Catalog entry rKTs-K565 (Kanjur)

འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས

'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs

ārya-hiraṇyavatī-nāma-dhāraṇī

The Incantation of Hiraṇyavatī


'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs (A Bd C Cz D Dd Dk Eg F Gt H J L N Np Pj Pj Pz Q R S Ty U V Z)
'phags pa dbyig dang ldan ba zhes bya ba'i gzungs (Ng)
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo gzungs
dbyig dang ldan pa'i gzungs
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba gzungs


A598

འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཧི་ར་ཎྱ་བ་ཏི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya hi ra N+ya ba ti nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, pha, 613-617


Colophon:
འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab paA1003

འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཧི་ར་ཎྱ་པ་ཏཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya hi ra N+ya pa tI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, waM, 460-464


Colophon:
འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa

B558

འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, pha, 273b5-276a2
B990

འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ya, 188b1-190a7


Bd1.53

འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཧི་ར་ཎཡ་བ་ཏི་ནཱ་མ་དཧ་ར་ཎི
A rya hi ra Nya ba ti nA ma dha ra Ni
Location:
Set: MW8LS15931

ka, 146a1-148a5

Colophon:
འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནདེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། །།ཞུས་དག
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba banade ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa'o// //zhus dag

C195

འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, pha, 224a5-226a2
complete text
Set: MWEAP1034-2-2

C621

འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ya, 155b7-157b3
complete text
Set: MWEAP1034-2-2Cz064-007

འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཧི་ར་ཎཡ་བ་ཏཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya hi ra Nya ba tI nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud pa, 199a5-201b2

Colophon:
འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa'o

D570

འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཧི་ར་ཎྱ་བ་ཏཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya hi ra N+ya ba tI nA ma d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, pha, 196b4-198a6
complete text
Set: MW4CZ5369

rgyud, pha, 196b4-198a6
complete text
Set: MW30532

rgyud, pha, 196b4-198a6
complete text
Set: MW3CN20612

rgyud, pha, 196b4-198a6
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra (Tr.)
dA na shI la (Tr.)
zhu chen gyi lots+tsha ba ban+de ye shes sde (Tr.)D991

འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཧི་ར་ཎྱ་པ་རཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya hi ra N+ya pa rI nA ma d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, waM, 144b4-146b2
complete text
Set: MW4CZ5369

gzungs, waM, 144b4-146b2
complete text
Set: MW30532

gzungs, waM, 144b4-146b2
complete text
Set: MW3CN20612

gzungs, waM, 144b4-146b2
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra (Tr.)
dA na shI la (Tr.)
zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sde (Tr.)

Dd067-047

འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཧི་ར་ཎཡ་བ་ཏཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya hi ra Nya ba tI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus waM, 202b4-205a2

Colophon:
འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་འཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po 'dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab paDd092-014

འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཧི་ར་ཎཡ་བ་ཏཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya hi ra Nya ba tI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud pha, 257b2-259b6

Colophon:
འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa

Dk101-007

འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཧི་ར་ཎཡ་བ་ཏཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya hi ra Nya ba tI nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud pa, 224a7-227a2

Colophon:
འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa'o

Eg53

འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཧི་ར་ཎཡ་བ་ཏི་ནཱ་མ་དཧ་ར་ཎི
A rya hi ra Nya ba ti nA ma dha ra Ni
Location:
Set: MW1KG12671

'jam dpal gyi mthsan, 128a7-130b5

Colophon:
འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནདེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། །།ཞུས་དག
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba banade ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa'o// //zhus dag

F544

འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཧི་ར་ནྱ་གརྦེ་ན་མ་དྷ་ར་ནི
Ar+ya hi ra n+ya garbe na ma d+ha ra ni
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, tsha, 34a3-36b2
Set: MW2KG210295


Colophon:
འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Go36,61

འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བ་གཟུངས
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba gzungs
ཨ་རྱ་ནིར་ནུ་བ་ཏི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
a r+ya nira nu ba ti nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW2KG5016

spyan ras gziT, 185b1-187a1
complete text
Set: MW1PD128753Gt081-007

འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཧི་ར་ཎཡ་བ་ཏཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya hi ra Nya ba tI nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud pa, 187a1-189a6

Colophon:
འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa'o

H529

འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, na, 175b4-178a6
complete text


J526

འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, pha, 208a1-209b4
complete text
Set: -

Set: MW4PD3142

J907

འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ya, 131b8-133b1
complete text
Set: -

Set: MW4PD3142L421

འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, pa, 179a6-181b2


N503

འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, pa, 162b1-164b7
complete text
Set: MW2KG5014

rgyud, pa, 162b1-164b7
complete text
Set: MW2KG210297Ng28.15

འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dbyig dang ldan ba zhes bya ba'i gzungs
ཨ་རྱ་ཧི་ར་ཎྱ་བ་ཏི་ན་མ་ད་ར་ནི
a r+ya hi ra N+ya ba ti na ma da ra ni
Location:
Set: MW2KG229028

mdo, sa, 72b1-74a4

Colophon:
འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།།
'phags pa dbyig dang ldan ba zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho //Ng52.49

འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཧི་ར་ཎྱ་བ་ཏཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya hi ra N+ya ba tI nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW2KG229028

gzungs bsdus, 1b1-4a6

Colophon:
འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། ཞུས་དག
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so//_// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang /_dA na shI la dang /_zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa'o//_zhus dag
Notes:
- Here, the overall folio count jumps from 160 to 170, but the text flow is fine; afterwards it continues in a correct way. See Everding 2015, no.273.

