Catalog entry rKTs-K583 (Kanjur)

འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདོ་ཐམས་ཅད་བཀླགས་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་སྔགས

'phags pa lang kar gshegs pa'i mdo thams cad bklags par 'gyur ba'i gzungs sngags

The Incantation of the Descent to Laṅkā Sūtra


- (Bd Dk Gt)
'phags pa lang kar gshegs pa mdo thams cad klags par 'gyur ba'i gzungs (C Eg F L N Q R U)
'phags pa lang kar gshegs pa mdo thams cad klags par 'gyur ba'i gzungs (H)
'phags pa lang kar gshegs pa'i mdo thams cad bklags par 'gyur ba'i gzungs (J J)
'phags pa lang kar gshegs pa'i mdo thams cad bklags par 'gyur ba'i gzungs (Z)
'phags pa lang dkar gshegs pa'i mdo thams cad bklags par 'gyur ba'i gzungs sngags
'phags pa lang kar gshegs pa'i mdo thams cad klags par 'gyur ba'i gzungs
lang kar gshegs pa'i gzungs
'phags pa lang kar gshegs pa'i mdo thams cad klags par 'gyur ba'i gzungs
'phags pa lang kar gshegs pa'i mdo thams cad klags par 'gyur ba'i gzungs sngags


A617

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, pha, 673-674


Colophon:
འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདོ་ཐམས་ཅད་བཀླགས་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa lang kar gshegs pa'i mdo thams cad bklags par 'gyur ba'i gzungs rdzogs soA957

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, e, 885-886


Colophon:
འཕགས་པ་ལང་དཀར་གཤེགས་པའི་མདོ་ཐམས་ཅད་བཀླགས་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་སྔགས་རྫོགས་སྷོ
'phags pa lang dkar gshegs pa'i mdo thams cad bklags par 'gyur ba'i gzungs sngags rdzogs s+ho

B652

འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདོ་ཐམས་ཅད་ཀླགས་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
'phags pa lang kar gshegs pa'i mdo thams cad klags par 'gyur ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, pha, 414b4-415b8
B944

འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདོ་ཐམས་ཅད་ཀླགས་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
'phags pa lang kar gshegs pa'i mdo thams cad klags par 'gyur ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, 'a, 370b3-371b8


Bd1.72

-
-
Location:
Set: MW8LS15931

ka, 156b4-157a4

Colophon:
འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་མདོ་ཐམས་ཅད་ཀླགས་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa lang kar gshegs pa mdo thams cad klags par 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

C289

འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་མདོ་ཐམས་ཅད་ཀླགས་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
'phags pa lang kar gshegs pa mdo thams cad klags par 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, pha, 350b3-351a5
C575

འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་མདོ་ཐམས་ཅད་ཀླགས་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
'phags pa lang kar gshegs pa mdo thams cad klags par 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, 'a, 303b4-304a6


Cz064-025

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud pa, 210b1-211a2

Colophon:
འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདོ་ཐམས་ཅད་བཀླགས་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa lang kar gshegs pa'i mdo thams cad bklags par 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

D589

No title at the beginning of the text
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, pha, 204b3-204b7
Set: MW4CZ5369

rgyud, pha, 204b3-204b7
Set: MW30532

rgyud, pha, 204b3-204b7
Set: MW3CN20612

rgyud, pha, 204b3-204b7

Colophon:
འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདོ་ཐམས་ཅད་བཀླགས་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་སྔགས་རྫོགས་སོ
'phags pa lang kar gshegs pa'i mdo thams cad bklags par 'gyur ba'i gzungs sngags rdzogs soD945

No title at the beginning of the text
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, e, 282b6-283a5
Set: MW4CZ5369

gzungs, e, 282b6-283a5
Set: MW30532

gzungs, e, 282b6-283a5
Set: MW3CN20612

gzungs, e, 282b6-283a5

Colophon:
འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདོ་ཐམས་ཅད་བཀླགས་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་སྔགས་རྫོགས་སྷོ
'phags pa lang kar gshegs pa'i mdo thams cad bklags par 'gyur ba'i gzungs sngags rdzogs s+ho

