Catalog entry rKTs-K585 (Kanjur)

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་པོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཆེན་མོ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས

'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can gzhan gyis mi thub pa phyir zlog pa chen mo mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs

ārya-tathāgatoṣṇīṣasitātapatrāparājitamahāpratyaṅgirāparamasiddha-nāma-dhāraṇī

The Incantation of the Supremely Accomplished Great Sitātapatrā Apārajitā


'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can gzhan gyis mi thub pa phyir bzlog pa chen mo mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs (A)
'phags ma de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can gzhan gyis mi thub pa zhes bya ba'i gzungs (A J)
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo can gzhan gyis mi thub ma phyir zlog pa chen mo mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs (C Cz Dd Dk Gt H L N Np Pj Pz Q R S Ty U V)
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can gzhan gyis mi thub pa phyir zlog pa chen mo mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs (D J Z)
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug gtor nas byung ba'i gdugs dkar mo can gzhan gyis mi thub ma phyir bzlog pa chen mo mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs (F)
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can gzhan gyis mi thub pa zhes bya ba'i gzungs (J J)


A619

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་པོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཕྱིར་བཟློག་པ་ཆེན་མོ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can gzhan gyis mi thub pa phyir bzlog pa chen mo mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོཥྞཱི་ཥ་སི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྲཱ་པ་རཱ་ཛི་ཏ་མ་ཧཱ་པྲ་ཏྱྂ་གི་ར་པ་ར་མ་སིདྡྷ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya ta thA ga toSh+NI Sha si tA ta pa trA a pa rA dzi ta ma hA pra t+yaM gi ra pa ra ma sid+d+ha nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, pha, 702-717


Colophon:
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཆེན་མོ་ཕྱིར་བཟློག་པ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། ། པཎྜི་ཏ་པ་ར་ཧི་ཏ་བྷ་དྲ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་གཟུ་དགའ་རྡོར་གྱིས་ཁ་ཆེའི་བདུད་རྩི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དཔེ་རྙིང་ལ་གཏུགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo can gzhan gyis mi thub pa chen mo phyir bzlog pa mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ / paN+Di ta pa ra hi ta b+ha dra dang / lo tsA ba gzu dga' rdor gyis kha che'i bdud rtsi 'byung gnas kyi gtsug lag khang gi dpe rnying la gtugs nas gtan la phab paA998

འཕགས་མ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་པོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can gzhan gyis mi thub pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོཥྞཱི་ཥ་སི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྲ་པ་རཱ་ཛི་ཏ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya ta thA ga toSh+NI Sha si tA ta pa tra a pa rA dzi ta nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, waM, 421-432


Colophon:
འཕགས་མ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་པོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags ma de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can gzhan gyis mi thub pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

B571

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་མ་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཆེན་མོ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo can gzhan gyis mi thub ma phyir zlog pa chen mo mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, pha, 336b6-344b5


C208

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་མ་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཆེན་མོ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo can gzhan gyis mi thub ma phyir zlog pa chen mo mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, pha, 278b8-286a6


Cz064-032

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་མ་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཆེན་མོ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo can gzhan gyis mi thub ma phyir zlog pa chen mo mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs
སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོཥཎཱི་ཥ་སི་ཏཱ་ཏ་པ་ཧྲེ་པ་ར་ཛི་ར་མ་ཧཱ་པྲ་ཏྱྂ་གི་ར་པ་ར་མ་སིད་དྷི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
sarba ta thA ga toShNI Sha si tA ta pa h+re a pa ra dzi ra ma hA pra tyaM gi ra pa ra ma sid d+hi nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud pa, 249a4-257b2

Colophon:
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་པོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཆེན་མོ་ཕྱིར་བཟློག་པ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། པནྡི་ཏ་པ་ར་ཧི་ཏ་བྷ་དྲ་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་གཟུ་དགའ་རྡོར་གྱིས་ཁ་ཆེའི་བདུད་རྩི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དཔེརྙིང་ལ་གཏུགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can gzhan gyis mi thub pa chen mo phyir bzlog pa mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ pan+di ta pa ra hi ta b+ha dra dang / lo ts+tsha ba gzu dga' rdor gyis kha che'i bdud rtsi 'byung gnas kyi gtsug lag khang gi dpernying la gtugs nas gtan la phab pa'o

