Catalog entry rKTs-K580 (Kanjur)

འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོའི་མདོ་གཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས

'phags pa ting nge 'dzin gyi rgyal po'i mdo gzung bar 'gyur ba'i gzungs

The Incantation that Captures the Samādhirājasūtra


- (Bd Dk Gt)
'phags pa ting nge 'dzin rgyal po'i mdo bzung bar 'gyur ba'i gzungs (C Eg L N Q R U)
'phags pa ting nge 'dzin rgyal po'i mdo bzung bar 'gyur ba'i gzungs (H)
'phags pa ting nge 'dzin gyi rgyal po'i mdo gzung bar 'gyur ba'i gzungs (J J)
'phags pa ting nge 'dzin gyi rgyal po'i mdo bzung bar 'gyur ba'i gzungs (Z)
ting nge 'dzin rgyal po'i snying po


A614

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, pha, 667-667

A954

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, e, 879-879


Colophon:
འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོའི་མདོ་གཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa ting nge 'dzin gyi rgyal po'i mdo gzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

B649

འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་མདོ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
'phags pa ting nge 'dzin rgyal po'i mdo bzung bar 'gyur ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, pha, 414a6-414a8


Bd1.70

-
-
Location:
Set: MW8LS15931

ka, 156a8-156b2

Colophon:
འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་མདོ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa ting nge 'dzin rgyal po'i mdo bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

C286

འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་མདོ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
'phags pa ting nge 'dzin rgyal po'i mdo bzung bar 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, pha, 350a6-350a8
C572

འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་མདོ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
'phags pa ting nge 'dzin rgyal po'i mdo bzung bar 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, 'a, 303a7-303b2


Cz064-023

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud pa, 210a4-210a6

Colophon:
འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོའི་མདོ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa ting nge 'dzin gyi rgyal po'i mdo bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

D586

No title at the beginning of the text
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, pha, 204a6-204b1
Set: MW4CZ5369

rgyud, pha, 204a6-204b1
Set: MW30532

rgyud, pha, 204a6-204b1
Set: MW3CN20612

rgyud, pha, 204a6-204b1

Colophon:
འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོའི་མདོ་གཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa ting nge 'dzin gyi rgyal po'i mdo gzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs soD942

No title at the beginning of the text
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, e, 282b2-282b3
Set: MW4CZ5369

gzungs, e, 282b2-282b3
Set: MW30532

gzungs, e, 282b2-282b3
Set: MW3CN20612

gzungs, e, 282b2-282b3

Colophon:
འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོའི་མདོ་གཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ
'phags pa ting nge 'dzin gyi rgyal po'i mdo gzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs s+ho

Dd066-098

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus E, 415b5-416a1

Colophon:
འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་མདོ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ
'phags pa ting nge 'dzin rgyal po'i mdo bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs s+hoDd092-030

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud pha, 268b3-268b5

Colophon:
འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་མདོ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa ting nge 'dzin rgyal po'i mdo bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

Dk101-023

-
-
-
-
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud pa, 237a4-237a6

Colophon:
འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོའི་མདོ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa ting nge 'dzin gyi rgyal po'i mdo bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

Eg70

འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་མདོ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
'phags pa ting nge 'dzin rgyal po'i mdo bzung bar 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW1KG12671

'jam dpal gyi mthsan, 140a4-140a6

Colophon:
འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་མདོ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa ting nge 'dzin rgyal po'i mdo bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

F744

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, wa, 153b5-153b6
Set: MW2KG210295


Colophon:
འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་མདོ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས།། རྫོགས་སྷོ
'phags pa ting nge 'dzin rgyal po'i mdo bzung bar 'gyur ba'i gzungs// rdzogs s+ho

Gt081-023

-
-
-
-
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud pa, 198b2-198b4

Colophon:
འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོའི་མདོ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa ting nge 'dzin gyi rgyal po'i mdo bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

H757

འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་མདོ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་
'phags pa ting nge 'dzin rgyal po'i mdo bzung bar 'gyur ba'i gzungs
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, tsha, 138b2-138b4


J605

འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོའི་མདོ་གཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
'phags pa ting nge 'dzin gyi rgyal po'i mdo gzung bar 'gyur ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, pha, 319b4-319b5
Set: -

