Catalog entry rKTs-K561 (Kanjur)

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་ལས་ཕྱུང་བའི་རྟོག་པའི་སྙིང་པོ་བདུན་བརྒྱ་པ་ཞེས་བྱ་བ

'phags ma 'od zer can gyi dkyil 'khor gyi cho ga 'od zer can 'byung ba'i rgyud stong phrag bcu gnyis pa las phyung ba'i rtog pa'i snying po bdun brgya pa zhes bya ba

ārya-mārīcīmaṇḍalavidhimārīcījātadvādaśasahasrād uddhṛtakalpahṛdayasaptaśata-nāma

The Seven Hundred Practices of Mārīcī from the Tantras


rgyud stong phrag bcu gnyis pa las mchog tu yang snying por gyur pa'i 'od zer can gyi rtog pa brgya phrag bdun pa phyung ba (A)
'phags ma 'od zer can gyi dkyil 'khor gyi cho ga 'od zer can 'byung ba'i rgyud stong phrag bcu gnyis pa las phyung ba'i rtog pa'i snying po bdun brgya pa zhes bya ba (C D Dd H J L Pj Pz Q R U)
- (Dk Gt)
'od zer can 'byung ba'i rgyud stong phrag bcu gnyis pa las mchog tu shin tu'ang snying por gyur pa'i 'od zer can gyi stong pa brgya phrag bdun pa phyung ba (Z)
'od zer can 'byung ba'i rgyud stong phrag bcu gnyis pa las mchog tu shin tu yang snying por gyur pa'i 'od zer can gyi rtog pa' brgya phrag bdun ba phyung pa


A594

རྒྱུད་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་ལས་མཆོག་ཏུ་ཡང་སྙིང་པོར་གྱུར་པའི་འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་རྟོག་པ་བརྒྱ་ཕྲག་བདུན་པ་ཕྱུང་བ
rgyud stong phrag bcu gnyis pa las mchog tu yang snying por gyur pa'i 'od zer can gyi rtog pa brgya phrag bdun pa phyung ba
ཨཱརྱཱ་མཱ་རཱི་ཙྱཻ་མཎྜ་ལ་བི་དྷི་མཱ་རཱི་ཙྱཻ་ཛཱ་ཏ་ཏྭཱ་ད་ཤསྟ་སྲཱ་དུདྡྷརྀ་ཏྂ་ཀལྤ་ཧརྀ་ད་ཡ་སཔྟ་ཤ་ཏ་ནཱ་མ
Ar+yA mA rI ts+yai maN+Da la bi d+hi mA rI ts+yai dzA ta t+wA da shasta srA dud+d+hr-i taM kalpa hr-i da ya sap+ta sha ta nA ma
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, pha, 508-556


Colophon:
འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་ལས་མཆོག་ཏུ་ཡང་སྙིང་པོར་གྱུར་པའི་འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་རྟོག་པ་བརྒྱ་ཕྲག་བདུན་པ་ཕྱུང་བ་རྫོགས་སོ
'od zer can 'byung ba'i rgyud stong phrag bcu gnyis pa las mchog tu yang snying por gyur pa'i 'od zer can gyi rtog pa brgya phrag bdun pa phyung ba rdzogs so

C189

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་ལས་ཕྱུང་བའི་རྟོག་པའི་སྙིང་པོ་བདུན་བརྒྱ་པ་ཞེས་བྱ་བ
'phags ma 'od zer can gyi dkyil 'khor gyi cho ga 'od zer can 'byung ba'i rgyud stong phrag bcu gnyis pa las phyung ba'i rtog pa'i snying po bdun brgya pa zhes bya ba
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, pha, 186b4-211b4
Set: MWEAP1034-2-2Cz064-003

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud pa, 146b5-184a4

Colophon:
འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་ལས། མཆོག་ཏུ་ཤིན་ཏུ་ཡང་སྙིང་པོར་གྱུར་པའི་འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་རྟོག་པ་བརྒྱ་ཕྲག་བདུན་པ་ཕྱུང་བ་རྫོགས་སོ
'od zer can 'byung ba'i rgyud stong phrag bcu gnyis pa las/ mchog tu shin tu yang snying por gyur pa'i 'od zer can gyi rtog pa brgya phrag bdun pa phyung ba rdzogs so