Dd066-101

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus E, 416a5-417a4

Colophon:
འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་མདོ་ཐམས་ཅད་ཀླགས་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ
'phags pa lang kar gshegs pa mdo thams cad klags par 'gyur ba'i gzungs rdzogs s+hoDd092-033

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud pha, 269a2-269b2

Colophon:
འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་མདོ་ཐམས་ཅད་ཀླགས་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa lang kar gshegs pa mdo thams cad klags par 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

Dk101-025

-
-
-
-
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud pa, 237b1-238b3

Colophon:
འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདོ་ཐམས་ཅད་བཀླགས་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa lang kar gshegs pa'i mdo thams cad bklags par 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

Eg72

འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་མདོ་ཐམས་ཅད་ཀླགས་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
'phags pa lang kar gshegs pa mdo thams cad klags par 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW1KG12671

'jam dpal gyi mthsan, 140a9-141a1

Colophon:
འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་མདོ་ཐམས་ཅད་ཀླགས་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa lang kar gshegs pa mdo thams cad klags par 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

F746

འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་མདོ་ཐམས་ཅད་ཀླགས་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
'phags pa lang kar gshegs pa mdo thams cad klags par 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, wa, 154a3-154b6
Set: MW2KG210295


Colophon:
འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་མདོ་ཐམས་ཅད་ཀླགས་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ
'phags pa lang kar gshegs pa mdo thams cad klags par 'gyur ba'i gzungs rdzogs s+ho

Gt081-024a

-
-
-
-
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud pa, 198b6-199a7

Colophon:
འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདོ་ཐམས་ཅད་བཀླགས་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa lang kar gshegs pa'i mdo thams cad bklags par 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

H760

འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་མདོ་ཐམས་ཅད་ཀླགས་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་
'phags pa lang kar gshegs pa mdo thams cad klags par 'gyur ba'i gzungs
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, tsha, 138b7-139b3


J608

འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདོ་ཐམས་ཅད་བཀླགས་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
'phags pa lang kar gshegs pa'i mdo thams cad bklags par 'gyur ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, pha, 319b8-320a7
Set: -

Set: MW4PD3142

J862

འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདོ་ཐམས་ཅད་བཀླགས་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
'phags pa lang kar gshegs pa'i mdo thams cad bklags par 'gyur ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, 'a, 276a1-276a8
Set: -

Set: MW4PD3142L439

འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་མདོ་ཐམས་ཅད་ཀླགས་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
'phags pa lang kar gshegs pa mdo thams cad klags par 'gyur ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, pa, 190a6-190b6


N720

འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་མདོ་ཐམས་ཅད་ཀླགས་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
'phags pa lang kar gshegs pa mdo thams cad klags par 'gyur ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, tsha, 39a7-40a1
Set: MW2KG5014

rgyud, tsha, 39a7-40a1
Set: MW2KG210297Ng52.68

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW2KG229028

gzungs bsdus, 4b4-5a6

Colophon:
འཕགས་མ་ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདོ་ཐམས་ཅད་བཀླགས་པར་འགྱུར་བའི་གསུངས་སྔགས་རྫོགས་སོ།།_ཞུས་དག་།།_མངྒ་ལྂ།_།།
'phags ma lang kar gshegs pa'i mdo thams cad bklags par 'gyur ba'i gsungs sngags rdzogs so//_zhus dag //_mang+ga laM/_//
Notes:
- See Everding 2015, no.293.

Np050-025

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud pa, 217a2-217b4

Colophon:
འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདོ་ཐམས་ཅད་བཀླགས་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa lang kar gshegs pa'i mdo thams cad bklags par 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

Pj033-101

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus E, 329b6-330a7-417a4

Colophon:
འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་མདོ་ཐམས་ཅད་ཀླགས་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa lang kar gshegs pa mdo thams cad klags par 'gyur ba'i gzungs rdzogs soPj093-033

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud pha, 237a6-237b5

Colophon:
འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་མདོ་ཐམས་ཅད་ཀླགས་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa lang kar gshegs pa mdo thams cad klags par 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

Pz035-101

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus e, 282b7-283a6

Colophon:
འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་མདོ་ཐམས་ཅད་ཀླགས་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa lang kar gshegs pa mdo thams cad klags par 'gyur ba'i gzungs rdzogs soPz093-033

