Catalog entry rKTs-K567 (Kanjur)

བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་པ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ

bklags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags pa sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo

siddhapaṭhitabhagavatī-āryāṅguli-nāma-vidyārāja

The Queen of Spells, Aṅgulī


bklags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo (A D J)
bklags pas 'grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo (A D J)
bklags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo (Bd Eg)
klags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags pa sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo (C H L Q R U)
bklags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags pa sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo (Cz Dd Dk Gt Np Pj Pj Pz S Ty V Z)
klags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo (F)
'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya ba'i gzungs (F)
bklags pas grb pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo


A600

བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ
bklags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo
ཻདྡྷ་པ་ཊཧི་ཏ་བྷ་ག་ཝ་ཏཱི་ཨཱརྱ་ངྒུ་ལི་ནཱ་མ་བིདྱཱ་རཱ་ཛྙཱི
aid+d+ha pa Thi ta b+ha ga wa tI Ar+ya ang+gu li nA ma bid+yA rA dz+nyI
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, pha, 626-628


Colophon:
བཀླགས་པས་འགྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་རྫོགས་སོ
bklags pas 'grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo rdzogs soA1005

བཀླགས་པས་འགྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ
bklags pas 'grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, waM, 470-472


Colophon:
བཀླགས་པས་འགྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྫོགས་སོ
bklags pas 'grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo chen mo rdzogs so

B749

ཀླགས་པས་གྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་པ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ
klags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags pa sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, tsa, 59a4-60a7
B992

ཀླགས་པས་གྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་པ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ
klags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags pa sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ya, 191b3-192b4


Bd1.55

བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སོར་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ
bklags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo
སིདདཧི་པཊཧི་ཏི་བཧ་ག་བཱ་ན་ཨཱ་རྱ་ྂ་གུ་ལི་ནཱ་མ་བི་དྱཱ་ར་ཛཉཻ
siddhi pThi ti bha ga bA na A ry aM gu li nA ma bi dyA ra dznyai
Location:
Set: MW8LS15931

ka, 149a4-150a6

Colophon:
བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་རྫོགས་སོ
bklags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo rdzogs so

C276

ཀླགས་པས་གྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་པ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ
klags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags pa sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, pha, 348a3-348a6
Set: MWEAP1034-2-2

C388

ཀླགས་པས་གྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་པ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ
klags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags pa sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, tsa, 50b3-51b2
Set: MWEAP1034-2-2

C562

ཀླགས་པས་གྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་པ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ
klags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags pa sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, 'a, 301a3-301a6
Set: MWEAP1034-2-2

C623

ཀླགས་པས་གྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་པ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ
klags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags pa sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ya, 158a5-159a3
Set: MWEAP1034-2-2Cz064-009

བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་པ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ
bklags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags pa sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo
སིདྡྷི་བ་ཐི་ཏེ་ཆ་ག་བཱ་ན་ཨཱ་རྱ་ྂ་གུ་ལི་ནཱ་མ་བིདྱཱ་རཱ་ཛྙཻ
sid+d+hi ba thi te cha ga bA na A r+ya aM gu li nA ma bidyA rA dz+nyai
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud pa, 202b4-203b7

Colophon:
བཀླགས་པས་འགྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་རྫོགས་སོ
bklags pas 'grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo rdzogs so

D572

བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ
bklags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo
སིདྡྷ་པ་ཊཧི་ཏ་བྷ་ག་ཝ་ཏཱི་ཨཱརྱ་ངྒུ་ལི་ནཱ་མ་བིདྱཱ་རཱ་ཛྙཱི
sid+d+ha pa Thi ta b+ha ga wa tI Ar+ya ang+gu li nA ma bid+yA rA dz+nyI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, pha, 199a4-200a2
Set: MW4CZ5369

rgyud, pha, 199a4-200a2
Set: MW30532

rgyud, pha, 199a4-200a2
Set: MW3CN20612

rgyud, pha, 199a4-200a2

Colophon:
བཀླགས་པས་འགྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་རྫོགས་སོ
bklags pas 'grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo rdzogs soD993

བཀླགས་པས་འགྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ
bklags pas 'grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, waM, 147a4-148a3
Set: MW4CZ5369

gzungs, waM, 147a4-148a3
Set: MW30532

gzungs, waM, 147a4-148a3
Set: MW3CN20612

gzungs, waM, 147a4-148a3

Colophon:
བཀླགས་པས་འགྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྫོགས་སོ
bklags pas 'grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo chen mo rdzogs so

Dd067-049

བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་པ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ
bklags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags pa sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus waM, 205b6-207a2

Colophon:
བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་པ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ
bklags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags pa sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal moDd092-016

བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་པ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ
bklags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags pa sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo
སིདདྷ་པ་ཊཧི་བྷ་ག་ཝ་ཏཱི་ཨཱ་རྱ་ངགུ་ལི་ནཱ་མ་བི་དྱཱ་རཱ་ཛཱ
sidd+ha pa Thi b+ha ga wa tI A rya anggu li nA ma bi d+yA rA dzA
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud pha, 261a2-262a4

Colophon:
བཀླགས་པས་འགྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་རྫོགས་སོ
bklags pas 'grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo rdzogs so

Dk101-009

བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་པ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ
bklags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags pa sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo
སིདྡྷི་བ་ཐི་ཏེ་ཆ་ག་བཱ་ན་ཨཱ་རྱ་ྂ་གུ་ལི་ནཱ་མ་བིདྱཱ་རཱ་ཛྙཻ
sid+d+hi ba thi te cha ga bA na A r+ya aM gu li nA ma bid+yA rA dz+nyai
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud pa, 228a5-229b5

Colophon:
བཀླགས་པས་འགྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་རྫོགས་སོ
bklags pas 'grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo rdzogs so

Eg55

བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སོར་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ
bklags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo
སིདདཧི་པཊཧི་ཏི་བཧ་ག་བཱ་ན་ཨཱ་རྱ་ྂ་གུ་ལི་ནཱ་མ་བི་དྱཱ་ར་ཛཉཻ
siddhi pThi ti bha ga bA na A ry aM gu li nA ma bi dyA ra dznyai
Location:
Set: MW1KG12671

'jam dpal gyi mthsan, 131b8-133a4

Colophon:
བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་རྫོགས་སོ
bklags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo rdzogs so

F542

ཀླགས་པས་གྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ
klags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, tsha, 32a3-33a6
Set: MW2KG210295


Colophon:
ཀླགས་པས་གྲུབ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ
klags pas grub pa/ bcom ldan 'das ma 'phags ma rig pa'i rgyal mo sor mo can zhes bya ba rdzogs soF734

འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, wa, 149a2-149b1
Set: MW2KG210295


Colophon:
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་བའི་གཟུངས།། རྫོགས་སྷོ
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya ba'i gzungs// rdzogs s+ho

Gt081-009

བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་པ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ
bklags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags pa sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo
སིདྡྷི་བ་ཐི་ཏེ་ཆ་ག་བཱ་ན་ཨཱ་རྱ་ྂ་གུ་ལི་ནཱ་མ་བིདྱཱ་རཱ་ཛྙཻ
sid+d+hi ba thi te cha ga bA na A r+ya aM gu li nA ma bidyA rA dz+nyai
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud pa, 190b2-191b6

Colophon:
བཀླགས་པས་འགྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་རྫོགས་སོ
bklags pas 'grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo rdzogs so

H790

ཀླགས་པས་གྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་པ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ
klags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags pa sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, tsha, 517a7-518b3


J696

བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ
bklags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, tsa, 46a5-47a3
Set: -

Set: MW4PD3142

J909

བཀླགས་པས་འགྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ
bklags pas 'grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ya, 134a2-134b7
Set: -

Set: MW4PD3142L423

ཀླགས་པས་གྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་པ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ
klags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags pa sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, pa, 182b4-183b7


Ng52.51

བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ
bklags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo
སིདྡྷི་པཱི་ཏི་བྷ་ག་བཱན་ཨཱརྱ་ྂ་གུ་ལི་ནཱ་མ་བིདྱཱ་རE་ཛྙཻ
sid+d+hi pI ti b+ha ga bAn Ar+ya aM gu li nA ma bid+yA rE dz+nyai
Location:
Set: MW2KG229028

gzungs bsdus, 5b1-6b5

Colophon:
བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་རྫོགས་སོ།།
bklags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo rdzogs so//
Notes:
- See Everding 2015, no.275.

Np050-009

བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་པ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ
bklags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags pa sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo
སིདྡྷི་བ་ཐི་ཏེ་ཆ་ག་བཱ་ན་ཨཱ་རྱ་ྂ་གུ་ལི་ནཱ་མ་བིདྱཱ་རཱ་ཛྙཻ
sid+d+hi ba thi te cha ga bA na A r+ya aM gu li nA ma bid+yA rA dz+nyai
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud pa, 208a1-209a7

Colophon:
བཀླགས་པས་འགྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་རྫོགས་སོ
bklags pas 'grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo rdzogs so

Pj034-049

བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་པ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ
bklags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags pa sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus waM, 165a3-166a3

Colophon:
བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་པ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ
bklags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags pa sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal moPj093-016

བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་པ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ
bklags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags pa sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo
སིདྡྷ་པ་ཊཧི་བྷ་ག་ཝ་ཏཱི་ཨཱ་རྱ་ངགུ་ལི་ནཱ་མ་བི་དྱཱ་རཱ་ཛཱ
sid+d+ha pa Thi b+ha ga wa tI A rya anggu li nA ma bi dyA rA dzA
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud pha, 230b6-231b6