D566

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་ལས་ཕྱུང་བའི་རྟོག་པའི་སྙིང་པོ་བདུན་བརྒྱ་པ་ཞེས་བྱ་བ
'phags ma 'od zer can gyi dkyil 'khor gyi cho ga 'od zer can 'byung ba'i rgyud stong phrag bcu gnyis pa las phyung ba'i rtog pa'i snying po bdun brgya pa zhes bya ba
ཨཱརྱཱ་མཱ་རཱི་ཙྱཻ་མཎྜ་ལ་བི་དྷི་མཱ་རཱི་ཙྱཻ་ཛཱ་ཏ་དྭཱ་ད་ཤསྟ་སྲཱ་དུཏྟྷྲྀ་ཏྂ་ཀལྤ་ཧརྀ་ད་ཡ་ས་པྟ་ཤ་ཏ་ནཱ་མ
Ar+yA mA rI ts+yai maN+Da la bi d+hi mA rI ts+yai dzA ta dwA da shasta srA dut+t+h+r-i taM kalpa hr-i da ya sa p+ta sha ta nA ma
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, pha, 165b5-186a3
Set: MW4CZ5369

rgyud, pha, 165b5-186a3
Set: MW30532

rgyud, pha, 165b5-186a3
Set: MW3CN20612

rgyud, pha, 165b5-186a3

Colophon:
འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་ལས་མཆོག་ཏུ་ཤིན་ཏུ་ཡང་སྙིང་པོར་གྱུར་པའི་འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་རྟོག་པ་བརྒྱ་ཕྲག་བདུན་པ་ཕྱུང་བ་རྫོགས་སོ
'od zer can 'byung ba'i rgyud stong phrag bcu gnyis pa las mchog tu shin tu yang snying por gyur pa'i 'od zer can gyi rtog pa brgya phrag bdun pa phyung ba rdzogs so

Dd092-010

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་ལས་ཕྱུང་བའི་རྟོག་པའི་སྙིང་པོ་བདུན་བརྒྱ་པ་ཞེས་བྱ་བ
'phags ma 'od zer can gyi dkyil 'khor gyi cho ga 'od zer can 'byung ba'i rgyud stong phrag bcu gnyis pa las phyung ba'i rtog pa'i snying po bdun brgya pa zhes bya ba
ཨཱ་རྱ་མཱ་རཱི་ཙཱི་མཎྜ་ལ་བི་དྷི་མཱ་རཱི་ཙཱི་ཛཱ་ཏ་དྭཱ་ད་ཤ་སྟ་སྲ་ཛུདདྷི་ཏྂ་ཀལྤ་ཧརྀ་ད་ཡ་སཔཏ་ཤ་ཏ་ནཱ་མ
A rya mA rI tsI maN+Da la bi d+hi mA rI tsI dzA ta dvA da sha sta sra dzudd+hi taM kalpa hr-i da ya sapta sha ta nA ma
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud pha, 217b3-242b5

Colophon:
འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་ལས་མཆོག་ཏུ་ཤིན་ཏུ་ཡང་སྙིང་པོར་གྱུར་པའི་འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་རྟོག་བརྒྱ་ཕྲག་འདུན་པ་བྱུང་རྫོགས་སོ
'od zer can 'byung ba'i rgyud stong phrag bcu gnyis pa las mchog tu shin tu yang snying por gyur pa'i 'od zer can gyi rtog brgya phrag 'dun pa byung rdzogs so

Dk101-003

-
-
-
-
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud pa, 160b2-206a6

Colophon:
འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་ལས། མཆོག་ཏུ་ཤིན་ཏུ་ཡང་སྙིང་པོར་གྱུར་པའི་འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་རྟོག་པ་བརྒྱ་ཕྲག་བདུན་པ་ཕྱུང་བ་རྫོགས་སོ
'od zer can 'byung ba'i rgyud stong phrag bcu gnyis pa las/ mchog tu shin tu yang snying por gyur pa'i 'od zer can gyi rtog pa brgya phrag bdun pa phyung ba rdzogs so

