Catalog entry rKTs-K562 (Kanjur)

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ

'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba

ārya-jayavatī-nāma-mahāvidyārājā

Jayavatī, the Great Queen of Spells


'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can (A)
'phags ma rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba (A D Dd J Pj Pz)
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba (C Cz D Dd Dk Gt H J L N Np Pj Pz Q R S Ty U V)
rigs sngags kyi rgyal mo rgyal ba can zhes bya ba (F)
rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba (Ng)
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen po rgyal ba can zhes bya ba (Z)
'phags pa rig(s) sngags gyi rgyal mo rgyal ba can zhes bya ba theg pa chen po'i mdo gzungs
rgyal ba can gyi gzungs
'phags pa rig sngags gyi rgyal mo rgyal ba can zhes bya ba gzungs


A595

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can
ཨཱརྱ་ཛ་ཡ་བ་ཏཱི་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་བིདྱཱ་རཱ་ཛཱ
Ar+ya dza ya ba tI nA ma ma hA bid+yA rA dzA
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, pha, 573-587


Colophon:
འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab paA1015

འཕགས་མ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
'phags ma rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba
ཨཱརྱ་ཛ་ཡ་བ་ཏཱི་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་བིདྱཱ་རཱ་ཛཱ
Ar+ya dza ya ba tI nA ma ma hA bid+yA rA dzA
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, waM, 521-534


Colophon:
འཕགས་མ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags ma rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

B560

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, pha, 276b7-284b1
B1002

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ya, 207b4-215a4


C197

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, pha, 226b4-232b8
Set: MWEAP1034-2-2

C633

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ya, 170b8-177a8
Set: MWEAP1034-2-2Cz064-004

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba
ཨཱ་རྱ་ཛ་ཡ་བ་ཏི་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་བིདྱ་རཱ་ཛཱ
A r+ya dza ya ba ti nA ma ma hA bidya rA dzA
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud pa, 184a4-192a4

Colophon:
འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

D567

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba
ཨཱརྱ་ཛ་ཡ་བ་ཏཱི་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་བི་དྱཱ་རཱ་ཛཱ
Ar+ya dza ya ba tI nA ma ma hA bi d+yA rA dzA
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, pha, 186a3-191b3
Set: MW4CZ5369

rgyud, pha, 186a3-191b3
Set: MW30532

rgyud, pha, 186a3-191b3
Set: MW3CN20612

rgyud, pha, 186a3-191b3

Colophon:
འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛིན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po dzin mi tra dang / dA na shI la dang / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po dzin mi tra (Tr.)
dA na shI la (Tr.)
zhu chen gyi lo tsA ba ban+de ye shes sde (Tr.)D1003

འཕགས་མ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
'phags ma rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba
ཨཱརྱ་ཛ་ཡ་བ་ཏཱི་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་བིདྱཱ་རཱ་ཛཱ
Ar+ya dza ya ba tI nA ma ma hA bid+yA rA dzA
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, waM, 160b3-167a2
Set: MW4CZ5369

gzungs, waM, 160b3-167a2
Set: MW30532

gzungs, waM, 160b3-167a2
Set: MW3CN20612

gzungs, waM, 160b3-167a2

Colophon:
འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra (Tr.)
dA na shI la (Tr.)
zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sde (Tr.)

Dd067-059

འཕགས་མ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
'phags ma rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba
ཨཱ་རྱ་ཛ་ཡ་བ་ཏཱི་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་བི་དྱཱ་རཱ་ཛཱ
A rya dza ya ba tI nA ma ma hA bi d+yA rA dzA
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus waM, 223b1-231b1

Colophon:
འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་འཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po 'dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab paDd092-011

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba
ཨཱ་རྱ་ཛ་ཡ་པ་ཏཱི་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་བི་དྱཱ་རཱ་ཛཱ
A rya dza ya pa tI nA ma ma hA bi d+yA rA dzA
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud pha, 242b5-250a5

