Catalog entry rKTs-K597 (Kanjur)

སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས

snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs

karuṇāgra-nāma-dhāraṇī

The Incantation of the Apex of Compassion


snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs (A C Cz D Dd Dk F Gt H J L N Ng Np Pj Pj Pz Q R S Ty U V Z)
'phags pa sgo mtha' yas pas sgrub pa zhes bya ba'i gzungs (A)
snying rje mchog zhes bya ba theg pa chen po'i mdo gzungs
snying rje mchog gi gzungs
snying rje mchog zhes bya ba gzungs


A631

སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs
ཀ་རུ་ཎ་གྲ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
ka ru Na a gra nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, pha, 881-886


Colophon:
སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs rdzogs soA925

སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs
ཀ་རུ་ཎ་གྲ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
ka ru Na a gra nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, e, 725-729


Colophon:
སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs rdzogs soA926

འཕགས་པ་སྒོ་མཐའ་ཡས་པས་སྒྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa sgo mtha' yas pas sgrub pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ནནྟ་མུ་ཁ་སཱ་དྷཱ་ཀ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya a nan+ta mu kha sA d+hA ka nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, e, 732-754


Colophon:
འཕགས་པ་སྒོ་མཐའ་ཡས་པས་སྒྲུབ་པའི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པྲཛྙཱ་བརྨ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཊཱི་ཀ་དང་སྦྱར་ཏེ་སླད་ཀྱིས་ཞུས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa sgo mtha' yas pas sgrub pa'i gzungs zhes bya ba'i mdo rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po pradz+nyA barma dang / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de ye shes sdes TI ka dang sbyar te slad kyis zhus nas gtan la phab pa

B683

སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ba, 130a1-132b5
B912

སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, 'a, 323b3-326a6


C320

སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ba, 104a5-106b6
C543

སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, 'a, 261a5-263b3


Cz064-039

སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs
ཀཱ་རུ་ཎ་གྲ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
kA ru Na a gra nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud pa, 306b1-309a2

Colophon:
སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs rdzogs so

D603

སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs
ཀ་རུ་ཎ་གྲ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
ka ru Na a gra nA ma d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, pha, 267a3-269a3
Set: MW4CZ5369

rgyud, pha, 267a3-269a3
Set: MW30532

rgyud, pha, 267a3-269a3
Set: MW3CN20612

rgyud, pha, 267a3-269a3

Colophon:
སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs rdzogs soD913

སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs
ཀ་རུ་ཎ་གྲ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
ka ru Na a gra nA ma d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, e, 242b3-244b5
Set: MW4CZ5369

gzungs, e, 242b3-244b5
Set: MW30532

gzungs, e, 242b3-244b5
Set: MW3CN20612

gzungs, e, 242b3-244b5

Colophon:
སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs rdzogs so

Dd066-069

སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs
ཀ་རུ་ཎ་གྲ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
ka ru Na a gra nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus E, 355b4-359a4

Colophon:
སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs rdzogs soDd092-047

སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs
ཀ་རུ་ཎ་གྲ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
ka ru Na a gra nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud pha, 347b6-350a6

Colophon:
སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs rdzogs so

Dk101-039

སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs
ཀཱ་རུ་ཎ་གྲ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
kA ru Na a gra nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud pa, 359b4-362b7

Colophon:
སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs rdzogs so

F685

སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs
ཀ་རུ་ན་ག་གྲ་ཎ་མ་དྷ་ར་ནི
ka ru na ag gra Na ma d+ha r ani
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, wa, 116a4-121a1
Set: MW2KG210295


Colophon:
འཕགས་པ་སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས།། རྫོགས་སྷྱོ
'phags pa snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs// rdzogs s+h+yo

Go36,21

སྙིང་རྗེ་མཆོག་ཞེས་བྱ་བ་གཟུངས
snying rje mchog zhes bya ba gzungs
ཀུ་རུ་ན་ག་གྲ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
ku ru na ag gra nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW2KG5016

spyan ras gziT, 110a4-111b8
Set: MW1PD128753Gt081-038

སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs
ཀཱ་རུ་ཎ་གྲ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
kA ru Na a gra nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud pa, 296a4-298b6