D591

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་པོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཆེན་མོ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can gzhan gyis mi thub pa phyir zlog pa chen mo mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོཥྞཱི་ཥ་སི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྲཱ་པ་རཱ་ཛི་ཏ་མ་ཧཱ་པྲ་ཏྱྂ་གི་ར་པར་མ་སིདྡྷ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya ta thA ga toSh+NI Sha si tA ta pa trA a pa rA dzi ta ma hA pra t+yaM gi ra par ma sid+d+ha nA ma d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, pha, 212b7-219a7
Set: MW4CZ5369

rgyud, pha, 212b7-219a7
Set: MW30532

rgyud, pha, 212b7-219a7
Set: MW3CN20612

rgyud, pha, 212b7-219a7

Colophon:
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བ་གདུགས་དཀར་པོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཆེན་མོ་ཕྱིར་ཟློག་པ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།པཎྜི་ཏ་པ་ར་ཧི་ཏ་བྷ་དྲ་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་གཟུ་དགའ་རྡོར་གྱིས་ཁ་ཆེའི་བདུད་རྩི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དཔེ་རྙིང་ལ་གཏུགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba gdugs dkar po can gzhan gyis mi thub pa chen mo phyir zlog pa mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// //paN+Di ta pa ra hi ta b+ha dra dang / lo ts+tsha ba gzu dga' rdor gyis kha che'i bdud rtsi 'byung gnas kyi gtsug lag khang gi dpe rnying la gtugs nas gtan la phab pa

Translators and revisors:
paN+Di ta pa ra hi ta b+ha dra (Tr.)
lo ts+tsha ba gzu dga' rdor (Tr.)

Dd092-035

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་མ་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཆེན་མོ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo can gzhan gyis mi thub ma phyir zlog pa chen mo mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོཥཎཱི་ཥ་སི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྲཱ་པ་རཱ་ཛི་ཏ་མ་ཧཱ་པྲ་ཏྱྂ་གི་ར་པ་ར་མ་སིདདྷ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya ta thA ga toShNI Sha si tA ta pa trA a pa rA dzi ta ma hA pra tyaM gi ra pa ra ma sidd+ha nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud pha, 279b3-287b4

Colophon:
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་མ་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཆེན་མོ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། པཎྜི་ཏ་པ་ར་ཧི་ཏ་བྷ་དྲ་དང། ལོཙྪ་བ་གཟུ་དགའ་རྡོར་གྱིས་ཁ་ཆེའི་བདུད་རྩི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དཔེ་རྙིང་ལ་གཏུགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo can gzhan gyis mi thub ma phyir zlog pa chen mo mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// paN+Di ta pa ra hi ta b+ha dra dang/ lots+tsha ba gzu dga' rdor gyis kha che'i bdud rtsi 'byung gnas kyi gtsug lag khang gi dpe rnying la gtugs nas gtan la phab pa

Dk101-032

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་མ་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཆེན་མོ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo can gzhan gyis mi thub ma phyir zlog pa chen mo mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs
སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོཥྞཱི་ཥ་སི་ཏཱ་ཏ་པ་ཧྲེ་པ་ར་ཛི་ར་མ་ཧཱ་པྲ་ཏྱྂ་གི་ར་པ་ར་མ་སིད་དྷི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
sarba ta thA ga toSh+NI Sha si tA ta pa h+re a pa ra dzi ra ma hA pra tyaM gi ra pa ra ma sid d+hi nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud pa, 285a7-294a5

Colophon:
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་པོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཆེན་མོ་ཕྱིར་བཟློག་པ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། པནྡི་ཏ་པ་ར་ཧི་ཏ་བྷ་དྲ་དང་། ལོ་ཙ་བ་གཟུ་དགའ་རྡོར་གྱིས་ཁ་ཆེའི་བདུད་རྩི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དཔེརྙིང་ལ་གཏུགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can gzhan gyis mi thub pa chen mo phyir bzlog pa mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ pan+di ta pa ra hi ta b+ha dra dang / lo tsa ba gzu dga' rdor gyis kha che'i bdud rtsi 'byung gnas kyi gtsug lag khang gi dpernying la gtugs nas gtan la phab pa'o

