Catalog entry rKTs-K620 (Kanjur)

འབྲུམ་བུའི་ནད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས

'brum bu'i nad zhi bar byed pa'i gzungs

The Incantation for Assuaging Smallpox


'brum bu'i nad zhi bar byed pa'i gzungs (C J L N Q R U)
- (Dk Gt)
'brum bu'i nad zhi bar byed pa'i gzungs (H Z)
'brum bu'i nad zhi bar 'gyur ba'i gzungs
'brum bu'i nad zhi ba'i gzungs


A654

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, ba, 231-231


Colophon:
འབྲུམ་བུའི་ནད་ཞི་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'brum bu'i nad zhi bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs soA1030

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, waM, 601-601


Colophon:
འབྲུམ་བུའི་ནད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'brum bu'i nad zhi bar byed pa'i gzungs rdzogs so

B580

འབྲུམ་བུའི་ནད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས
'brum bu'i nad zhi bar byed pa'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, pha, 371a7-371a8
B1017

འབྲུམ་བུའི་ནད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས
'brum bu'i nad zhi bar byed pa'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ya, 233a8-233b1


C217

འབྲུམ་བུའི་ནད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས
'brum bu'i nad zhi bar byed pa'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, pha, 311a2-311a3
complete text
Set: MWEAP1034-2-2

C649

འབྲུམ་བུའི་ནད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས
'brum bu'i nad zhi bar byed pa'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ya, 193b3-193b4
complete text
Set: MWEAP1034-2-2Cz064-063

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud pa, 418a3-418a5

Colophon:
འབྲུམ་བུའི་ནད་ཞི་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'brum bu'i nad zhi bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

D626

No title at the beginning of the text
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, ba, 63a4-63a4
complete text
Set: MW4CZ5369

rgyud, ba, 63a4-63a4
complete text
Set: MW30532

rgyud, ba, 63a4-63a4
complete text
Set: MW3CN20612

rgyud, ba, 63a4-63a4
complete text

Colophon:
འབྲུམ་བུ་པའི་ནད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'brum bu pa'i nad zhi bar byed pa'i gzungs rdzogs soD1019

No title at the beginning of the text
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, waM, 181b5-181b6
complete text
Set: MW4CZ5369

gzungs, waM, 181b5-181b6
complete text
Set: MW30532

gzungs, waM, 181b5-181b6
complete text
Set: MW3CN20612

gzungs, waM, 181b5-181b6
complete text

Colophon:
འབྲུམ་བུའི་ནད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ
'brum bu'i nad zhi bar byed pa'i gzungs rdzogs s+ho

Dd067-075

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus waM, 251a3-251a4

Colophon:
འབྲུམ་བུའི་ནད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ
'brum bu'i nad zhi bar byed pa'i gzungs rdzogs s+hoDd093-022

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud ba, 76a3-76a4

Colophon:
འབྲུམ་བུའི་ནད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'brum bu'i nad zhi bar byed pa'i gzungs rdzogs so

Dk101-063

-
-
-
-
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud pa, 484a4-484a5

Colophon:
འབྲུམ་བུའི་ནད་ཞི་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'brum bu'i nad zhi bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

F690

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, wa, 135a2-135a4
Set: MW2KG210295


Colophon:
འབྲུམ་བུའི་ནད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས། རྫོགས་སྷོ
'brum bu'i nad zhi bar byed pa'i gzungs/ rdzogs s+ho

Gt081-062

-
-
-
-
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud pa, 408a3-408a5

Colophon:
འབྲུམ་བུའི་ནད་ཞི་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'brum bu'i nad zhi bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

H607

འབྲུམ་བུའི་ནད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས་
'brum bu'i nad zhi bar byed pa'i gzungs
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, na, 473a5-473a6
complete text


J544

འབྲུམ་བུའི་ནད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས
'brum bu'i nad zhi bar byed pa'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, pha, 284b2-284b3
complete text
Set: -

Set: MW4PD3142

J930(b)

འབྲུམ་བུའི་ནད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས
'brum bu'i nad zhi bar byed pa'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ya, 165a3-165a4
complete text
Set: -

Set: MW4PD3142L471a

འབྲུམ་བུའི་ནད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས
'brum bu'i nad zhi bar byed pa'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, pa, 366b8-367a1


