzogs soPz094-035

འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas
ཨཨཱརྱ་ཀྵི་ཏི་གརྦྷ་ཨཥྚོཏྟ་ར་ཤ་ཏ་ཀ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི་མནྟྲ་ས་ཧི་ཏ
Ar+ya k+Shi ti gar+b+ha aSh+Tot+ta ra sha ta ka nA ma d+hA ra NI man+t+ra sa hi ta
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud ba, 124b5-126b6

Colophon:
འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs so

Q327

འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ba, 152a2-154a1
Set: MW3CN1094

rgyud, ba, 152a2-154a1

Colophon:
འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ་།། སངས་རྒྱས་འཁོར་བརྒྱད་དང་བཅས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་།། རྫོགས་སྷོ་།། །། (བ,་153བ8-1541)
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs so // sangs rgyas 'khor brgyad dang bcas pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa // rdzogs s+ho // // (ba, 153b8-154a1)Q506

འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, 'a, 116b8-119a2
Set: MW3CN1094

rgyud, 'a, 116b8-119a2

Colophon:
འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་།རྫོགས་སྷོ་།། (འ,་1192)
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa /rdzogs s+ho // ('a, 119a2)

R641

འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas
ཨཨཱ་རྱ་ཀྵྂ་ཏི་གརྦྷ་ཨཥཊོཏྟ་ར་ཤ་ཏ་ཀ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི་མནྟར་ས་ཧི་ཏ
A r+ya k+ShaM ti garb+ha aShTot+ta ra sha ta ka nA ma d+hA ra NI man+tra sa hi ta
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud ba, 124a5-126a5
R862

འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs e, 119b7-122a2


S599

འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas
Location:
Set: MW22083

rgyud, pha, 84a1-86a6

Colophon:
འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs so

Ty069-014

འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud pha, 84a6-87a1

Colophon:
འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs so

U642

འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas
Location:
Set: MW29468

rgyud, ba, 124a5-126a6
Set: MW1BL4

rgyud, ba, 124a5-126a6
U883

འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas
Location:
Set: MW29468

gzungs, e, 120a3-122a2
Set: MW1BL4V668

འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud pha, 75b4-78a1

Colophon:
འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs so

Z612

འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, pha, 89a3-91b7

Colophon:
འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ།།
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs so//source rKTs &

BDRC bdr:WAORK0635
84000 Toh 881
BuddhaNexus K12D0641=D0881_H0620