Catalog entry rKTs-T56 (Tanjur)

རབ་ཏུ་སྔ་བར་ནམ་ལངས་པའི་བསྟོད་པ

rab tu snga bar nam langs pa'i bstod pa

suprabhātaprabhātastotra

Praise of the Radiant Dawn


rab tu snga bar nam langs pa'i bstod pa


AT0059

རབ་ཏུ་སྔ་བར་ནམ་ལངས་པའི་བསྟོད་པ
rab tu snga bar nam langs pa'i bstod pa
སུ་པྲ་བྷ་ཏ་པྲ་བྷ་ཏ་སྟོ་ཏྲྂ
su pra b+ha ta pra b+ha ta sto traM
Location:
Set: MW1PD95844

bstod tshogs, ka, 703-708


Colophon:
རབ་ཏུ་སྔ་བར་ནམ་ལངས་པའི་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་པོ་ཤྲཱི་ཧ་རི་ཤ་དེ་བས་བསྟོད་པ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པནཌིྟ་རཱ་ཛ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་མི་ཏྲ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་ཁེའུ་བརྒད་ཡོན་ཏན་དཔལ་གྱིས་བསྒྱུར་བའོ
rab tu snga bar nam langs pa'i yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas la kha che'i rgyal po shrI ha ri sha de bas bstod pa rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po panDi+ta rA dza shrI dz+nyA na mi tra dang / lo tsA ba khe'u brgad yon tan dpal gyis bsgyur ba'o

D1167

རབ་ཏུ་སྔ་བར་ནམ་ལངས་པའི་བསྟོད་པ
rab tu snga bar nam langs pa'i bstod pa
སུ་པྲ་བྷ་ཏ་པྲ་བྷ་ཏ་སྟོ་ཏྲྂ
su pra b+ha ta pra b+ha ta sto traM
e-texts:

Location:
Set: MW23703

bstod tshogs, ka, 239a4-240b5
Set: MW2KG209989

bstod tshogs, ka, 239a4-240b5
Set: MW2KG5013

bstod tshogs, ka, 239a4-240b5

Colophon:
རབ་ཏུ་སྔ་བས་ནམ་ལངས་པའི་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་པོ་ཤྲཱི་ཧ་རི་ཤ་དེ་བས་བརྗོད་པ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པནཏི་ཏ་རཱ་ཛ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་མི་ཏྲ་དང། ལོ་ཚཱ་བ་ཁེའུ་བརྒད་ཡོན་ཏན་དཔལ་གྱིས་བསྒྱུར་བའོ།།
rab tu snga bas nam langs pa'i yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas la kha che'i rgyal po shrI ha ri sha de bas brjod pa rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po panti ta rA dza shrI dz+nyA na mi tra dang/ lo tshA ba khe'u brgad yon tan dpal gyis bsgyur ba'o//

Translators and revisors:
lo tsA ba khe'u brgad yon tan dpal (Tr.)

GT56

རབ་ཏུ་སྔ་བར་ནམ་ལངས་པའི་བསྟོད་པ
rab tu snga bar nam langs pa'i bstod pa
སུ་པྲ་བྷ་ཏ་པྲ་བྷ་སྟོ་ཏྲ
su pra b+ha ta pra b+ha sto tra
Location:
Set: MW23702

bstod tshogs, ka, 345b3-348a2

Colophon:
ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ། ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་པོ་ཤྲཱི་ཧ་རི་ཤ་དེ་བས་བསྟོད་པ་རྫོགས་སོ
yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas la/ kha che'i rgyal po shrI ha ri sha de bas bstod pa rdzogs so

N845

རབ་ཏུ་སྔ་བར་ནམ་ལངས་པའི་བསྟོད་པ
rab tu snga bar nam langs pa'i bstod pa
སུ་པྲ་བྷ་ཏ་པྲ་བྷ་ཏ་སྟོ་ཏྲ
su pra b+ha ta pra b+ha ta sto tra
Location:
Set: MW22704

bstod tshogs, ka, 262b5-264b3
Set: MW2KG5015

bstod tshogs, ka, 262b5-264b3
Set: MW3CN3357

Set: MW4PD907


Colophon:
ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ། ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་པོ་ཤྲཱི་ཧ་རི་ཤ་དེ་བས་བསྟོད་པ་རྫོགས་སོ
yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas la/ kha che'i rgyal po shrI ha ri sha de bas bstod pa rdzogs so

Q2056

རབ་ཏུ་སྔ་བར་ནམ་ལངས་པའི་བསྟོད་པ
rab tu snga bar nam langs pa'i bstod pa
སུ་པྲ་བྷ་ཏ་པྲ་བྷ་ཏ་སྟོ་ཏྲ
su pra b+ha ta pra b+ha ta sto tra
Location:
Set: MW1KG13126

bstod tshogs, ka, 280a1-281b7

Colophon:
ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ། ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་པོ་ཤྲཱི་ཧ་རི་ཤ་དེ་བས་བསྟོད་པ་རྫོགས་སོ
yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas la/ kha che'i rgyal po shrI ha ri sha de bas bstod pa rdzogs so