N770

འབྲུམ་བུའི་ནད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས
'brum bu'i nad zhi bar byed pa'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW22703

kha skong, ka, 120b1-120b3
complete text
Set: MW2KG5014

kha skong, ka, 120b1-120b3
complete text
Set: MW2KG210297Np050-063

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud pa, 447a3-447a5

Colophon:
འབྲུམ་བུའི་ནད་ཞི་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'brum bu'i nad zhi bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

Pj034-075

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus waM, 202b3-202b4

Colophon:
འབྲུམ་བུའི་ནད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'brum bu'i nad zhi bar byed pa'i gzungs rdzogs soPj094-022

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud ba, 68b6-68b7

Colophon:
འབྲུམ་བུ་པའི་ནད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'brum bu pa'i nad zhi bar byed pa'i gzungs rdzogs so

Pz036-075

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus waM, 211a6-211a7

Colophon:
འབྲུམ་བུའི་ནད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ
'brum bu'i nad zhi bar byed pa'i gzungs rdzogs s+hoPz094-021

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud ba, 63a3-63a4

Colophon:
འབྲུམ་བུའི་ནད་ཞི་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'brum bu'i nad zhi bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

Q212

འབྲུམ་བུའི་ནད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས
'brum bu'i nad zhi bar byed pa'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, pha, 277a7-277a8
complete text
Set: MW3CN1094

rgyud, pha, 277a7-277a8
complete text

Colophon:
བྲུམ་བུའི་ནད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས་སྷོ་། (ཕ,་2778)
brum bu'i nad zhi bar byed pa'i gzungs s+ho / (pha, 277a8)Q644

འབྲུམ་བུའི་ནད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས
'brum bu'i nad zhi bar byed pa'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ya, 188a5-188a6
complete text
Set: MW3CN1094

rgyud, ya, 188a5-188a6
complete text

Colophon:
བྲུམ་བུའི་ནད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། །། (ཡ,་1886)
brum bu'i nad zhi bar byed pa'i gzungs rdzogs s+ho // // (ya, 188a6)

R626

འབྲུམ་བུའི་ནད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས
'brum bu'i nad zhi bar byed pa'i gzungs
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud ba, 63a3-63a4
complete text
R1000

འབྲུམ་བུའི་ནད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས
'brum bu'i nad zhi bar byed pa'i gzungs
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs waM, 181b5-181b6
complete text


S584

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW22083

rgyud, pa, 415a3-415a4
complete text

Colophon:
འབྲུམ་བུའི་ནད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'brum bu'i nad zhi bar byed pa'i gzungs rdzogs so

Ty068-062

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud pa, 419a3-419a5
complete text

Colophon:
འབྲུམ་བུའི་ནད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'brum bu'i nad zhi bar byed pa'i gzungs rdzogs so

U627

འབྲུམ་བུའི་ནད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས
'brum bu'i nad zhi bar byed pa'i gzungs
Location:
Set: MW29468

rgyud, ba, 63a3-63a4
complete text
Set: MW1BL4

rgyud, ba, 63a3-63a4
complete text
U1021

འབྲུམ་བུའི་ནད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས
'brum bu'i nad zhi bar byed pa'i gzungs
Location:
Set: MW29468

gzungs, waM, 181b5-181b7
complete text
Set: MW1BL4V653

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud pa, 375a2-375a4

Colophon:
འབྲུམ་བུའི་ནད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'brum bu'i nad zhi bar byed pa'i gzungs rdzogs so

Z597

འབྲུམ་བུའི་ནད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས་
'brum bu'i nad zhi bar byed pa'i gzungs
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, pa, 428b4-428b6
complete text

Colophon:
འབྲུམ་བུའི་ནད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།།
'brum bu'i nad zhi bar byed pa'i gzungs rdzogs so//
Notes:
- The text has no formal opening; the title is taken from the colophon. This work is not listed in Pagel and Gaffney 1996, but it is found in L: rgyud, pa (vol. 83), 366b8-367a1.

Mmk217

ᠭᠦᠪᠳᠢᠷᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠠᠮᠣᠷᠯᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠴᠢ ᠳᠠᠷᠨᠢ

Location:
MW4CZ5370: Pha Dandr-a - 358b1-358b1

Mmk660

ᠭᠦᠪᠳᠢᠷᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠠᠮᠣᠷᠯᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠴᠢ ᠳᠠᠷᠨᠢ

Location:MW4CZ5370: Ya Dandr-a - 228b1-228b1

source rKTs &