Catalog entry rKTs-K599 (Kanjur)

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ

'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba

ārya-vajrabhairavadhāraṇī-nāma

The Incantation of Vajrabhairava


'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba (A Bd C Cz D Dd Dk Eg Gt H J L N Np Pj Pj Pz Q R S Ty U V Z)
'phags pa rdo rje 'jigs byed (F Ng)
'phags pa rdo rje 'jig byed
'phags pa 'jig byed
rdo rje 'jigs byed kyi gzungs


A633

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba
ཨཱརྱ་བཛྲ་བྷཻ་ར་བ་དྷཱ་ར་ཎཱི་ནཱ་མ
Ar+ya badzra b+hai ra ba d+hA ra NI nA ma
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, ba, 106-109


Colophon:
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ། མ་རུངས་པ་ཕྱིར་བཟློག་པ་རྫོགས་སོ། །འཕགས་པས་གསུངས་པའི་གཟུངས་རྣམས་རྣམ་མང་ཡང་། །རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་གཟུངས། །བསྲུང་བྱའི་ལས་བདུན་ལྡན་པའི་གཟུངས་མཆོག་འདི། །ཀུན་གྱིས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་རྣལ་འབྱོར་དམ་པའི་གཟུངས། །རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དོན་ཡོད་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས་བསྒྱུར་ནས། བོད་ཀྱི་བནྡེ་སྐྱོ་འོད་འབྱུང་ལ་གནང་ངོ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba/ ma rungs pa phyir bzlog pa rdzogs so/ /'phags pas gsungs pa'i gzungs rnams rnam mang yang / /rdo rje 'jigs byed zhal nas gsungs pa'i gzungs/ /bsrung bya'i las bdun ldan pa'i gzungs mchog 'di/ /kun gyis thun mong ma yin rnal 'byor dam pa'i gzungs/ /rnal 'byor gyi dbang phyug chen po don yod rdo rje'i zhal snga nas bsgyur nas/ bod kyi ban+de skyo 'od 'byung la gnang ngoA968

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba
ཨཱརྱ་བཛྲ་བྷཻ་ར་བ་དྷཱ་ར་ཎཱི་ནཱ་མ
Ar+ya badzra b+hai ra ba d+hA ra NI nA ma
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, waM, 148-150


Colophon:
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ་མ་རུངས་པ་ཕྱིར་བཟློག་རྫོགས་སོ། འཕགས་པས་གསུངས་པའི་གཟུངས་རྣམས་རྣམ་མང་ཡང་། རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་གཟུངས། བསྲུང་བྱའི་སླ་བདུན་ལྡན་པའི་གཟུངས་མཆོག་འདི། ཀུན་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་རྣལ་འབྱོར་དམ་པའི་གཟུངས། རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དོན་ཡོད་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས་བསྒྱུར་ནས། བོད་ཀྱི་བནྡེ་སྐྱོ་འོད་འབྱུང་ལ་གནང་ངོ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba ma rungs pa phyir bzlog rdzogs so/ 'phags pas gsungs pa'i gzungs rnams rnam mang yang / rdo rje 'jigs byed zhal nas gsungs pa'i gzungs/ bsrung bya'i sla bdun ldan pa'i gzungs mchog 'di/ kun gyi thun mong ma yin rnal 'byor dam pa'i gzungs/ rnal 'byor gyi dbang phyug chen po don yod rdo rje'i zhal snga nas bsgyur nas/ bod kyi ban+de skyo 'od 'byung la gnang ngo

B785

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, tsha, 177b5-179a3
B955

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ya, 68b8-70a7


Bd1.74

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba
ཨཱ་རྱ་བཛྲ་བཧཻ་ར་བ་དཧཱ་ར་ཎི་ནཱ་མ
A rya badzra bhai ra ba dhA ra Ni nA ma
Location:
Set: MW8LS15931

