Catalog entry rKTs-K613 (Kanjur)

འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས

'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags

ārya-cakṣurviśodhanī-nāma-vidyāmantra

The Spell for Cleansing the Eyes


'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags (A Bd C Cz D Dd Dk Eg F Gt H J L N Np Pj Pj Pz Q R S Ty U V Z)
'phags pa myig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rigs sngags (Ng)
'phags pa mig rnam par sdod pa zhes bya ba'i rig sngags
'phags pa myig rnam par sbyong ba zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rigs sngags
mig rnam par sbyong ba'i rig sngags
'phags pa myig rnam par sbyong ba zhes bya ba rigs sngags


A647

འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags
ཨཱརྱ་ཙཀཥུར་བི་ཤོ་དྷ་ནི་ནཱ་མ་བི་དྱཱ་མནྟྲ
Ar+ya tsakShur bi sho d+ha ni nA ma bi d+yA man+t+ra
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, ba, 206-209


Colophon:
འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས་རྫོགས་སོ
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags rdzogs soA1020

འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags
ཨཱརྱ་ཙཀྵུར་བི་ཤོ་དྷ་ནི་ནཱ་མ་བིདྱཱ་མནྟྲ
Ar+ya tsak+Shur bi sho d+ha ni nA ma bid+yA man+t+ra
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, waM, 569-572


Colophon:
འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས་རྫོགས་སོ
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags rdzogs so

B670

འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ba, 98b2-100b3
B1007

འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ya, 226b7-228b5


Bd1.85

འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags
ཨཱ་རྱ་ཙ་ཀSུ་བི་ཤོ་དཧ་ན་ནཱ་མ་བིདྱ
A rya tsa kSu bi sho dha na nA ma bidya
Location:
Set: MW8LS15931

ka, 211a1-213a2

Colophon:
འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས་རྫོགས་སོ
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags rdzogs so

C307

འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ba, 79a5-80b5
C638

འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ya, 187b7-189b1


Cz064-056

འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags
ཨཱ་རྱ་ཙཀྵུ་བི་ཤོ་དྷ་ནི་ནཱ་མ་བིདྱ
A r+ya tsak+Shu bi sho d+ha ni nA ma bidya
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud pa, 412b4-414b2

Colophon:
འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས་རྫོགས་སོ
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags rdzogs so

D619

འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags
ཨཱརྱ་ཙཀྵུར་བི་ཤོ་དྷ་ནི་ནཱ་མ་བི་དྱཱ་མནྟྲ
Ar+ya tsak+Shur bi sho d+ha ni nA ma bi d+yA man+t+ra
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, ba, 59a6-60b4
Set: MW4CZ5369

rgyud, ba, 59a6-60b4
Set: MW30532

rgyud, ba, 59a6-60b4
Set: MW3CN20612

rgyud, ba, 59a6-60b4

Colophon:
འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས་རྫོགས་སོ
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags rdzogs soD1008

འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags
ཨཱརྱ་ཙཀྵུར་བི་ཤོ་དྷ་ནི་ནཱ་མ་བིདྱཱ་མནྟྲ
Ar+ya tsak+Shur bi sho d+ha ni nA ma bid+yA man+t+ra
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, waM, 176b1-177b7
Set: MW4CZ5369

gzungs, waM, 176b1-177b7
Set: MW30532

gzungs, waM, 176b1-177b7
Set: MW3CN20612

gzungs, waM, 176b1-177b7

Colophon:
འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས་རྫོགས་སྷོ
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags rdzogs s+ho

Dd067-064

འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags
ཨཱ་རྱ་ཙཀཥུ་ར་བི་ཤོ་དྷ་ནི་ནཱ་མ་བི་དྱཱ་མནྟྲ
A rya tsakShu ra bi sho d+ha ni nA ma bi d+yA man+t+ra
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus waM, 244a2-246a1

Colophon:
འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས་རྫོགས་སྷོ
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags rdzogs s+hoDd093-015

འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags
ཨཱ་རྱ་ཙ་ཀSུར་བི་ཤོ་དྷ་ནི་ནཱ་མ་བི་དྱཱ་མནྟྲ
A rya tsa kSur bi sho d+ha ni nA ma bi d+yA man+t+ra
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud ba, 71b3-73a4

