Catalog entry rKTs-K575 (Kanjur)

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས

pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs

The Incantation that Gains the Ten Perfections


- (Bd Dk Gt)
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs (C J L N Q R U Z)
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs> (Eg)
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs (H)
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur pa'i gzungs


A609

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, pha, 657-657


Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs rdzogs soA949

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, e, 869-869


Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur pa'i gzungs rdzogs so

B644

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, pha, 413a8-413b1
B936

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, 'a, 369a5-369a6


Bd1.65

-
-
Location:
Set: MW8LS15931

ka, 155b3-155b5

Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

C281

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, pha, 349b1-349b2
complete text
Set: MWEAP1034-2-2

C567

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, 'a, 302b3-302b4
complete text
Set: MWEAP1034-2-2Cz064-018

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud pa, 209a6-209a7

Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

D581

No title at the beginning of the text
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, pha, 203b5-203b6
complete text
Set: MW4CZ5369

rgyud, pha, 203b5-203b6
complete text
Set: MW30532

rgyud, pha, 203b5-203b6
complete text
Set: MW3CN20612

rgyud, pha, 203b5-203b6
complete text

Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs rdzogs soD937

No title at the beginning of the text
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, e, 281b6-281b7
complete text
Set: MW4CZ5369

gzungs, e, 281b6-281b7
complete text
Set: MW30532

gzungs, e, 281b6-281b7
complete text
Set: MW3CN20612

gzungs, e, 281b6-281b7
complete text

Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur pa'i gzungs rdzogs s+ho

Dd066-093

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus E, 414b5-414b6

Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungsDd092-025

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud pha, 267b5-267b6

Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

Dk101-018

-
-
-
-
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud pa, 236a3-236a5

Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

Eg65

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས>
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs>
Location:
Set: MW1KG12671

'jam dpal gyi mthsan, 139a6-139a8

Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

F739

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, wa, 152b1-152b2
Set: MW2KG210295


Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས།། རྫོགས་སྷོ
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs// rdzogs s+ho

Gt081-018

-
-
-
-
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud pa, 197b3-197b5

Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

H752

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, tsha, 137b3-137b4
complete text


J600

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, pha, 319a1-319a2
complete text
Set: -

Set: MW4PD3142

J854

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, 'a, 275a3-275a4
complete text
Set: -

Set: MW4PD3142L432

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, pa, 189a5-189a6


N712

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, tsha, 38a5-38a6
complete text
Set: MW2KG5014

rgyud, tsha, 38a5-38a6
complete text
Set: MW2KG210297Ng52.61

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW2KG229028

gzungs bsdus, 3b1-3b3

Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།།
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs rdzogs so//
Notes:
- See Everding 2015, no.286.

Np050-018

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud pa, 215b5-215b7

Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

Pj033-093

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus E, 328b5-328b6

Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungsPj093-025

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud pha, 236a6-236a7

Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

Pz035-093

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus e, 281b6-282a1

Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungsPz093-025

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud pha, 202a4-202a5

Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

Q276

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, pha, 310a8-310b1
complete text
Set: MW3CN1094

rgyud, pha, 310a8-310b1
complete text

Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་།རྫོགས་སྷོ་།། །། (ཕ,་310བ1)
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs /rdzogs s+ho // // (pha, 310b1)Q562

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, 'a, 277b2-277b3
complete text
Set: MW3CN1094

rgyud, 'a, 277b2-277b3
complete text

Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། །། (འ,་277བ2-3)
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs rdzogs s+ho // // ('a, 277b2-3)

R581

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud pha, 203b5-203b6
complete text
R918

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs e, 281b6-281b7
complete text


S540

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW22083

rgyud, pa, 195b3-195b4
complete text

Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

Ty068-017

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud pa, 205a3-205a4
complete text

Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

U582

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

rgyud, pha, 203b5-203b6
complete text
Set: MW1BL4

rgyud, pha, 203b5-203b6
complete text
U939

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

gzungs, e, 281b5-282a1
complete text
Set: MW1BL4V608

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud pa, 180a6-180a7

Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགསོ
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs rdzogso

Z553

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, pa, 212b2-212b4
complete text

Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།།
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs rdzogs so//
Notes:
- There is no formal opening of the text, hence the title is taken from the colophon.

Mmk281

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠮᠢᠳ ᠢ ᠣᠯᠬᠣ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠨᠢ

Location:
MW4CZ5370: Pha Dandr-a - 399b1-399b1

Mmk578

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠮᠢᠳ ᠢ ᠣᠯᠬᠣ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠨᠢ

Location:MW4CZ5370: 'a Dandr-a - 368a1-368a1

source rKTs &