Colophon:
སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs rdzogs so

H604

སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, na, 463a4-466a5


Hi49.09

སྙིང་རྗེ་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
snying rje mchog ces bya ba'i gzungs
ཀུ་རུ་ན་གྲ་ནཱ་མ་དྷ་ར་ནི
ku ru na a gra nA ma d+ha ra ni
Location:
Set: MW4CZ45314

mdo, ka, 183b1-186a7

Colophon:
སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs rdzogs so

J633

སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ba, 89b4-91b2
Set: -

Set: MW4PD3142

J830

སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, 'a, 240a6-242a5
Set: -

Set: MW4PD3142L451

སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, pa, 276b6-279a1


N575

སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, pa, 435a6-438a5
Set: MW2KG5014

rgyud, pa, 435a6-438a5
Set: MW2KG210297Ng28.43

སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs
ཀ་རུ་ན་ག་གྲ་ཎ་མ་ད་ར་ཎི
ka ru na ag gra Na ma da ra Ni
Location:
Set: MW2KG229028

mdo, sa, 119b7-121b8

Colophon:
འཕགས་པ་སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བ་རྫོགས་སྷོ་།།
'phags pa snying rje'i mchog ces bya ba rdzogs s+ho //

Np050-039

སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs
ཀཱ་རུ་ཎ་གྲ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
kA ru Na a gra nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud pa, 321b5-324b3

Colophon:
སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs rdzogs so

Pj033-069

སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs
ཀ་རུ་ཎ་གྲ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
ka ru Na a gra nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus E, 284a4-288b3

Colophon:
སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs rdzogs soPj093-047

སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs
ཀ་རུ་ཎ་གྲ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
ka ru Na a gra nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud pha, 308b1-310b5

Colophon:
སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs rdzogs so

Pz035-069

སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs
ཀ་རུ་ཎ་གྲ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
ka ru Na a gra nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus e, 242b3-244b5

Colophon:
སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs rdzogs soPz093-047

སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs
ཀ་རུ་ཎ་གྲ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
ka ru Na a gra nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud pha, 265a4-267a3

Colophon:
སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs rdzogs so

Q315

སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ba, 89b7-91b6
Set: MW3CN1094

rgyud, ba, 89b7-91b6

Colophon:
སྙིང་རྗེ་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་།རྫོགས་སྷོ་།། །། (བ,་91བ6)
snying rje mchog ces bya ba'i gzungs /rdzogs s+ho // // (ba, 91b6)Q538

སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, 'a, 240a6-242a7
Set: MW3CN1094

rgyud, 'a, 240a6-242a7

Colophon:
སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། །། (འ,་2427)
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs rdzogs s+ho // // ('a, 242a7)

R603

སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs
ཀ་རུ་ཎ་གྲ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
ka ru Na a gra nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud pha, 267a3-269a3
R894

སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs
ཀ་རུ་ཎ་གྲ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
ka ru Na a gra nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs e, 242b3-244b5


S560

སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs
ཀཱ་རུ་ཎ་ར་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
kA ru Na a ra nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW22083

rgyud, pa, 297a3-300a1

Colophon:
སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs rdzogs so

Ty068-038

སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs
ཀཱ་རུ་ཎ་ར་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
kA ru Na a ra nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud pa, 306a5-309a2

Colophon:
སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs rdzogs so

U604

སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

rgyud, pha, 567b6-269a3
U915

སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

gzungs, e, 242b3-244b6


V630

སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs
ཀཱ་རུ་ཎ་གྲ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
kA ru Na a gra nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud pa, 271a2-273b2

Colophon:
སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགསོ
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs rdzogso

Z573

སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs
ཀཱ་རུ་ཎ་གྲ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
kA ru Na a gra nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, pa, 317a3-320a2

Colophon:
སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།།
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs rdzogs so//


BDRC bdr:WAORK0597
84000 Toh 913
BuddhaNexus K12D0603=D0913_H0604