Catalog entry rKTs-K569 (Kanjur)

འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས

'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs

ārya-cūḍāmaṇi-nāma-dhāraṇī

The Incantation of Cūḍāmaṇi


'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs (A Bd C Cz D Dd Dk Eg Gt H J L N Ng Np Pj Pj Pz Q R S Ty U V Z)
'phags pa gtsug gis nor bu zhes bya ba'i gzungs (F)
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba theg pa chen po'i mdo gzungs
gtsug gi nor bu'i gzungs
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba gzungs


A602

འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཙཱུ་ཌ་མ་ཎི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya tsU Da ma Ni nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, pha, 634-638


Colophon:
འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱི་ལེནྡྲ་བོ་དྷི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po shI len+d+ra bo d+hi dang / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab paA934

འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཙཱུ་ཌ་མ་ཎི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya tsU Da ma Ni nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, e, 799-803


Colophon:
འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱི་ལེནྡྲ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po shI len+d+ra dang / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

B660

འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ba, 81b7-84a7
B921

འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, 'a, 351a4-353b1


Bd1.57

འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཅཱུ་ཌཱ་མ་ཎི་ནཱ་མ་དཧ་ར་ཎི
A rya cU DA ma Ni nA ma dha ra Ni
Location:
Set: MW8LS15931

ka, 150b6-153a1

Colophon:
འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱི་ལེནྡྲ་བོ་དྷི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནདེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po shI len+d+ra bo d+hi dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba banade ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

C297

འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ba, 65b8-67b8
C552

འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, 'a, 285a5-287a5


Cz064-011

འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཙུ་ཌཱ་མ་ཎི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya tsu DA ma Ni nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud pa, 204a7-206b5

Colophon:
འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱི་ལེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po shI len dra bo d+hi dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

D574

འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཙཱུ་ཌ་མ་ཎི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya tsU Da ma Ni nA ma d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, pha, 200a7-202a2
Set: MW4CZ5369

rgyud, pha, 200a7-202a2
Set: MW30532

rgyud, pha, 200a7-202a2
Set: MW3CN20612

rgyud, pha, 200a7-202a2

Colophon:
འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱི་ལེནྡྲ་བོ་དྷི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po shI len+d+ra bo d+hi dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po shI len+d+ra bo d+hi (Tr.)
zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sde (Tr.)D922

འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཙཱུ་ཌ་མ་ཎི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya tsU Da ma Ni nA ma d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, e, 265b1-267a7
Set: MW4CZ5369

gzungs, e, 265b1-267a7
Set: MW30532

gzungs, e, 265b1-267a7
Set: MW3CN20612

gzungs, e, 265b1-267a7

Colophon:
འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱི་ལེནྡྲ་བོ་དྷི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po shI len+d+ra bo d+hi dang / zhu chen gyi lots+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po shI len+d+ra bo d+hi (Tr.)
zhu chen gyi lots+tsha ba ban+de ye shes sde (Tr.)

Dd066-078

འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཙཱུ་ཌཱ་མ་ཎི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya tsU DA ma Ni nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus E, 391a1-393b6

Colophon:
འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱི་ལེནྡྲ་བོ་དྷི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po shI len+d+ra bo d+hi dang/ zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab paDd092-018

འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཙཱུ་ཌ་མ་ཎི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya tsU Da ma Ni nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud pha, 262b4-265a4

Colophon:
འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱི་ལེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po shI len dra bo d+hi dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Dk101-011

འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཙུ་ཌཱ་མ་ཎི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya tsu DA ma Ni nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud pa, 230a5-233a2

Colophon:
འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱི་ལེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po shI len dra bo d+hi dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Eg57

འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཅཱུ་ཌཱ་མ་ཎི་ནཱ་མ་དཧ་ར་ཎི
A rya cU DA ma Ni nA ma dha ra Ni
Location:
Set: MW1KG12671

'jam dpal gyi mthsan, 133b5-136a6

Colophon:
འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱི་ལེནྡྲ་བོ་དྷི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་ྪ་བ་བནདེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po shI len+d+ra bo d+hi dang / zhu chen gyi lo ts +tsha ba banade ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

F599

འཕགས་པ་གཙུག་གིས་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa gtsug gis nor bu zhes bya ba'i gzungs
རྱ་ཙུ་ཌཱ་མ་ཎི་ནཱ་མ་དྷ་ར་ནི
ar+ya tsu DA ma Ni nA ma d+ha ra ni
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, tsha, 217a4-219b7
Set: MW2KG210295


Colophon:
འཕགས་པ་གཙུག་གིས་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས། རྫོགས་སོ
'phags pa gtsug gis nor bu zhes bya ba'i gzungs/ rdzogs so

Go36,63

འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བ་གཟུངས
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba gzungs
་རྱ་ཙུ་དཱ་མ་ནཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
a r+ya tsu dA ma nI nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW2KG5016

spyan ras gziT, 187b7-189a9
Set: MW1PD128753Gt081-011

འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཙུ་ཌཱ་མ་ཎི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya tsu DA ma Ni nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud pa, 192a6-194b6

Colophon:
འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱི་ལེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po shI len dra bo d+hi dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

H582

འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, na, 411b6-414b3


Hi50.42

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW4CZ45314

mdo, ka, 404a1-404b7

Notes:
- Fragment

J614(b)

འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ba, 56b8-58b3
Set: -

Set: MW4PD3142

J839

འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, 'a, 260b4-262b1
Set: -

Set: MW4PD3142L425

འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, pa, 184a6-186b2


N553

འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, pa, 384b1-387a4
Set: MW2KG5014

rgyud, pa, 384b1-387a4
Set: MW2KG210297Ng28.33

འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs
་རྱ་ཙུ་ཏྲ་མ་ནི་ན་མ་དྷ་ར་ཎི
a r+ya tsu tra ma ni na ma d+ha ra Ni
Location:
Set: MW2KG229028

mdo, sa, 96a6-97b9

Colophon:
འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།།
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho //Ng52.53

འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཙུ་ཌཱ་མ་ཎི་ནཱ་མ་དྷ་ར་ཎི
Ar+ya tsu DA ma Ni nA ma d+ha ra Ni
Location:
Set: MW2KG229028

gzungs bsdus, 7a6-9b7

Colophon:
འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།།_།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱི་ལེནྡྲ་བོ་དྷི་དང་།_ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོཙྪ་བ་བནྡྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs rdzogs so//_// rgya gar gyi mkhan po shI len+d+ra bo d+hi dang /_zhu chen gyi lots+tsha ba ban+d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o//
Notes:
- See Everding 2015, no.277.

Np050-011

འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཙུ་ཌཱ་མ་ཎི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya tsu DA ma Ni nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud pa, 210a1-212b4

Colophon:
འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱི་ལེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po shI len dra bo d+hi dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Pj033-078

འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཙཱུ་ཌཱ་མ་ཎི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya tsU DA ma Ni nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus E, 310a5-312b1

Colophon:
འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱི་ལེནྡར་བོ་དྷི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po shI len+dra bo d+hi dang/ zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab paPj093-018

འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཙཱུ་ཌ་མ་ཎི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya tsU Da ma Ni nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud pha, 232b5-234a5

Colophon:
འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱི་ལེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po shI len dra bo d+hi dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Pz035-078

འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཙཱུ་ཌཱ་མ་ཎི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya tsU DA ma Ni nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus e, 265b1-267a7

Colophon:
འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱི་ལེནྡར་བོ་དྷི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po shI len+dra bo d+hi dang/ zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab paPz093-018

འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཙཱུ་ཌ་མ་ཎི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya tsU Da ma Ni nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud pha, 198b3-200a6

Colophon:
འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱི་ལེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po shI len dra bo d+hi dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Q292

འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ba, 56a4-58a1
Set: MW3CN1094

rgyud, ba, 56a4-58a1

Colophon:
འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤའི་ལེན་དྲ་བོ་དཧི་དང་།ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དཧེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་།། །། (བ,་57བ8-581)
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho // // rgya gar gyi mkhan po sh'i len dra bo dhi dang /zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban dhe ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa // // (ba, 57b8-58a1)

Translators and revisors:
śīlendrabod+hi (Tr.)
ye shes sde/ (Tr.)Q547

འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, 'a, 261b8-263b5
Set: MW3CN1094

rgyud, 'a, 261b8-263b5

Colophon:
འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤི་ལེན་དྲ་བོ་དཧི་དང་།ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་།། །། (འ,་263བ4-5)
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho // rgya gar gyi mkhan po shi len dra bo dhi dang /zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa // // ('a, 263b4-5)

Translators and revisors:
śīlendrabod+hi (Tr.)
ye shes sde/ (Tr.)

R574

འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཙཱུ་ཌ་མ་ཎི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya tsU Da ma Ni nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud pha, 200a7-202a2
R903

འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཙཱུ་ཌཱ་མ་ཎི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya tsU DA ma Ni nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs e, 265b1-267a7


S533

འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཙུ་ཌཱ་མ་ཎི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya tsu DA ma Ni nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW22083

rgyud, pa, 190b3-192b7

Colophon:
འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱི་ལེན་དྲ་བོ་དྷི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po shI len dra bo d+hi dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Ty068-010

འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཙུ་ཌཱ་མ་ཎི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya tsu DA ma Ni nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud pa, 199b5-202a5

Colophon:
འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱི་ལེན་དྲ་བོ་དྷི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po shI len dra bo d+hi dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

U575

འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

rgyud, pha, 200a7-202a3
U924

འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

gzungs, e, 265b1-267a7


V601

འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཙུ་ཌཱ་མ་ཎི་ནཱ་མ་དྷ་ར་ཎི
Ar+ya tsu DA ma Ni nA ma d+ha ra Ni
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud pa, 175b4-177b7

Colophon:
འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱི་ལེན་དྲ་བོ་དྷི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po shI len dra bo d+hi dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ gtan la phab pa

Z546

འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཙུ་ཌཱ་མ་ཎི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya tsu DA ma Ni nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, pa, 207a2-209b4

Colophon:
འཕགས་པ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱི་ལེན་དྲ་བོ་དྷི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po shI len dra bo d+hi dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa//

Translators and revisors:
śīlendrabodhi (Tr.)
ye shes sde (Tr.)
Notes:
- The colophon is not provided in Skorupski 1985, but it is present in the manuscript.


BDRC bdr:WAORK0569
84000 Toh 922
BuddhaNexus K12D0574=D0922_H0582