F628

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་གཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་མ་ཕྱིར་བཟློག་པ་ཆེན་མོ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug gtor nas byung ba'i gdugs dkar mo can gzhan gyis mi thub ma phyir bzlog pa chen mo mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs
རྱ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོ་ུཥྞི་ཥ་སི་ཏ་ཏ་པ་ར་ཛོ་ཏ་མ་ཧཱ་པྲ་ཏྱྂ་གི་ར་པ་ར་མ་སིདྡྷ་བ་ན་དྷ་ར་ནི
ar+ya ta thA ga to uSh+Ni Sha si ta ta pa ra dzo ta ma hA pra t+yaM gi ra pa ra ma sid+d+ha ba na d+ha ra ni
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, dza, 194b1-203a7
Set: MW2KG210295


Colophon:
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་གཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་མ་ཆེན་མོ།། ཕྱིར་བཟློག་མ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས། །རྫོགསྷོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པ་ར་ཧེ་ཏ་དང། བོད་ཀྱི་ལོཙྪ་བ་ཟུར་དག་འདོར་གྱིས། ཁ་ཆེའི་བདུད་རྩི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་དཔེ་སྙིང་ལ་གཏུགས་ནས་དག་པར་སྦྱར་བའོ
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug gtor nas byung ba'i gdugs dkar mo can gzhan gyis mi thub ma chen mo// phyir bzlog ma mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs/ /rdzogs+ho// //rgya gar gyi mkhan po pa ra he ta dang/ bod kyi lots+tsha ba zur dag 'dor gyis/ kha che'i bdud rtsi 'byung gnas kyi dpe snying la gtugs nas dag par sbyar ba'o

Gt081-031

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་མ་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཆེན་མོ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo can gzhan gyis mi thub ma phyir zlog pa chen mo mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs
སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོཥྞཱི་ཥ་སི་ཏཱ་ཏ་པ་ཧྲེ་པ་ར་ཛི་ར་མ་ཧཱ་པྲ་ཏྱྂ་གི་ར་པ་ར་མ་སིད་དྷི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
sarba ta thA ga toSh+NI Sha si tA ta pa h+re a pa ra dzi ra ma hA pra tyaM gi ra pa ra ma sid d+hi nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud pa, 239a3-247b3

Colophon:
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་པོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཆེན་མོ་ཕྱིར་བཟློག་པ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། པནདི་ཏ་པ་ར་ཧི་ཏ་བྷ་དྲ་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་གཟུ་དགའ་རྡོར་གྱིས་ཁ་ཆེའི་བདུད་རྩི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དཔེརྙིང་ལ་གཏུགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can gzhan gyis mi thub pa chen mo phyir bzlog pa mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ pandi ta pa ra hi ta b+ha dra dang / lo ts+tsha ba gzu dga' rdor gyis kha che'i bdud rtsi 'byung gnas kyi gtsug lag khang gi dpernying la gtugs nas gtan la phab pa'o

H542

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་མ་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཆེན་མོ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo can gzhan gyis mi thub ma phyir zlog pa chen mo mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, na, 246b4-255b2


Hi50.01

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW4CZ45314

mdo, ka, 17a1-17b1

Notes:
- FragmentHi50.04

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པའི་ཕྱིར་ཟློག་མ་ཆེན་མོ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo can gzhan gyis mi thub pa'i phyir zlog ma chen mo mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs
རྱ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཥྞི་ཥ་སི་ཏ་ཏ་པྲ་ཏེ་ན་མ་པ་ར་ཙི་ཏ་མ་ཧཱ་པྲ་ཏང་གི་པ་ར་སྭིད་དྷ་ན་མ་དྷ་ར་ནི
ar+ya ta thA ga to Sh+Ni Sha si ta ta pra te na ma a pa ra tsi ta ma hA pra tang gi pa ra s+wid d+ha na ma d+ha ra ni
Location:
Set: MW4CZ45314

mdo, ka, 215a1-215b7

Notes:
- Fragment

J538(a)

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་པོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཆེན་མོ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can gzhan gyis mi thub pa phyir zlog pa chen mo mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, pha, 257a4-263a7
Set: -

Set: MW4PD3142

J538(b)

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་པོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can gzhan gyis mi thub pa zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, pha, 263a7-268a6
Set: -

Set: MW4PD3142

J538(c)

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་པོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can gzhan gyis mi thub pa zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, pha, 268a6-274a3
Set: -

Set: MW4PD3142

J902

འཕགས་མ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་པོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can gzhan gyis mi thub pa zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ya, 122a3-126a8
Set: -

