Catalog entry rKTs-K610 (Kanjur)

འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས

'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs

ārya-saptavetāḍaka-nāma-dhāraṇī

The Incantation, Seven Zombies


'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs (A C Cz D Dd Dk Gt H J L N Np Pj Pj Pz Q R S Ty U V Z)
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'-i gzungs (Ng)
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo gzungs
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba gzungs


A644

འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་སཔྟ་བེ་ཏཱ་ཌ་ཀ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya sap+ta be tA Da ka nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, ba, 182-191


Colophon:
འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་ཤུདྡྷ་སིངྷ་དང་། བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་སྡེས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་སིངྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po bi shud+d+ha sing+ha dang / ban+de ye shes snying po'i sdes bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra sing+ha dang / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de ye shes sdes zhus te gtan la phab paA1090

འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་སབྟ་བེ་ཏཱ་ཌ་ཀ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya sab+ta be tA Da ka nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, waM, 860-868


Colophon:
འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་ཤུདྡྷ་སིངྷ་དང་། བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་སྡེས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་སིངྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་པ་ཕབ་པ
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po bi shud+d+ha sing+ha dang / ban+de ye shes snying po'i sdes bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra sing+ha dang / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de ye shes sdes zhus te gtan pa phab pa

B719

འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ba, 320b8-326a4
B1077

འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ya, 313b3-317a8


C356

འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ba, 265b6-270a5
complete text
Set: MWEAP1034-2-2

C709

འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ya, 264b1-268b1
complete text
Set: MWEAP1034-2-2Cz064-053

འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་སཔཏ་བེ་དཱ་ཊ་ཀ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya sapta be dA Ta ka nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud pa, 403b2-408b1

Colophon:
འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་ཤུད་དྷ་སིྂ་ཧ་དང། བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་སྡེས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་སིྂ་ཧ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po bi shud d+ha siM ha dang/ ban d+he ye shes snying po'i sdes bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bidyA ka ra siM ha dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes zhus te gtan la phab pa

D616

འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ས་པྟ་བེ་ཏཱ་ཌ་ཀ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya sa p+ta be tA Da ka nA ma d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, ba, 52b6-56a7
complete text
Set: MW4CZ5369

rgyud, ba, 52b6-56a7
complete text
Set: MW30532

rgyud, ba, 52b6-56a7
complete text
Set: MW3CN20612

rgyud, ba, 52b6-56a7
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་ཤུདྡྷ་སིངྷ་དང་། བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་སྡེས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་སིངྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po bi shud+d+ha sing+ha dang / ban+de ye shes snying po'i sdes bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra sing+ha dang / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de ye shes sdes zhus te gtan la phab pa

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po bi shud+d+ha sing+ha (Tr.)
ban+de ye shes snying po'i sde (Tr.)
zhu chen gyi lo tsA ba ban+de ye shes sde (Rev.)D1083

འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་སབྟ་པེ་ཏཱ་ཌ་ཀ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya sab+ta pe tA Da ka nA ma d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, waM, 247b3-251a6
complete text
Set: MW4CZ5369

gzungs, waM, 247b3-251a6
complete text
Set: MW30532

gzungs, waM, 247b3-251a6
complete text
Set: MW3CN20612

gzungs, waM, 247b3-251a6
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་ཤུདྡྷ་སིངྷ་དང་། བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་སྡེས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀར་སིདྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho// rgya gar gyi mkhan po bi shud+d+ha sing+ha dang / ban+de ye shes snying po'i sdes bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bid+yA kar sid+ha dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes zhus te gtan la phab pa

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po bi shud+d+ha sing+ha (Tr.)
ban+de ye shes snying po'i sde (Tr.)
zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sde (Rev.)

Dd067-139

འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་སཔཏ་བེ་ཏཱ་ཌ་ཀ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya sapta be tA Da ka nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus waM, 342a2-347b3

Colophon:
འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་ཤུ་དྷ་སིངྷ་དང། བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་སྡེས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་སིངྷ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho// rgya gar gyi mkhan po bi shu d+ha sing+ha dang/ ban+de ye shes snying po'i sdes bsgyur/ rgy gar gyi mkhan po bid+yA ka ra sing+ha dang/ zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes zhus te gtan la phab paDd093-012

འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་སཔཏ་བེ་ཏཱ་ཌ་ཀ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya sapta be tA Da ka nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud ba, 64a2-68a4

Colophon:
འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་ཤུད་དྷ་སིྂ་ཧ་དང། བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་སྡེས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་སིྂ་ཧ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po bi shud d+ha siM ha dang/ ban d+he ye shes snying po'i sdes bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra siM ha dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes zhus te gtan la phab pa

Dk101-053

འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་སཔྟ་བེ་དཱ་ཊ་ཀ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya sap+ta be dA Ta ka nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud pa, 467b6-473b1

