Catalog entry rKTs-K611 (Kanjur)

འཕགས་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཤེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ

'phags pa tshe dang ye shes dpag tu med pa shes bya ba theg pa chen po'i mdo

ārya-aparimitāyurjñāna-nāma-mahāyānasūtra


tshe dpag med kyi yang snying (C H Q R)
'phags pa tshe dpag med kyi snying po (D Pj)


C365

ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ཡང་སྙིང
tshe dpag med kyi yang snying
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ba, 281a7-281a8


D673a

འཕགས་པ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྙིང་པོ
'phags pa tshe dpag med kyi snying po
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, ba, 211b1-211b2
Set: MW4CZ5369

rgyud, ba, 211b1-211b2
Set: MW30532

rgyud, ba, 211b1-211b2
Set: MW3CN20612

rgyud, ba, 211b1-211b2


Dd093-071

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud ba, 263a1-263a2


H650

ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ཡང་སྙིང
tshe dpag med kyi yang snying
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, pa, 244b6-244b6


Pj094-070

འཕགས་པ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྙིང་པོ
'phags pa tshe dpag med kyi snying po
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud ba, 245a6-245a7


Q360

ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ཡང་སྙིང
tshe dpag med kyi yang snying
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ba, 243b5-243b6
Set: MW3CN1094

rgyud, ba, 243b5-243b6


R673a

ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ཡང་སྙིང
tshe dpag med kyi yang snying
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud ba, 211a6-211b2



BDRC bdr:WAORK0611
84000 Toh 673a
BuddhaNexus K12D0673A_H0650A