ka, 158b4-160a2

Colophon:
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ།། མ་རུངས་པའི་ཕྱིར་བཟློག་པ་རྫོས་སོ།། འཕགས་པས་གསུངས་པའི་གཟུངས་རྣམས་རྣམ་མང་ཡང་། །རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་གཟུངས། །བསྲུང་བྱའི་ལས་བདུན་ལྡན་པའི་གཟུངས་མཆོག་འདི། །ཀུན་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་རྣམ་འབྱོར་དམ་པའི་གཟུངས། །རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དོན་ཡོད་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས་བསྒྱུར་ནས། བོད་ཀྱི་བན་དྷེ་སྐྱོ་འོད་འབྱུང་ལ་གནང་ངོ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba// ma rungs pa'i phyir bzlog pa rdzos so// 'phags pas gsungs pa'i gzungs rnams rnam mang yang / /rdo rje 'jigs byed zhal nas gsungs pa'i gzungs/ /bsrung bya'i las bdun ldan pa'i gzungs mchog 'di/ /kun gyi thun mong ma yin rnam 'byor dam pa'i gzungs/ /rnal 'byor gyi dbang phyug chen po don yod rdo rje'i zhal snga nas bsgyur nas/ bod kyi ban d+he skyo 'od 'byung la gnang ngo

C423

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, tsha, 151a2-152a5
C586

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ya, 54b5-55b8


Cz064-041

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba
ཨཱ་རྱ་བཛྲ་བྷཻ་ར་བ་དྷཱ་ར་ཎི་ནཱ་མ
A r+ya badzra b+hai ra ba d+hA ra Ni nA ma
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud pa, 380a2-381b1

Colophon:
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ་མ་རུངས་པ་ཕྱིར་བཟློག་པ་རྫོགས་སོ།།། འཕགས་པས་གསུངས་པའི་གཟུངས་རྣམས་རྣམ་མང་ཡང།། རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་གཟུངས།། བསྲུང་བྱའི་ལས་བདུན་ལྡན་པའི་གཟུངས་མཆོག་འདི།། ཀུན་གྱིས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་རྣལ་འབྱོར་དམ་པའི་གཟུངས། རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་དོན་ཡོད་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས་བསྒྱུར་ནས། བོད་ཀྱི་བན་དྷེ་སྐྱོ་འོད་འབྱུང་ལ་གནང་ངོ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba ma rungs pa phyir bzlog pa rdzogs so/// 'phags pas gsungs pa'i gzungs rnams rnam mang yang// rdo rje 'jigs byed zhal nas gsungs pa'i gzungs// bsrung bya'i las bdun ldan pa'i gzungs mchog 'di// kun gyis thun mong ma yin rnal 'byor dam pa'i gzungs/ rnal 'byor gyi rnal 'byor chen po don yod rdo rje'i zhal snga nas bsgyur nas/ bod kyi ban d+he skyo 'od 'byung la gnang ngo

D605

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba
ཨཱརྱ་བཛྲ་བྷཻར་བ་དྷཱ་ར་ཎཱི་ནཱ་མ
Ar+ya badzra b+hair ba d+hA ra NI nA ma
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, ba, 36a1-37a2
Set: MW4CZ5369

rgyud, ba, 36a1-37a2
Set: MW30532

rgyud, ba, 36a1-37a2
Set: MW3CN20612

rgyud, ba, 36a1-37a2
D956

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba
ཨཱརྱ་བཛྲ་བྷཻ་ར་བ་དྷཱ་ར་ཎཱི་ནཱ་མ
Ar+ya badzra b+hai ra ba d+hA ra NI nA ma
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, waM, 50b3-51b4
Set: MW4CZ5369

gzungs, waM, 50b3-51b4
Set: MW30532

gzungs, waM, 50b3-51b4
Set: MW3CN20612

gzungs, waM, 50b3-51b4

Colophon:
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ་མ་རུངས་པ་ཕྱིར་བཟློག་པ་རྫོགས་སྷོ།། །།འཕགས་པས་གསུངས་པའི་གཟུངས་རྣམས་རྣམ་མང་ཡང་། །རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་གཟུངས། །བསྲུང་བྱའི་ལས་བདུན་ལྡན་པའི་གཟུངས་མཆོག་འདི། །ཀུན་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་རྣལ་འབྱོར་དམ་པའི་གཟུངས། །རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དོན་ཡོད་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས་བསྒྱུར་ནས། བོད་ཀྱི་བནྡེ་སྐྱོ་འོད་འབྱུང་ལ་གནང་ངོ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba ma rungs pa phyir bzlog pa rdzogs s+ho// //'phags pas gsungs pa'i gzungs rnams rnam mang yang / /rdo rje 'jigs byed zhal nas gsungs pa'i gzungs/ /bsrung bya'i las bdun ldan pa'i gzungs mchog 'di/ /kun gyi thun mong ma yin rnal 'byor dam pa'i gzungs/ /rnal 'byor gyi dbang phyug chen po don yod rdo rje'i zhal snga nas bsgyur nas/ bod kyi ban+de skyo 'od 'byung la gnang ngo

Translators and revisors:
rnal 'byor gyi dbang phyug chen po don yod rdo rje (Tr.)