Colophon:
འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་ཤུད་དྷ་སིྂ་ཧ་དང། བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་སྡེས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་སིྂ་ཧ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po bi shud d+ha siM ha dang/ ban d+he ye shes snying po'i sdes bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra siM ha dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes zhus te gtan la phab pa

F596

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, tsha, 208b3-214a3
Set: MW2KG210295


Colophon:
འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས། རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གྱར་གྱི་མཁན་པོ་བྷིཌ་རྱ་སིང་ཧ་དང། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤུདྷ་སིང་ཧ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོཙྪ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་བའོ
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs/ rdzogs so// rgya gyr gyi mkhan po b+hiD r+ya sing ha dang/ rgya gar gyi mkhan po shud+ha sing ha dang/ zhu chen gyi lots+tsha ba ban d+he ye shes sdes bsgyur ba'o

Go36,31

འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བ་གཟུངས
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba gzungs
ཨ་རྱ་སཔ་ཏེ་བེ་ཏ་དེ་ཀ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
a r+ya sap te be ta de ka nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW2KG5016

spyan ras gziT, 122a3-125a7
complete text
Set: MW1PD128753


Colophon:
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་ཤུ་དྷ་སིང་ཧ་དང་། བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་སྡེས་བསྒྱུརྡ་།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིད་དྱ་ཀ་ར་སིང་ཧ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་། གཏན་ལ་ཕབ་པ་།།
rgya gar gyi mkhan po bi shu d+ha sing ha dang / ban d+he ye shes snying po sdes bsgyurd // rgya gar gyi mkhan po bid d+ya ka ra sing ha dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes zhus te / gtan la phab pa //

Gt081-052

འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་སཔཏ་བེ་དཱ་ཊ་ཀ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya sapta be dA Ta ka nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud pa, 394b1-399a6

Colophon:
འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་ཤུད་དྷ་སིྂ་ཧ་དང། བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་སྡེས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་སིྂ་ཧ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po bi shud d+ha siM ha dang/ ban d+he ye shes snying po'i sdes bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bidyA ka ra siM ha dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes zhus te gtan la phab pa

H641

འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, pa, 207b5-213b7
complete text


Hg05-002

འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་སབ་ཏ་པ་ཏྲ་དེ་ཀཱ་ནཱ་མ་ཧེ་ར་ནི
Ar+ya sab ta pa tra de kA nA ma he ra ni
Location:
Set: MW4CZ45315

kha, 369b8-374b4

Colophon:
འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱ་སིངྔྷ་དང། ཤུ་དྡྷ་སིངྔྷ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po bid+ya sing+ng+h dang/ shu d+d+ha sing+ng+ha dang/ zhu chen gyi lots+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur

Hi50.06

འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs
ཨརྱ་སབ་ཏེ་བེ་ཏཱ་དེ་ཀ་ན་མ་དྷ་ར་ནི
ar+ya sab te be tA de ka na ma d+ha ra ni
Location:
Set: MW4CZ45314

mdo, ka, 241a4-241b7

Notes:
- Beginning only

J667

འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ba, 237b6-241a8
complete text
Set: -

Set: MW4PD3142

J981

འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ya, 223a1-226a6
complete text
Set: -

Set: MW4PD3142L464

འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, pa, 354b6-358b5


N609

འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, pha, 184b7-190a5
complete text
Set: MW2KG5014

rgyud, pha, 184b7-190a5
complete text
Set: MW2KG210297Ng30.2

འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའྀ་གཟུངས
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'-i gzungs
ཨ་རྱ་སབ་ཏྲ་བ་ཏ་དེ་ཀཱ་ནཱ་མ་ཧེ་ར་ནི
a r+ya sab tra ba ta de kA nA ma he ra ni
Location:
Set: MW2KG229028

mdo, a, 263a4-266b1

Colophon:
འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་། རྫོགས་སྷོ་།། །། རྒྱ་གར་ཀྱི་མཁན་པོ་བི་ཌྀ་རྱེ་སང་ཧ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཚ་བ་། རྒྱ་གར་ཀྱི་མཁན་པོའ་ཤུ་དྷ་སིང་ཧ་། བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་།།
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs / rdzogs s+ho // // rgya gar kyi mkhan po bi D-i r+ye sang ha dang / zhu chen gyi lo tsha ba / rgya gar kyi mkhan po' shu d+ha sing ha / ban de ye shes sdes bsgyur //
Notes:
- The colophon differs in its phrasing from Derge. There are also variations on the textual level.

