Catalog entry rKTs-T58 (Tanjur)

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཚན་བརྗོད་བསྐལ་བཟང་རྒྱན་གྱི་ཕྲེང་བ

de bzhin gshegs pa'i mtshan brjod bskal bzang rgyan gyi phreng ba

tathāgatanāmasaṃgītikalpikabhadrālaṃkāramālā

Proclaiming the Names of the Tathāgatas, A Garland of Ornaments for the Fortunate Eon


de bzhin gshegs pa'i mtshan brjod bskal bzang rgyan gyi phreng ba zhes bya ba
de bzhin gshegs pa'i mtshan brjod bskal bzang rgyan gyi phreng ba


AT0061

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཚན་བརྗོད་བསྐལ་བཟང་རྒྱན་གྱི་ཕྲེང་བ
de bzhin gshegs pa'i mtshan brjod bskal bzang rgyan gyi phreng ba
ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ནཱ་མ་སངྒི་ཏི་ཀཱལྦི་ཀ་བྷ་དྲ་ཨ་ལྂ་ཀ་ར་མཱ་ལ་ནཱ་མ
ta thA ga ta nA ma sang+gi ti kAl+bi ka b+ha dra a laM ka ra mA la nA ma
Location:
Set: MW1PD95844

bstod tshogs, ka, 712-727


Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཚན་བརྗོད་བསྐལ་བཟང་རྒྱན་གྱི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ། རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་གྱིས་སྦྱར་བ་རྫོགས་སོ
de bzhin gshegs pa'i mtshan brjod bskal bzang rgyan gyi phreng ba zhes bya ba/ rgyal ba'i sras po kha che paNa chen gyis sbyar ba rdzogs so

D1169

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཚན་བརྗོད་བསྐལ་བཟང་རྒྱན་གྱི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa'i mtshan brjod bskal bzang rgyan gyi phreng ba zhes bya ba
ཏཐཱ་ག་ཏ་ནཱ་མ་སངྒཱི་ཏི་ཀཱ་ལྤི་ཀ་བྷ་དྲ་ཨ་ལྂ་ཀ་ར་མཱ་ལ་ནཱ་མ
tathA ga ta nA ma sang+gI ti kA lpi ka b+ha dra a laM ka ra mA la nA ma
e-texts:

Location:
Set: MW23703

bstod tshogs, ka, 241a5-246b1
Set: MW2KG209989

bstod tshogs, ka, 241a5-246b1
Set: MW2KG5013

bstod tshogs, ka, 241a5-246b1

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཚན་བརྗོད་བསྐལ་བཟང་རྒྱན་གྱི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ། །ཁ་ཆེའི་པཎྜི་ཏ་ཤཱཀྱ་ཤྲཱིས་སྦྱར་བ་རྫོགས་སོ།། །། པཎྜི་ཏ་དེ་ཉིད་དང། ལོ་ཚཚ་བ་བྱམས་པའི་དཔལ་གྱིས་བསྒྱུར།། །།སླད་ཀྱི་ཆར་ཡང་ས་སྐྱ་ལོ་ཚཱ་བས་ཅུང་ཟད་བཅོས་ཤིང་བསྒྱུར་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
de bzhin gshegs pa'i mtshan brjod bskal bzang rgyan gyi phreng ba zhes bya ba/ /kha che'i paN+Di ta shAkya shrIs sbyar ba rdzogs so// // paN+Di ta de nyid dang/ lo tshtsha ba byams pa'i dpal gyis bsgyur// //slad kyi char yang sa skya lo tshA bas cung zad bcos shing bsgyur te gtan la phab pa'o//

Translators and revisors:
kha che'i paN+Di ta shAkya shrI (Tr.)
lo ts+tsha ba byams pa'i dpal (Tr.)
sa skya lo tsA ba (Tr.)

GT58

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཚན་བརྗོད་བསྐལ་བཟང་རྒྱན་གྱི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa'i mtshan brjod bskal bzang rgyan gyi phreng ba zhes bya ba
ག་ཐཱ་ག་ཏ་ནཱ་མ་སྂ་གཱི་ཏཱི་ཀལྤི་ཀ་བྷ་དྲཱ་ལྂ་ཀ་ར་མཱ་ལ་ནཱ་ར
ga thA ga ta nA ma saM gI tI kal+pi ka b+ha drA laM ka ra mA la nA ra
Location:
Set: MW23702

bstod tshogs, ka, 349b1-356b6

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཚན་བརྗོད་བསྐལ་བཟང་རྒྱན་གྱི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ། རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་གྱིས་སྦྱར་བ་རྫོགས་སོ
de bzhin gshegs pa'i mtshan brjod bskal bzang rgyan gyi phreng ba zhes bya ba/ rgyal ba'i sras po kha che paNa chen gyis sbyar ba rdzogs so

N847

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཚན་བརྗོད་བསྐལ་བཟང་རྒྱན་གྱི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa'i mtshan brjod bskal bzang rgyan gyi phreng ba zhes bya ba
ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ནཱ་མ་སྂ་གཱི་ཏཱི་ཀལྤི་ཀ་བྷ་དྲཱ་ལྂ་ཀ་ར་མཱ་ལ་ནཱ་མ
ta thA ga ta nA ma saM gI tI kalpi ka b+ha drA laM ka ra mA la nA ma
Location:
Set: MW22704

bstod tshogs, ka, 265a4-271a5
Set: MW2KG5015

bstod tshogs, ka, 265a4-271a5
Set: MW3CN3357

Set: MW4PD907


Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཚན་བརྗོད་བསྐལ་བཟང་རྒྱན་གྱི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ། རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་གྱིས་སྦྱར་བ་རྫོགས་སོ
de bzhin gshegs pa'i mtshan brjod bskal bzang rgyan gyi phreng ba zhes bya ba/ rgyal ba'i sras po kha che paNa chen gyis sbyar ba rdzogs so

Q2058

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཚན་བརྗོད་བསྐལ་བཟང་རྒྱན་གྱི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ
de bzhin gshegs pa'i mtshan brjod bskal bzang rgyan gyi phreng ba zhes bya ba
ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ནཱ་མ་སྂ་གཱི་ཏཱི་ཀལྤི་ཀ་བྷ་དྲཱ་ལྂ་ཀ་ར་ནམཱ་ལ་ནཱ་མ
ta thA ga ta nA ma saM gI tI kalpi ka b+ha drA laM ka ra nmA la nA ma
Location:
Set: MW1KG13126

bstod tshogs, ka, 282b1-289a2

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཚན་བརྗོད་བསྐལ་བཟང་རྒྱན་གྱི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ། རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་གྱིས་སྦྱར་བ་རྫོགས་སོ
de bzhin gshegs pa'i mtshan brjod bskal bzang rgyan gyi phreng ba zhes bya ba/ rgyal ba'i sras po kha che paNa chen gyis sbyar ba rdzogs so