Catalog entry rKTs-K604 (Kanjur)

འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ

'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po

ārya-dramiḍa-vidyārāja

The King of Spells of Dramiḍa


'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po (A Bd C Cz D Dd Dk Eg F Gt H J L N Ng Np Pj Pj Pz Q R S Ty U V)
'phags pa gzhan gyis mi thub pa mi 'jigs pa sbyin pa (A)
'phags pa 'gro lding pa'i rig sngags kyi rgyal po (Z)
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po / mo
'phags pa dra ba ta'i rig pa'i rgyal mo / tri pi ta'i gzungs


A638

འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po
ཨཱརྱ་དྲ་མི་ཌྭ་བི་དྱཱ་རཱ་ཛ
Ar+ya dra mi D+wa bi d+yA rA dza
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, ba, 138-143


Colophon:
འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab paA939

འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po
ཨཱརྱ་དྲཱ་མི་ཌཱ་བིདྱཱ་རཱ་ཛཱ
Ar+ya drA mi DA bid+yA rA dzA
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, e, 833-838


Colophon:
འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab paA940

འཕགས་པ་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་མི་འཇིགས་པ་སྦྱིན་པ
'phags pa gzhan gyis mi thub pa mi 'jigs pa sbyin pa
ཨཱརྱ་ཨ་བྷ་ཡ་པྲ་དཱ་ནཱ་མ་ཨ་པ་རཱ་ཛི་ཏ
Ar+ya a b+ha ya pra dA nA ma a pa rA dzi ta
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, e, 840-843


Colophon:
འཕགས་པ་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་མི་འཇིགས་པ་སྦྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པྲཛྙཱ་བརྨ་དང་། ཞུ་ཆེ་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེས་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa gzhan gyis mi thub pa mi 'jigs pa sbyin pa zhes bya ba rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po pradz+nyA barma dang / zhu che gyi lo tsA ba ban+de yes shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

B673

འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ba, 102b1-105a7
B926

འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, 'a, 359b5-362a5


Bd1.75

འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po
ཨཱ་རྱ་དྲ་བི་ཌ་བིདྱ་ར་ཛ
A rya dra bi Da bidya ra dza
Location:
Set: MW8LS15931

ka, 160a2-162b5

Colophon:
འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa'o

C310

འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ba, 82a5-84b2
complete text
Set: MWEAP1034-2-2

C557

འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, 'a, 294a1-296a7
complete text
Set: MWEAP1034-2-2Cz064-047

འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po
ཨཱ་རྱ་དྲཱ་བི་ཌ་བིདྱཱ་རཱ་ཛ
A r+ya drA bi Da bidyA rA dza
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud pa, 389b7-392b4

Colophon:
འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa

D610

འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po
ཨཱརྱ་དྲ་མི་ཌྭ་བི་དྱཱ་རཱ་ཛ
Ar+ya dra mi D+wa bi d+yA rA dza
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, ba, 43a3-45a2
complete text
Set: MW4CZ5369

rgyud, ba, 43a3-45a2
complete text
Set: MW30532

rgyud, ba, 43a3-45a2
complete text
Set: MW3CN20612

rgyud, ba, 43a3-45a2
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra (Tr.)
dA na shI la (Tr.)
zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sde (Tr.)D927

འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po
ཨཱརྱ་དྭཱ་མི་ཌཱ་བིདྱཱ་རཱ་ཛཱ
Ar+ya dwA mi DA bid+yA rA dzA
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, e, 273b4-276a1
complete text
Set: MW4CZ5369

gzungs, e, 273b4-276a1
complete text
Set: MW30532

gzungs, e, 273b4-276a1
complete text
Set: MW3CN20612

gzungs, e, 273b4-276a1
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang / zhu chen gyi lots+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra (Tr.)
dA na shI la (Tr.)
zhu chen gyi lots+tsha ba ban+de ye shes sde (Tr.)

Dd066-083

འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po
ཨཱ་རྱ་དྲཱ་མི་ཌཱ་བི་དྱཱ་རཱ་ཛཱ
A rya drA mi DA bi d+yA rA dzA
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus E, 403a3-406a6

Colophon:
འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་འཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po 'dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab paDd093-006

འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po
ཨཱ་རྱ་དྲ་མི་ཌཱ་བི་དྱཱ་རཱ་ཛ
A rya dra mi DA bi d+yA rA dza
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud ba, 52a2-54a6

Colophon:
འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa

Dk101-047

འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po
ཨཱ་རྱ་དྲཱ་བི་ཌ་བིདྱཱ་རཱ་ཛ
A r+ya drA bi Da bid+yA rA dza
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud pa, 453a2-456a2

Colophon:
འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa

Eg75

འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po
ཨཱ་རྱ་དྲ་བི་ཌ་བིདྱ་ར་ཛ
A rya dra bi Da bidya ra dza
Location:
Set: MW1KG12671

