Catalog entry rKTs-K563 (Kanjur)

འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས

'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs

ārya-jayavatī-nāma-dhāraṇī

The Incantation of Jayavatī


'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs (A Bd C Cz D Dd Dk Eg F Gt H J L N Np Pj Pj Pz Q R S Ty U V Z)
'phags pa dpal chen mo'i mdo (A)
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba theg pa chen po'i mdo gzungs
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba gzungs
'phags pa rgyal ba can zhes ba'i gzungs


A596

འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཛ་ཡ་བ་ཏཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya dza ya ba tI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, pha, 592-601


Colophon:
འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs rdzogs soA1016

འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཛ་ཡ་བ་ཏཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya dza ya ba tI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, waM, 539-548


Colophon:
འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs rdzogs soA1017

འཕགས་པ་དཔལ་ཆེན་མོའི་མདོ
'phags pa dpal chen mo'i mdo
ཨཱརྱ་མ་ཧཱ་ལཀྵྨི་ཎཱི་སཱུ་ཏྲ
Ar+ya ma hA lak+Sh+mi NI sU tra
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, waM, 551-553


Colophon:
འཕགས་པ་དཔལ་ཆེན་མོའི་མདོ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa dpal chen mo'i mdo rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

B561

འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, pha, 284b1-289a5
B1003

འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ya, 215a4-220a6


Bd1.51

འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཛ་ཡ་བ་ཏི་ནཱ་མ་དཧཱ་ར་ཎི
A rya dza ya ba ti nA ma dhA ra Ni
Location:
Set: MW8LS15931

ka, 138b5-144a5

Colophon:
འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།སརྦ་མངྒ་ལྂ།། ཞུས
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// //sarba mang+ga laM// zhus

C198

འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, pha, 233a1-237b1
Set: MWEAP1034-2-2

C634

འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ya, 177a8-181b3
Set: MWEAP1034-2-2Cz064-005

འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཛ་ཡ་བ་ཏཱི་ནཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya dza ya ba tI nI nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud pa, 192a4-197a7

Colophon:
འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

D568

འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཛ་ཡབ་ཏཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya dza yab tI nA ma d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, pha, 191b4-195a5
Set: MW4CZ5369

rgyud, pha, 191b4-195a5
Set: MW30532

rgyud, pha, 191b4-195a5
Set: MW3CN20612

rgyud, pha, 191b4-195a5

Colophon:
འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs rdzogs soD1004

འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཛ་ཡ་བ་ཏཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya dza ya ba tI nA ma d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, waM, 167a2-171a6
Set: MW4CZ5369

gzungs, waM, 167a2-171a6
Set: MW30532

gzungs, waM, 167a2-171a6
Set: MW3CN20612

gzungs, waM, 167a2-171a6

Colophon:
འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Dd067-060

འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཛ་ཡ་བ་ཏཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya dza ya ba tI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus waM, 231b1-236b6

Colophon:
འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs rdzogs soDd092-012

འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཛ་ཡ་བ་ཏཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya dza ya ba tI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud pha, 250a5-255b2

Colophon:
འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Dk101-005

འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཛ་ཡ་བ་ཏཱི་ནཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya dza ya ba tI nI nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud pa, 215/6b2-222a6

Colophon:
འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Eg51

འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཛ་ཡ་བ་ཏི་ནཱ་མ་དཧཱ་ར་ཎི
A rya dza ya ba ti nA ma dhA ra Ni
Location:
Set: MW1KG12671

'jam dpal gyi mthsan, 121b8-127a8

Colophon:
འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།སརྦ་མངྒ་ལྂ་
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// //sarba mang+ga laM

F663

འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs
རྱ་ཛ་ཡ་བ་ཏི་ན་མ་དྷ་ར་ནི
ar+ya dza ya ba ti na ma d+ha ra ni
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, wa, 50b2-59a2
Set: MW2KG210295


Colophon:
འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho

Go36,55

འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་གཟུངས
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba gzungs
་རྱ་ཛ་ཡ་བ་ཏི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
a r+ya dza ya ba ti nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW2KG5016

spyan ras gziT, 174b6-178a4
Set: MW1PD128753Gt081-005

འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཛ་ཡ་བ་ཏཱི་ནཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya dza ya ba tI nI nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud pa, 179b5-185a2

