Catalog entry rKTs-K593 (Kanjur)

ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས

kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs

saman+tamukhapraveśaraśmivimaloṣṇīṣa-prabhāsasarvatathāgatahṛdayasamayavilokita-nāma-dhāraṇī

The Incantation of Vimaloṣṇīṣa


kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs (A C Cz D Dd Dk Gt H J L N Np Pj Pj Pz Q R S Ty U V)
kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug gtor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs (A)
kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug gtor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig dang rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs (F)
kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs (Z)
kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba'i gzungs
gtsug tor dri med kyi gzungs
kun nas skor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs
kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba zhes bya ba'i gzungs


A627

ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs
ས་མནྟ་མུ་ཁ་པྲ་བེ་ཤ་རཤྨི་བི་མ་ལོཥྞཱི་ཥ་པྲ་བྷཱ་ས་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧརྀ་ད་ཡ་ས་མ་ཡ་བི་ལོ་ཀི་ཏེ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
sa man+ta mu kha pra be sha rash+mi bi ma loSh+NI Sha pra b+hA sa sarba ta thA ga ta hr-i da ya sa ma ya bi lo ki te nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, pha, 827-849


Colophon:
འཕགས་པ་ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་། དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། ཤཱི་ལེནྡྲ་བོ་དྷི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang / dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / shI len+d+ra bo d+hi dang / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab paA995

ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་གཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug gtor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs
ས་མནྟ་མུ་ཁ་པྲ་བེ་ཤ་རཤྨི་བི་མ་ལོཥྞཱི་ཥ་པྲ་བྷཱ་ས་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧརྀ་ད་ཡ་ས་མ་ཡ་བི་ལོ་ཀི་ཏ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
sa man+ta mu kha pra be sha rash+mi bi ma loSh+NI Sha pra b+hA sa sarba ta thA ga ta hr-i da ya sa ma ya bi lo ki ta nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, waM, 358-379


Colophon:
འཕགས་པ་ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་གཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། ཤཱི་ལེནྡྲ་བོ་དྷི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug gtor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / shI len+d+ra bo d+hi dang / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

B574

ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, pha, 357b2-369b1
B982

ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ya, 146b7-158b4


C211

ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, pha, 298a4-309a4
C613

ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ya, 120b3-131a5


Cz064-035

ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs
ས་མནྟ་མུ་ཁ་པྲ་བེ་ཤ་རཤྨ་བི་མ་ལོཥྖི་ཥ་པྲ་བྷ་ས་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧྲི་ད་ཡ་ས་མ་ཡ་བི་ལོ་ཀི་ཏེ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
sa man+ta mu kha pra be sha rash+ma bi ma loSh+chi Sha pra b+ha sa sarba ta thA ga ta h+ri da ya sa ma ya bi lo ki te nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud pa, 271a3-283b3

Colophon:
འཕགས་པ་ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང། དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། ཤཱི་ལེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang/ dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ shI len dra bo d+hi dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

D599

ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs
ས་མནྟ་མུ་ཁ་པྲ་བེ་ཤ་རཤྨི་བི་མ་ལོཥྞཱི་ཥ་པྲ་བྷཱ་ས་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧརྀ་ད་ཡ་ས་མ་ཡ་བི་ལོ་ཀི་ཏེ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
sa man+ta mu kha pra be sha rash+mi bi ma loSh+NI Sha pra b+hA sa sarba ta thA ga ta hr-i da ya sa ma ya bi lo ki te nA ma d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, pha, 250a5-259b7
Set: MW4CZ5369

rgyud, pha, 250a5-259b7
Set: MW30532

rgyud, pha, 250a5-259b7
Set: MW3CN20612

rgyud, pha, 250a5-259b7

Colophon:
འཕགས་པ་ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། ཤཱི་ལེནྡྲ་བོ་དྷི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho// //rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / shI len+d+ra bo d+hi dang / zhu chen gyi lots+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra (Tr.)
shI len+d+ra bo d+hi (Tr.)
zhu chen gyi lots+tsha ba ban+de ye shes sde (Tr.)D983

ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs
སམནྟ་མུ་ཁ་པྲ་བེ་ཤ་ར་ཤྨི་བི་མ་ལོཥྞཱི་ཥ་བྲ་བྷཱས་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧརྀ་ད་ཡ་ས་མ་ཡ་བི་ལོ་ཀི་ཏནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
saman+ta mu kha pra be sha ra sh+mi bi ma loSh+NI Sha bra b+hAs sarba ta thA ga ta hr-i da ya sa ma ya bi lo ki tanA ma d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, waM, 110b7-119b7
Set: MW4CZ5369

gzungs, waM, 110b7-119b7
Set: MW30532

gzungs, waM, 110b7-119b7
Set: MW3CN20612

gzungs, waM, 110b7-119b7

Colophon:
འཕགས་པ་ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། ཤཱི་ལེནྡྲ་བོ་དྷི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho// //rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / shI len+d+ra bo d+hi dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra (Tr.)
shI len+d+ra bo d+hi (Tr.)
zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sde (Tr.)

Dd067-039

ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs
S་མནཏ་མུ་ཀཇ་པྲ་བེ་ཤ་རཤམ་བི་མ་ལོཥཎཱི་ཥ་པྲ་བྷཱ་ས་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧརྀ་ད་ཡ་ས་མ་ཡ་བི་ལོ་ཀ་ཏེ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Sa manta mu kja pra be sha rashma bi ma loShNI Sha pra b+hA sa sarba ta thA ga ta hr-i da ya sa ma ya bi lo ka te nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus waM, 156b3-169b5

Colophon:
ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་འཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho// rgya gar gyi mkhan po 'dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab paDd092-043

ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs
S་མནཏ་མུ་ཁ་པྲ་བེ་ཤ་རཥམི་ནི་མ་ཡོཥཎཱི་ཥ་པྲ་བྷཱ་ས་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧརྀ་ད་ཡ་ས་མ་ཡ་བི་ལོ་ཀི་ཏེ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Sa manta mu kha pra be sha raShmi ni ma yoShNI Sha pra b+hA sa sarba ta thA ga ta hr-i da ya sa ma ya bi lo ki te nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud pha, 326b6-338b5

Colophon:
འཕགས་པ་ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང། དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། ཤཱི་ལེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang/ dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ shI len dra bo d+hi dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Dk101-035

ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs
ས་མནཏ་མུ་ཁ་པྲ་བེ་ཤ་རཤྨ་བི་མ་ལོཥཆི་ཥ་པྲ་བྷ་ས་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧྲི་ད་ཡ་ས་མ་ཡ་བི་ལོ་ཀི་ཏེ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
sa manta mu kha pra be sha rash+ma bi ma loShchi Sha pra b+ha sa sarba ta thA ga ta h+ri da ya sa ma ya bi lo ki te nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud pa, 312a4-328b7

Colophon:
འཕགས་པ་ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང། དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། ཤཱི་ལེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang/ dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ shI len dra bo d+hi dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

F629

ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་གཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་དང་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug gtor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig dang rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs
ས་མ་ན་ཧ་མུ་ཁ་ོར་བེ་ཤ་རཥྨི་བི་མ་ལོ་ཥྞི་ཤ་པྲ་བྷ་བྷ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧརི་ད་ཡ་ས་མཱ་ཡ་བི་ལོ་ཀི་ཏ་ན་མ་དྷ་ར་ནི
sa ma na ha mu kha ora be sha raSh+mi bi ma lo Sh+Ni sha pra b+ha b+ha sarba ta thA ga ta hri da ya sa mA ya bi lo ki ta na ma d+ha ra ni
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, dza, 204b1-217a7
Set: MW2KG210295


Colophon:
འཕགས་པ་ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་གཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།། །།རྫོགས་སྷོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེན་དྲ་བོ་དེ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug gtor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs// //rdzogs s+ho// //rgya gar gyi mkhan po su ren dra bo de dang/ zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Gt081-034

ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs
ས་མནཏ་མུ་ཁ་པྲ་བེ་ཤ་རཤྨ་བི་མ་ལོཥཆི་ཥ་པྲ་བྷ་ས་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧྲི་ད་ཡ་ས་མ་ཡ་བི་ལོ་ཀི་ཏེ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
sa manta mu kha pra be sha rash+ma bi ma loShchi Sha pra b+ha sa sarba ta thA ga ta h+ri da ya sa ma ya bi lo ki te nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud pa, 261a6-273a5

Colophon:
འཕགས་པ་ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང། དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། ཤཱི་ལེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang/ dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ shI len dra bo d+hi dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

H545

ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, na, 270a2-284a3


Hi49.17

ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འདི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
kun nas sgor 'jug pa'i 'di 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs
ས་མནྟ་ཁ་པྲ་བེ་ཤཱ་ར་སྨི་བི་མ་ལོཥྞ་ཥི་པྲ་བྷ་ས་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧྲི་ད་ཡཱ་ས་མ་བི་ལོ་ཀི་ཏ་ནྂ་དྷ་ར་ནི
sa man+ta kha pra be shA ra smi bi ma loSh+Na Shi pra b+ha sa sarba ta thA ga ta h+ri da yA sa ma a bi lo ki ta naM d+ha ra ni
Location:
Set: MW4CZ45314

mdo, ka, 201a5-210b7

Notes:
- End missing

J539

ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, pha, 274a3-282b6
Set: -

Set: MW4PD3142

J899

ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ya, 101b5-110a4
Set: -

Set: MW4PD3142L448

ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, pa, 246a5-256b6


N517

ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, pa, 240a7-254b3
Set: MW2KG5014

rgyud, pa, 240a7-254b3
Set: MW2KG210297Ng46.31

ཀུན་ནས་སྐོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུགཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
kun nas skor 'jug pa'i 'od zer gtsugtor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs
ས་མནྟ་མུ་ཁ་པྲ་བེ་ཤ་ར་ཤྨ་བི་མ་ལོ་ཤྞི་ཥ་པྲ་བ་ས་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧརི་ད་ཡ་ས་མ་ཡཱ་བི་ལོ་ག་ཏ་ན་མཱ་དྷ་ར་ནི་
sa man+ta mu kha pra be sha ra sh+ma bi ma lo sh+Ni Sha pra ba sa sar+ba ta thA ga ta hri da ya sa ma yA bi lo ga ta na mA d+ha ra ni
Location:
Set: MW2KG229028

mdo, ha, 94b5-104b1

Colophon:
འཕགས་པ་ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ།_དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།_རྫོགས་སྷོ།།_།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེན་དྲ་བོ་དེ་དང།ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་སྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ།_གཏན་ལ་ཕབ་པ།།
'phags pa kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba/_de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs/_rdzogs s+ho//_//rgya gar gyi mkhan po su ren dra bo de dang/zhu chen gyi lo tsa ba ban de ye shes sdes sgyur cing zhus te/_gtan la phab pa//

Np050-035

ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs
ས་མནྟ་མུ་ཁ་པྲ་བེ་ཤ་རཤྨ་བི་མ་ལོཥཆི་ཥ་པྲ་བྷ་ས་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧརི་ད་ཡ་ས་མ་ཡ་བི་ལོ་ཀི་ཏེ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
sa man+ta mu kha pra be sha rash+ma bi ma loShchi Sha pra b+ha sa sarba ta thA ga ta hri da ya sa ma ya bi lo ki te nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud pa, 283a7-296b5

Colophon:
འཕགས་པ་ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང། དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། ཤཱི་ལེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang/ dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ shI len dra bo d+hi dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Pj034-039

ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs
S་མནྟ་མུ་ཀཇ་པྲ་བེ་ཤ་རཤམ་བི་མ་ལོཥྞཱི་ཥ་པྲ་བྷཱ་ས་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧརི་ད་ཡ་ས་མ་ཡ་བི་ལོ་ཀ་ཏེ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Sa man+ta mu kja pra be sha rashma bi ma loSh+NI Sha pra b+hA sa sarba ta thA ga ta hri da ya sa ma ya bi lo ka te nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus waM, 125a4-135b7