Np050-007

འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཧི་ར་ཎཡ་བ་ཏཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya hi ra Nya ba tI nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud pa, 204a1-206b4

Colophon:
འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa'o

Pj034-047

འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཧི་ར་ཎཡ་བ་ཏཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya hi ra Nya ba tI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus waM, 162b1-164a7

Colophon:
འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་འཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po 'dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab paPj093-014

འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཧི་ར་ཎཡ་བ་ཏཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya hi ra Nya ba tI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud pha, 228a1-229b7

Colophon:
འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa

Pz036-047

འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཧི་ར་ཎྱ་བ་ཏཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya hi ra N+ya ba tI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus waM, 169b4-171b5

Colophon:
འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་འཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po 'dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab paPz093-014

འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཧི་ར་ཎྱ་བ་ཏཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya hi ra N+ya ba tI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud pha, 194b6-196b2

Colophon:
འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa

Q190

འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, pha, 202b3-204a7
complete text
Set: MW3CN1094

rgyud, pha, 202b3-204a7
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་བོ་འཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་།། དཧ་ན་ཤའི་དང་།ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪབ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཞིང་ཞུས་ཏེ་སྐར་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་།། (ཕ,་2046-7)
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho // rgya gar gyi mkhan bo 'dzi na mi tra dang // dha na sh'i dang /zhu chen gyi lo ts+tshab ban de ye shes sdes bsgyur zhing zhus te skar gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa // (pha, 204a6-7)

Translators and revisors:
dānaśīla (Tr.)
jinamitra (Tr.)
ye shes sde/ (Tr.)Q616

འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ya, 151b6-153b3
complete text
Set: MW3CN1094

rgyud, ya, 151b6-153b3
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་།རྫོགས་སྷོ་།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་འཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་།དཱ་ན་ཤའི་ལ་དང་།ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབཔོ་།། །། (ཡ,་153བ1-3)
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs /rdzogs s+ho // // rgya gar gyi mkhan po 'dzi na mi tra dang /dA na sh'i la dang /zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phabpo // // (ya, 153b1-3)

Translators and revisors:
dānaśīla (Tr.)
jinamitra (Tr.)
ye shes sde/ (Tr.)

R570

འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཧི་ར་ཎཡ་བ་ཏཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya hi ra Nya ba tI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud pha, 196b4-198a6
complete text
R972

འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཧི་ར་ཎཡ་བ་ཏཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya hi ra Nya ba tI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs waM, 144b4-146b2
complete text


S529

འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཧི་ར་ཎྱ་བ་ཏཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya hi ra N+ya ba tI nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW22083

rgyud, pa, 185a6-187b3
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa'o

Ty068-006

འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཧི་ར་ཎྱ་བ་ཏཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya hi ra N+ya ba tI nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud pa, 194a6-196b6
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa'o

U571

འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

rgyud, pha, 196b4-198a6
complete text
Set: MW1BL4

rgyud, pha, 196b4-198a6
complete text
U993

འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

gzungs, waM, 144b4-146b2
complete text
Set: MW1BL4V597

འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཧི་ར་ཎྱེ་པ་ཏཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya hi ra N+ye pa tI nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud pa, 170b7-173a2

Colophon:
འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་དུ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang du na shI la dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa'o

Z542

འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཧི་ར་ཎྱ་བ་ཏཱི་ནཱ་མ་དྷ་ར་ཎི
Ar+ya hi ra N+ya ba tI nA ma d+ha ra Ni
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, pa, 200b1-204a3
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་དབྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa'o//

Translators and revisors:
jinamitra (Tr.)
dānaśīla (Tr.)
ye shes sde (Tr.)

Mmk195

ᠬᠣᠳᠣᠭ ᠳᠣ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠳᠠᠷᠨᠢ

Location:
MW4CZ5370: Pha Dandr-a - 266a1-268a1

Colophon
ᠡᠨᠡᠳᠺᠡᠭ ᠦᠨ ᠣᠪᠠᠳᠢᠨᠢ ᠵᠢᠨᠠ ᠮᠢᠲᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠠ ᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠺᠡ ᠺᠡᠯᠡᠮᠦᠷᠴᠢ ᠪᠠᠨᠳᠡ ᠶᠡᠰᠡᠰ ᠰᠳᠡ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠠᠳ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠰᠠᠬᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠵᠣ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢ᠃ ᠺᠣᠨᠳᠭᠠ ᠣᠳᠱᠡᠷ ᠮᠡᠷᠭᠡᠷᠨ ᠮᠠᠨᠵᠣᠰᠷᠢ ᠫᠠᠨᠳᠢᠲᠠ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠺᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦᠷ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢ᠃
Mmk632

ᠬᠣᠳᠣᠭ ᠳᠣ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠳᠠᠷᠨᠢ

Location:MW4CZ5370: Ya Dandr-a - 186b1-188b1

Colophon
ᠡᠨᠡᠳᠺᠡᠭ ᠦᠨ ᠣᠪᠠᠳᠢᠨᠢ ᠵᠢᠨᠠ ᠮᠢᠲᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠠ ᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠺᠡᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠬᠴᠢ ᠺᠡᠯᠡᠮᠦᠷᠴᠢ ᠪᠠᠨᠳᠡ ᠶᠡᠰᠡᠰ ᠰᠳᠡ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠵᠣ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠰᠠᠬᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠵᠣ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢ᠃ ᠺᠣᠨᠳᠭᠠ ᠣᠳᠱᠡᠷ ᠮᠡᠷᠭᠡᠷᠨ ᠮᠠᠨᠵᠣᠰᠷᠢ ᠫᠠᠨᠳᠢᠲᠠ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠺᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦᠷ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢ᠃
Jinamitra

Dānaśīla

ye shes sde


source rKTs &