Gt081-003

-
-
-
-
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud pa, 133b6-171b5

Colophon:
འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་ལས། མཆོག་ཏུ་ཤིན་ཏུ་ཡང་སྙིང་པོར་གྱུར་པའི་འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་རྟོག་པ་བརྒྱ་ཕྲག་བདུན་པ་ཕྱུང་བ་རྫོགས་སོ
'od zer can 'byung ba'i rgyud stong phrag bcu gnyis pa las/ mchog tu shin tu yang snying por gyur pa'i 'od zer can gyi rtog pa brgya phrag bdun pa phyung ba rdzogs so

H523

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་ལས་ཕྱུང་བའི་རྟོག་པའི་སྙིང་པོ་བདུན་བརྒྱ་པ་ཞེས་བྱ་བ
'phags ma 'od zer can gyi dkyil 'khor gyi cho ga 'od zer can 'byung ba'i rgyud stong phrag bcu gnyis pa las phyung ba'i rtog pa'i snying po bdun brgya pa zhes bya ba
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, na, 126a3-158a4


Hg41-003

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW4CZ45315

, 13b4-43a7

Colophon:
འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་ལས་མཆོག་ཏུ་ཤིན་ཏུ་ཡང། སྙིང་པོར་གྱུར་པའི་འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་རྟོག་པ་བརྒྱ་ཕྲག་བདུན་པ་ཕྱུང་བ་རྫོགས་སོ
'od zer can 'byung ba'i rgyud stong phrag bcu gnyis pa las mchog tu shin tu yang/ snying por gyur pa'i 'od zer can gyi rtog pa brgya phrag bdun pa phyung ba rdzogs so

J521(b)

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་ལས་ཕྱུང་བའི་རྟོག་པའི་སྙིང་པོ་བདུན་བརྒྱ་པ་ཞེས་བྱ་བ
'phags ma 'od zer can gyi dkyil 'khor gyi cho ga 'od zer can 'byung ba'i rgyud stong phrag bcu gnyis pa las phyung ba'i rtog pa'i snying po bdun brgya pa zhes bya ba
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, pha, 176a4-196b1
Set: -

Set: MW4PD3142L417

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་ལས་ཕྱུང་བའི་རྟོག་པའི་སྙིང་པོ་བདུན་བརྒྱ་པ་ཞེས་བྱ་བ
'phags ma 'od zer can gyi dkyil 'khor gyi cho ga 'od zer can 'byung ba'i rgyud stong phrag bcu gnyis pa las phyung ba'i rtog pa'i snying po bdun brgya pa zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, pa, 138a8-164b4


Np050-003

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud pa, 144b6-186b1

Colophon:
འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་ལས། མཆོག་ཏུ་ཤིན་ཏུ་ཡང་སྙིང་པོར་གྱུར་པའི་འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་རྟོག་པ་བརྒྱ་ཕྲག་བདུན་པ་ཕྱུང་བ་རྫོགས་སོ
'od zer can 'byung ba'i rgyud stong phrag bcu gnyis pa las/ mchog tu shin tu yang snying por gyur pa'i 'od zer can gyi rtog pa brgya phrag bdun pa phyung ba rdzogs so

Pj093-010

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་ལས་ཕྱུང་བའི་རྟོག་པའི་སྙིང་པོ་བདུན་བརྒྱ་པ་ཞེས་བྱ་བ
'phags ma 'od zer can gyi dkyil 'khor gyi cho ga 'od zer can 'byung ba'i rgyud stong phrag bcu gnyis pa las phyung ba'i rtog pa'i snying po bdun brgya pa zhes bya ba
ཨཱ་རྱ་མཱ་རཱི་ཙཱི་མཎཌ་ལ་བི་དྷི་མཱ་རཱི་ཙཱི་ཛཱ་ཏ་དྭཱ་ད་ཤ་སྟ་སྲ་ཛུདྡྷི་ཏྂ་ཀལྤ་ཧརྀ་ད་ཡ་སཔཏ་ཤ་ཏ་ནཱ་མ
A rya mA rI tsI maNDa la bi d+hi mA rI tsI dzA ta dvA da sha sta sra dzud+d+hi taM kal+pa hr-i da ya sapta sha ta nA ma
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud pha, 192b5-215b2