Dd067-011

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba
ཨཱ་རྱ་བ་ཛྲ་བྷཻ་ར་v་དྷཱ་ར་ཎཱི་ནཱ་མ
A rya ba dz+ra b+hai ra va d+hA ra NI nA ma
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus waM, 68b1-69b6

Colophon:
རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དོན་ཡོད་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས་བསྒྱུར་ནས། བོད་ཀྱི་བནྡེ་སྐྱོ་འོད་འབྱུང་ལ་གནང་ངོ
rnal 'byor gyi dbang phyug chen po don yod rdo rje'i zhal snga nas bsgyur nas/ bod kyi ban+de skyo 'od 'byung la gnang ngoDd093-001

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba
ཨཱ་རྱ་བཛྲ་བྷཻ་ར་བ་དྷཱ་ར་ཎཱི་ནཱ་མ
A rya badz+ra b+hai ra ba d+hA ra NI nA ma
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud ba, 43b1-44b5

Colophon:
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ་མ་རུངས་པ་ཕྱིར་བཟློག་པ་རྫོགས་སོ།།། འཕགས་པས་གསུངས་པའི་གཟུངས་རྣམས་རྣམ་མང་ཡང།། རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་གཟུངས།། བསྲུང་བྱའི་ལས་བདུན་ལྡན་པའི་གཟུངས་མཆོག་འདི།། ཀུན་གྱིས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་རྣལ་འབྱོར་དམ་པའི་གཟུངས། རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་དོན་ཡོད་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས་བསྒྱུར་ནས། བོད་ཀྱི་བན་དྷེ་སྐྱོ་འོད་འབྱུང་ལ་གནང་ངོ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba ma rungs pa phyir bzlog pa rdzogs so/// 'phags pas gsungs pa'i gzungs rnams rnam mang yang// rdo rje 'jigs byed zhal nas gsungs pa'i gzungs// bsrung bya'i las bdun ldan pa'i gzungs mchog 'di// kun gyis thun mong ma yin rnal 'byor dam pa'i gzungs/ rnal 'byor gyi rnal 'byor chen po don yod rdo rje'i zhal snga nas bsgyur nas/ bod kyi ban d+he skyo 'od 'byung la gnang ngo

Dk101-041

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba
ཨཱ་རྱ་བཛྲ་བྷཻ་ར་བ་དྷཱ་ར་ཎི་ནཱ་མ
A r+ya badzra b+hai ra ba d+hA ra Ni nA ma
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud pa, 442b4-444a7

Colophon:
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ་མ་རུངས་པ་ཕྱིར་བཟློག་པ་རྫོགས་སོ།།། འཕགས་པས་གསུངས་པའི་གཟུངས་རྣམས་རྣམ་མང་ཡང།། རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་གཟུངས།། བསྲུང་བྱའི་ལས་བདུན་ལྡན་པའི་གཟུངས་མཆོག་འདི།། ཀུན་གྱིས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་རྣལ་འབྱོར་དམ་པའི་གཟུངས། རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་དོན་ཡོད་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས་བསྒྱུར་ནས། བོད་ཀྱི་བན་དྷེ་སྐྱོ་འོད་འབྱུང་ལ་གནང་ངོ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba ma rungs pa phyir bzlog pa rdzogs so/// 'phags pas gsungs pa'i gzungs rnams rnam mang yang// rdo rje 'jigs byed zhal nas gsungs pa'i gzungs// bsrung bya'i las bdun ldan pa'i gzungs mchog 'di// kun gyis thun mong ma yin rnal 'byor dam pa'i gzungs/ rnal 'byor gyi rnal 'byor chen po don yod rdo rje'i zhal snga nas bsgyur nas/ bod kyi ban d+he skyo 'od 'byung la gnang ngo

Eg74

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba
ཨཱ་རྱ་བཛྲ་བཧཻ་ར་བ་དཧཱ་ར་ཎི་ནཱ་མ
A rya badzra bhai ra ba dhA ra Ni nA ma
Location:
Set: MW1KG12671

