Catalog entry rKTs-K577 (Kanjur)

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་གཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས

shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa gzung bar 'gyur ba'i gzungs

The Incantation that Captures the Perfection of Wisdom in One Hundred Thousand Lines


- (Bd Dk Gt)
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya ba bzung bar 'gyur ba'i gzungs (C Eg L N Q R U)
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya ba bzung bar 'gyur ba'i gzungs (H Z)
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa gzung bar 'gyur ba'i gzungs (J J)
sher phyin 'bum gzungs


A611

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, pha, 661-661


Colophon:
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་གཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa gzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs soA951

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, e, 873-873


Colophon:
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་གཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa gzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

B646

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་བ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya ba bzung bar 'gyur ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, pha, 413b5-413b8
B938

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་བ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya ba bzung bar 'gyur ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, 'a, 369b3-369b6


Bd1.67

-
-
Location:
Set: MW8LS15931

ka, 155b8-156a3

Colophon:
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་བ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya ba bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

C283

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་བ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya ba bzung bar 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, pha, 349b6-350a1
complete text
Set: MWEAP1034-2-2

C569

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་བ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya ba bzung bar 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, 'a, 302b8-303a2
complete text
Set: MWEAP1034-2-2Cz064-020

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud pa, 209b4-209b7

Colophon:
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

D583

No title at the beginning of the text
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, pha, 204a1-204a3
complete text
Set: MW4CZ5369

rgyud, pha, 204a1-204a3
complete text
Set: MW30532

rgyud, pha, 204a1-204a3
complete text
Set: MW3CN20612

rgyud, pha, 204a1-204a3
complete text

Colophon:
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་གཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa gzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs soD939

No title at the beginning of the text
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, e, 282a4-282a6
complete text
Set: MW4CZ5369

gzungs, e, 282a4-282a6
complete text
Set: MW30532

gzungs, e, 282a4-282a6
complete text
Set: MW3CN20612

gzungs, e, 282a4-282a6
complete text

Colophon:
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་གཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa gzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

Dd066-095

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus E, 415a4-415b1

Colophon:
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་བ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya ba bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs soDd092-027

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud pha, 268a3-268a6

Colophon:
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་བ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya ba bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

Dk101-020

-
-
-
-
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud pa, 236b2-236b6

Colophon:
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

Eg67

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་བ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya ba bzung bar 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW1KG12671

'jam dpal gyi mthsan, 139b4-139b7

Colophon:
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་བ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya ba bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

F741

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, wa, 153a1-153a4
Set: MW2KG210295


Colophon:
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་བ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya ba bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs s+ho

Gt081-020

-
-
-
-
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud pa, 198a1-198a4

Colophon:
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

H754

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་བ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya ba bzung bar 'gyur ba'i gzungs
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, tsha, 138a1-138a4
complete text


J602

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་གཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa gzung bar 'gyur ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, pha, 319a5-319a8
complete text
Set: -

Set: MW4PD3142

J856

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་གཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa gzung bar 'gyur ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, 'a, 275a7-275b1
complete text
Set: -

Set: MW4PD3142L434

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་བ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya ba bzung bar 'gyur ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, pa, 189b2-189b5


N714

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་བ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya ba bzung bar 'gyur ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, tsha, 38b3-38b5
complete text
Set: MW2KG5014

rgyud, tsha, 38b3-38b5
complete text
Set: MW2KG210297Ng52.63

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW2KG229028

gzungs bsdus, 3b7-4a2

Colophon:
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་གཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།།
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa gzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so//
Notes:
- See Everding 2015, no.288.

Np050-020

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud pa, 216a4-216a7

Colophon:
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

Pj033-095

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus E, 329a3-329a5

Colophon:
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་བ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya ba bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs soPj093-027

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud pha, 236b3-236b5

Colophon:
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་བ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya ba bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

Pz035-095

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus e, 282a4-282a6

Colophon:
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་བ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya ba bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs soPz093-027

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud pha, 202a7-202b2

Colophon:
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་བ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya ba bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

Q278

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་བ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya ba bzung bar 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, pha, 310b5-310b8
complete text
Set: MW3CN1094

rgyud, pha, 310b5-310b8
complete text

Colophon:
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་བ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་།རྫོགས་སྷོ་།། །། (ཕ,་310བ7-8)
shes rab kyi pha rol du phyin pa stong phrag brgya ba bzung bar 'gyur ba'i gzungs /rdzogs s+ho // // (pha, 310b7-8)Q564

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་བ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya ba bzung bar 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, 'a, 277b6-277b8
complete text
Set: MW3CN1094

rgyud, 'a, 277b6-277b8
complete text

Colophon:
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། །། (འ,་277བ8)
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs s+ho // // ('a, 277b8)

R583

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་བ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya ba bzung bar 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud pha, 204a1-204a3
complete text
R920

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་བ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya ba bzung bar 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs e, 282a4-282a6
complete text


S542

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW22083

rgyud, pa, 196a1-196a4
complete text

Colophon:
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

Ty068-019

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud pa, 205b1-205b4
complete text

Colophon:
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

U584

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་བ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya ba bzung bar 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

rgyud, pha, 204a1-204a3
complete text
Set: MW1BL4

rgyud, pha, 204a1-204a3
complete text
U941

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་བ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya ba bzung bar 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

gzungs, e, 282a4-282a6
complete text
Set: MW1BL4V610

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud pa, 180b3-180b6

Colophon:
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་བ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགསོ
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya ba bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogso

Z555

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་བ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya ba bzung bar 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, pa, 212b8-213a3
complete text

Colophon:
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷྱོ།།
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs s+h+yo//
Notes:
- There is no formal opening of the text, hence the title is taken from the colophon.

Mmk283

ᠪᠢᠯᠢᠭ  ᠣᠨ ᠴᠢᠨᠠᠳᠣ ᠺᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠣᠨ ᠮᠢᠨᠭᠭᠠᠨ ᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠣ ᠶᠢ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠣᠢ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠨᠢ

Location:
MW4CZ5370: Pha Dandr-a - 399b1-400a1

Mmk580

ᠪᠢᠯᠢᠭ  ᠣᠨ ᠴᠢᠨᠠᠳᠣ ᠺᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠣᠨ ᠮᠢᠨᠭᠭᠠᠨ ᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠣ ᠶᠢ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠣᠢ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠨᠢ

Location:MW4CZ5370: 'a Dandr-a - 368a1-368b1

source rKTs &