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud pha, 203a2-203a7

Colophon:
འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་མདོ་ཐམས་ཅད་ཀླགས་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa lang kar gshegs pa mdo thams cad klags par 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

Q284

འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་མདོ་ཐམས་ཅད་ཀླགས་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
'phags pa lang kar gshegs pa mdo thams cad klags par 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, pha, 311b3-312a4
Set: MW3CN1094

rgyud, pha, 311b3-312a4

Colophon:
འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདོ་ཐམས་ཅད་ཀླགས་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་སྔགས་།། རྫོགས་སྷོ་།། །། ཡེ་དཧརྨའ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བཧ་བཱ་ཧེ་ཏུ་ནཏེ་Sཿའ་ན་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧཡ་བ་དཏ་།ཏེ་Sཿའཉཙ་ཡོ་ནི་རོ་དཧ་ེ་པྂ་བཱ་དའི་མ་ཧཱ་ཤྲ་མ་ཎ:་།། །། མྂ་གཧ་ལྂ་བཧ་ཝ་ཏུ་།། །། ཤུ་བཧྂ།། །། (ཕ,་3123-5)
'phags pa lang kar gshegs pa'i mdo thams cad klags par 'gyur ba'i gzungs sngags // rdzogs s+ho // // ye dharm'a he tu pra bha bA he tu nte SH'a na ta thA ga to hya ba dat /te SH'anytsa yo ni ro dha e paM bA d'i ma hA shra ma Na: // // maM gha laM bha wa tu // // shu bhaM// // (pha, 312a3-5)Q570

འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་མདོ་ཐམས་ཅད་ཀླགས་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
'phags pa lang kar gshegs pa mdo thams cad klags par 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, 'a, 278b3-279a4
Set: MW3CN1094

rgyud, 'a, 278b3-279a4

Colophon:
འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདོ་།། ཐམས་ཅད་ཀླགས་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་སྔགས་སྷོ་།། །། (འ,་2793-4)
'phags pa lang kar gshegs pa'i mdo // thams cad klags par 'gyur ba'i gzungs sngags s+ho // // ('a, 279a3-4)

R589

འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་མདོ་ཐམས་ཅད་ཀླགས་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
'phags pa lang kar gshegs pa mdo thams cad klags par 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud pha, 204b3-204b7
R926

འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་མདོ་ཐམས་ཅད་ཀླགས་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
'phags pa lang kar gshegs pa mdo thams cad klags par 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs e, 282b6-283a5


S547

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW22083

rgyud, pa, 196b5-197a6

Colophon:
འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདོ་ཐམས་ཅད་བཀླགས་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa lang kar gshegs pa'i mdo thams cad bklags par 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

Ty068-024

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud pa, 206a6-206b7

Colophon:
འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདོ་ཐམས་ཅད་བཀླགས་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa lang kar gshegs pa'i mdo thams cad bklags par 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

U590

འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་མདོ་ཐམས་ཅད་ཀླགས་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
'phags pa lang kar gshegs pa mdo thams cad klags par 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

rgyud, pha, 204a3-205a1
U947

འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་མདོ་ཐམས་ཅད་ཀླགས་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
'phags pa lang kar gshegs pa mdo thams cad klags par 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

gzungs, e, 282b6-283a5


V616

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud pa, 181a6-181b6

Colophon:
འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་མདོ་ཐམས་ཅད་ཀླགས་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགསོ
'phags pa lang kar gshegs pa mdo thams cad klags par 'gyur ba'i gzungs rdzogso

Z560

འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདོ་ཐམས་ཅད་བཀླགས་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་
'phags pa lang kar gshegs pa'i mdo thams cad bklags par 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, pa, 213b5-214a7

Colophon:
འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདོ་ཐམས་ཅད་བཀླགས་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།།
'phags pa lang kar gshegs pa'i mdo thams cad bklags par 'gyur ba'i gzungs rdzogs so//
Notes:
- There is no formal opening of the text, hence the title is taken from the colophon.


BDRC bdr:WAORK0583
84000 Toh 945
BuddhaNexus K12D0589=D0945_H0760