'jam dpal gyi mthsan, 142b3-144a3

Colophon:
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ།། མ་རུངས་པའི་ཕྱིར་བཟློག་པ་རྫོས་སོ།། འཕགས་པས་གསུངས་པའི་གཟུངས་རྣམས་རྣམ་མང་ཡང་། །རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་གཟུངས། །བསྲུང་བྱའི་ལས་བདུན་ལྡན་པའི་གཟུངས་མཆོག་འདི། །ཀུན་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་རྣམ་འབྱོར་དམ་པའི་གཟུངས། །རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དོན་ཡོད་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས་བསྒྱུར་ནས། བོད་ཀྱི་བན་དྷེ་སྐྱོ་འོད་འབྱུང་ལ་གནང་ངོ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba// ma rungs pa'i phyir bzlog pa rdzos so// 'phags pas gsungs pa'i gzungs rnams rnam mang yang / /rdo rje 'jigs byed zhal nas gsungs pa'i gzungs/ /bsrung bya'i las bdun ldan pa'i gzungs mchog 'di/ /kun gyi thun mong ma yin rnam 'byor dam pa'i gzungs/ /rnal 'byor gyi dbang phyug chen po don yod rdo rje'i zhal snga nas bsgyur nas/ bod kyi ban d+he skyo 'od 'byung la gnang ngo

F614

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད
'phags pa rdo rje 'jigs byed
ཨཱརྱ་བཛྲ་བྷཻ་ར་བ
Ar+ya badzra b+hai ra ba
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, tsha, 285b5-286b8
Set: MW2KG210295


Colophon:
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་རྫོགས་སོ
'phags pa rdo rje 'jigs byed rdzogs so

Go36,97

འཕགས་པ་འཇིག་བྱེད
'phags pa 'jig byed
་རྱ་བཛྲ་བE་ར་བ
a r+ya badzra bE ra ba
Location:
Set: MW2KG5016

spyan ras gziT, 249'b5-250b5
Set: MW1PD128753Gt081-040

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba
ཨཱ་རྱ་བཛྲ་བྷཻ་ར་བ་དྷཱ་ར་ཎི་ནཱ་མ
A r+ya badzra b+hai ra ba d+hA ra Ni nA ma
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud pa, 370b6-372a6

Colophon:
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ་མ་རུངས་པ་ཕྱིར་བཟློག་པ་རྫོགས་སོ།།། འཕགས་པས་གསུངས་པའི་གཟུངས་རྣམས་རྣམ་མང་ཡང།། རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་གཟུངས།། བསྲུང་བྱའི་ལས་བདུན་ལྡན་པའི་གཟུངས་མཆོག་འདི།། ཀུན་གྱིས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་རྣལ་འབྱོར་དམ་པའི་གཟུངས། རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་དོན་ཡོད་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས་བསྒྱུར་ནས། བོད་ཀྱི་བན་དྷེ་སྐྱོ་འོད་འབྱུང་ལ་གནང་ངོ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba ma rungs pa phyir bzlog pa rdzogs so/// 'phags pas gsungs pa'i gzungs rnams rnam mang yang// rdo rje 'jigs byed zhal nas gsungs pa'i gzungs// bsrung bya'i las bdun ldan pa'i gzungs mchog 'di// kun gyis thun mong ma yin rnal 'byor dam pa'i gzungs/ rnal 'byor gyi rnal 'byor chen po don yod rdo rje'i zhal snga nas bsgyur nas/ bod kyi ban d+he skyo 'od 'byung la gnang ngo

H439

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, ca, 423a5-424b6


Hi50.17

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད
'phags pa rdo rje 'jigs byed
་རྱ་བཛྲ་བེ་ར་བ
a r+ya badzra be ra ba
Location:
Set: MW4CZ45314

mdo, ka, 267a2-268a3

Colophon:
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་རྫོགས་སྷོ
'phags pa rdo rje 'jigs byed rdzogs s+ho

J726

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, tsha, 145a2-146a4
Set: -

Set: MW4PD3142

J873

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ya, 46b4-47b4
Set: -

Set: MW4PD3142L453

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, pa, 335b7-337a2


N769

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW22703

kha skong, ka, 119a3-120b1
Set: MW2KG5014

kha skong, ka, 119a3-120b1
Set: MW2KG210297Ng28.42

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད
'phags pa rdo rje 'jigs byed
་རྱ་བཛྲར་བྷི་ར་བ
a r+ya bdzrar b+hi ra ba
Location:
Set: MW2KG229028

mdo, sa, 118b9-119b7

Colophon:
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་། རྫོགས་སྷོ་།།
'phags pa rdo rje 'jigs byed / rdzogs s+ho //Ng52.69