Set: MW4PD3142L445

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་མ་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཆེན་མོ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo can gzhan gyis mi thub ma phyir zlog pa chen mo mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, pa, 227b4-234b4


N515

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་མ་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཆེན་མོ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo can gzhan gyis mi thub ma phyir zlog pa chen mo mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, pa, 223b5-232a7
Set: MW2KG5014

rgyud, pa, 223b5-232a7
Set: MW2KG210297Ng46.40

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW2KG229028

mdo, ha, 131a?-137a3

Colophon:
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་གཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་མ་ཆེན་མོ་ཕྱིར་བཟློག་མ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།_རྫོགས་སྷོ།།
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug gtor nas byung ba'i gdugs dkar mo can gzhan gyis mi thub ma chen mo phyir bzlog ma mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs/_rdzogs s+ho//
Notes:
- Image of f.130b/131a is missing.Ng52.7

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo can gzhan gyis mi thub pa phyir zlog pa chen po mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོཥྞཱི་ཥ་སི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྲE་པ་རཱ་ཛི་ཏ་མཧཱ་པྲ་ཏྱྂ་གི་ར་པ་ར་མ་སིདྡྷ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya ta thA ga toSh+NI Sha si tA ta pa trE a pa rA dzi ta mahA pra t+yaM gi ra pa ra ma sid+d+ha nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW2KG229028

gzungs bsdus, 1b1-11a3

Colophon:
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན།_གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངྶ་རྫོགས་སོ
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo can/_gzhan gyis mi thub pa phyir zlog pa chen po mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzung+s rdzogs so
Notes:
- See Everding 2015, no.224.

NLM112.014

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་པོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཆེན་མོ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can gzhan gyis mi thub pa phyir zlog pa chen mo mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs/

Images:

Location:
Set: NLM

M0058025-014 (2A-35B INC [*missing page from 36A]) [Manuscript 20x7cm]
NLM458.014

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་པོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can gzhan gyis mi thub pa zhes bya ba'i gzungs/

Images:

Location:
Set: NLM

M0058371-014 (1A-24A) [Xylograph 25.5x8.5cm]

Colophon:
། །རྒྱལ་བློན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐུ་རིང་ལ་བསྒྱུར་བ་ལས་དུས་ཕྱིས་ཁ་ཆེའི་པཎྜི་ཏ་པ་ར་ཧེ་ཏ་དང་ལོ་ཙཱ་བ་ཟུ་དགའ་རྡོར་གྱིས་ཁ་ཆེའི་བདུད་རྩི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དཔེ་རྙིང་ལ་གཏུགས་ནས་དག་པར་བྱས་པའོ། །
/ /rgyal blon byang chub sems dpa'i sku ring la bsgyur ba las dus phyis kha che'i paN+Di ta pa ra he ta dang lo tsA ba zu dga' rdor gyis kha che'i bdud rtsi 'byung gnas kyi gtsug lag khang gi dpe rnying la gtugs nas dag par byas pa'o/ /

Np050-032

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་མ་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཆེན་མོ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo can gzhan gyis mi thub ma phyir zlog pa chen mo mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs
སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོཥྞཱི་ཥ་སི་ཏཱ་ཏ་པ་ཧརེ་པ་ར་ཛི་ར་མ་ཧཱ་པྲ་ཏྱྂ་གི་ར་པ་ར་མ་སིད་དྷི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
sarba ta thA ga toSh+NI Sha si tA ta pa hre a pa ra dzi ra ma hA pra tyaM gi ra pa ra ma sid d+hi nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud pa, 260a1-268b6

Colophon:
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་པོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཆེན་མོ་ཕྱིར་བཟློག་པ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། པནདི་ཏ་པ་ར་ཧི་ཏ་བྷ་དྲ་དང་། ལོ་ཙ་བ་གཟུ་དགའ་རྡོར་གྱིས་ཁ་ཆེའི་བདུད་རྩི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དཔེརྙིང་ལ་གཏུགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can gzhan gyis mi thub pa chen mo phyir bzlog pa mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ pandi ta pa ra hi ta b+ha dra dang / lo tsa ba gzu dga' rdor gyis kha che'i bdud rtsi 'byung gnas kyi gtsug lag khang gi dpernying la gtugs nas gtan la phab pa'o