Colophon:
བཀླགས་པས་འགྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་རྫོགས་སོ
bklags pas 'grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo rdzogs so

Pz036-049

བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་པ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ
bklags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags pa sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus waM, 172b1-173b2

Colophon:
བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་པ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ
bklags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags pa sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal moPz093-016

བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་པ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ
bklags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags pa sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo
སིདྡྷ་པ་ཊཧི་བྷ་ག་ཝ་ཏཱི་ཨཱ་རྱ་ངགུ་ལི་ནཱ་མ་བི་དྱཱ་རཱ་ཛཱ
sid+d+ha pa Thi b+ha ga wa tI A rya anggu li nA ma bi dyA rA dzA
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud pha, 197a6-198a4

Colophon:
བཀླགས་པས་འགྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་རྫོགས་སོ
bklags pas 'grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo rdzogs so

Q383

ཀླགས་པས་གྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་པ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ
klags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags pa sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, tsa, 45b4-46b3
Set: MW3CN1094

rgyud, tsa, 45b4-46b3

Colophon:
ཀླགས་བས་འགྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྫོགས་སྷོ་།། །། (ཙ,་46བ2-3)
klags bas 'grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo chen mo rdzogs s+ho // // (tsa, 46b2-3)Q618

ཀླགས་པས་གྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་པ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ
klags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags pa sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ya, 154a5-155a3
Set: MW3CN1094

rgyud, ya, 154a5-155a3

Colophon:
ཀླགས་པས་འགྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་།རྫོགས་སྷོ་།། །། (ཡ,་1553)
klags pas 'grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo chen mo /rdzogs s+ho // // (ya, 155a3)

R572

ཀླགས་པས་གྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་པ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ
klags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags pa sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo
སིདྡྷ་པ་ཊཧི་བྷ་ག་ཝ་ཏཱི་ཨཱ་རྱ་ངགུ་ལི་ནཱ་མ་བི་དྱཱ་རཱ་ཛཱ
sid+d+ha pa Thi b+ha ga wa tI A r+ya anggu li nA ma bi dyA rA dzA
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud pha, 199a4-200a2
R974

ཀླགས་པས་གྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་པ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ
klags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags pa sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs waM, 147a4-148a3


S531

བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་པ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ
bklags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags pa sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo
སིདྡྷི་པ་ཐི་ཏ་བྷ་ག་བཱན་ཨཱ་རྱ་ྂ་གུ་ལི་ནཱ་མ་བིདྱཱ་རཱཛྙི
sid+d+hi pa thi ta b+ha ga bAn A r+ya aM gu li nA ma bid+yA rAdz+nyi
Location:
Set: MW22083

rgyud, pa, 188b6-190a2

Colophon:
བཀླགས་པས་འགྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་རྫོགས་སོ
bklags pas 'grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo rdzogs so

Ty068-008

བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་པ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ
bklags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags pa sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo
སིདྡྷི་པ་ཐི་ཏ་བྷ་ག་བཱན་ཨཱ་རྱ་ྂ་གུ་ལི་ནཱ་མ་བིདྱཱ་རཱཛྙི
sid+d+hi pa thi ta b+ha ga bAn A r+ya aM gu li nA ma bid+yA rAdz+nyi
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud pa, 198a1-199a5

Colophon:
བཀླགས་པས་འགྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་རྫོགས་སོ
bklags pas 'grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo rdzogs so

U995

ཀླགས་པས་གྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་པ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ
klags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags pa sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo
Location:
Set: MW29468

gzungs, waM, 147a4-148a3
Set: MW1BL4V599

བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་པ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ
bklags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags pa sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo
སིདྡྷ་པ་ཐི་ཏ་བྷ་ག་བཱན་ཨཱ་རྱ་ྂ་གུ་ལི་ནཱ་མ་བིདྱ་རཱ་ཛྙཻ
sid+d+ha pa thi ta b+ha ga bAn A r+ya aM gu li nA ma bid+ya rA dz+nyai
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud pa, 174a3-175a5

Colophon:
བཀླགས་པས་འགྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་པ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་རྫོགས་སོ
bklags pas 'grub pa bcom ldan 'das ma 'phags pa sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo rdzogs so

Z544

བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་པ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ
bklags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags pa sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo
སིདྡྷི་པ་ཐི་ཏ་བྷ་ག་བཱན་ཨཱརྱ་ྂ་གུ་ལི་ནཱ་མ་བིདྱཱ་རཱ་ཛྙཻ
sid+d+hi pa thi ta b+ha ga bAn Ar+ya aM gu li nA ma bid+yA rA dz+nyai
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, pa, 205a6-206b1

Colophon:
བཀླགས་པས་འགྲུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་རྫོགས་སོ།།
bklags pas 'grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo rdzogs so//source rKTs &

BDRC bdr:WAORK0567
84000 Toh 993
BuddhaNexus K12D0572=D0993_H0790