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ་
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba
ཨཱརྱ་བཛྲ་བྷཻ་ར་བ་དྷཱ་ར་ཎི་ནཱ་མ
Ar+ya badz+ra b+hai ra ba d+hA ra Ni nA ma
Location:
Set: MW2KG229028

gzungs bsdus, 1b1-3a6

Colophon:
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ།_མ་རུངས་པ་ཕྱིར་བཟློག་པ་རྫོགས་སོ།།_།།འཕགས་པས་གསུངས་པའི་གཟུངས་རྣམས་རྣམ་མང་ཡང་།_།རྡོ་རྗེའི་འཇགས་བྱེད་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་གཟུངས།_།བསྲུང་བྱའི་ལས་བདུན་ལྡན་པའི་གཟུངས་མཆོག་འདི།_།ཀུན་གྱིས་ཐུན་མོངས་མ་ཡིན་རྣལ་འབྱོར་དམ་པའི་གཟུངས།_།རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་དོན་ཡོད་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས་བསྒྱུར་ནས།བོད་ཀྱི་བན་དྷེ་སྐྱོ་འོད་འབྱུང་ལ་གནང་ངོ་།།
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba/_ma rungs pa phyir bzlog pa rdzogs so//_//'phags pas gsungs pa'i gzungs rnams rnam mang yang /_/rdo rje'i 'jgs byed zhal nas gsungs pa'i gzungs/_/bsrung bya'i las bdun ldan pa'i gzungs mchog 'di/_/kun gyis thun mongs ma yin rnal 'byor dam pa'i gzungs/_/rnal 'byor gyi rnal 'byor chen po don yod rdo rje'i zhal snga nas bsgyur nas/bod kyi ban d+he skyo 'od 'byung la gnang ngo //
Notes:
- See Everding 2015, no.294.

Np050-041

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba
ཨཱ་རྱ་བཛྲ་བྷཻ་ར་བ་དྷཱ་ར་ཎི་ནཱ་མ
A r+ya badzra b+hai ra ba d+hA ra Ni nA ma
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud pa, 404b3-406a4

Colophon:
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ་མ་རུངས་པ་ཕྱིར་བཟློག་པ་རྫོགས་སོ།།། འཕགས་པས་གསུངས་པའི་གཟུངས་རྣམས་རྣམ་མང་ཡང།། རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་གཟུངས།། བསྲུང་བྱའི་ལས་བདུན་ལྡན་པའི་གཟུངས་མཆོག་འདི།། ཀུན་གྱིས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་རྣལ་འབྱོར་དམ་པའི་གཟུངས། རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་དོན་ཡོད་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས་བསྒྱུར་ནས། བོད་ཀྱི་བན་དྷེ་སྐྱོ་འོད་འབྱུང་ལ་གནང་ངོ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba ma rungs pa phyir bzlog pa rdzogs so/// 'phags pas gsungs pa'i gzungs rnams rnam mang yang// rdo rje 'jigs byed zhal nas gsungs pa'i gzungs// bsrung bya'i las bdun ldan pa'i gzungs mchog 'di// kun gyis thun mong ma yin rnal 'byor dam pa'i gzungs/ rnal 'byor gyi rnal 'byor chen po don yod rdo rje'i zhal snga nas bsgyur nas/ bod kyi ban d+he skyo 'od 'byung la gnang ngo

Pj034-011

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba
ཨཱ་རྱ་བ་ཛྲ་བྷཻ་ར་v་དྷཱ་ར་ཎཱི་ནཱ་མ
A r+ya ba dzra b+hai ra va d+hA ra NI nA ma
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus waM, 57b7-59a1

Colophon:
རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དོན་ཡོད་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས་བསྒྱུར་ནས། བོད་ཀྱི་བནྡེ་སྐྱོ་འོད་འབྱུང་ལ་གནང་ངོ
rnal 'byor gyi dbang phyug chen po don yod rdo rje'i zhal snga nas bsgyur nas/ bod kyi ban+de skyo 'od 'byung la gnang ngoPj094-001