Pj093-035

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་མ་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཆེན་མོ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo can gzhan gyis mi thub ma phyir zlog pa chen mo mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོཥྞཱི་ཥ་སི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྲཱ་པ་རཱ་ཛི་ཏ་མ་ཧཱ་པྲ་ཏྱྂ་གི་ར་པ་ར་མ་སིདྡྷ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya ta thA ga toSh+NI Sha si tA ta pa trA a pa rA dzi ta ma hA pra tyaM gi ra pa ra ma sid+d+ha nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud pha, 247a1-254a6

Colophon:
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་མ་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཆེན་མོ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། པཎཌི་ཏ་པ་ར་ཧི་ཏ་བྷ་དྲ་དང། ལོཙཚ་བ་གཟུ་དགའ་རྡོར་གྱིས་ཁ་ཆེའི་བདུད་རྩི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དཔེ་རྙིང་ལ་གཏུགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo can gzhan gyis mi thub ma phyir zlog pa chen mo mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// paNDi ta pa ra hi ta b+ha dra dang/ lotstsha ba gzu dga' rdor gyis kha che'i bdud rtsi 'byung gnas kyi gtsug lag khang gi dpe rnying la gtugs nas gtan la phab pa

Pz093-035

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་མ་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཆེན་མོ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo can gzhan gyis mi thub ma phyir zlog pa chen mo mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོཥྞཱི་ཥ་སི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྲཱ་པ་རཱ་ཛི་ཏ་མ་ཧཱ་པྲ་ཏྱྂ་གི་ར་པ་ར་མ་སིདྡྷ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya ta thA ga toSh+NI Sha si tA ta pa trA a pa rA dzi ta ma hA pra tyaM gi ra pa ra ma sid+d+ha nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud pha, 211b1-218a2

Colophon:
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་མ་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཆེན་མོ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། པཎྜི་ཏ་པ་ར་ཧི་ཏ་བྷ་དྲ་དང། ལོཙྪ་བ་གཟུ་དགའ་རྡོར་གྱིས་ཁ་ཆེའི་བདུད་རྩི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དཔེ་རྙིང་ལ་གཏུགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo can gzhan gyis mi thub ma phyir zlog pa chen mo mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// paN+Di ta pa ra hi ta b+ha dra dang/ lots+tsha ba gzu dga' rdor gyis kha che'i bdud rtsi 'byung gnas kyi gtsug lag khang gi dpe rnying la gtugs nas gtan la phab pa

Q203

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་མ་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཆེན་མོ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo can gzhan gyis mi thub ma phyir zlog pa chen mo mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, pha, 251a3-257a1
Set: MW3CN1094

rgyud, pha, 251a3-257a1

Colophon:
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་གཞན་གྱི་མི་ཐུབ་པ་ཆེན་མོ་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཆེན་མོ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། །། པཎཌི་ཏ་བ་ར་ཧི་ཏ་བཧ་དྲ་དང་།ལོ་ཙྪ་བ་ཟུ་དགའ་རྡོར་གྱིས་ཁ་ཆེའི་བདུད་རྩི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དཔེ་རྙིང་ལ་གཏུགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ་།། (ཕ,་256བ8-2571)
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo can gzhan gyi mi thub pa chen mo phyir zlog pa chen mo mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho // // paNDi ta ba ra hi ta bha dra dang /lo ts+tsha ba zu dga' rdor gyis kha che'i bdud rtsi 'byung gnas kyi gtsug lag khang gi dpe rnying la gtugs nas gtan la phab pa'o // (pha, 256b8-257a1)

Translators and revisors:
parahitab+hadra (Rev.)
śu dga' rdor / (Rev.)

R591

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་མ་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཆེན་མོ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo can gzhan gyis mi thub ma phyir zlog pa chen mo mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོཥཎཱི་ཥ་སི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྲཱ་པ་རཱ་ཛི་ཏ་མ་ཧཱ་པྲ་ཏྱྂ་གི་ར་པ་ར་མ་སིདྡྷ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya ta thA ga toShNI Sha si tA ta pa trA a pa rA dzi ta ma hA pra tyaM gi ra pa ra ma sid+d+ha nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud pha, 212b7-219a7