Set: MW4PD3142

J859

འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོའི་མདོ་གཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
'phags pa ting nge 'dzin gyi rgyal po'i mdo gzung bar 'gyur ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, 'a, 275b5-275b6
Set: -

Set: MW4PD3142L437

འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་མདོ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
'phags pa ting nge 'dzin rgyal po'i mdo bzung bar 'gyur ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, pa, 190a2-190a4


N717

འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་མདོ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
'phags pa ting nge 'dzin rgyal po'i mdo bzung bar 'gyur ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, tsha, 39a2-39a4
Set: MW2KG5014

rgyud, tsha, 39a2-39a4
Set: MW2KG210297Ng52.66

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW2KG229028

gzungs bsdus, 4a8-4b2

Colophon:
འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོའི་མདོ་གཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།།
'phags pa ting nge 'dzin gyi rgyal po'i mdo gzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so//
Notes:
- See Everding 2015, no.291

Np050-023

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud pa, 216b5-216b7

Colophon:
འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོའི་མདོ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa ting nge 'dzin gyi rgyal po'i mdo bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

Pj033-098

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus E, 329b2-329b4

Colophon:
འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་མདོ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa ting nge 'dzin rgyal po'i mdo bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs soPj093-030

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud pha, 237a2-237a3

Colophon:
འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་མདོ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa ting nge 'dzin rgyal po'i mdo bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

Pz035-098

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus e, 282b3-282b4

Colophon:
འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་མདོ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ
'phags pa ting nge 'dzin rgyal po'i mdo bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs s+hoPz093-030

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud pha, 202b5-202b6

Colophon:
འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་མདོ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa ting nge 'dzin rgyal po'i mdo bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

Q281

འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་མདོ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
'phags pa ting nge 'dzin rgyal po'i mdo bzung bar 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, pha, 311a5-311a7
Set: MW3CN1094

rgyud, pha, 311a5-311a7

Colophon:
འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོའི་མདོ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་།། རྫོགས་སྷོ་།། །། (ཕ,་3117)
'phags pa ting nge 'dzin gyi rgyal po'i mdo bzung bar 'gyur ba'i gzungs // rdzogs s+ho // // (pha, 311a7)Q567

འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་མདོ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
'phags pa ting nge 'dzin rgyal po'i mdo bzung bar 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, 'a, 278a5-278a8
Set: MW3CN1094

rgyud, 'a, 278a5-278a8

Colophon:
འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་རྒྱལ་པོའི་མདོ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། །། (འ,་2786-7)
'phags pa ting nge 'dzin gyis rgyal po'i mdo bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs s+ho // // ('a, 278a6-7)

R586

འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་མདོ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
'phags pa ting nge 'dzin rgyal po'i mdo bzung bar 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud pha, 204a6-204b1
R923

འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་མདོ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
'phags pa ting nge 'dzin rgyal po'i mdo bzung bar 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs e, 282b2-282b3


S545

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW22083

rgyud, pa, 196b2-196b3

Colophon:
འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོའི་མདོ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa ting nge 'dzin gyi rgyal po'i mdo bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

Ty068-022

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud pa, 206a2-206a4

Colophon:
འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོའི་མདོ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa ting nge 'dzin gyi rgyal po'i mdo bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

U587

འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་མདོ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
'phags pa ting nge 'dzin rgyal po'i mdo bzung bar 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

rgyud, pha, 204a6-204b1
U944

འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་མདོ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
'phags pa ting nge 'dzin rgyal po'i mdo bzung bar 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

gzungs, e, 282b2-282b4


V613

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud pa, 181a2-181a4

Colophon:
འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་མདོ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགསོ
'phags pa ting nge 'dzin rgyal po'i mdo bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogso

Z558

འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོའི་མདོ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་
'phags pa ting nge 'dzin gyi rgyal po'i mdo bzung bar 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, pa, 213b1-213b3

Colophon:
འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོའི་མདོ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།།
'phags pa ting nge 'dzin gyi rgyal po'i mdo bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so//
Notes:
- There is no formal opening of the text, hence the title is taken from the colophon.


BDRC bdr:WAORK0580
84000 Toh 942
BuddhaNexus K12D0586=D0942_H0757