Catalog entry rKTs-K560 (Kanjur)

སྒྱུ་མའི་འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ལས་འབྱུང་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ

sgyu ma'i 'od zer can 'byung ba'i rgyud las 'byung ba'i rtog pa'i rgyal po zhes bya ba

māyāmārīcījātatantrād uddhṛtakalparāja-nāma

The Sovereign Practices Extracted from the Tantra of Māyāmārīcī


sgyu ma'i 'od zer can 'byung ba'i rgyud las phyung ba'i rtog pa'i rgyal po (A)
sgyu ma'i 'od zer can 'byung ba'i rgyud las phyung ba'i rtog pa'i rgyal po zhes bya ba (C D Dd H J L Pj Pz Q R U)
sgyu ma'i 'od zer can 'byung ba'i rgyud las phyung ba rtog pa'i rgyal po (Z)
sgyu ma 'od zer can 'byung ba'i rgyud las phyung ba'i rtog pa'i rgyal po zhes bya ba


A593

སྒྱུ་མའི་འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ
sgyu ma'i 'od zer can 'byung ba'i rgyud las phyung ba'i rtog pa'i rgyal po
མཱ་ཡཱ་མཱ་རཱི་ཙཱི་ཛཱ་ཏ་ཏནྟྲཱ་དུདྡྷྀ་ཏྲྂ་ཀལྤོ་རཱ་ཛཱ་ནཱ་མ
mA yA mA rI tsI dzA ta tan+t+rA dud+d+h-i traM kalpo rA dzA nA ma
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, pha, 482-500


Colophon:
ཞེས་བྱ་བ་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་རྟོག་པ་རྫོགས་པའོ
zhes bya ba ni bcom ldan 'das ma 'od zer can gyi rtog pa rdzogs pa'o

B551

སྒྱུ་མ་འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ
sgyu ma 'od zer can 'byung ba'i rgyud las phyung ba'i rtog pa'i rgyal po zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, pha, 223b2-231a6


C188

སྒྱུ་མའི་འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ
sgyu ma'i 'od zer can 'byung ba'i rgyud las phyung ba'i rtog pa'i rgyal po zhes bya ba
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, pha, 177a1-186b4


D565

སྒྱུ་མའི་འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ
sgyu ma'i 'od zer can 'byung ba'i rgyud las phyung ba'i rtog pa'i rgyal po zhes bya ba
མཱ་ཡཱ་མཱ་རཱི་ཙཱི་ཛཱ་ཏ་ཏནྟྲཱ་དུདྡྷྲྀ་ཏྲྂ་ཀལྤོ་རཱ་ཛཱ་ནཱ་མ
mA yA mA rI tsI dzA ta tan+t+rA dud+d+h+r-i traM kalpo rA dzA nA ma
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, pha, 158b2-165b5
Set: MW4CZ5369

rgyud, pha, 158b2-165b5
Set: MW30532

rgyud, pha, 158b2-165b5
Set: MW3CN20612

rgyud, pha, 158b2-165b5

Colophon:
སྒྱུ་མ་འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བ་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཡང་དག་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཇི་སྙེད་པ་རྫོགས་སོ
sgyu ma 'od zer can 'byung ba'i rgyud las phyung ba rtog pa'i rgyal po yang dag pa rnam par snang mdzad kyis gsungs pa ji lta ba bzhin du ji snyed pa rdzogs so

Dd092-009

སྒྱུ་མའི་འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ
sgyu ma'i 'od zer can 'byung ba'i rgyud las phyung ba'i rtog pa'i rgyal po zhes bya ba
མཱ་ཡཱ་མཱ་རཱི་ཙཱི་ཛཱ་ཏ་ཏནྟྲ་དུདདྲྀ་ཏྲྂ་ཀལྤོ་རཱ་ཛཱ་ནཱ་མ
mA yA mA rI tsI dzA ta tan+t+ra duddr-i traM kalpo rA dzA nA ma
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud pha, 207b6-217b3

Colophon:
སྒྱུ་མའི་འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བ་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཡང་དག་པ་རྣམ་པར་སྣང་,ཛད་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཇི་སྙེད་བརྫོགས་སོ
sgyu ma'i 'od zer can 'byung ba'i rgyud las phyung ba rtog pa'i rgyal po yang dag pa rnam par snang ,dzad kyis gsungs pa ji lta ba bzhin du ji snyed brdzogs so

F644

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, dza, 265a3-301b7
Set: MW2KG210295


Colophon:
འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་ལས། མཆོག་ཏུ་ཤིན་ཏུ་ཡང་སྙིང་པོར་གྱུར་པའི་འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་རྟོག་པ་བརྒྱ་ཕྲག་བདུནན་ཕྱུང་བ་རྫོགས་སྷོ
'od zer can 'byung ba'i rgyud stong phrag bcu gnyis pa las/ mchog tu shin tu yang snying por gyur pa'i 'od zer can gyi rtog pa brgya phrag bdunn phyung ba rdzogs s+ho

H522

སྒྱུ་མའི་འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ
sgyu ma'i 'od zer can 'byung ba'i rgyud las phyung ba'i rtog pa'i rgyal po zhes bya ba
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, na, 114b1-126a3


Hg41-002

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW4CZ45315

, 2b8-13b4

Colophon:
སྒྱུ་མ་འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བ་ཅེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བ། རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཡང་དག་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱིས་གསུངས་པ། ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཇི་སྙེད་པ་རྫོགས་སོ
sgyu ma 'od zer can 'byung ba ces bya ba'i rgyud las phyung ba/ rtog pa'i rgyal po yang dag pa rnam par snang mdzad kyis gsungs pa/ ji lta ba bzhin du ji snyed pa rdzogs so

