Catalog entry rKTs-K574 (Kanjur)

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས

pha rol tu phyin pa drug gzung bar 'gyur ba'i gzungs

The Incantation that Captures the Six Perfections


- (Bd Dk Gt)
pha rol tu phyin pa drug bzung bar 'gyur ba'i gzungs (C Eg L N Q R U)
pha rol tu phyin pa drug bzung bar 'gyur ba'i gzungs (H Z)
pha rol tu phyin pa drug gzung bar 'gyur ba'i gzungs (J J)


A608

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, pha, 654-655


Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
pha rol tu phyin pa drug bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs soA948

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, e, 866-867


Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གསུངས་རྫོགས་སོ
pha rol tu phyin pa drug gzung bar 'gyur ba'i gsungs rdzogs so

B643

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
pha rol tu phyin pa drug bzung bar 'gyur ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, pha, 412b8-413a8
B935

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
pha rol tu phyin pa drug bzung bar 'gyur ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, 'a, 368b4-369a5


Bd1.64

-
-
Location:
Set: MW8LS15931

ka, 155a3-155b3

Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
pha rol tu phyin pa drug bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

C280

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
pha rol tu phyin pa drug bzung bar 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, pha, 348b8-349b1
complete text
Set: MWEAP1034-2-2

C566

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
pha rol tu phyin pa drug bzung bar 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, 'a, 302a2-302b2
complete text
Set: MWEAP1034-2-2Cz064-017

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud pa, 208b5-209a6

Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
pha rol tu phyin pa drug bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

D580

No title at the beginning of the text
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, pha, 203b1-203b5
complete text
Set: MW4CZ5369

rgyud, pha, 203b1-203b5
complete text
Set: MW30532

rgyud, pha, 203b1-203b5
complete text
Set: MW3CN20612

rgyud, pha, 203b1-203b5
complete text

Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
pha rol tu phyin pa drug gzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs soD936

No title at the beginning of the text
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, e, 281a7-281b6
complete text
Set: MW4CZ5369

gzungs, e, 281a7-281b6
complete text
Set: MW30532

gzungs, e, 281a7-281b6
complete text
Set: MW3CN20612

gzungs, e, 281a7-281b6
complete text

Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
pha rol tu phyin pa drug gzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

Dd066-092

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus E, 414a3-414b5

Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
pha rol tu phyin pa drug bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs soDd092-024

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud pha, 267a5-267b5

Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
pha rol tu phyin pa drug bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

Dk101-017

-
-
-
-
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud pa, 235b1-236a3

Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
pha rol tu phyin pa drug bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

Eg64

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
pha rol tu phyin pa drug bzung bar 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW1KG12671

'jam dpal gyi mthsan, 138b4-139a6

Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
pha rol tu phyin pa drug bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

F738

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, wa, 150b3-152b1
Set: MW2KG210295


Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས།། རྫོགས་སྷོ
pha rol tu phyin pa drug bzung bar 'gyur ba'i gzungs// rdzogs s+ho

Gt081-017

-
-
-
-
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud pa, 197a2-197b3

Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
pha rol tu phyin pa drug bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

H751

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་
pha rol tu phyin pa drug bzung bar 'gyur ba'i gzungs
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, tsha, 137a1-137b3
complete text


J599

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
pha rol tu phyin pa drug gzung bar 'gyur ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, pha, 318b1-319a1
complete text
Set: -

Set: MW4PD3142

J853

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
pha rol tu phyin pa drug gzung bar 'gyur ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, 'a, 274b5-275a3
complete text
Set: -

Set: MW4PD3142L431

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
pha rol tu phyin pa drug bzung bar 'gyur ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, pa, 188b4-189a5


N711

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
pha rol tu phyin pa drug bzung bar 'gyur ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, tsha, 37b4-38a5
complete text
Set: MW2KG5014

rgyud, tsha, 37b4-38a5
complete text
Set: MW2KG210297Ng52.60

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW2KG229028

gzungs bsdus, 2b8-3b1

Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།།
pha rol tu phyin pa drug gzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so//
Notes:
- See Everding 2015, no.285.

NLM1980.015

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གཟུང་བར་འགྱུར་བའི་བའི་གཟུངས་པ།
pha rol tu phyin pa drug gzung bar 'gyur ba'i ba'i gzungs pa/

Images:

Location:
Set: NLM

, 9a1-11a6
M0059898-015 (9a1-11a6) [Manuscript 21x9cm]

Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གཟུང་བར་འགྱུར་བའི་བའི་གཟུངས་པ་རྫོགས་སོ། །
pha rol tu phyin pa drug gzung bar 'gyur ba'i ba'i gzungs pa rdzogs so/ /

Np050-017

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud pa, 215a3-215b5

Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
pha rol tu phyin pa drug bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

Pj033-092

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus E, 328a5-328b5

Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
pha rol tu phyin pa drug bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs soPj093-024

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud pha, 235b7-236a6

Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
pha rol tu phyin pa drug bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

Pz035-092

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus e, 281a7-281b6

Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
pha rol tu phyin pa drug bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs soPz093-024

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud pha, 201b4-202a4

Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
pha rol tu phyin pa drug bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so

Q275

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
pha rol tu phyin pa drug bzung bar 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, pha, 310a2-310a8
complete text
Set: MW3CN1094

rgyud, pha, 310a2-310a8
complete text

Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་བཟུང་བར་འགྱུར་པའི་གཟུངས་།རྫོགས་སྷོ་།། །། (ཕ,་3108)
pha rol tu phyin pa drug bzung bar 'gyur pa'i gzungs /rdzogs s+ho // // (pha, 310a8)Q561

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
pha rol tu phyin pa drug bzung bar 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, 'a, 277a2-277b2
complete text
Set: MW3CN1094

rgyud, 'a, 277a2-277b2
complete text

Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། །། (འ,་277བ1-2)
pha rol tu phyin pa drug bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs s+ho // // ('a, 277b1-2)

R580

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
pha rol tu phyin pa drug bzung bar 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud pha, 203b1-203b5
complete text
R917

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
pha rol tu phyin pa drug bzung bar 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs e, 281a7-281b6
complete text


S539

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW22083

rgyud, pa, 195a3-195b3
complete text

Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གི་སྙིང་པོའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
pha rol tu phyin pa drug gi snying po'i gzungs rdzogs so

Ty068-016

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud pa, 204b2-205a3
complete text

Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གི་སྙིང་པོའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
pha rol tu phyin pa drug gi snying po'i gzungs rdzogs so

U581

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
pha rol tu phyin pa drug bzung bar 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

rgyud, pha, 203b1-203b5
complete text
Set: MW1BL4

rgyud, pha, 203b1-203b5
complete text
U938

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
pha rol tu phyin pa drug bzung bar 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

gzungs, e, 281a7-281b5
complete text
Set: MW1BL4V607

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud pa, 179b6-180a6

Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགསོ
pha rol tu phyin pa drug bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogso

Z552

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་
pha rol tu phyin pa drug bzung bar 'gyur ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, pa, 212a1-212b2
complete text

Colophon:
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།།
pha rol tu phyin pa drug bzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so//
Notes:
- There is no formal opening of the text, hence the title is taken from the colophon.

Mmk280

ᠵᠢᠷᠭᠣᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠮᠢᠳ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠣ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠨᠢ

Location:
MW4CZ5370: Pha Dandr-a - 398b1-399a1

Mmk577

ᠵᠢᠷᠭᠣᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠮᠢᠳ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠣ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠨᠢ

Location:MW4CZ5370: 'a Dandr-a - 367a1-368a1

source rKTs &