Colophon:
ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་འཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po 'dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab paPj093-043

ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs
S་མན-ཏ་མུ་ཁ་པྲ་བེ་ཤ་རཥྨི་ནི་མ་ཡོཥྞཱི་ཥ་པྲ་བྷཱ་ས་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧརྀ་ད་ཡ་ས་མ་ཡ་བི་ལོ་ཀི་ཏེ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Sa man-ta mu kha pra be sha raSh+mi ni ma yoSh+NI Sha pra b+hA sa sarba ta thA ga ta hr-i da ya sa ma ya bi lo ki te nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud pha, 289b1-300a3

Colophon:
འཕགས་པ་ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང། དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། ཤཱི་ལེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang/ dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ shI len dra bo d+hi dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Pz036-039

ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs
S་མནྟ་མུ་ཀཇ་པྲ་བེ་ཤ་རཤམ་བི་མ་ལོཥྞཱི་ཥ་པྲ་བྷཱ་ས་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧྲྀ་ད་ཡ་ས་མ་ཡ་བི་ལོ་ཀ་ཏེ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Sa man+ta mu kja pra be sha rashma bi ma loSh+NI Sha pra b+hA sa sarba ta thA ga ta h+r-i da ya sa ma ya bi lo ka te nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus waM, 130b6-141b7

Colophon:
ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་འཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po 'dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab paPz093-043

ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs
S་མན-ཏ་མུ་ཁ་པྲ་བེ་ཤ་རཥྨི་ནི་མ་ཡོཥྞཱི་ཥ་པྲ་བྷཱ་ས་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧྲྀ་ད་ཡ་ས་མ་ཡ་བི་ལོ་ཀི་ཏེ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Sa man-ta mu kha pra be sha raSh+mi ni ma yoSh+NI Sha pra b+hA sa sarba ta thA ga ta h+r-i da ya sa ma ya bi lo ki te nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud pha, 248a5-257b5

Colophon:
འཕགས་པ་ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང། དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། ཤཱི་ལེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang/ dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ shI len dra bo d+hi dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Q206

ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, pha, 266b3-275b6
Set: MW3CN1094

rgyud, pha, 266b3-275b6

Colophon:
འཕགས་པ་ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བ་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་།ཤའི་ལེན་དྲ་བོ་དཧི་དང་།ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དཧེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་སྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་།། (ཕ,་275བ4-6)
'phags pa kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba gzungs rdzogs s+ho // rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang /sh'i len dra bo dhi dang /zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban dhe ye shes sdes sgyur cing zhus te gtan la phab pa // (pha, 275b4-6)

Translators and revisors:
jinamitra (Tr.)
śīlendrabod+hi (Tr.)
ye shes sde/ (Tr.)Q608

ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ya, 117b4-127b4
Set: MW3CN1094

rgyud, ya, 117b4-127b4

Colophon:
འཕགས་པ་ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་།ཤའི་ལེན་དྲ་བོ་དཧི་དང་།ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་བཏན་ལ་ཕབ་པོ་།། །། (ཡ,་127བ3-4)
'phags pa kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho // // rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang /sh'i len dra bo dhi dang /zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sdes bsgyur cing zhus te btan la phab po // // (ya, 127b3-4)

Translators and revisors:
jinamitra (Tr.)
śīlendrabod+hi (Tr.)
ye shes sde/ (Tr.)

