Catalog entry rKTs-T57 (Tanjur)

གནས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བའི་བསྟོད་པ

gnas chen po brgyad kyi mchod rten la phyag 'tshal ba'i bstod pa

aṣṭamahāsthānacaityavandanāstava

Praise in Adoration of the Stupas of the Eight Great Sites


gnas chen po brgyad kyi mchod rten la phyag 'tshal ba'i bstod pa


AT0060

གནས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བའི་བསྟོད་པ
gnas chen po brgyad kyi mchod rten la phyag 'tshal ba'i bstod pa
ཨཥྚ་མ་ཧཱ་སྠཱ་ན་ཙཻ་ཏ་བན་ད་ནཱ་མ་སྟ་བཿ
aSh+Ta ma hA s+thA na tsai ta ban da nA ma sta baH
Location:
Set: MW1PD95844

bstod tshogs, ka, 709-711


Colophon:
གནས་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད་པ། ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་པོ་ཤྲཱི་ཧ་རི་ཤ་དེ་བས་ཡུམ་གྱི་ཆད་དུ་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་རཱ་ཛ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་མི་ཏྲ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་ཁེའུ་བརྒྱད་ཡོན་ཏན་དཔལ་གྱིས་བསྒྱུར་པའོ
gnas chen brgyad kyi mchod rten la phyag 'tshal bstod pa/ kha che'i rgyal po shrI ha ri sha de bas yum gyi chad du mdzad pa rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po rA dza shrI dz+nyA na mi tra dang / lo tsA ba khe'u brgyad yon tan dpal gyis bsgyur pa'o

D1168

གནས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བའི་བསྟོད་པ
gnas chen po brgyad kyi mchod rten la phyag 'tshal ba'i bstod pa
ཨ་ཨཥྚ་མ་ཧཱ་སྠཱ་ན་ཙཻ་ཏ་བན་ང་ནཱ་མ་སྟ་བཿ
a aSh+Ta ma hA s+thA na tsai ta ban nga nA ma sta baH
e-texts:

Location:
Set: MW23703

bstod tshogs, ka, 240b5-241a5
Set: MW2KG209989

bstod tshogs, ka, 240b5-241a5
Set: MW2KG5013

bstod tshogs, ka, 240b5-241a5

Colophon:
གནས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བའི་བསྟོད་པ་ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་པོ་ཤྲཱི་ཧ་རི་ཤ་དེ་བས་ཡུམ་གྱི་ཆེད་དུ་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་རཱ་ཛ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་མི་ཏྲ་དང། ལོ་ཚཱ་བ་ཁེའུ་བརྒད་ཡོན་ཏན་དཔལ་གྱིས་བསྒྱུར་བའོ།།
gnas chen po brgyad kyi mchod rten la phyag 'tshal ba'i bstod pa kha che'i rgyal po shrI ha ri sha de bas yum gyi ched du mdzad pa rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po rA dza shrI dz+nyA na mi tra dang/ lo tshA ba khe'u brgad yon tan dpal gyis bsgyur ba'o//

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po rA dza shrI dz+nyA na mi tra (Tr.)
lo tsA ba khe'u brgad yon tan dpal (Tr.)

GT57

གནས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བའི་བསྟོད་པ
gnas chen po brgyad kyi mchod rten la phyag 'tshal ba'i bstod pa
ཨལྚ་མ་ཧཱ་སྠ་ན་ཙ་བྱ་པནྡ་ན་མ་སྟ་བ
al+Ta ma hA s+tha na tsa bya pan+da na ma sta ba
Location:
Set: MW23702

bstod tshogs, ka, 348a2-348b4

Colophon:
གནས་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད་པ། ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་པོ་ཤྲཱི་ཧ་རི་ཤ་དེ་བས་ཡུམ་གྱི་ཆད་དུ་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་རཱ་ཛ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་མི་ཏྲ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་ཁེའུ་བརྒྱད་ཡོན་ཏན་དཔལ་གྱིས་བསྒྱུར་པའོ
gnas chen brgyad kyi mchod rten la phyag 'tshal bstod pa/ kha che'i rgyal po shrI ha ri sha de bas yum gyi chad du mdzad pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po rA dza shrI dz+nyA na mi tra dang / lo tsA ba khe'u brgyad yon tan dpal gyis bsgyur pa'o

N846

གནས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བའི་བསྟོད་པ
gnas chen po brgyad kyi mchod rten la phyag 'tshal ba'i bstod pa
ཨཥྚ་མ་ཧཱ་སྠ་ན་ཙཻ་དྱ་བནྡ་ན་མ་སྟ་བ
aSh+Ta ma hA s+tha na tsai d+ya ban+da na ma sta ba
Location:
Set: MW22704

bstod tshogs, ka, 264b3-265a4
Set: MW2KG5015

bstod tshogs, ka, 264b3-265a4
Set: MW3CN3357

Set: MW4PD907


Colophon:
གནས་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད་པ། ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་པོ་ཤྲཱི་ཧ་རི་ཤ་དེ་བས་ཡུམ་གྱི་ཆད་དུ་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་རཱ་ཛ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་མི་ཏྲ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་ཁེའུ་བརྒྱད་ཡོན་ཏན་དཔལ་གྱིས་བསྒྱུར་པའོ
gnas chen brgyad kyi mchod rten la phyag 'tshal bstod pa/ kha che'i rgyal po shrI ha ri sha de bas yum gyi chad du mdzad pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po rA dza shrI dz+nyA na mi tra dang / lo tsA ba khe'u brgyad yon tan dpal gyis bsgyur pa'o

Q2057

གནས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བའི་བསྟོད་པ
gnas chen po brgyad kyi mchod rten la phyag 'tshal ba'i bstod pa
ཨཥྚ་མ་ཧཱ་སྠ་ན་ཙཻ་དྱ་བནྡ་ན་མ་སྟ་བ
aSh+Ta ma hA s+tha na tsai d+ya ban+da na ma sta ba
Location:
Set: MW1KG13126

bstod tshogs, ka, 281b7-282b1

Colophon:
གནས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བའི་བསྟོད་པ། ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་པོ་ཤྲཱི་ཧ་རི་ཤ་དེ་བས་ཡུམ་གྱི་ཆད་དུ་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་རཱ་ཛ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་མི་ཏྲ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་ཁེའུ་བརྒད་ཡོན་ཏན་དཔལ་གྱིས་བསྒྱུར་པའོ
gnas chen po brgyad kyi mchod rten la phyag 'tshal ba'i bstod pa/_kha che'i rgyal po shrI ha ri sha de bas yum gyi chad du mdzad pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po rA dza shrI dz+nyA na mi tra dang /_lo tsA ba khe'u brgad yon tan dpal gyis bsgyur pa'o

Translators and revisors:
yon tan dpal/(guṇaśrī) (Tr.)