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba
ཨཱརྱ་བཛྲ་བྷཻ་ར་བ་དྷཱ་ར་ཎཱི་ནཱ་མ
Ar+ya badzra b+hai ra ba d+hA ra NI nA ma
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud ba, 38b1-39b2

Colophon:
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ།། མ་རུངས་པ་ཕྱིར་བཟློག་པ་རྫོགས་སོ།། །།འཕགས་པས་གསུངས་པའི་གཟུངས་རྣམས་རྣམ་མང་ཡང། རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་གཟུངས། །བསྲུངས་བྱའི་ལས་བདུན་ལྡན་པའི་གཟུངས་མཆོག་འདི། །ཀུན་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་རྣམ་འབྱོར་དམ་པའི་གཟུངས། །རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དོན་ཡོད་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས་བསྒྱུར་ནས། བོད་ཀྱི་བནྡེ་སྐྱོ་འོད་འབྱུང་ལ་གནང་ངོ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba// ma rungs pa phyir bzlog pa rdzogs so// //'phags pas gsungs pa'i gzungs rnams rnam mang yang/ rdo rje 'jigs byed zhal nas gsungs pa'i gzungs/ /bsrungs bya'i las bdun ldan pa'i gzungs mchog 'di/ /kun gyi thun mong ma yin rnam 'byor dam pa'i gzungs/ /rnal 'byor gyi dbang phyug chen po don yod rdo rje'i zhal snga nas bsgyur nas/ bod kyi ban+de skyo 'od 'byung la gnang ngo

Pz036-011

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba
ཨཱ་རྱ་བ་ཛྲ་བྷཻ་ར་བ་དྷཱ་ར་ཎཱི་ནཱ་མ
A r+ya ba dzra b+hai ra ba d+hA ra NI nA ma
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus waM, 58b7-60a3

Colophon:
རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དོན་ཡོད་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས་བསྒྱུར་ནས། བོད་ཀྱི་བན་དེ་སྐྱོ་འོད་འབྱུང་ལ་གནང་ངོ
rnal 'byor gyi dbang phyug chen po don yod rdo rje'i zhal snga nas bsgyur nas/ bod kyi ban de skyo 'od 'byung la gnang ngoPz094-001

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba
ཨཱརྱ་བཛྲ་བྷཻ་ར་བ་དྷཱ་ར་ཎཱི་ནཱ་མ
Ar+ya badzra b+hai ra ba d+hA ra NI nA ma
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud ba, 36a1-37a1

Colophon:
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ།། མ་རུངས་པ་ཕྱིར་བཟློག་པ་རྫོགས་སོ།། །།འཕགས་པས་གསུངས་པའི་གཟུངས་རྣམས་རྣམ་མང་ཡང། རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་གཟུངས། །བསྲུངས་བྱའི་ལས་བདུན་ལྡན་པའི་གཟུངས་མཆོག་འདི། །ཀུན་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་རྣམ་འབྱོར་དམ་པའི་གཟུངས། །རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དོན་ཡོད་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས་བསྒྱུར་ནས། བོད་ཀྱི་བནྡེ་སྐྱོ་འོད་འབྱུང་ལ་གནང་ངོ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba// ma rungs pa phyir bzlog pa rdzogs so// //'phags pas gsungs pa'i gzungs rnams rnam mang yang/ rdo rje 'jigs byed zhal nas gsungs pa'i gzungs/ /bsrungs bya'i las bdun ldan pa'i gzungs mchog 'di/ /kun gyi thun mong ma yin rnam 'byor dam pa'i gzungs/ /rnal 'byor gyi dbang phyug chen po don yod rdo rje'i zhal snga nas bsgyur nas/ bod kyi ban+de skyo 'od 'byung la gnang ngo

Q418

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, tsha, 137a7-138a5
Set: MW3CN1094

rgyud, tsha, 137a7-138a5

Colophon:
ཀུན་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་རྣལ་འབྱོར་དམ་པའི་གཟུངས་།། རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དོན་ཡོད་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས་བསྒྱུར་ན་།བོད་ཀྱི་བན་དེ་སྐྱོ་འོད་འབྱུང་ལ་གནང་ངོ་།། །། (ཚ,་1386-7)
kun gyi thun mong ma yin rnal 'byor dam pa'i gzungs // rnal 'byor gyi dbang phyug chen po don yod rdo rje'i zhal snga nas bsgyur na /bod kyi ban de skyo 'od 'byung la gnang ngo // // (tsha, 138a6-7)