Colophon:
འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་ལས་མཆོག་ཏུ་ཤིན་ཏུ་ཡང་སྙིང་པོར་གྱུར་པའི་འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་རྟོག་བརྒྱ་ཕྲག་འདུན་པ་བྱུང་རྫོགས་སོ
'od zer can 'byung ba'i rgyud stong phrag bcu gnyis pa las mchog tu shin tu yang snying por gyur pa'i 'od zer can gyi rtog brgya phrag 'dun pa byung rdzogs so

Pz093-010

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་ལས་ཕྱུང་བའི་རྟོག་པའི་སྙིང་པོ་བདུན་བརྒྱ་པ་ཞེས་བྱ་བ
'phags ma 'od zer can gyi dkyil 'khor gyi cho ga 'od zer can 'byung ba'i rgyud stong phrag bcu gnyis pa las phyung ba'i rtog pa'i snying po bdun brgya pa zhes bya ba
ཨཱ་རྱ་མཱ་རཱི་ཙཱི་མཎྜ་ལ་བི་དྷི་མཱ་རཱི་ཙཱི་ཛཱ་ཏ་དྭཱ་ད་ཤ་སྟ་སྲ་ཛུདྡྷི་ཏྂ་ཀལྤ་ཧྲྀ་ད་ཡ་སཔྟ་ཤ་ཏ་ནཱ་མ
A rya mA rI tsI maN+Da la bi d+hi mA rI tsI dzA ta dvA da sha sta sra dzud+d+hi taM kal+pa h+r-i da ya sap+ta sha ta nA ma
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud pha, 163b4-183b7

Colophon:
འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་ལས་མཆོག་ཏུ་ཤིན་ཏུ་ཡང་སྙིང་པོར་གྱུར་པའི་འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་རྟོག་བརྒྱ་ཕྲག་འདུན་པ་བྱུང་རྫོགས་སོ
'od zer can 'byung ba'i rgyud stong phrag bcu gnyis pa las mchog tu shin tu yang snying por gyur pa'i 'od zer can gyi rtog brgya phrag 'dun pa byung rdzogs so

Q184

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་ལས་ཕྱུང་བའི་རྟོག་པའི་སྙིང་པོ་བདུན་བརྒྱ་པ་ཞེས་བྱ་བ
'phags ma 'od zer can gyi dkyil 'khor gyi cho ga 'od zer can 'byung ba'i rgyud stong phrag bcu gnyis pa las phyung ba'i rtog pa'i snying po bdun brgya pa zhes bya ba
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, pha, 169a5-190b5
Set: MW3CN1094

rgyud, pha, 169a5-190b5

Colophon:
འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་ལས་མཆོག་ཏུ་ཤིན་དུ་ཡང་སྙིང་པོར་གྱུར་པའི་འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་རྟོག་པ་བརྒྱ་ཕྲག་བདུན་པ་ཕྱུང་པ་རྫོགས་སྷོ་།། (ཕ,་190བ4-5)
'od zer can 'byung ba'i rgyud stong phrag bcu gnyis pa las mchog tu shin du yang snying por gyur pa'i 'od zer can gyi rtog pa brgya phrag bdun pa phyung pa rdzogs s+ho // (pha, 190b4-5)

R566

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་ལས་ཕྱུང་བའི་རྟོག་པའི་སྙིང་པོ་བདུན་བརྒྱ་པ་ཞེས་བྱ་བ
'phags ma 'od zer can gyi dkyil 'khor gyi cho ga 'od zer can 'byung ba'i rgyud stong phrag bcu gnyis pa las phyung ba'i rtog pa'i snying po bdun brgya pa zhes bya ba
ཨཱ་རྱ་མཱ་རཱི་ཙཱི་མཎཌ་ལ་བི་དྷི་མཱ་རཱི་ཙཱི་ཛཱ་ཏ་དྭཱ་ད་ཤ་སྟ་སྲ་ཛུདྡྷི་ཏྂ་ཀལྤ་ཧརྀ་ད་ཡ་སཔཏ་ཤ་ཏ་ནཱ་མ
A r+ya mA rI tsI maNDa la bi d+hi mA rI tsI dzA ta dvA da sha sta sra dzud+d+hi taM kalpa hr-i da ya sapta sha ta nA ma
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud pha, 165b5-186a3


