Catalog entry rKTs-K629 (Kanjur)

འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ

'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa

ārya-maitreyanāmaṣṭottaraśataka-dhāraṇī-mantra-sahita

The Incantation of the One Hundred and Eight Names of Maitreya


'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa (A Bd C Cz D Dd Dk Eg F Gt H J L N Ng Np Pj Pj Pz Q R S Ty U V Z)
'phags pa'i byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
byams pa'i


A663

འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
ཨཱརྱ་མཻ་ཏྲི་ནཱ་མ་ཥྚོཏྟ་ར་ཤ་ཏ་ཀ་དྷཱ་ར་ཎཱི་མནྟྲ་ས་ཧི་ཏ
Ar+ya mai tri nA ma aSh+Tot+ta ra sha ta ka d+hA ra NI man+t+ra sa hi ta
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, ba, 390-394


Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs soA887

འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, e, 300-304


Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs so

B689

འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ba, 193b5-196a3
B874

འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, 'a, 138b3-141a3


Bd1.19

འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MW8LS15931

ka, 71a4-73b7

Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ།། ཤུ་བྷྂ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs so// shu b+haM

C326

འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ba, 159a4-161a4
C505

འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, 'a, 111b3-113b4


Cz065-008

འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud pha, 66b4-69a1

Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ།། ོྂ་ཱ་མཻ་ཏྲི་མ་སvཱ་ཧཱ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs so// oM A mai tri ma svA hA

D635

འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
ཨཱརྱ་མཻ་ཏྲི་ནཱ་མ་ཥྚོཏྟ་ར་ཤ་ཏ་ཀ་དྷཱ་ར་ཎཱི་མནྟྲ་ས་ཧི་ཏ
Ar+ya mai tri nA ma aSh+Tot+ta ra sha ta ka d+hA ra NI man+t+ra sa hi ta
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, ba, 107b1-109a5
Set: MW4CZ5369

rgyud, ba, 107b1-109a5
Set: MW30532

rgyud, ba, 107b1-109a5
Set: MW3CN20612

rgyud, ba, 107b1-109a5

Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs soD875

འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, e, 103a2-104b5
Set: MW4CZ5369

gzungs, e, 103a2-104b5
Set: MW30532

gzungs, e, 103a2-104b5
Set: MW3CN20612

gzungs, e, 103a2-104b5

Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs so

Dd066-031

འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus E, 144b6-147b1

Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs soDd093-031

འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
ཨཱ་རྱ་མཻ་ཏྲི་ནཱ་མ་ཥཏོཏྟ་ར་ཤ་ཏ་ཀ་དྷཱ་ར་ཎཱི་མནྟྲ་ས་ཧི་ཏ
A rya mai tri nA ma aShtot+ta ra sha ta ka d+hA ra NI man+t+ra sa hi ta
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud ba, 132a5-134b2


Dk102-008

འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
-
-
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud pha, 77b2-80a7

Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ།། ོྂ་ཱཿ་མཻ་ཏྲི་མ་སvཱ་ཧཱ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs so// oM AH mai tri ma svA hA

Eg19

འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MW1KG12671

'jam dpal gyi mthsan, 61a1-63a5

Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ།། ཤུ་བྷྂ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs so// shu b+haM

F558

འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, tsha, 119a1-121b7
Set: MW2KG210295


Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ། གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa/ gzungs sngags dang bcas pa rdzogs so

Go35,21

འཕགས་པའི་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa'i byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MW2KG5016

mtshan 'bum, 287a6-288b5
Set: MW1PD128753Gt082-008

འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
-
-
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud pha, 64a3-66a7

Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ།། ོྂ་ཱ་མཻ་ཏྲི་མ་སvཱ་ཧཱ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs so// oM A mai tri ma svA hA

