Catalog entry rKTs-K579 (Kanjur)

འཕགས་པ་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ

'phags pa sdong po bkod pa'i snying po

Essence of the Gaṇḍavyūha


- (Bd Dk Gt)
'phags pa sdong po bkod pa'i snying po (C Eg J L N Q R U)
'phags pa sdong po bkod pa'i snying po (H Z)
sdong po bkod pa'i mdp'i snying po


A613

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, pha, 665-665


Colophon:
འཕགས་པ་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ་རྫོགས་སོ
'phags pa sdong po bkod pa'i snying po rdzogs soA953

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, e, 877-877


Colophon:
འཕགས་པ་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ་རྫོགས་སོ
'phags pa sdong po bkod pa'i snying po rdzogs so

B648

འཕགས་པ་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ
'phags pa sdong po bkod pa'i snying po
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, pha, 414a2-414a6
B940

འཕགས་པ་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ
'phags pa sdong po bkod pa'i snying po
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, 'a, 369b8-370a5


Bd1.69

-
-
Location:
Set: MW8LS15931

ka, 156a5-156a8

Colophon:
འཕགས་པ་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ་རྫོགས་སོ
'phags pa sdong po bkod pa'i snying po rdzogs so

C285

འཕགས་པ་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ
'phags pa sdong po bkod pa'i snying po
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, pha, 350a3-350a6
Set: MWEAP1034-2-2

C571

འཕགས་པ་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ
'phags pa sdong po bkod pa'i snying po
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, 'a, 303a4-303a7
Set: MWEAP1034-2-2Cz064-022

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud pa, 210a2-210a4

Colophon:
འཕགས་པ་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ་རྫོགས་སོ
'phags pa sdong po bkod pa'i snying po rdzogs so

D585

No title at the beginning of the text
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, pha, 204a5-204a6
Set: MW4CZ5369

rgyud, pha, 204a5-204a6
Set: MW30532

rgyud, pha, 204a5-204a6
Set: MW3CN20612

rgyud, pha, 204a5-204a6

Colophon:
འཕགས་པ་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ་རྫོགས་སོ
'phags pa sdong po bkod pa'i snying po rdzogs soD941

No title at the beginning of the text
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, e, 282a7-282b2
Set: MW4CZ5369

gzungs, e, 282a7-282b2
Set: MW30532

gzungs, e, 282a7-282b2
Set: MW3CN20612

gzungs, e, 282a7-282b2

Colophon:
འཕགས་པ་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ་རྫོགས་སྷོ
'phags pa sdong po bkod pa'i snying po rdzogs s+ho

Dd066-097

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus E, 415b2-415b5

Colophon:
འཕགས་པ་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ་རྫོགས་སྷོ
'phags pa sdong po bkod pa'i snying po rdzogs s+hoDd092-029

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud pha, 268b1-268b3

Colophon:
འཕགས་པ་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ་རྫོགས་སོ
'phags pa sdong po bkod pa'i snying po rdzogs so

Dk101-022

-
-
-
-
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud pa, 236b7-237a4

Colophon:
འཕགས་པ་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ་རྫོགས་སོ
'phags pa sdong po bkod pa'i snying po rdzogs so

Eg69

འཕགས་པ་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ
'phags pa sdong po bkod pa'i snying po
Location:
Set: MW1KG12671

'jam dpal gyi mthsan, 139b9-140a4

Colophon:
འཕགས་པ་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ་རྫོགས་སོ
'phags pa sdong po bkod pa'i snying po rdzogs so

F743

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, wa, 153b1-153b4
Set: MW2KG210295


Colophon:
འཕགས་པ་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ་རྫོགས་སྷོ
'phags pa sdong po bkod pa'i snying po rdzogs s+ho

Gt081-022

-
-
-
-
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud pa, 198a6-198b2

Colophon:
འཕགས་པ་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ་རྫོགས་སོ
'phags pa sdong po bkod pa'i snying po rdzogs so

H756

འཕགས་པ་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ་
'phags pa sdong po bkod pa'i snying po
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, tsha, 138a5-138b2


J604

འཕགས་པ་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ
'phags pa sdong po bkod pa'i snying po
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, pha, 319b1-319b4
Set: -

Set: MW4PD3142

J858

འཕགས་པ་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ
'phags pa sdong po bkod pa'i snying po
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, 'a, 275b3-275b5
Set: -

Set: MW4PD3142L436

འཕགས་པ་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ
'phags pa sdong po bkod pa'i snying po
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, pa, 189b7-190a2