'jam dpal gyi mthsan, 144a3-147a2

Colophon:
འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa'o

F649

འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po
ཨཱརྱ་དྲ་བི་ཊ་བི་རྱ་ར་ཛཱ
Ar+ya dra bi Ta bi r+ya ra dzA
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, wa, 1b1-7b3
Set: MW2KG210295


Colophon:
འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིགས་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྫོགས་སྷོ
'phags pa 'gro lding ba'i rigs sngags kyi rgyal mo rdzogs s+ho

Go36,51

འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་། མོ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po / mo
ཨ་རྱ་དྲ་བ་ཧི་རྱ་ཙ་ར
a r+ya dra ba hi rya tsa ra
Location:
Set: MW2KG5016

spyan ras gziT, 160a1-161b5
complete text
Set: MW1PD128753Gt081-046

འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po
ཨཱ་རྱ་དྲཱ་བི་ཌ་བིདྱཱ་རཱ་ཛ
A r+ya drA bi Da bidyA rA dza
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud pa, 380b7-383b4

Colophon:
འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa

H594

འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, na, 433b3-436b6
complete text


J623

འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ba, 70b6-72a5
complete text
Set: -

Set: MW4PD3142

J844

འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, 'a, 268a2-270a3
complete text
Set: -

Set: MW4PD3142L458

འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, pa, 343b3-345b7


N565

འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, pa, 405b6-408b7
complete text
Set: MW2KG5014

rgyud, pa, 405b6-408b7
complete text
Set: MW2KG210297Ng28.12

འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po
ཨ་རྱ་དྲཱ་བ་ཌཱི་བི་དྱ་རཱ་ཛཱ
a r+ya drA ba DI bi d+ya rA dzA
Location:
Set: MW2KG229028

mdo, sa, 69a1-70b8

Colophon:
འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱྀ་རྒྱལ་མོ་རྫོགས་སྷོ་།།
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags ky-i rgyal mo rdzogs s+ho //Ng52.70

འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་པའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
'phags pa 'gro lding pa'i rig sngags kyi rgyal po
ཨཱརྱ་དྲཱ་བི་ཌ་བི་དྱ་རཱ་ཛ
Ar+ya drA bi Da bi d+ya rA dza
Location:
Set: MW2KG229028

gzungs bsdus, 3a7-6a7

Colophon:
...་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་སྟྪ་བ་བན་...་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
... rdzogs so//_rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang /_dA na shI la dang /_zhu chen gyi lo st+tsha ba ban ... kyang bcos nas gtan la phab pa'o//
Notes:
- In the overall folio count, the number 185 is skipped. The last folio is damaged on the left side. See Everding 2015, no.295.

Np050-047

འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po
ཨཱ་རྱ་དྲཱ་བི་ཌ་བིདྱཱ་རཱ་ཛ
A r+ya drA bi Da bid+yA rA dza
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud pa, 415b1-418b3

Colophon:
འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa

Pj033-083

འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po
ཨཱ་རྱ་དྲཱ་མི་ཌཱ་བི་དྱཱ་རཱ་ཛཱ
A r+ya drA mi DA bi dyA rA dzA
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus E, 319b3-322a3

Colophon:
འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་འཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po 'dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab paPj094-006

འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po
ཨཱརྱ་དྲ་མི་ཌྭ་བི་དྱཱ་རཱ་ཛ
Ar+ya dra mi D+wa bi d+yA rA dza
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud ba, 46a2-48a5

Colophon:
འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa

Pz035-083

འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po
ཨཱ་རྱ་དྲཱ་མི་ཌཱ་བི་དྱཱ་རཱ་ཛཱ
A r+ya drA mi DA bi dyA rA dzA
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus e, 273b4-276a1

Colophon:
འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་འཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po 'dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab paPz094-006

འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po
ཨཱརྱ་དྲཱ་མི་ཌ་བིདྱཱ་རཱ་ཛ
Arya drA mi Da bidyA rA dza
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud ba, 43a3-45a3

Colophon:
འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa

Q305

འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ba, 71a6-73a5
complete text
Set: MW3CN1094

rgyud, ba, 71a6-73a5
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་པའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སྷོ་།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་འཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་།དཱ་ན་ཤའི་ལ་དང་།ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དཧེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་།། །། (བ,་734-5)
'phags pa 'gro lding pa'i rig sngags kyi rgyal po rdzogs s+ho // // rgya gar gyi mkhan po 'dzi na mi tra dang /dA na sh'i la dang /zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban dhe ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa // // (ba, 73a4-5)

Translators and revisors:
dānaśīla (Tr.)
jinamitra (Tr.)
ye shes sde/ (Tr.)Q552

འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, 'a, 269b5-271b8
complete text
Set: MW3CN1094

rgyud, 'a, 269b5-271b8
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སྷོ་།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་འཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་།དཱ་ན་ཤའི་ལ་དང་།ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་།། །། (འ,་271བ7-8)
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po rdzogs s+ho // // rgya gar gyi mkhan po 'dzi na mi tra dang /dA na sh'i la dang /zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa // // ('a, 271b7-8)

Translators and revisors:
dānaśīla (Tr.)
jinamitra (Tr.)
ye shes sde/ (Tr.)