R599

ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs
S་མནྟ་མུ་ཁ་པྲ་བེ་ཤ་རཥྨི་ནི་མ་ཡོཥཎཱི་ཥ་པྲ་བྷཱ་ས་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧརྀ་ད་ཡ་ས་མ་ཡ་བི་ལོ་ཀི་ཏེ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Sa man+ta mu kha pra be sha raSh+mi ni ma yoShNI Sha pra b+hA sa sarba ta thA ga ta hr-i da ya sa ma ya bi lo ki te nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud pha, 250a5-259b7
R964

ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs
S་མནྟ་མུ་ཀཇ་པྲ་བེ་ཤ་རཤྨ་བི་མ་ལོཥཎཱི་ཥ་པྲ་བྷཱ་ས་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧརྀ་ད་ཡ་ས་མ་ཡ་བི་ལོ་ཀ་ཏེ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Sa man+ta mu kja pra be sha rash+ma bi ma loShNI Sha pra b+hA sa sarba ta thA ga ta hr-i da ya sa ma ya bi lo ka te nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs waM, 110b7-119b7


S557

ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs
ས་མནྟ་མུ་ཁ་པྲ་བེ་ཤ་རཤྨ་བི་མ་ལོཥྞཱི་ཥ་དྲ་བྷ་ས་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧྲི་ད་ཡ་ས་མ་ཡ་བིའོ་ཀི་ཏེ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
sa man+ta mu kha pra be sha rash+ma bi ma loSh+NI Sha dra b+ha sa sarba ta thA ga ta h+ri da ya sa ma ya bi'o ki te nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW22083

rgyud, pa, 259a4-272a4

Colophon:
འཕགས་པ་ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་། དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། ཤཱི་ལེན་དྲ་བོ་དྷི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang / dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / shI len dra bo d+hi dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Ty068-034

ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs
ས་མནྟ་མུ་ཁ་པྲ་བེ་ཤ་རཤྨ་བི་མ་ལོཥྞཱི་ཥ་དྲ་བྷ་ས་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧྲི་ད་ཡ་ས་མ་ཡ་བིའོ་ཀི་ཏེ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
sa man+ta mu kha pra be sha rash+ma bi ma loSh+NI Sha dra b+ha sa sarba ta thA ga ta h+ri da ya sa ma ya bi'o ki te nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud pa, 270a5-282b5

Colophon:
འཕགས་པ་ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་། དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། ཤཱི་ལེན་དྲ་བོ་དྷི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang / dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / shI len dra bo d+hi dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

U600

ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

rgyud, pha, 250a5-260a1
U985

ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

gzungs, waM, 110b7-120a1


V626

ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs
ས་མནྟ་མུ་ཁ་པྲ་བེ་ཤ་ར་ཤྨི་བི་མ་ལོཥྞཱི་ཥ་པྲ་བྷཱ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧརི་ས་ཡ་བི་ལོ་ཀི་ཏE་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ནི
sa man+ta mu kha pra be sha ra sh+mi bi ma loSh+NI Sha pra b+hA sarba ta thA ga ta hri sa ya bi lo ki tE nA ma d+hA ra ni
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud pa, 237a8-249a1

Colophon:
འཕགས་པ་ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། ཤཱི་ལེནྡྲ་བོ་དྷི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / shI len+d+ra bo d+hi dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Z570

ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs
ས་མནྟ་མུ་ཁ་པྲ་བེ་ཤ་ར་ཤྨ་བི་མ་ལོཥྞཱི་ཥ་པྲ་བྷ་ས་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧྲི་ད་ཡ་ས་མ་ཡ་བི་ལོ་ཀི་ཏེ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
sa man+ta mu kha pra be sha ra sh+ma bi ma loSh+NI Sha pra b+ha sa sar+ba ta thA ga ta h+ri da ya sa ma ya bi lo ki te nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, pa, 279a6-292b2

Colophon:
འཕགས་པ་ཀུན་ནས་སྒོར་འཇུག་པའི་འོད་ཟེར་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་། དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོག་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། ཤཱི་ལེནྡྲ་བོ་དྷི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།
'phags pa kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang / dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs rdzog so// //rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / shI len+d+ra bo d+hi dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa//

Translators and revisors:
jinamitra (Tr.)
śīlendrabodhi (Tr.)
ye shes sde (Tr.)


BDRC bdr:WAORK0593
84000 Toh 983
BuddhaNexus K12D0599=D0983_H0545