N716

འཕགས་པ་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ
'phags pa sdong po bkod pa'i snying po
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, tsha, 38b7-39a2
Set: MW2KG5014

rgyud, tsha, 38b7-39a2
Set: MW2KG210297Ng46.55

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW2KG229028

mdo, ha, 170a6-170b1

Colophon:
འཕགས་པ་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ་རྫོགས་སོ།
'phags pa sdong po bkod pa'i snying po rdzogs so/
Notes:
- No proper opening.Ng52.65

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW2KG229028

gzungs bsdus, 4a5-4a8

Colophon:
འཕགས་པ་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ་རྫོགས་སོ།།
'phags pa sdong po bkod pa'i snying po rdzogs so//
Notes:
- See Everding 2015, no.290

NLM446.023

འཕགས་པ་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ་ནི།
'phags pa sdong po bkod pa'i snying po ni/

Images:

Location:
Set: NLM

, 10a1-10b6
M0058359-023 (10a1-10b6) [Manuscript 20x6.5cm]


Np050-022

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud pa, 216b2-216b5

Colophon:
འཕགས་པ་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ་རྫོགས་སོ
'phags pa sdong po bkod pa'i snying po rdzogs so

Pj033-097

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus E, 329a7-329b2

Colophon:
འཕགས་པ་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ་རྫོགས་སོ
'phags pa sdong po bkod pa'i snying po rdzogs soPj093-029

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud pha, 236b7-237a2

Colophon:
འཕགས་པ་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ་རྫོགས་སོ
'phags pa sdong po bkod pa'i snying po rdzogs so

Pz035-097

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus e, 282b1-282b3

Colophon:
འཕགས་པ་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ་རྫོགས་སྷོ
'phags pa sdong po bkod pa'i snying po rdzogs s+hoPz093-029

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud pha, 202b3-202b5

Colophon:
འཕགས་པ་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ་རྫོགས་སོ
'phags pa sdong po bkod pa'i snying po rdzogs so

Q280

འཕགས་པ་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ
'phags pa sdong po bkod pa'i snying po
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, pha, 311a2-311a5
Set: MW3CN1094

rgyud, pha, 311a2-311a5

Colophon:
འཕགས་པ་སྟོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ་།རྫོགས་སྷོ་།། །། (ཕ,་3115)
'phags pa stong po bkod pa'i snying po /rdzogs s+ho // // (pha, 311a5)Q566

འཕགས་པ་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ
'phags pa sdong po bkod pa'i snying po
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, 'a, 278a2-278a5
Set: MW3CN1094

rgyud, 'a, 278a2-278a5

Colophon:
འཕགས་པ་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ་རྫོགས་སྷོ་།། །། (འ,་2785)
'phags pa sdong po bkod pa'i snying po rdzogs s+ho // // ('a, 278a5)

R585

འཕགས་པ་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ
'phags pa sdong po bkod pa'i snying po
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud pha, 204a5-204a6
R922

འཕགས་པ་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ
'phags pa sdong po bkod pa'i snying po
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs e, 282a7-282b2


S544

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW22083

rgyud, pa, 196a6-196b1

Colophon:
འཕགས་པ་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ་རྫོགས་སོ
'phags pa sdong po bkod pa'i snying po rdzogs so

Ty068-021

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud pa, 205b6-206a2

Colophon:
འཕགས་པ་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ་རྫོགས་སོ
'phags pa sdong po bkod pa'i snying po rdzogs so

U586

འཕགས་པ་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ
'phags pa sdong po bkod pa'i snying po
Location:
Set: MW29468

rgyud, pha, 204a4-204a6
Set: MW1BL4

rgyud, pha, 204a4-204a6
U943

འཕགས་པ་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ
'phags pa sdong po bkod pa'i snying po
Location:
Set: MW29468

gzungs, e, 282a7-282b2
Set: MW1BL4V612

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud pa, 180b7-181a2

Colophon:
འཕགས་པ་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ་རྫོགས་སོ
'phags pa sdong po bkod pa'i snying po rdzogs so

Z557

འཕགས་པ་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ་
'phags pa sdong po bkod pa'i snying po
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, pa, 213a5-213b1

Colophon:
འཕགས་པ་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ་རྫོགས་སོ།།
'phags pa sdong po bkod pa'i snying po rdzogs so//
Notes:
- There is no formal opening of the text, hence the title is taken from the colophon.source rKTs &

BDRC bdr:WAORK0579
84000 Toh 941
BuddhaNexus K12D0585=D0941_H0756