J521(a)

སྒྱུ་མའི་འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ
sgyu ma'i 'od zer can 'byung ba'i rgyud las phyung ba'i rtog pa'i rgyal po zhes bya ba
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, pha, 168b5-176a4
Set: -

Set: MW4PD3142L416

སྒྱུ་མའི་འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ
sgyu ma'i 'od zer can 'byung ba'i rgyud las phyung ba'i rtog pa'i rgyal po zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, pa, 128a6-138a7


Pj093-009

སྒྱུ་མའི་འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ
sgyu ma'i 'od zer can 'byung ba'i rgyud las phyung ba'i rtog pa'i rgyal po zhes bya ba
མཱ་ཡཱ་མཱ་རཱི་ཙཱི་ཛཱ་ཏ་ཏན-ཏྲ་དུདྡརྀ་ཏྲྂ་ཀལྤོ་རཱ་ཛཱ་ནཱ་མ
mA yA mA rI tsI dzA ta tan-tra dud+dr-i traM kal+po rA dzA nA ma
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud pha, 184a6-192b5

Colophon:
སྒྱུ་མའི་འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བ་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཡང་དག་པ་རྣམ་པར་སྣང་,ཛད་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཇི་སྙེད་བརྫོགས་སོ
sgyu ma'i 'od zer can 'byung ba'i rgyud las phyung ba rtog pa'i rgyal po yang dag pa rnam par snang ,dzad kyis gsungs pa ji lta ba bzhin du ji snyed brdzogs so

Pz093-009

སྒྱུ་མའི་འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ
sgyu ma'i 'od zer can 'byung ba'i rgyud las phyung ba'i rtog pa'i rgyal po zhes bya ba
མཱ་ཡཱ་མཱ་རཱི་ཙཱི་ཛཱ་ཏ་ཏན-ཏྲ་དུདྡརྀ་ཏྲྂ་ཀལྤོ་རཱ་ཛཱ་ནཱ་མ
mA yA mA rI tsI dzA ta tan-tra dud+dr-i traM kal+po rA dzA nA ma
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud pha, 156a7-163b4

Colophon:
སྒྱུ་མའི་འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བ་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཡང་དག་པ་རྣམ་པར་སྣང་,ཛད་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཇི་སྙེད་བརྫོགས་སོ
sgyu ma'i 'od zer can 'byung ba'i rgyud las phyung ba rtog pa'i rgyal po yang dag pa rnam par snang ,dzad kyis gsungs pa ji lta ba bzhin du ji snyed brdzogs so

Q183

སྒྱུ་མའི་འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ
sgyu ma'i 'od zer can 'byung ba'i rgyud las phyung ba'i rtog pa'i rgyal po zhes bya ba
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, pha, 161a5-169a5
Set: MW3CN1094

rgyud, pha, 161a5-169a5

Colophon:
སྒྱུ་མ་འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བ་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཡང་དག་བ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཅི་སྙེད་པ་རྫོགས་སྷོ་།། (ཕ,་1695)
sgyu ma 'od zer can 'byung ba'i rgyud las phyung ba rtog pa'i rgyal po yang dag ba rnam par snang mdzad kyis gsungs pa ji lta ba bzhin du ci snyed pa rdzogs s+ho // (pha, 169a5)

R565

སྒྱུ་མའི་འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ
sgyu ma'i 'od zer can 'byung ba'i rgyud las phyung ba'i rtog pa'i rgyal po zhes bya ba
མཱ་ཡཱ་མཱ་རཱི་ཙཱི་ཛཱ་ཏ་ཏནྟར་དུདྡརྀ་ཏྲྂ་ཀལྤོ་རཱ་ཛཱ་ནཱ་མ
mA yA mA rI tsI dzA ta tan+tra dud+dr-i traM kalpo rA dzA nA ma
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud pha, 158b2-165b5


U566

སྒྱུ་མའི་འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ
sgyu ma'i 'od zer can 'byung ba'i rgyud las phyung ba'i rtog pa'i rgyal po zhes bya ba
Location:
Set: MW29468

rgyud, pha, 158b2-165b5


V592

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud pa, 121b2-130b5

Colophon:
སྒྱུ་མའི་འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཡང་དག་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཇི་སྙེད་པ་རྫོགས་སོ
sgyu ma'i 'od zer can 'byung ba'i rgyud las phyung ba'i rtog pa'i rgyal po yang dag pa rnam par snang mdzad kyis gsungs pa ji lta ba bzhin du ji snyed pa rdzogs so

Z538a

སྒྱུ་མའི་འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བ་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ
sgyu ma'i 'od zer can 'byung ba'i rgyud las phyung ba rtog pa'i rgyal po
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, pa, 144b1-154b5

Colophon:
སྒྱུ་མའི་འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བ་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཡང་དག་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཇི་སྙེད་པ་རྫོགས་སོ།།
sgyu ma'i 'od zer can 'byung ba'i rgyud las phyung ba rtog pa'i rgyal po yang dag pa rnam par snang mdzad kyis gsungs pa ji lta ba bzhin du ji snyed pa rdzogs so//
Notes:
- The formal opening of the text is missing, hence the title is taken from the colophon. In Skorupski 1985, this work was seen as part of the following text. Missing folio: 146.


BDRC bdr:WAORK0560
84000 Toh 565
BuddhaNexus K12D0565_H0522