Np050-053

འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་སཔཏ་བེ་དཱ་ཊ་ཀ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya sapta be dA Ta ka nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud pa, 431a2-438b4

Colophon:
འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་ཤུད་དྷ་སིྂ་ཧ་དང། བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་སྡེས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་སིྂ་ཧ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po bi shud d+ha siM ha dang/ ban d+he ye shes snying po'i sdes bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra siM ha dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes zhus te gtan la phab pa

Pj034-139

འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་སཔྟ་བེ་ཏཱ་ཌ་ཀ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya sap+ta be tA Da ka nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus waM, 273a7-277b3

Colophon:
འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་ཤུ་དྷ་སིངཧ་དང། བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་སྡེས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་སིངཧ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po bi shu d+ha singha dang/ ban+de ye shes snying po'i sdes bsgyur/ rgy gar gyi mkhan po bidyA ka ra singha dang/ zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes zhus te gtan la phab paPj094-012

འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ས་པྟ་བེ་ཏཱ་ཌ་ཀ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya sa p+ta be tA Da ka nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud ba, 57a3-61a2

Colophon:
འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་ཤུདྡྷ་སིངྷ་དང་། བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་སྡེས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་སིངྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po bi shud+d+ha sing+ha dang / ban+de ye shes snying po'i sdes bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra sing+ha dang / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de ye shes sdes zhus te gtan la phab pa

Pz036-139

འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་སཔྟ་བེ་ཏཱ་ཌ་ཀ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya sap+ta be tA Da ka nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus waM, 283a7-287b7

Colophon:
འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་ཤུ་དྷ་སིངྷ་དང། བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་སྡེས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་སིངྷ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho// rgya gar gyi mkhan po bi shu d+ha sing+ha dang/ ban de ye shes snying po'i sdes bsgyur/ rgy gar gyi mkhan po bidyA ka ra sing+ha dang/ zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sdes zhus te gtan la phab paPz094-012

འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་སཔྟ་བེ་དཱ་ཊ་ཀ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A rya sap+ta be dA Ta ka nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud ba, 52b6-56a6

Colophon:
འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་ཤུདྡྷ་སིངྷ་དང། བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་སྡེས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་སིངྷ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po bi shud+d+ha sing+ha dang/ ban+de ye shes snying po'i sdes bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bidyA ka ra sing+ha dang/ zhu chen gyi lo tsA ba ban+de ye shes sdes zhus te gtan la phab pa

Q351

འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ba, 231a7-235a2
complete text
Set: MW3CN1094

rgyud, ba, 231a7-235a2
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་ཤུད་དཧ་སིང་ཧ་དང་།བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་སྡེས་བསྒྱུར་།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་དྱ་ཀ་ར་སིང་ཧ་དང་།ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་།། །། (བ,་2351-2)
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho // // rgya gar gyi mkhan po bi shud dha sing ha dang /ban de ye shes snying po sdes bsgyur /rgya gar gyi mkhan po bi dya ka ra sing ha dang /zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sdes zhus te gtan la phab pa // // (ba, 235a1-2)

Translators and revisors:
viśuddhasiṁha (Tr.)
ye shes snying po sde / (Tr.)
vidyākarasiṁha (Rev.)
ye shes sde / (Rev.)Q704

འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ya, 252a6-256a4
complete text
Set: MW3CN1094

rgyud, ya, 252a6-256a4
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོའི་ཤུད་དཧ་སིང་ཧ་དང་།བན་དཧེ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་སྡེས་བསྒྱུར་།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིད་དྱ་ཀ་ར་སིང་ཧ་དང་།ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དཧེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པོ་།། (ཡ,་2563-4)
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho // // rgya gar gyi mkhan po'i shud dha sing ha dang /ban dhe ye shes snying po sdes bsgyur /rgya gar gyi mkhan po bid dya ka ra sing ha dang /zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban dhe ye shes sdes zhus te gtan la phab po // (ya, 256a3-4)

Translators and revisors:
viśuddhasiṁha (Tr.)
ye shes snying po sde / (Tr.)
vidyākarasiṁha (Rev.)
ye shes sde / (Rev.)

R616

འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་སཔཏ་བེ་ཏཱ་ཌ་ཀ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya sapta be tA Da ka nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud ba, 52b6-56a7
complete text
R1066

འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་སཔཏ་བེ་ཏཱ་ཌ་ཀ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya sapta be tA Da ka nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs waM, 247b3-251a6
complete text


S574

འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ས་སྟ་བེ་ཏཱ་ཌ་ཀ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya sa sta be tA Da ka nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW22083

rgyud, pha, 400b4-405b2
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་ཤུད་དྷ་སིྂ་ཧ་དང་། བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་སྡེས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་སིྂ་ཧ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po bi shud d+ha siM ha dang / ban d+he ye shes snying po'i sdes bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra siM ha dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes zhus te gtan la phab pa