Colophon:
འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ zhu chen gyi lo tsA ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Dk101-004

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba
ཨཱ་རྱ་ཛ་ཡ་བ་ཏི་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་བིདྱ་རཱ་ཛཱ
A r+ya dza ya ba ti nA ma ma hA bid+ya rA dzA
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud pa, 206a6-215/6b2

Colophon:
འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

F681

རིགས་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
rigs sngags kyi rgyal mo rgyal ba can zhes bya ba
རྱ་ཡ་བ་ཏི་ན་མ་མ་ཧ་བིད་རྒྱ་ར་ཛ
ar+ya ya ba ti na ma ma ha bid rgya ra dza
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, wa, 99b6-112b6
Set: MW2KG210295


Colophon:
རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སྷོ
rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba rdzogs s+ho

Go36,52

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་གྱི་རྒྱལ་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་གཟུངས
'phags pa rig sngags gyi rgyal mo rgyal ba can zhes bya ba gzungs
་རྱ་ཛེ་ཡ་བ་ཏི་ན་མ་མ་ཧ་བིད་དྷྱ་ར་རྫ
a r+ya dze ya ba ti na ma ma ha bid d+h+ya ra rdza
Location:
Set: MW2KG5016

spyan ras gziT, 161b5-166b9
Set: MW1PD128753Gt081-004

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba
ཨཱ་རྱ་ཛ་ཡ་བ་ཏི་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་བིདྱ་རཱ་ཛཱ
A r+ya dza ya ba ti nA ma ma hA bidya rA dzA
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud pa, 171b5-179b5

Colophon:
འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

H532

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, na, 185a2-193b6


J528

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, pha, 210a6-215b8
Set: -

Set: MW4PD3142

J918(a)

འཕགས་མ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
'phags ma rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ya, 145b3-151a6
Set: -

Set: MW4PD3142L418

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, pa, 164b1-172a6


N766

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW22703

kha skong, ka, 103b3-111b7
Set: MW2KG5014

kha skong, ka, 103b3-111b7
Set: MW2KG210297Ng28.30

རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba
་རྱ་ཡ་བ་ཏི་ན་མ་མ་ཧ་བིད་དྱཱ་ར་ཛ
a r+ya ya ba ti na ma ma ha bid d+yA ra dza
Location:
Set: MW2KG229028

mdo, sa, 84b2-90a6

Colophon:
རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སྷོ་།།
rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba rdzogs s+ho //

Np050-004

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba
ཨཱ་རྱ་ཛ་ཡ་བ་ཏི་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་བིདྱ་རཱ་ཛཱ
A r+ya dza ya ba ti nA ma ma hA bid+ya rA dzA
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud pa, 186b1-195b3

Colophon:
འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Pj034-059

འཕགས་མ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
'phags ma rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba
ཨཱ་རྱ་ཛ་ཡ་བ་ཏཱི་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་བི་དྱཱ་རཱ་ཛཱ
A r+ya dza ya ba tI nA ma ma hA bi dyA rA dzA
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus waM, 179a7-186a5

Colophon:
འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་འཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po 'dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab paPj093-011

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba
ཨཱ་རྱ་ཛ་ཡ་པ་ཏཱི་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་བི་དྱཱ་རཱ་ཛཱ
A rya dza ya pa tI nA ma ma hA bi dyA rA dzA
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud pha, 215b2-222a2

Colophon:
འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ zhu chen gyi lo tsA ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Pz036-059

འཕགས་མ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
'phags ma rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba
ཨཱ་རྱ་ཛ་ཡ་བ་ཏཱི་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་བི་དྱཱ་རཱ་ཛཱ
A r+ya dza ya ba tI nA ma ma hA bi dyA rA dzA
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus waM, 187b1-195a2

Colophon:
འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་འཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po 'dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab paPz093-011