Translators and revisors:
don yod rdo rje/ (Tr.)Q581

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ya, 55b8-57a2
Set: MW3CN1094

rgyud, ya, 55b8-57a2

Colophon:
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ་།མ་རུངས་པ་ཕྱིར་བཟློག་པ་རྫོགས་སོ་།། །། འཕགས་པས་གསུངས་པའི་གཟུངས་རྣམས་རྣམ་མང་ཡང་།རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་གཟུངས་།། བསྲུང་བྱའི་ལས་བདུན་ལྡན་པའི་གཟུངས་མཆོག་འདི་།། ཀུན་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་རྣལ་འབྱོར་དམ་པའི་གཟུངས་།། རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་དོན་ཡོད་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས་བསྒྱུར་ནས་།བོད་ཀྱི་བན་དཧེ་སྐྱོ་འོད་འབྱུང་ལ་གནང་ངོ་།། (ཡ,་56བ8-572)
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba /ma rungs pa phyir bzlog pa rdzogs so // // 'phags pas gsungs pa'i gzungs rnams rnam mang yang /rdo rje 'jigs byed zhal nas gsungs pa'i gzungs // bsrung bya'i las bdun ldan pa'i gzungs mchog 'di // kun gyi thun mong ma yin rnal 'byor dam pa'i gzungs // rnal 'byor gyi rnal 'byor chen po don yod rdo rje'i zhal snga nas bsgyur nas /bod kyi ban dhe skyo 'od 'byung la gnang ngo // (ya, 56b8-57a2)

Translators and revisors:
don yod rdo rje/ (Tr.)

R605

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba
ཨཱ་རྱ་བཛྲ་བྷཻ་ར་བ་དྷཱ་ར་ཎཱི་ནཱ་མ
A r+ya badzra b+hai ra ba d+hA ra NI nA ma
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud ba, 36a1-37a2
R937

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba
ཨཱ་རྱ་བ་ཛྲ་བྷཻ་ར་v་དྷཱ་ར་ཎཱི་ནཱ་མ
A r+ya ba dzra b+hai ra va d+hA ra NI nA ma
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs waM, 50b3-51b4


S562

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba
ཨཱརྱ་བཛྲ་བྷཻ་ར་བ་དྷཱ་ར་ཎི་ནཱ་མ
Ar+ya badzra b+hai ra ba d+hA ra Ni nA ma
Location:
Set: MW22083

rgyud, pa, 375b5-377a3

Colophon:
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ་མ་རུངས་པ་ཕྱིར་བཟློག་པ་རྫོགས་སོ། །འཕགས་པས་གསུངས་པའི་གཟུངས་རྣམས་རྣམ་མང་ཡང་། །རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་གཟུངས། །བསྲུང་བྱའི་ལས་བདུན་ལྡན་པའི་གཟུངས་མཆོག་འདི། །ཀུན་གྱིས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་རྣལ་འབྱོར་དམ་པའི་གཟུངས། །རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་དོན་ཡོད་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས་བསྒྱུར་ནས། བོད་ཀྱི་བན་དྷེ་སྐྱོ་འོད་འབྱུང་ལ་གནང་ངོ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba ma rungs pa phyir bzlog pa rdzogs so/ /'phags pas gsungs pa'i gzungs rnams rnam mang yang / /rdo rje 'jigs byed zhal nas gsungs pa'i gzungs/ /bsrung bya'i las bdun ldan pa'i gzungs mchog 'di/ /kun gyis thun mong ma yin rnal 'byor dam pa'i gzungs/ /rnal 'byor gyi rnal 'byor chen po don yod rdo rje'i zhal snga nas bsgyur nas/ bod kyi ban d+he skyo 'od 'byung la gnang ngo

Ty068-040

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba
ཨཱརྱ་བཛྲ་བྷཻ་ར་བ་དྷཱ་ར་ཎི་ནཱ་མ
Ar+ya badzra b+hai ra ba d+hA ra Ni nA ma
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud pa, 381a3-382b2

