Catalog entry rKTs-T62 (Tanjur)

དཔལ་ཤ་ཀྱ་ཐུབ་པའི་བསྟོད་པ་བཅུ་པ

dpal sha kya thub pa'i bstod pa bcu pa

śrī-śākyamunistotra-daśama

Ten Praises of the Buddha


dpal sha kya thub pa'i bstod pa bcu pa zhes bya ba
dpal shA kya thub pa'i bstod pa bcu pa zhes bya ba
dpal shAkya thub pa'i bstod pa bcu pa


GT63

དཔལ་ཤཱ་ཀྱ་ཐུབ་པའི་བསྟོད་པ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བ
dpal shA kya thub pa'i bstod pa bcu pa zhes bya ba
Location:
Set: MW23702

bstod tshogs, ka, 368a1-368b4

Colophon:
དཔལ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་བསྟོད་པ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ། འདི་ནི་དཔལ་ནགས་ཀྱི་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ཀྱིས་མཛད་པ་སྟེ། ད་རི་དྲག་པ་རྒྱ་མཚོའི་སྡེ་བསྒྱུར།།
dpal shAkya thub pa'i bstod pa bcu pa zhes bya ba rdzogs so/ 'di ni dpal nags kyi rin po che'i zhabs kyis mdzad pa ste/ da ri drag pa rgya mtsho'i sde bsgyur//

N852

དཔལ་ཤཱ་ཀྱ་ཐུབ་པའི་བསྟོད་པ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བ
dpal shA kya thub pa'i bstod pa bcu pa zhes bya ba
Location:
Set: MW22704

bstod tshogs, ka, 277b1-278a5
Set: MW2KG5015

bstod tshogs, ka, 277b1-278a5
Set: MW3CN3357

Set: MW4PD907


Colophon:
དཔལ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་བསྟོད་པ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ། འདི་ནི་དཔལ་ནགས་ཀྱི་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ཀྱིས་མཛད་པ་སྟེ། ད་རི་དྲག་པ་རྒྱ་མཚོའི་སྡེ་བསྒྱུར
dpal shAkya thub pa'i bstod pa bcu pa zhes bya ba rdzogs so/ 'di ni dpal nags kyi rin po che'i zhabs kyis mdzad pa ste/ da ri drag pa rgya mtsho'i sde bsgyur

Q2062

དཔལ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་བསྟོད་པ་བཅུ་པ
dpal shAkya thub pa'i bstod pa bcu pa
Location:
Set: MW1KG13126

bstod tshogs, ka, 294b6-295b4

Colophon:
དཔལ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་བསྟོད་པ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ། འདི་ནི་དཔལ་ནགས་ཀྱི་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ཀྱིས་མཛད་པ་སྟེ། ད་རི་དྲག་པ་རྒྱ་མཚོའི་སྡེས་བསྒྱུར
dpal shAkya thub pa'i bstod pa bcu pa zhes bya ba rdzogs so/_'di ni dpal nags kyi rin po che'i zhabs kyis mdzad pa ste/_da ri drag pa rgya mtsho'i sdes bsgyur

Translators and revisors:
rgya mtsho sde/(daridrapa sāgarasena) (Tr.)