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba
ཨཱ་རྱ་ཛ་ཡ་པ་ཏཱི་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་བི་དྱཱ་རཱ་ཛཱ
A rya dza ya pa tI nA ma ma hA bi dyA rA dzA
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud pha, 183b7-189b2

Colophon:
འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ zhu chen gyi lo tsA ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Q192

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, pha, 205a1-210b4
Set: MW3CN1094

rgyud, pha, 205a1-210b4

Colophon:
འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སྷོ་།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་འཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་།དཱ་ན་ཤའི་ལ་དང་།ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་།། (ཕ,་210བ3-4)
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba rdzogs s+ho // // rgya gar gyi mkhan po 'dzi na mi tra dang /dA na sh'i la dang /zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa // (pha, 210b3-4)

Translators and revisors:
dānaśīla (Tr.)
jinamitra (Tr.)
ye shes sde/ (Tr.)Q628

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ya, 167a4-173a7
Set: MW3CN1094

rgyud, ya, 167a4-173a7

Colophon:
འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་།། རྫོགས་སྷོ་།། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་འཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་།། དཱ་ན་ཤའི་ལ་དང་།། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དཧེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པོ་།། །། (ཡ,་1736-7)
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba // rdzogs s+ho // /rgya gar gyi mkhan po 'dzi na mi tra dang // dA na sh'i la dang // zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban dhe ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab po // // (ya, 173a6-7)

Translators and revisors:
dānaśīla (Tr.)
jinamitra (Tr.)
ye shes sde/ (Tr.)

R567

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba
ཨཱ་རྱ་ཛ་ཡ་པ་ཏཱི་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་བི་དྱཱ་རཱ་ཛཱ
A r+ya dza ya pa tI nA ma ma hA bi dyA rA dzA
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud pha, 186a3-191b3
R984

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba
ཨཱ་རྱ་ཛ་ཡ་བ་ཏཱི་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་བི་དྱཱ་རཱ་ཛཱ
A r+ya dza ya ba tI nA ma ma hA bi dyA rA dzA
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs waM, 160b3-167a2


S526

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba
ཨཱརྱ་ཛ་ཡ་བ་ཏི་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་བི་ད+ཱ་རཱ་ཛཱ
Ar+ya dza ya ba ti nA ma ma hA bi d+A rA dzA
Location:
Set: MW22083

rgyud, pa, 170b1-178a4

Colophon:
འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Ty068-003

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba
ཨཱརྱ་ཛ་ཡ་བ་ཏི་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་བི་ད+ཱ་རཱ་ཛཱ
Ar+ya dza ya ba ti nA ma ma hA bi d+A rA dzA
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud pa, 178b3-186b7

Colophon:
འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

U568

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba
Location:
Set: MW29468

rgyud, pha, 186a3-191b4
Set: MW1BL4

rgyud, pha, 186a3-191b4
U1005

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba
Location:
Set: MW29468

gzungs, waM, 160b3-167a2
Set: MW1BL4V594

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba
ཨཱརྱ་ཛ་ཡ་བ་ཏི་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་བིདྱ་ར་ཛཱ
Ar+ya dza ya ba ti nA ma ma hA bid+ya ra dzA
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud pa, 156b5-164a3

Colophon:
འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དུ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / du na shI la dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Z539

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen po rgyal ba can zhes bya ba
ཨཱརྱ་ཛ་ཡ་བ་ནཱི་མ་མཧཱ་བིདྱཱ་རཱ་ཛཱ
Ar+ya dza ya ba nI ma mahA bid+yA rA dzA
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, pa, 184b5-192b7

Colophon:
འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa//

Translators and revisors:
jinamitra (Tr.)
dānaśīla (Tr.)
ye shes sde (Tr.)


Jinamitra

Dānaśīla

ye shes sde


source rKTs &

BDRC bdr:WAORK0562
84000 Toh 1003
BuddhaNexus K12D0567=D1003_H0532