Ty068-052

འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ས་སྟ་བེ་ཏཱ་ཌ་ཀ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya sa sta be tA Da ka nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud pa, 404a5-409b3
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་ཤུད་དྷ་སིྂ་ཧ་དང་། བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་སྡེས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་སིྂ་ཧ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po bi shud d+ha siM ha dang / ban d+he ye shes snying po'i sdes bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra siM ha dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes zhus te gtan la phab pa

U617

འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

rgyud, ba, 52a5-56a7
complete text
Set: MW1BL4

rgyud, ba, 52a5-56a7
complete text
U1085

འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

gzungs, waM, 247b3-251a7
complete text
Set: MW1BL4V643

འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་སཔྟ་བེ་ཏཱ་ཌ་ཀ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya sap+ta be tA Da ka nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud pa, 360b2-365b2

Colophon:
འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་ཤུདྡྷ་ཧ་དང་། བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་སྡེས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་ས་ཧ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོཙྪ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po bi shud+d+ha ha dang / ban d+he ye shes snying po'i sdes bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra sa ha dang / zhu chen gyi lots+tsha ba ban d+he ye shes sdes zhus te gtan la phab pa

Z587

འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་སཔྟ་བེ་ཏ་ཌ་ཀ་ནཱ་མ་དྷ་ར་ཎི
Ar+ya sap+ta be ta Da ka nA ma d+ha ra Ni
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, pa, 415a6-419b7
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་ཤུདྡྷ་སིྂ་ཧ་དང་། བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་སྡེས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་སིྂ་ཧ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po bi shud+d+ha siM ha dang / ban d+he ye shes snying po'i sdes bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra siM ha dang / zhu chen gyi lo ban d+he ye shes sdes zhus te gtan la phab pa//

Translators and revisors:
viśuddhasiṃha (Tr.)
ye shes snying po'i sde (Tr.)

Mmk356

ᠬᠣᠳᠣᠭ ᠳᠣ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠪᠢᠳᠢᠷ ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠳᠠᠷᠨᠢ

Location:
MW4CZ5370: Ba Dandr-a - 304b1-309a1

Colophon
ᠡᠨᠡᠳᠺᠡᠭ ᠦᠨ ᠣᠪᠠᠳᠢᠨᠢ ᠪᠢᠰᠣᠳᠳᠾᠠᠰᠢᠨᠭᠾ᠎ᠠ ᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨᠳᠾᠡ ᠶᠡᠰᠡᠰ ᠰᠨᠢᠨᠭᠫᠣ ᠰᠳᠡ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠵᠣ᠃ ᠡᠨᠡᠳᠺᠡᠭ ᠦᠨ ᠣᠪᠠᠳᠢᠨᠢ ᠪᠢᠳᠾ᠎ᠠ ᠺᠠᠷᠢ ᠰᠢᠨᠭᠾ᠎ᠠ ᠯᠣᠭ᠎ᠠ᠃ ᠶᠡᠺᠡᠳᠡ ᠳᠣᠺᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠣᠯᠣᠬᠴᠢ ᠺᠡᠯᠡᠮᠦᠷᠴᠢ ᠪᠠᠨᠳᠡ ᠶᠡᠰᠡᠰ ᠰᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠺᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦᠷ ᠺᠣᠨᠳᠭᠠ ᠣᠳᠱᠡᠷ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠣᠰᠢᠷᠢ ᠫᠠᠨᠳᠢᠲᠠ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢ᠃
Mmk720

ᠬᠣᠳᠣᠭ ᠳᠣ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠪᠢᠳᠢᠷ ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠳᠠᠷᠨᠢ

Location:MW4CZ5370: Ya Dandr-a - 312b1-317b1

Colophon
ᠡᠨᠡᠳᠺᠡᠭ ᠦᠨ ᠣᠪᠠᠳᠢᠨᠢ ᠪᠢᠰᠣᠳᠳᠾᠠ ᠰᠢᠨᠭᠾ᠎ᠠ ᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨᠳᠾᠡ ᠶᠡᠰᠡᠰ ᠰᠨᠢᠨᠭᠫᠣ ᠰᠳᠡ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠵᠣ᠃ ᠡᠨᠡᠳᠺᠡᠭ ᠦᠨ ᠣᠪᠠᠳᠢᠨᠢ ᠪᠢᠳᠶ᠎ᠠ ᠺᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠭᠾ᠎ᠠ ᠯᠣᠭ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠡᠺᠡ ᠺᠡᠯᠡᠮᠦᠷᠴᠢ ᠪᠠᠨᠳᠾᠡ ᠶᠡᠰᠡᠰ ᠰᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠺᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦᠷ ᠺᠣᠨᠳᠭᠠ ᠣᠳᠱᠡᠷ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠣᠰᠢᠷᠢ ᠫᠠᠨᠳᠢᠲᠠ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢ᠃
Viśuddhasiṃha

ye shes sde


source rKTs &