Colophon:
འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

H531

འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, na, 179a5-185a2


J529

འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, pha, 216a1-219b6
Set: -

Set: MW4PD3142

J918(b)

འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ya, 151a6-154b8
Set: -

Set: MW4PD3142L419

འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, pa, 172a6-177a7


N505

འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, pa, 165b4-171a6
Set: MW2KG5014

rgyud, pa, 165b4-171a6
Set: MW2KG210297Ng46.76

འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs
རྱ་ཛ་ཡ་བ་ཏི་ན་མ་ད་ར་ཎི
ar+ya dza ya ba ti na ma da ra Ni
Location:
Set: MW2KG229028

mdo, ha, 196a6-200a4

Colophon:
འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷྱོ།།
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+h+yo//Ng52.46

འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཛ་ཡ་བ་ཏི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya dza ya ba ti nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW2KG229028

gzungs bsdus, 1b1-7a7

Colophon:
འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། གསུྂ་ཞུས སརྦ་མངྒ་ལྂ།།
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs rdzogs so//_gsuM zhus_sar+ba mang+ga laM//
Notes:
- F.153 has been repaired and shows an official seal. See Everding 2015, no.271.

Np050-005

འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཛ་ཡ་བ་ཏཱི་ནཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya dza ya ba tI nI nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud pa, 195b3-201b5

Colophon:
འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Pj034-060

འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཛ་ཡ་བ་ཏཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya dza ya ba tI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus waM, 186a5-190b6

Colophon:
འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs rdzogs soPj093-012

འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཛ་ཡ་བ་ཏཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya dza ya ba tI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud pha, 222a2-226a6

Colophon:
འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Pz036-060

འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཛ་ཡ་བ་ཏཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya dza ya ba tI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus waM, 195a2-199a6

Colophon:
འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs rdzogs soPz093-012

འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཛ་ཡ་བ་ཏཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya dza ya ba tI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud pha, 189b2-193a7

Colophon:
འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Q193

འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, pha, 210b4-214b2
Set: MW3CN1094

rgyud, pha, 210b4-214b2

Colophon:
འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་། (ཕ,་214བ2)
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho / (pha, 214b2)Q629

འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ya, 173a7-177b1
Set: MW3CN1094

rgyud, ya, 173a7-177b1

Colophon:
འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། །། (ཡ,་1778)
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho // // (ya, 177a8)

R568

འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཛ་ཡ་བ་ཏཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya dza ya ba tI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud pha, 191b4-195a5
R985

འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཛ་ཡ་བ་ཏཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya dza ya ba tI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs waM, 167a2-171a6


S527

འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཛ་ཡ་བ་ཏཱི་ནཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ནི
Ar+ya dza ya ba tI nI nA ma d+hA ra ni
Location:
Set: MW22083

rgyud, pa, 178a5-183a7

Colophon:
འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Ty068-004

འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཛ་ཡ་བ་ཏཱི་ནཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ནི
Ar+ya dza ya ba tI nI nA ma d+hA ra ni
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud pa, 186b7-192a6

Colophon:
འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

U569

འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

rgyud, pha, 191b4-195a6
Set: MW1BL4

rgyud, pha, 191b4-195a6
U1006

འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

gzungs, waM, 167a2-171a7
Set: MW1BL4V595

འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཛ་ཡ་བ་ཏཱི་ནཱི་ནཱ་མ་དྷ་ར་ཎི
Ar+ya dza ya ba tI nI nA ma d+ha ra Ni
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud pa, 164a3-169a2

Colophon:
འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Z540

འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཛ་ཡ་བ་ཏཱི་ནཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya dza ya ba tI nI nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, pa, 192b7-198a7

Colophon:
འཕགས་པ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངྶ་རྫོགས་སོ།།
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzung+s rdzogs so//source rKTs &

BDRC bdr:WAORK0563
84000 Toh 1004
BuddhaNexus K12D0568=D1004_H0531