H614

འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, pa, 66a1-68b5


J639

འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ba, 137a3-139a4
Set: -

Set: MW4PD3142

J794

འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, 'a, 101a5-103a2
Set: -

Set: MW4PD3142L479

འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, pha, 58b1-60a8


N581

འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, pha, 61a4-63b5
Set: MW2KG5014

rgyud, pha, 61a4-63b5
Set: MW2KG210297Ng28.54

འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MW2KG229028

mdo, sa, 327a7-328b9

Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་། གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་།། རྫོགས་སྷོ་།།
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa / gzungs sngags dang bcas pa // rdzogs s+ho //
Notes:
- No title in Skt.Ng46.2

འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MW2KG229028

mdo, ha, 7a1-9a1

Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ།_།གཟུངས་སྔགས་དང་བཅྶ་པ་། རྫོགས་སྷོ།།
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa/_/gzungs sngags dang bca+s pa / rdzogs s+ho//Ng52.19

འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MW2KG229028

gzungs bsdus, cha 1b1-4a6

Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ།།_ཤུ་བྷྂ།།_།།
'phags pa byams pa'i mtshan rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs so//_shu b+haM//_//
Notes:
- See Everding 2015, no.240.

Np051-008

འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud pha, 68b5-71a6

Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ།། ོྂ་ཱཿ་མཻ་ཏྲི་མ་སvཱ་ཧཱ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs so// oM AH mai tri ma svA hA

Pj033-031

འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus E, 118a2-120a4

Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs soPj094-031

འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
ཨཱརྱ་མཻ་ཏྲི་ནཱ་མ་ཥྚོཏྟ་ར་ཤ་ཏ་ཀ་དྷཱ་ར་ཎཱི་མནྟྲ་ས་ཧི་ཏ
Ar+ya mai tri nA ma aSh+Tot+ta ra sha ta ka d+hA ra NI man+t+ra sa hi ta
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud ba, 121a5-123a5

Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs so

Pz035-031

འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus e, 103a1-104b5

Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs soPz094-029

འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
ཨཱརྱ་མཻ་ཏྲི་ནཱ་མ་ཥྚོཏྟ་ར་ཤ་ཏ་ཀ་དྷཱ་ར་ཎཱི་མནྟྲ་ས་ཧི་ཏ
Ar+ya mai tri nA ma aSh+Tot+ta ra sha ta ka d+hA ra NI man+t+ra sa hi ta
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud ba, 108b3-110a6

Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ།། ོྂ་ཱཿ་མཻ་ཏྲི་མ་སvཱ་ཧཱ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs so// oM AH mai tri ma svA hA

Q321

འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ba, 136a1-137b3
Set: MW3CN1094

rgyud, ba, 136a1-137b3

Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སྷོ་། (བ,་137བ3)
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs s+ho / (ba, 137b3)Q500

འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, 'a, 100a7-102a3
Set: MW3CN1094

rgyud, 'a, 100a7-102a3

Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་བའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སྷོ་།། །། (འ,་1022-3)
'phags pa byams ba'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs s+ho // // ('a, 102a2-3)

R635

འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
ཨཱ་རྱ་མཻ་ཏྲི་ནཱ་མ་ཥཏོཏྟ་ར་ཤ་ཏ་ཀ་དྷཱ་ར་ཎཱི་མནྟར་ས་ཧི་ཏ
A r+ya mai tri nA ma aShtot+ta ra sha ta ka d+hA ra NI man+tra sa hi ta
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud ba, 107b1-109a5
R856

འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs e, 103a2-104b5


S593

འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MW22083

rgyud, pha, 63b4-66a1

Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs so

Ty069-008

འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud pha, 62b6-65a4

Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs so

U636

འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MW29468

rgyud, ba, 107b1-109a5
U877

འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MW29468

gzungs, e, 104a6-106a2


V662

འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud pha, 56b8-58b8

Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགསོ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogso

Z606

འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, pha, 67a2-69a8

Colophon:
འཕགས་པ་བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ།།
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa rdzogs so//


BDRC bdr:WAORK0629
84000 Toh 875
BuddhaNexus K12D0635=D0875_H0614