Colophon:
འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས་རྫོགས་སོ
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags rdzogs so

Dk101-056

འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags
ཨཱ་རྱ་ཙཀྵུ་བི་ཤོ་དྷ་ནི་ནཱ་མ་བིདྱ
A r+ya tsak+Shu bi sho d+ha ni nA ma bid+ya
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud pa, 478a5-480a7

Colophon:
འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས་རྫོགས་སོ
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags rdzogs so

Eg85

འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags
ཨཱ་རྱ་ཙ་ཀSུ་བི་ཤོ་དཧ་ན་ནཱ་མ་བིདྱ
A rya tsa kSu bi sho dha na nA ma bidya
Location:
Set: MW1KG12671

'jam dpal gyi mthsan, 195b2-197b2

Colophon:
འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས་རྫོགས་སོ
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags rdzogs so

F546

འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags
ཙ་ཀྵ་ར་བི་ཤོ་དྷ་ནི་ན་མ་བིདྱཱ
tsa k+Sha ra bi sho d+ha ni na ma bid+yA
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, tsha, 37b4-39b4
Set: MW2KG210295


Colophon:
འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Go36,58

འཕགས་པ་མྱིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བ་རིགས་སྔགས
'phags pa myig rnam par sbyong ba zhes bya ba rigs sngags
་རྱ་ཙག་ཤུ་ར་བི་སོ་དྷ་ནི་ན་མ་བྷི་རྱ
a r+ya tsag shu ra bi so d+ha ni na ma b+hi r+ya
Location:
Set: MW2KG5016

spyan ras gziT, 182b8-184a4
Set: MW1PD128753Gt081-055

འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags
ཨཱ་རྱ་ཙཀྵུ་བི་ཤོ་དྷ་ནི་ནཱ་མ་བིདྱ
A r+ya tsak+Shu bi sho d+ha ni nA ma bidya
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud pa, 403a4-405a1

Colophon:
འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས་རྫོགས་སོ
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags rdzogs so

H592

འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, na, 430b5-432b7


J620

འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ba, 67b5-69a5
Set: -

Set: MW4PD3142

J922

འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ya, 160a2-161a7
Set: -

Set: MW4PD3142L467

འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, pa, 362a6-363b7


N563

འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, pa, 403a2-405a4
Set: MW2KG5014

rgyud, pa, 403a2-405a4
Set: MW2KG210297Ng28.17

འཕགས་པ་མྱིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིགས་སྔགས
'phags pa myig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rigs sngags
ཨཱ་རྱ་ཙག་ཤུར་བི་ཤོ་དྷ་ནི་ན་མ་བི་དྱ
A r+ya tsag shur bi sho d+ha ni na ma bi d+ya
Location:
Set: MW2KG229028

mdo, sa, 74b9-76a7

Colophon:
འཕགས་པ་མྱིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའྀ་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།།
'phags pa myig rnam par sbyong ba zhes bya ba'-i gzungs rdzogs s+ho //Ng52.80

འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags
ཨཱརྱ་ཙཀྵུ་བི་ཤོ་དྷ་ན་ནཱ་མ་བིདྱ
Ar+ya tsak+Shu bi sho d+ha na nA ma bid+ya
Location:
Set: MW2KG229028

gzungs bsdus, 1b1-3b5

Colophon:
འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས་རྫོགས་སོ།།
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags rdzogs so//
Notes:
- See Everding 2015, no.302.

Np050-056

འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags
ཨཱ་རྱ་ཙཀྵུ་བི་ཤོ་དྷ་ནི་ནཱ་མ་བིདྱ
A r+ya tsak+Shu bi sho d+ha ni nA ma bid+ya
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud pa, 441a6-443a7

Colophon:
འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས་རྫོགས་སོ
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags rdzogs so

Pj034-064

འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags
ཨཱ་རྱ་ཙཀྵུ་ར་བི་ཤོ་དྷ་ནི་ནཱ་མ་བི་དྱཱ་མནྟྲ
A r+ya tsak+Shu ra bi sho d+ha ni nA ma bi dyA man+t+ra
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus waM, 196b5-198a7

Colophon:
འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས་རྫོགས་སོ
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags rdzogs soPj094-015

འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags
ཨཱརྱ་ཙཀྵུར་བི་ཤོ་དྷ་ནི་ནཱ་མ་བི་དྱཱ་མནྟྲ
Ar+ya tsak+Shur bi sho d+ha ni nA ma bi d+yA man+t+ra
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud ba, 64b1-66a1

Colophon:
འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས་རྫོགས་སོ
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags rdzogs so

Pz036-064

འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags
ཨཱ་རྱ་ཙཀྵུ་ར་བི་ཤོ་དྷ་ནི་ནཱ་མ་བི་དྱཱ་མནྟྲ
A r+ya tsak+Shu ra bi sho d+ha ni nA ma bi dyA man+t+ra
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus waM, 205a5-207a1

Colophon:
འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས་རྫོགས་སོ
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags rdzogs soPz094-015

འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags
ཨཱ་རྱ་ཙཀྵུ་བི་ཤོ་དྷ་ནི་ནཱ་མ་བིདྱ་མནྟྲ
A rya tsak+Shu bi sho d+ha ni nA ma bidya man+t+ra
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud ba, 59a7-60b4

Colophon:
འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས་རྫོགས་སོ
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags rdzogs so

Q302

འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ba, 68b1-69b8
Set: MW3CN1094

rgyud, ba, 68b1-69b8

Colophon:
འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས་རྫོགས་སྷོ་།། །། (བ,་69བ7-8)
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags rdzogs s+ho // // (ba, 69b7-8)Q633

འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ya, 182b8-184a8
Set: MW3CN1094

rgyud, ya, 182b8-184a8

Colophon:
འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྡགས་རྫོགས་སྷོ་།། །། (ཡ,་1848)
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sdags rdzogs s+ho // // (ya, 184a8)

R619

འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags
ཨཱ་རྱ་ཙ་ཀSུར་བི་ཤོ་དྷ་ནི་ནཱ་མ་བི་དྱཱ་མནྟར
A r+ya tsa kSur bi sho d+ha ni nA ma bi dyA man+tra
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud ba, 59a6-60b4
R989

འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags
ཨཱ་རྱ་ཙཀྵུ་ར་བི་ཤོ་དྷ་ནི་ནཱ་མ་བི་དྱཱ་མནྟར
A r+ya tsak+Shu ra bi sho d+ha ni nA ma bi dyA man+tra
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs waM, 176b1-177b7


S577

འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags
ཨཱརྱ་ཙཀྵུ་བི་ཤོ་དྷ་ནི་ནཱ་མ་བིདྱ
Ar+ya tsak+Shu bi sho d+ha ni nA ma bid+ya
Location:
Set: MW22083

rgyud, pa, 409b6-411b4

Colophon:
འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས་རྫོགས་སོ
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags rdzogs so

Ty068-055

འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags
ཨཱརྱ་ཙཀྵུ་བི་ཤོ་དྷ་ནི་ནཱ་མ་བིདྱ
Ar+ya tsak+Shu bi sho d+ha ni nA ma bid+ya
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud pa, 413b6-415b4

Colophon:
འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས་རྫོགས་སོ
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags rdzogs so

U620

འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags
Location:
Set: MW29468

rgyud, ba, 59a6-60b4
U1010

འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags
Location:
Set: MW29468

gzungs, waM, 176b1-178a1


V646

འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags
ཨཱརྱ་ཏསྐྵ་བི་ཤོ་དྷ་ནི་ནཱ་མ་བིདྱ
Ar+ya tsk+Sha bi sho d+ha ni nA ma bid+ya
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud pa, 369b3-371a8

Colophon:
འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས་རྫོགསོ
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags rdzogso

Z590

འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags
ཨཱརྱ་ཙཀྵུ་བི་ཤོ་དྷ་ནི་ནཱ་མ་བིདྱ
Ar+ya tsak+Shu bi sho d+ha ni nA ma bid+ya
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, pa, 423b3-425a7

Colophon:
འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་རིག་སྔགས་རྫོགས་སོ།།
'phags pa mig rnam par sbyong ba'i rig sngags rdzogs so//


BDRC bdr:WAORK0613
84000 Toh 1008
BuddhaNexus K12D0619=D1008_H0592