Catalog entry rKTs-T60 (Tanjur)

བླ་མ་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་བསྟོད་པ

bla ma dam pa chos kyi rgyal po la bstod pa

paramagurudharmarājastotra

Praise of my Holy Guru, A King of the Dharma


bla ma dam pa chos kyi rgyal po la bstod pa zhes bya ba


AT

བླ་མ་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ
bla ma dam pa chos kyi rgyal po la bstod pa zhes bya ba
པ་ར་མ་ན་གུ་རུ་དྷརྨཱ་རཱ་ཛ་སྟོ་ཏྲ་ནཱ་མ
pa ra ma na gu ru d+harmA rA dza sto tra nA ma
Location:
Set: MW1PD95844

bstod tshogs, ka, 741-743


Colophon:
བླ་མ་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་བསྟོད་པ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སྙན་ངག་མཁན་ཆེན་པོ། །ཤྲཱི་ལཀྵྨཱི་ཀ་ར་ཡིས་སྦྱར་བའོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དེ་ཉིད་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ། ཤོང་སྟོན་གྱི་ས་དཔལ་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བསྒྱུར་བའོ
bla ma dam pa chos kyi rgyal po la bstod pa/ /rgya gar gyi mkhan po snyan ngag mkhan chen po/ /shrI lak+Sh+mI ka ra yis sbyar ba'o//rgya gar gyi mkhan po de nyid dang / bod kyi lo tsA ba dge slong sde snod 'dzin pa/ shong ston gyi sa dpal sa skya'i gtsug lag khang du bsgyur ba'o

D1172

བླ་མ་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ
bla ma dam pa chos kyi rgyal po la bstod pa zhes bya ba
པ་ར་མ་ན་གུ་རུ་དྷརྨཱ་རཱ་ཛ་སྟོ་ཏྲ་ནཱ་མ
pa ra ma na gu ru d+harmA rA dza sto tra nA ma
e-texts:

Location:
Set: MW23703

bstod tshogs, ka, 250a3-250b2
Set: MW2KG209989

bstod tshogs, ka, 250a3-250b2
Set: MW2KG5013

bstod tshogs, ka, 250a3-250b2

Colophon:
བླ་མ་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་བསྟོད་པ། རྒྱ་གར་གྱི་པཎྜི་ཏ་སྙན་ངག་མཁན་ཆེན་པོ་ལཀཤམའི་ཀ་རས་སྦྱར་བའོ། །པཎྜི་དེ་ཉིད་དང། ལོ་ཚཱ་བ་ཤོང་སྟོན་གྱིས་དཔལ་ས་སྐྱའི་གཚུག་ལག་ཁང་དུ་བསྒྱུར་བའོ།། །།
bla ma dam pa chos kyi rgyal po la bstod pa/ rgya gar gyi paN+Di ta snyan ngag mkhan chen po lakshm'i ka ras sbyar ba'o/ /paN+Di de nyid dang/ lo tshA ba shong ston gyis dpal sa skya'i gtshug lag khang du bsgyur ba'o// //

Translators and revisors:
rgya gar gyi paN+Di ta snyan ngag mkhan chen po lak+Sh+mI ka ra (Tr.)
lo tsA ba shong ston (Tr.)

GT61

བླ་མ་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ
bla ma dam pa chos kyi rgyal po la bstod pa zhes bya ba
སངྒུ་རུ་དྷརྨ་རཱ་ཛ་སྟོ་ཏྲ་ནཱ་མ
sang+gu ru d+harma rA dza sto tra nA ma
Location:
Set: MW23702

bstod tshogs, ka, 364b1-365a5

Colophon:
བླ་མ་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་བསྟོད་པ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སྙན་ངག་མཁན་ཆེན་པོ། །ཤྲཱི་ལཀྵྨཱི་ཀ་ར་ཡིས་སྦྱར་བའོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དེ་ཉིད་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ། ཤོང་སྟོན་གྱི་ས་དཔལ་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བསྒྱུར་བའོ
bla ma dam pa chos kyi rgyal po la bstod pa/ /rgya gar gyi mkhan po snyan ngag mkhan chen po/ /shrI lak+Sh+mI ka ra yis sbyar ba'o//rgya gar gyi mkhan po de nyid dang / bod kyi lo tsA ba dge slong sde snod 'dzin pa/ shong ston gyi sa dpal sa skya'i gtsug lag khang du bsgyur ba'o

N850

བླ་མ་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ
bla ma dam pa chos kyi rgyal po la bstod pa zhes bya ba
སངྒུ་རུ་དྷརྨ་རཱ་ཛ་སྟོ་ཏྲ་ནཱ་མ
sang+gu ru d+harma rA dza sto tra nA ma
Location:
Set: MW22704

bstod tshogs, ka, 275b1-275b7
Set: MW2KG5015

bstod tshogs, ka, 275b1-275b7
Set: MW3CN3357

Set: MW4PD907


Colophon:
བླ་མ་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་བསྟོད་པ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སྙན་ངག་མཁན་ཆེན་པོ། །ཤྲཱི་ལཀྵྨཱི་ཀ་ར་ཡིས་སྦྱར་བའོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དེ་ཉིད་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ། ཤོང་སྟོན་གྱི་ས་དཔལ་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བསྒྱུར་བའོ
bla ma dam pa chos kyi rgyal po la bstod pa/ /rgya gar gyi mkhan po snyan ngag mkhan chen po/ /shrI lak+Sh+mI ka ra yis sbyar ba'o//rgya gar gyi mkhan po de nyid dang / bod kyi lo tsA ba dge slong sde snod 'dzin pa/ shong ston gyi sa dpal sa skya'i gtsug lag khang du bsgyur ba'o

Q2060

བླ་མ་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ
bla ma dam pa chos kyi rgyal po la bstod pa zhes bya ba
སངྒུ་རུ་དྷརྨ་རཱ་ཛ་སྟོ་ཏྲ་ནཱ་མ
sang+gu ru d+harma rA dza sto tra nA ma
Location:
Set: MW1KG13126

bstod tshogs, ka, 292b3-293a4

Colophon:
བླ་མ་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་བསྟོད་པ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སྙན་ངག་མཁན་ཆེན་པོ། །ཤྲཱི་ལཀྵྨཱིྂ་ཀ་ར་ཡིས་སྦྱར་བའོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དེ་ཉིད་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ། ཤོང་སྟོན་གྱིས་དཔལ་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བསྒྱུར་བའོ
bla ma dam pa chos kyi rgyal po la bstod pa/_/rgya gar gyi mkhan po snyan ngag mkhan chen po/_/shrI lak+Sh+mIM ka ra yis sbyar ba'o//rgya gar gyi mkhan po de nyid dang /_bod kyi lo tsA ba dge slong sde snod 'dzin pa/_shong ston gyis dpal sa skya'i gtsug lag khang du bsgyur ba'o