Catalog entry rKTs-T63 (Tanjur)

ེ་ཀ་གཱ་ཐའི་དོན་འགྲེལ

e ka gA tha'i don 'grel

ekagāthā-ṭīkā


e ka gA tha'i don 'grel
e ka nA tha'i don 'grel


AT0073

ེ་ཀ་ནཱ་ཐའི་དོན་འགྲེལ
e ka nA tha'i don 'grel
Location:
Set: MW1PD95844

bstod tshogs, ka, 780-782


Colophon:
འདི་སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོའི་ཞལ་སང་ནས་མཛད་པའོ།། རྒྱ་དཔེ་ལས་བོད་སྐད་དུ་ཞཝ་ལུ་ལོ་ཙཱ་བས་བསྒྱུར་བའོ
'di slob dpon phyogs kyi glang po'i zhal sang nas mdzad pa'o// rgya dpe las bod skad du zhwa lu lo tsA bas bsgyur ba'o

GT64

ེ་ཀ་གཱ་ཐའི་དོན་འགྲེལ
e ka gA tha'i don 'grel
Location:
Set: MW23702

bstod tshogs, ka, 368b5-369a6

Colophon:
དི་སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པའོ།།རྒྱ་དཔེ་ལས་བོད་ཀྱི་སྐད་དུ་ཞ་ལུ་ལོ་ཙཱ་བས་བསྒྱུར་བའོ།།
di slob dpon phyogs kyi glang po'i zhal snga nas mdzad pa'o//rgya dpe las bod kyi skad du zha lu lo tsA bas bsgyur ba'o//

N853

ེ་ཀ་ནཱ་ཐའི་དོན་འགྲེལ
e ka nA tha'i don 'grel
Location:
Set: MW22704

bstod tshogs, ka, 278a5-279a3
Set: MW2KG5015

bstod tshogs, ka, 278a5-279a3
Set: MW3CN3357

Set: MW4PD907


Colophon:
དི་སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པའོ།།རྒྱ་དཔེ་ལས་བོད་ཀྱི་སྐད་དུ་ཞ་ལུ་ལོ་ཙཱ་བས་བསྒྱུར་བའོ
di slob dpon phyogs kyi glang po'i zhal snga nas mdzad pa'o//rgya dpe las bod kyi skad du zha lu lo tsA bas bsgyur ba'o

Q2063

ེ་ཀ་ནཱ་ཐའི་དོན་འགྲེལ
e ka nA tha'i don 'grel
Location:
Set: MW1KG13126

bstod tshogs, ka, 295b5-296a8

Colophon:
འདི་སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པའོ།།རྒྱ་དཔེ་ལས་བོད་ཀྱི་སྐད་དུ་ཞ་ལུ་ལོ་ཙཱ་བས་བསྒྱུར་བའོ
'di slob dpon phyogs kyi glang po'i zhal snga nas mdzad pa'o//rgya dpe las bod kyi skad du zha lu lo tsA bas bsgyur ba'o