Catalog entry rKTs-T6 (Tanjur)

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟོད་པ

sangs rgyas kyi bstod pa

buddhastotra

Praise of the Buddha


sangs rgyas kyi bstod pa zhes bya ba


AT0006

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ
sangs rgyas kyi bstod pa zhes bya ba
བུདྡྷ་སྱ་སྟོ་ཏྲ་ནཱ་མ
bud+d+ha sya sto tra nA ma
Location:
Set: MW1PD95844

bstod tshogs, ka, 166-168


Colophon:
འཕགས་མ་ནོར་རྒྱུན་པས་མཛད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟོད་པ་རྫོགས་སོ། །རབ་ཏུ་བསྔགས་པའི་གནས་ཆེན་པོ་བལ་པོ་ཡམ་བུའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་སྒྲའི་མཁན་པོ་དཔལ་རྒྱལ་བའི་སྙན་བཟང་པོ་དང་། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་བསྒྱུར་པའོ
'phags ma nor rgyun pas mdzad pa'i sangs rgyas kyi bstod pa rdzogs so/ /rab tu bsngags pa'i gnas chen po bal po yam bu'i grong khyer du sgra'i mkhan po dpal rgyal ba'i snyan bzang po dang / shAkya'i dge slong nyi ma rgyal mtshan dpal bzang pos bsgyur pa'o

D1114

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ
sangs rgyas kyi bstod pa zhes bya ba
བུདྡྷ་སྱ་སྟོ་ཏྲ་ནཱ་མ
bud+d+ha s+ya sto tra nA ma
e-texts:

Location:
Set: MW23703

bstod tshogs, ka, 61a3-61b6
complete text
Set: MW2KG209989

bstod tshogs, ka, 61a3-61b6
Set: MW2KG5013

bstod tshogs, ka, 61a3-61b6

Colophon:
འཕགས་མ་ནོར་རྒྱུན་མས་མཛད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟོད་པ་རྫོགས་སོ་།། །། རབ་ཏུ་བསྔགས་པའི་གནས་ཆེན་པོ་བལ་པོ་ཡམ་བུའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་སྒྲའི་མཁན་པོ་དཔལ་རྒྱལ་བའི་བཟང་པོ་དང་། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་བསྒྱུར་བའོ.
'phags ma nor rgyun mas mdzad pa'i sangs rgyas kyi bstod pa rdzogs so // // rab tu bsngags pa'i gnas chen po bal po yam bu'i grong khyer du sgra'i mkhan po dpal rgyal ba'i bzang po dang / shAkya'i dge slong nyi ma rgyal mtshan dpal bzang pos bsgyur ba'o.

Translators and revisors:
sgra'i mkhan po dpal rgyal ba'i bzang po (Tr.)
shAkya'i dge slong nyi ma rgyal mtshan dpal bzang po (Tr.)

GT6

No title at the beginning of the text
བུདྡྷ་སྱ་སྟོ་ཏྲ་ནཱ་མ
bud+d+ha s+ya sto tra nA ma
Location:
Set: MW23702

bstod tshogs, ka, 85b1-86a6


N795

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ
sangs rgyas kyi bstod pa zhes bya ba
བུད་དྷ་སྱ་སྟོ་ཏྲ་ནཱ་མ
bud d+ha s+ya sto tra nA ma
Location:
Set: MW22704

bstod tshogs, ka, 67a2-67b7
complete text
Set: MW2KG5015

bstod tshogs, ka, 67a2-67b7
complete text
Set: MW3CN3357

Set: MW4PD907


Colophon:
འཕགས་མ་ནོར་རྒྱུན་པས་མཛད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟོད་པ་རྫོགས་སོ། །རབ་ཏུ་བསྔགས་པའི་གནས་ཆེན་པོ་བལ་པོ་ཡམ་བུའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་སྒྲའི་མཁན་པོ་དཔལ་རྒྱལ་བའི་སྙན་བཟང་པོ་དང་། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་བསྒྱུར་པའོ།།
'phags ma nor rgyun pas mdzad pa'i sangs rgyas kyi bstod pa rdzogs so/ /rab tu bsngags pa'i gnas chen po bal po yam bu'i grong khyer du sgra'i mkhan po dpal rgyal ba'i snyan bzang po dang / shAkya'i dge slong nyi ma rgyal mtshan dpal bzang pos bsgyur pa'o//

Q2006

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ
sangs rgyas kyi bstod pa zhes bya ba
བུད་དྷ་སྱ་སྟོ་ཏྲ་ནཱ་མ
bud d+ha s+ya sto tra nA ma
Location:
Set: MW1KG13126

bstod tshogs, ka, 70a4-71a2
complete text

Colophon:
འཕགས་མ་ནོར་རྒྱུན་པས་མཛད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟོད་པ་རྫོགས་སོ། །རབ་ཏུ་བསྔགས་པའི་གནས་ཆེན་པོ་བལ་པོ་ཡམ་བུའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་སྒྲའི་མཁན་པོ་དཔལ་རྒྱལ་བའི་སྙན་བཟང་པོ་དང་། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་བསྒྱུར་པའོ
'phags ma nor rgyun pas mdzad pa'i sangs rgyas kyi bstod pa rdzogs so/ /rab tu bsngags pa'i gnas chen po bal po yam bu'i grong khyer du sgra'i mkhan po dpal rgyal ba'i snyan bzang po dang / shAkya'i dge slong nyi ma rgyal mtshan dpal bzang pos bsgyur pa'o

Translators and revisors:
rgyal ba'i snyan bzang po/(jetakaraṇabhadra) (Tr.)
nyi ma rgyal mtshan dpal bzang po/(āryadhvajaśrībhadra) (Tr.)