Colophon:
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ་མ་རུངས་པ་ཕྱིར་བཟློག་པ་རྫོགས་སོ། །འཕགས་པས་གསུངས་པའི་གཟུངས་རྣམས་རྣམ་མང་ཡང་། །རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་གཟུངས། །བསྲུང་བྱའི་ལས་བདུན་ལྡན་པའི་གཟུངས་མཆོག་འདི། །ཀུན་གྱིས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་རྣལ་འབྱོར་དམ་པའི་གཟུངས། །རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་དོན་ཡོད་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས་བསྒྱུར་ནས། བོད་ཀྱི་བན་དྷེ་སྐྱོ་འོད་འབྱུང་ལ་གནང་ངོ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba ma rungs pa phyir bzlog pa rdzogs so/ /'phags pas gsungs pa'i gzungs rnams rnam mang yang / /rdo rje 'jigs byed zhal nas gsungs pa'i gzungs/ /bsrung bya'i las bdun ldan pa'i gzungs mchog 'di/ /kun gyis thun mong ma yin rnal 'byor dam pa'i gzungs/ /rnal 'byor gyi rnal 'byor chen po don yod rdo rje'i zhal snga nas bsgyur nas/ bod kyi ban d+he skyo 'od 'byung la gnang ngo

U606

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba
Location:
Set: MW29468

rgyud, ba, 36a1-37a2-
U958

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba
Location:
Set: MW29468

gzungs, waM, 50b3-51b4


V632

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba
ཨཱརྱ་བཛྲ་བྷཻ་ར་པ་དྷཱ་ར་ཎཱི་ནཱ་མ
Ar+ya badzra b+hai ra pa d+hA ra NI nA ma
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud pa, 337b2-338b7

Colophon:
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ་མ་རུངས་པ་ཕྱིར་བཟློག་པ་རྫོགས་སོ། འཕགས་པས་གསུངས་པའི་གཟུངས་རྣམས་རྣམ་མང་ཡང་། རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་གཟུངས། བསྲུང་བྱའི་ལས་བདུན་ལྡན་པའི་གཟུངས་མཆོག་འདི། ཀུན་གྱིས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་རྣལ་འབྱོར་དམ་པའི་གཟུངས། རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་དོན་ཡོད་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས་བསྒྱུར་ནས། བོད་ཀྱི་བན་དྷེ་སྐྱོ་འོད་འབྱུང་ལ་གནང་ངོ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba ma rungs pa phyir bzlog pa rdzogs so/ 'phags pas gsungs pa'i gzungs rnams rnam mang yang / rdo rje 'jigs byed zhal nas gsungs pa'i gzungs/ bsrung bya'i las bdun ldan pa'i gzungs mchog 'di/ kun gyis thun mong ma yin rnal 'byor dam pa'i gzungs/ rnal 'byor gyi rnal 'byor chen po don yod rdo rje'i zhal snga nas bsgyur nas/ bod kyi ban d+he skyo 'od 'byung la gnang ngo

Z575

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba
ཨཱརྱ་བཛྲ་བྷེ་ར་བ་དྷ་ར་ཎི་ནཱ་མ
Ar+ya badz+ra b+he ra ba d+ha ra Ni nA ma
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, pa, 393b9-395a4

Colophon:
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ་མ་རུངས་པ་ཕྱིར་བཟློག་པ་རྫོགས་སོ།།། འཕགས་པས་གསུངས་པའི་གཟུང་རྣམས་རྣམ་མང་ཡང་། །རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་གཟུངས། །བསྲུང་བྱའི་ལས་བདུན་ལྡན་པའི་གཟུངས་མཆོག་འདི། །ཀུན་གྱིས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་རྣལ་འབྱོར་དམ་པའི་གཟུངས། །རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་དོན་ཡོད་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས་བསྒྱུར་ནས། བོད་ཀྱི་བན་དྷེ་སྐྱོ་འོད་འབྱུང་ལ་གནང་ངོ།།
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba ma rungs pa phyir bzlog pa rdzogs so/// 'phags pas gsungs pa'i gzung rnams rnam mang yang / /rdo rje 'jigs byed zhal nas gsungs pa'i gzungs/ /bsrung bya'i las bdun ldan pa'i gzungs mchog 'di/ /kun gyis thun mong ma yin rnal 'byor dam pa'i gzungs/ /rnal 'byor gyi rnal 'byor chen po don yod rdo rje'i zhal snga nas bsgyur nas/ bod kyi ban d+he skyo 'od 'byung la gnang ngo//

Translators and revisors:
don yod rdo rje (Tr.)


BDRC bdr:WAORK0599
84000 Toh 956
BuddhaNexus K12D0605=D0956_H0439