S554

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་མ་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཆེན་མོ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo can gzhan gyis mi thub ma phyir zlog pa chen mo mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོཥྞཱི་ཥ་སི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྲེ་པ་ར་ཛི་ཏ་མ་ཧཱ་པྲ་ཏྱྂ་གི་ར་པ་ར་མ་སིད་དྷི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya ta thA ga toSh+NI Sha si tA ta pa tre a pa ra dzi ta ma hA pra t+yaM gi ra pa ra ma sid d+hi nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW22083

rgyud, pa, 236b3-245a2

Colophon:
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཆེན་མོ་ཕྱིར་བཟློག་པ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། ། པཎྜི་ཏ་པ་ར་ཧི་ཏ་བྷ་དྲ་དང་། ལོ་ཙ་བ་གཟུ་དགའ་རྡོར་གྱིས་ཁ་ཆེའི་བདུད་རྩི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དཔེ་རྙིང་ལ་གཏུགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo can gzhan gyis mi thub pa chen mo phyir bzlog pa mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ / paN+Di ta pa ra hi ta b+ha dra dang / lo tsa ba gzu dga' rdor gyis kha che'i bdud rtsi 'byung gnas kyi gtsug lag khang gi dpe rnying la gtugs nas gtan la phab pa'o

Ty068-031

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་མ་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཆེན་མོ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo can gzhan gyis mi thub ma phyir zlog pa chen mo mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོཥྞཱི་ཥ་སི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྲེ་པ་ར་ཛི་ཏ་མ་ཧཱ་པྲ་ཏྱྂ་གི་ར་པ་ར་མ་སིད་དྷི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya ta thA ga toSh+NI Sha si tA ta pa tre a pa ra dzi ta ma hA pra t+yaM gi ra pa ra ma sid d+hi nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud pa, 247b1-256a6

Colophon:
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཆེན་མོ་ཕྱིར་བཟློག་པ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། ། པཎྜི་ཏ་པ་ར་ཧི་ཏ་བྷ་དྲ་དང་། ལོ་ཙ་བ་གཟུ་དགའ་རྡོར་གྱིས་ཁ་ཆེའི་བདུད་རྩི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དཔེ་རྙིང་ལ་གཏུགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo can gzhan gyis mi thub pa chen mo phyir bzlog pa mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ / paN+Di ta pa ra hi ta b+ha dra dang / lo tsa ba gzu dga' rdor gyis kha che'i bdud rtsi 'byung gnas kyi gtsug lag khang gi dpe rnying la gtugs nas gtan la phab pa'o

U592

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་མ་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཆེན་མོ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo can gzhan gyis mi thub ma phyir zlog pa chen mo mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

rgyud, pha, 213a1-219b1


V623

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་མ་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཆེན་མོ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo can gzhan gyis mi thub ma phyir zlog pa chen mo mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs
རྱ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོཥྞཱི་ཥ་སི་ཏཱ་ཏ་པྲ་ཧརེ་པ་ར་ཛི་ཏ་མ་ཧཱ་པཏ་ཏྱྂ་གི་ར་པ་ར་མ་སིད་དྷི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
ar+ya ta thA ga toSh+NI Sha si tA ta pra hre a pa ra dzi ta ma hA pta t+yaM gi ra pa ra ma sid d+hi nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud pa, 217b2-225a6

Colophon:
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་པོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཆེན་མོ་ཕྱིར་བཟློག་པ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། པནདི་ཏ་པ་ར་ཧི་ཏ་བྷ་དྲ་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་གཟུ་དགའ་རྡོར་གྱིས་ཁ་ཆེའི་བདུད་རྩི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དཔེརྙིང་ལ་གཏུགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can gzhan gyis mi thub pa chen mo phyir bzlog pa mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ pandi ta pa ra hi ta b+ha dra dang / lo ts+tsha ba gzu dga' rdor gyis kha che'i bdud rtsi 'byung gnas kyi gtsug lag khang gi dpernying la gtugs nas gtan la phab pa'o

Z567

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་པོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཆེན་མོ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can gzhan gyis mi thub pa phyir zlog pa chen mo mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོཥྞཱི་ཥ་སི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྲེ་པ་ར་ཛི་ཏ་མཧཱ་པྲཏྱྂ་གི་ར་པ་ར་སིད་དྷི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya ta thA ga toSh+NI Sha si tA ta pa tre a pa ra dzi ta mahA prat+yaM gi ra pa ra sid d+hi nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, pa, 255a6-264b?

Notes:
- Missing folio: 264b, including the colophon.


BDRC bdr:WAORK0585
84000 Toh 591
BuddhaNexus K12D0591_H0542