R610

འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po
ཨཱ་རྱ་དྲ་མི་ཌཱ་བི་དྱཱ་རཱ་ཛ
A r+ya dra mi DA bi dyA rA dza
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud ba, 43a3-45a2
complete text
R908

འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po
ཨཱ་རྱ་དྲཱ་མི་ཌཱ་བི་དྱཱ་རཱ་ཛཱ
A r+ya drA mi DA bi dyA rA dzA
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs e, 273b4-276a1
complete text


S568

འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po
ཨཱརྱ་དྲཱ་བི་ཌ་བི་དྱཱ་རཱ་ཛ
Ar+ya drA bi Da bi d+yA rA dza
Location:
Set: MW22083

rgyud, pa, 386a3-389a1
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa

Ty068-046

འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po
ཨཱརྱ་དྲཱ་བི་ཌ་བི་དྱཱ་རཱ་ཛ
Ar+ya drA bi Da bi d+yA rA dza
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud pa, 390b6-393b3
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa

U611

འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po
Location:
Set: MW29468

rgyud, ba, 43a3-45a3
complete text
Set: MW1BL4

rgyud, ba, 43a3-45a3
complete text
U929

འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po
Location:
Set: MW29468

gzungs, e, 273b4-276a1
complete text
Set: MW1BL4V637

འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po
ཨཱརྱ་དྲཱ་བི་ཌ་བིདྱ་རཱ་ཛ
Ar+ya drA bi Da bid+ya rA dza
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud pa, 346b4-349a8

Colophon:
འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དུ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / du na shI la dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa

Z581

འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་པའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
'phags pa 'gro lding pa'i rig sngags kyi rgyal po
ཨཱརྱ་དྲཱ་བི་ཌ་བིཏྱཱ་རཱ་ཛ
Ar+ya drA bi Da bit+yA rA dza
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, pa, 402b2-405a3
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa//

Translators and revisors:
jinamitra (Tr.)
dānaśīla (Tr.)
ye shes sde (Tr.)

Mmk310

ᠬᠣᠳᠣᠭ ᠳᠣ ᠡᠯᠢᠶᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠸᠢᠰ ᠳᠠᠷᠨᠢᠰ  ᠣᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ

Location:
MW4CZ5370: Ba Dandr-a - 93a1-95a1

Colophon
ᠡᠨᠡᠳᠺᠡᠭ ᠦᠨ ᠣᠪᠠᠳᠢᠨᠢ ᠵᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠢᠲᠷ᠎ᠠ ᠺᠢᠭᠡᠳ ᠳᠠᠨᠠ ᠰᠢᠯᠠ᠃ ᠶᠡᠺᠡᠳᠡ ᠳᠣᠺᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠣᠯᠣᠬᠴᠢ ᠺᠡᠯᠡᠮᠦᠷᠴᠢ ᠪᠠᠨᠳᠡ ᠶᠡᠰᠡᠰ ᠰᠳᠡ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠰᠢᠨᠡ ᠵᠠᠰᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠣ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠺᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦᠷ ᠲᠠᠶᠢᠭᠣᠨᠭ ᠲᠠᠶᠣᠨ ᠰᠢᠺᠣ ᠭᠣᠰᠢ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢ᠃
Mmk568

ᠬᠣᠳᠣᠭ ᠳᠣ ᠡᠯᠢᠶᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠸᠢᠰ ᠳᠠᠷᠨᠢᠰ  ᠣᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ

Location:MW4CZ5370: 'a Dandr-a - 358b1-361a1

Colophon
ᠡᠨᠡᠳᠺᠡᠭ ᠦᠨ ᠣᠪᠠᠳᠢᠨᠢ ᠵᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠢᠲᠷ᠎ᠠ ᠺᠢᠭᠡᠳ ᠳᠠᠨᠠ ᠰᠢᠯᠠ᠃ ᠶᠡᠺᠡᠳᠡ ᠳᠣᠺᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠣᠯᠣᠬᠴᠢ ᠺᠡᠯᠡᠮᠦᠷᠴᠢ ᠪᠠᠨᠳᠡ ᠶᠡᠰᠡᠰ ᠰᠳᠡ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠰᠢᠨᠡ ᠵᠠᠰᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠣ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠺᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦᠷ ᠲᠠᠶᠢᠭᠣᠨᠭ ᠲᠠᠶᠣᠨ ᠰᠢᠺᠣ ᠭᠣᠰᠢ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢ᠃
Jinamitra

Dānaśīla

ye shes sde


source rKTs &