S525

No title at the beginning of the text

Textual Structure:

sgyu ma'i 'od zer can 'byung ba'i rgyud las phyung ba rtog pa'i rgyal po yang dag pa rnam par snang mdzad kyis gsungs pa ji lta ba bzhin du ji snyed pa (143a2)
yi ge bzhi pa'i cho ga (148b2)
'phags ma 'od zer can ma rig pa'i rgyal mo yid bzhin gyi nor bu'i dkyil 'khor lo (167a4)
'od zer can 'byung ba'i rgyud stong phrag bcu gnyis pa las mchog tu shin tu 'ang snying por gyur ba'i 'od zer can gyi rtog pa brgya phrag bdun pa phyung ba (170b1)

Location:
Set: MW22083

rgyud, pa, 133a1-170b1

Colophon:
སྒྱུ་མའི་འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བ་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཡང་དག་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཇི་སྙེད་པ་རྫོགས་སོ
sgyu ma'i 'od zer can 'byung ba'i rgyud las phyung ba rtog pa'i rgyal po yang dag pa rnam par snang mdzad kyis gsungs pa ji lta ba bzhin du ji snyed pa rdzogs so

Ty068-002

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud pa, 138b6-178b3

Colophon:
རྫོགས་སོ
rdzogs so

U567

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་ལས་ཕྱུང་བའི་རྟོག་པའི་སྙིང་པོ་བདུན་བརྒྱ་པ་ཞེས་བྱ་བ
'phags ma 'od zer can gyi dkyil 'khor gyi cho ga 'od zer can 'byung ba'i rgyud stong phrag bcu gnyis pa las phyung ba'i rtog pa'i snying po bdun brgya pa zhes bya ba
Location:
Set: MW29468

rgyud, pha, 165b5-186a3
Set: MW1BL4

rgyud, pha, 165b5-186a3


V593

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud pa, 130b5-156b5

Colophon:
འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུདུ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་ལས། མཆོག་ཏུ་ཤིན་ཏུ་ཡང་སྙིང་པོར་གྱུར་པའི་འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་རྟོག་པ་བརྒྱ་ཕྲག་བདུན་པ་ཕྱུང་བ་རྫོགས་སོ
'od zer can 'byung ba'i rgyudu stong phrag bcu gnyis pa las/ mchog tu shin tu yang snying por gyur pa'i 'od zer can gyi rtog pa brgya phrag bdun pa phyung ba rdzogs so

Z538

འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་ལས་མཆོག་ཏུ་ཤིན་ཏུའང་སྙིང་པོར་གྱུར་པའི་འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་སྟོང་པ་བརྒྱ་ཕྲག་བདུན་པ་ཕྱུང་བ
'od zer can 'byung ba'i rgyud stong phrag bcu gnyis pa las mchog tu shin tu'ang snying por gyur pa'i 'od zer can gyi stong pa brgya phrag bdun pa phyung ba
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, pa, 154b5-184b5

Colophon:
འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་ལས་མཆོག་ཏུ་ཤིན་ཏུའང་སྙིང་པོར་གྱུར་པའི་འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་སྟོང་པ་བརྒྱ་ཕྲག་བདུན་པ་ཕྱུང་བ་རྫོགས་སོ།།
'od zer can 'byung ba'i rgyud stong phrag bcu gnyis pa las mchog tu shin tu'ang snying por gyur pa'i 'od zer can gyi stong pa brgya phrag bdun pa phyung ba rdzogs so//
Notes:
- The formal opening of the text is missing, hence the title is taken from the colophon. In Skorupski 1985, this work was seen as part of the preceding text.source rKTs &

BDRC bdr:WAORK0561
84000 Toh 566
BuddhaNexus K12D0566_H0523