Catalog entry rKTs-K607 (Kanjur)

འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས

'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs

ārya-cundīdevī-nāma-dhāraṇī

The Incantation of the Goddess Cundā


'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs (A C Cz D Dd Dk Gt H J L N Np Pj Pj Pz Q R S Ty U V Z)
'phags ma lha mo bskul byed ma'i gzungs zhes bya ba (F)
'phags pa skul byed ma zhes bya ba theg pa chen po'i mdo gzungs
bskul byed ma'i gzungs
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba gzungs


A641

འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཙུནྡ་དེ་བཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya tsun+da de bI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, ba, 156-158


Colophon:
འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs rdzogs soA1001

འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཙུནྡ་དེ་བཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya tsun+da de bI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, waM, 451-453


Colophon:
འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

B556

འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, pha, 271b5-272b4
B988

འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ya, 186b2-187b1


C193

འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, pha, 222b2-223a6
C619

འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ya, 154a7-155a2


Cz064-050

འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཙུནྡེ་དེ་བི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya tsun+de de bi nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud pa, 395a1-395b7

Colophon:
འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

D613

འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཙུནྡ་དེ་བཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya tsun+da de bI nA ma d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, ba, 46b5-47a7
Set: MW4CZ5369

rgyud, ba, 46b5-47a7
Set: MW30532

rgyud, ba, 46b5-47a7
Set: MW3CN20612

rgyud, ba, 46b5-47a7

Colophon:
འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs rdzogs soD989

འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཙུནྡ་དེ་བཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya tsun+da de bI nA ma d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, waM, 143a3-143b6
Set: MW4CZ5369

gzungs, waM, 143a3-143b6
Set: MW30532

gzungs, waM, 143a3-143b6
Set: MW3CN20612

gzungs, waM, 143a3-143b6

Colophon:
འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Dd067-045

འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཙུནྡ་དེ་བཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya tsun+da de bI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus waM, 200b3-2001b3

Colophon:
འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs rdzogs soDd093-009

འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཙུནྡ་དེ་བཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya tsun+da de bI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud ba, 56b1-57a5

Colophon:
འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Dk101-050

འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཙུནྡེ་དེ་བི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya tsun+de de bi nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud pa, 458a7-459b1

Colophon:
འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

F634

འཕགས་མ་ལྷ་མོ་བསྐུལ་བྱེད་མའི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags ma lha mo bskul byed ma'i gzungs zhes bya ba
ཨཱརྱ་དི་བྷི་ཙུན་དྷེ་ན་མ་དྷ་ར་ནི
Ar+ya di b+hi tsun d+he na ma d+ha ra ni
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, dza, 236b1-238a4
Set: MW2KG210295


Colophon:
འཕགས་པ་ལྷ་མོ་བསྐུལ་བྱེད་མའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ
'phags pa lha mo bskul byed ma'i gzungs rdzogs s+hoF655

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, wa, 15b2-17b1
Set: MW2KG210295


Colophon:
བསྐུལ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ
bskul byed ces bya ba'i gzungs rdzogs s+ho

Go36,07

འཕགས་པ་(ལྷ་མོ)་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བ་གཟུངས
'phags pa (lha mo) skul byed ma zhes bya ba gzungs
་རྱ་ཙུན་དེ་དེ་བི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
a r+ya tsun de de bi nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW2KG5016

spyan ras gziT, 7b8-8a9
Set: MW1PD128753Gt081-049

འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཙུནདེ་དེ་བི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya tsunde de bi nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud pa, 386a1-387a2

Colophon:
འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

H527

འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, na, 173b1-174b2


Hi50.27

ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མའི་གཟུངས
lha mo skul byed ma'i gzungs
དེ་བྱི་ཙུན་དྷེ་མ་,་དྷ་ར་ནི
de byi tsun d+he ma ,a d+ha ra ni
Location:
Set: MW4CZ45314

mdo, ka, 314b7-315b5

Colophon:
>ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
>lha mo skul byed ma'i gzungs rdzogs so

J524

འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, pha, 206a8-207a3
Set: -

Set: MW4PD3142

J905

འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ya, 130b1-131a3
Set: -

Set: MW4PD3142L461

འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, pa, 347b5-348b2


N501

འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, pa, 160a5-161a5
Set: MW2KG5014

rgyud, pa, 160a5-161a5
Set: MW2KG210297Ng46.66

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW2KG229028

mdo, ha, 173a2-173b8

Colophon:
སྐུལ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ།།
skul byed ces bya ba'i gzungs rdzogs s+ho//
Notes:
- No proper opening.Ng46.95

འཕགས་པ་ལྷ་མོ་བསྐུལ་བྱེད་མའི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa lha mo bskul byed ma'i gzungs zhes bya ba
རྱ་དི་བི་ཙུན་དེ་ན་མ་དྷ་ར་ནི
ar+ya di bi tsun de na ma d+ha ra ni
Location:
Set: MW2KG229028

mdo, ha, 228a7-229b4

Colophon:
འཕགས་པ་ལྷ་མོ་བསྐུལ་བྱེད་མའི་གཟུངས་རྫོགསྷོ།།
'phags pa lha mo bskul byed ma'i gzungs rdzogs+ho//

Np050-050

འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཙུནདེ་དེ་བི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya tsunde de bi nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud pa, 421a3-422a5

Colophon:
འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Pj034-045

འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཙུནྡ་དེ་བཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya tsun+da de bI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus waM, 160b5-161b2

Colophon:
འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs rdzogs soPj094-009

འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཙུནྡ་དེ་བཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya tsun+da de bI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud ba, 50a3-50b7

Colophon:
འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Pz036-045

འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཙུནྡ་དེ་བཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya tsun+da de bI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus waM, 167b5-168b4

Colophon:
འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs rdzogs soPz094-009

འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཙུནདེ་དེ་བི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A rya tsunde de bi nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud ba, 46b5-47a7

Colophon:
འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Q188

འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, pha, 201a1-201b5
Set: MW3CN1094

rgyud, pha, 201a1-201b5

Colophon:
འཕགས་མའ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་། (ཕ,་201བ5)
'phags m'a lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho / (pha, 201b5)Q614

འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ya, 150a5-151a1
Set: MW3CN1094

rgyud, ya, 150a5-151a1

Colophon:
འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་།རྫོགས་སྷོ་།། (ཡ,་1511)
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs /rdzogs s+ho // (ya, 151a1)

R613

འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཙུནད་དེ་བཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya tsunda de bI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud ba, 46b5-47a7
R970

འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཙུནད་དེ་བཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya tsunda de bI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs waM, 143a3-143b6


S571

འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཙུནྡེ་དེ་བི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya tsun+de de bi nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW22083

rgyud, pa, 391b1-392b1

Colophon:
འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Ty068-049

འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཙུནྡེ་དེ་བི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya tsun+de de bi nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud pa, 396a1-397a1

Colophon:
འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

U614

འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

rgyud, ba, 46b5-47b1
U991

འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

gzungs, waM, 143a3-143b6


V640

འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཙུནྡེ་དེ་བི་ནཱ་མ་དྷ་ར་ཎཱི
Ar+ya tsun+de de bi nA ma d+ha ra NI
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud pa, 351b4-352b2

Colophon:
འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགསོ
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs rdzogso

Z584

འཕགས་པ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཙུནྡེ་དེ་བི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya tsun+de de bi nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, pa, 407a6-408a4

Colophon:
འཕགས་མ་ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།།
'phags ma lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs rdzogs so//


BDRC bdr:WAORK0607
84000 Toh 989
BuddhaNexus K12D0613=D0989_H0527