Catalog entry rKTs-K614 (Kanjur)

འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ

'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo

ārya-akṣirogapraśamani-sūtra

The Sūtra for Assuaging Eye Disease


'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo (A Bd C Cz D Dd Dk Eg F Gt H J L N Np Pj Pj Pz Q R S Ty U V Z)
'phags pa myig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo (Ng)
'phags pa myig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo'
mig nad rab tu zhi ba


A648

འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo
ཨཱརྱ་ཀྵི་རོ་ག་པྲ་ཤ་མ་ནི་སཱུ་ཏྲ
Ar+ya ak+Shi ro ga pra sha ma ni sU tra
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, ba, 212-213


Colophon:
འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo rdzogs soA1029

འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo
ཨཱརྱ་ཀྵི་རོ་ག་པྲ་ཤ་མ་ནི་སཱུ་ཏྲ
Ar+ya ak+Shi ro ga pra sha ma ni sU tra
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, waM, 598-599


Colophon:
འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo rdzogs so

B579

འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, pha, 371a1-371a7
B1016

འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ya, 233a1-233a8


Bd1.86

འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo
ཨཱརྱ་ཀSི་རོ་ག་པྲ་ཤ་མ་ནི་སཱུ་ཏྲ
Arya a kSi ro ga pra sha ma ni sU tra
Location:
Set: MW8LS15931

ka, 213a2-213b2

Colophon:
འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo rdzogs so

C216

འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, pha, 310b4-311a2
C648

འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ya, 193a5-193b3


Cz064-057

འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo
ཨཱ་རྱ་ཀྵི་རོ་པྲ་ཤ་མ་ནི་སཱུ་ཏྲ
A r+ya a k+Shi ro pra sha ma ni sU tra
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud pa, 414b2-415a2

Colophon:
འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo rdzogs so

D620

འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo
ཨཱརྱ་ཀྵི་རོ་ག་པྲ་ཤ་མ་ནི་སཱུ་ཏྲ
Ar+ya ak+Shi ro ga pra sha ma ni sU tra
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, ba, 60b4-61a1
Set: MW4CZ5369

rgyud, ba, 60b4-61a1
Set: MW30532

rgyud, ba, 60b4-61a1
Set: MW3CN20612

rgyud, ba, 60b4-61a1

Colophon:
འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo rdzogs soD1018

འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo
ཨཱརྱ་ཀྵི་རོ་ག་པྲ་ཤ་མ་ནི་སཱུ་ཏྲ
Ar+ya ak+Shi ro ga pra sha ma ni sU tra
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, waM, 181a7-181b5
Set: MW4CZ5369

gzungs, waM, 181a7-181b5
Set: MW30532

gzungs, waM, 181a7-181b5
Set: MW3CN20612

gzungs, waM, 181a7-181b5

Colophon:
འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ་རྫོགས་སྷོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo rdzogs s+ho

Dd067-074

འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo
ཨཱ་རྱ་ཀཥི་རོ་ག་པྲ་ཤ་མ་ནི་སཱུ་ཏྲ
A rya a kShi ro ga pra sha ma ni sU tra
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus waM, 250b3-251a3

Colophon:
འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ་རྫོགས་སྷོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo rdzogs s+hoDd093-016

འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo
ཨཱ་རྱ་ཀཥི་རོ་ག་པྲ་ཤ་མ་ནི་སཱུ་ཏྲ
A rya a kShi ro ga pra sha ma ni sU tra
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud ba, 73a4-73b3

Colophon:
འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo rdzogs so

Dk101-057

འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo
ཨཱ་རྱ་ཀྵི་རོ་པྲ་ཤ་མ་ནི་སཱུ་ཏྲ
A r+ya a k+Shi ro pra sha ma ni sU tra
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud pa, 480a7-480b7

Colophon:
འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo rdzogs so

Eg86

འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo
ཨཱརྱ་ཀSི་རོ་ག་པྲ་ཤ་མ་ནི་སཱུ་ཏྲ
Arya a kSi ro ga pra sha ma ni sU tra
Location:
Set: MW1KG12671

'jam dpal gyi mthsan, 197b2-198a2

Colophon:
འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo rdzogs so

F548

འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo
ཨཱརྱ་ཤྵི་ོྂ་ག་པྲ་ཤ་མ་ན་སཱུ་ཏྲ
Ar+ya a sh+Shi oM ga pra sha ma na sU tra
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, tsha, 40b6-41a6
Set: MW2KG210295


Colophon:
འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ།། རྫོགས་སོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo// rdzogs so

Go36,66

འཕགས་པ་མྱིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོའ
'phags pa myig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo'
་རྱ་ཀྵི་རོ་ག་པྲ་ཤ་མ་ན་སུ་ཏྲ
a r+ya a k+Shi ro ga pra sha ma na su tra
Location:
Set: MW2KG5016

spyan ras gziT, 190b3-191a1
Set: MW1PD128753Gt081-056

འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo
ཨཱ་རྱ་ཀྵི་རོ་པྲ་ཤ་མ་ནི་སཱུ་ཏྲ
A r+ya a k+Shi ro pra sha ma ni sU tra
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud pa, 405a1-405a7

Colophon:
འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo rdzogs so

H549

འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, na, 285b5-286a6


J543

འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, pha, 284a4-284b2
Set: -

Set: MW4PD3142

J930(a)

འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ya, 164b5-165a2
Set: -

Set: MW4PD3142L468

འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, pa, 363b7-364a6


N521

འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, pa, 256a6-256b6
Set: MW2KG5014

rgyud, pa, 256a6-256b6
Set: MW2KG210297Ng28.20

འཕགས་པ་མྱིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ
'phags pa myig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo
་རྱ་ཀྴ་རོ་ག་པྲ་ཤ་མ་ནི་སུ་ཏྲ
a r+ya a k+sha ro ga pra sha ma ni su tra
Location:
Set: MW2KG229028

mdo, sa, 77b8-78a5

Colophon:
འཕགས་པ་མྱྀག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ་། རྫོགས་སྷོ་།།
'phags pa my-ig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo / rdzogs s+ho //Ng52.81

འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo
ཨཱརྱ་ཀྵི་རོ་ག་པྲ་ཤ་མ་ཎི་སུ་ཏྲ
Ar+ya ak+Shi ro ga pra sha ma Ni su tra
Location:
Set: MW2KG229028

gzungs bsdus, 3b5-4a5

Colophon:
འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo rdzogs so
Notes:
- See Everding 2015, no.303.

Np050-057

འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo
ཨཱ་རྱ་ཀྵི་རོ་པྲ་ཤ་མ་ནི་སཱུ་ཏྲ
A r+ya a k+Shi ro pra sha ma ni sU tra
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud pa, 443a7-444a1

Colophon:
འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo rdzogs so

Pj034-074

འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo
ཨཱ་རྱ་ཀྵི་རོ་ག་པྲ་ཤ་མ་ནི་སཱུ་ཏྲ
A r+ya a k+Shi ro ga pra sha ma ni sU tra
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus waM, 202a5-202b3

Colophon:
འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo rdzogs soPj094-016

འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo
ཨཱརྱ་ཀྵི་རོ་ག་པྲ་ཤ་མ་ནི་སཱུ་ཏྲ
Ar+ya ak+Shi ro ga pra sha ma ni sU tra
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud ba, 66a1-66a6

Colophon:
འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo rdzogs so

Pz036-074

འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo
ཨཱ་རྱ་ཀྵི་རོ་ག་པྲ་ཤ་མ་ནི་སཱུ་ཏྲ
A r+ya a k+Shi ro ga pra sha ma ni sU tra
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus waM, 210b7-211a6

Colophon:
འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo rdzogs soPz094-016

འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo
ཨཱ་རྱ་ཀྵི་རོ་ག་པྲ་ཤ་མ་ནི་སཱུ་ཏྲ
A rya a k+Shi ro ga pra sha ma ni sU tra
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud ba, 60b4-61a2

Colophon:
འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo rdzogs so

Q211

འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, pha, 277a1-277a7
Set: MW3CN1094

rgyud, pha, 277a1-277a7

Colophon:
འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ་རྫོགས་སྷོ་།། (ཕ,་2777)
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo rdzogs s+ho // (pha, 277a7)Q643

འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ya, 187b7-188a5
Set: MW3CN1094

rgyud, ya, 187b7-188a5

Colophon:
འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ་།རྫོགས་སྷོ་།། །། (ཡ,་1885)
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo /rdzogs s+ho // // (ya, 188a5)

R620

འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo
ཨཱ་རྱ་ཀྵི་རོ་ག་པྲ་ཤ་མ་ནི་སཱུ་ཏྲ
A r+ya a k+Shi ro ga pra sha ma ni sU tra
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud ba, 60b4-61a1
R999

འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo
ཨཱ་རྱ་ཀྵི་རོ་ག་པྲ་ཤ་མ་ནི་སཱུ་ཏྲ
A r+ya a k+Shi ro ga pra sha ma ni sU tra
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs waM, 181a7-181b5


S578

འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo
ཨཱརྱ་ཀྵ་རོ་ཀ་པྲ་ཤ་མ་ནི་སཱུ་ཏྲ
Ar+ya a k+Sha ro ka pra sha ma ni sU tra
Location:
Set: MW22083

rgyud, pa, 411b4-412a3

Colophon:
འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo rdzogs so

Ty068-056

འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo
ཨཱརྱ་ཀྵ་རོ་ཀ་པྲ་ཤ་མ་ནི་སཱུ་ཏྲ
Ar+ya a k+Sha ro ka pra sha ma ni sU tra
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud pa, 415b4-416a3

Colophon:
འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo rdzogs so

U621

འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo
Location:
Set: MW29468

rgyud, ba, 60b4-61a2
U1020

འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo
Location:
Set: MW29468

gzungs, waM, 181a7-181b5


V647

འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo
ཨཱརྱ་ཀྵི་རོ་ག་པྲ་ཤ་མ་ནི་སཱུ་ཏྲ
Ar+ya ak+Shi ro ga pra sha ma ni sU tra
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud pa, 371a8-371b8

Colophon:
འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ་རྫོགས་སྷོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo rdzogs s+ho

Z591

འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo
ཨཱརྱ་ཀྵ་རོ་ཀ་པྲ་ཤཱ་མ་ནི་སཱུ་ཏྲ
Ar+ya a k+Sha ro ka pra shA ma ni sU tra
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, pa, 425a7-425b5

Colophon:
འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ།།
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo rdzogs so//


BDRC bdr:WAORK0614
84000 Toh 1018
BuddhaNexus K12D0620=D1018_H0549