Catalog entry rKTs-K559 (Kanjur)

འཕགས་པ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས

'phags pa 'od zer can zhes bya ba'i gzungs

ārya-mārīcī-nāma-dhāraṇī

The Incantation of Mārīcī


'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs (A Bd C Cz D Dd Dk Eg F Gt H J L N Np Pj Pj Pz Q R S Ty U V Z)
'phags pa 'od zer can zhes bya ba'i gzungs (Ng)
lha mo 'od zer can zhes bya ba theg pa chen po'i mdo gzungs
lha mo 'od zer can gyi gzungs
lha mo 'od zer can zhes bya ba gzungs
bcom ldan 'das ma dpal 'phags ma 'od zer can ma zhes bya ba'i gzungs


A592

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མཱ་རཱི་ཙཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya mA rI tsI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, pha, 477-480


Colophon:
འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། པཎྜི་ཏ་མོ་གྷ་བཛྲ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་བ་རི་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་བའོ
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ paN+Di ta a mo g+ha badz+ra dang / lo tsA ba dge slong ba ri rin chen grags pas bsgyur ba'oA1000

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མཱ་རཱི་ཙཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya mA rI tsI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, waM, 446-448


Colophon:
འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། པཎྜི་ཏ་མོ་གྷ་བཛྲ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་བ་རི་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་བའོ
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ paN+Di ta a mo g+ha badz+ra dang / lo tsA ba dge slong ba ri rin chen grags pas bsgyur ba'o

B549

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, pha, 220a6-221b4
B987

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ya, 185a4-186b2


Bd1.28

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མཱ་རཱི་ཅཻ་ནཱ་མ་དདཧཱ་ར་ཎི
A rya mA rI cai nA ma ddhA ra Ni
Location:
Set: MW8LS15931

ka, 82b1-84a3

Colophon:
འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །པཎྜི་ཏ་མོ་གྷ་བཛྲ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་བའོ། མངྒ་ལྂ། ཞུས་དག
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ /paN+Di ta a mo g+ha badz+ra dang / lo tsA ba dge slong rin chen grags pas bsgyur ba'o/ mang+ga laM/ zhus dag

C187

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, pha, 175b5-177a1
Set: MWEAP1034-2-2

C618

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ya, 153a6-154a7
Set: MWEAP1034-2-2Cz064-002

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མཱ་རཱི་ཙཡཻ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya mA rI tsyai nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud pa, 145a6-146b5

Colophon:
འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། པནྡི་ཏ་མོ་གཧ་བཛྲ་དང། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་བ་རི་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་བའོ
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// pan+di ta a mo gha badzra dang/ lo tsa ba dge slong ba ri rin chen grags pas bsgyur ba'o

D564

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མཱ་རཱི་ཙཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya mA rI tsI nA ma d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, pha, 157a1-158b2
Set: MW4CZ5369

rgyud, pha, 157a1-158b2
Set: MW30532

rgyud, pha, 157a1-158b2
Set: MW3CN20612

rgyud, pha, 157a1-158b2

Colophon:
འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།པཎྜི་ཏ་མོ་གྷ་བཛྲ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་བ་རི་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་བའོ
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// //paN+Di ta a mo g+ha badzra dang / lo tsA ba dge slong ba ri rin chen grags pas bsgyur ba'o

Translators and revisors:
paN+Di ta a mo g+ha badzra (Tr.)
lo tsA ba dge slong ba ri rin chen grags pa (Tr.)D988

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མཱ་རཱི་ཙཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya mA rI tsI nA ma d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, waM, 142a1-143a2
Set: MW4CZ5369

gzungs, waM, 142a1-143a2
Set: MW30532

gzungs, waM, 142a1-143a2
Set: MW3CN20612

gzungs, waM, 142a1-143a2

Colophon:
འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།པཎྜི་ཏ་མོ་གྷ་བཛྲ་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་བ་རི་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་བའོ
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// //paN+Di ta a mo g+ha badzra dang / lo ts+tsha ba dge slong ba ri rin chen grags pas bsgyur ba'o

Translators and revisors:
paN+Di ta a mo g+ha badzra (Tr.)
lo ts+tsha ba dge slong ba ri rin chen grags pa (Tr.)

Dd067-044

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མཱ་རཱི་ཙཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya mA rI tsI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus waM, 199a4-200b3

Colophon:
འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། པཎྜི་ཏ་མོ་གྷ་བཛྲ་དང། ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་བ་རི་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་བའོ
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// paN+Di ta a mo g+ha badz+ra dang/ lo ts+tsha ba dge slong ba ri rin chen grags pas bsgyur ba'oDd092-008

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མཱ་རཱི་ཙཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya mA rI tsI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud pha, 206a1-207b6

Colophon:
འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། པཎྜི་ཏ་མོ་གྷ་བཛྲ་དང། ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་བ་རི་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་བའོ
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// paN+Di ta a mo g+ha badz+ra dang/ lo tsA ba dge slong ba ri rin chen grags pas bsgyur ba'o

Dk101-002

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མཱ་རཱི་ཙཡཻ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya mA rI tsyai nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud pa, 158b6-160b2

Colophon:
འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། པཎྜི་ཏ་མོ་གྷ་བཛྲ་དང། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་བ་རི་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་བའོ
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// paN+Di ta a mo g+ha badzra dang/ lo tsa ba dge slong ba ri rin chen grags pas bsgyur ba'o

Eg28

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མཱ་རཱི་ཅཻ་ནཱ་མ་དདཧཱ་ར་ཎི
A rya mA rI cai nA ma ddhA ra Ni
Location:
Set: MW1KG12671

'jam dpal gyi mthsan, 70a1-71a7

Colophon:
འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །པཎྜི་ཏ་མོ་གྷ་བཛྲ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་བའོ། མངྒ་ལྂ། ཞུས་དག
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ /paN+Di ta a mo g+ha badz+ra dang / lo tsA ba dge slong rin chen grags pas bsgyur ba'o/ mang+ga laM/ zhus dag

F643

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs
རྱ་མ་རི་ཙྱེ་ན་མ་དྷ་ར་ནི
ar+ya ma ri ts+ye na ma d+ha ra ni
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, dza, 263b1-265a3
Set: MW2KG210295


Colophon:
འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།། །།རྫོགས་སྷོ།། །།ཁམས་པ་ལོཙྪ་བ། དགེ་སློང་བ་རི་རིན་ཆེན་གྲས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs// //rdzogs s+ho// //khams pa lots+tsha ba/ dge slong ba ri rin chen gras kyis bsgyur ba'o

Go36,08

ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་གཟུངས
lha mo 'od zer can zhes bya ba gzungs
་རྱ་མ་རི་ཙི། ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
a r+ya ma ri tsi/ nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW2KG5016

spyan ras gziT, 8b1-9a7
Set: MW1PD128753Gt081-002

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མཱ་རཱི་ཙཡཻ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya mA rI tsyai nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud pa, 132a6-133b6

Colophon:
འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། པཎྜི་ཏ་མོ་གཧ་བཛྲ་དང། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་བ་རི་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་བའོ
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// paN+Di ta a mo gha badzra dang/ lo tsa ba dge slong ba ri rin chen grags pas bsgyur ba'o

H521

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, na, 112b6-114b1


Hg41-001

འཕགས་མ་འོད་གཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma 'od gzer can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མ་རི་ཙྱཻ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya ma ri ts+yai nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW4CZ45315

, 1b1-2b8

Colophon:
འཕགས་མ་འོད་གཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།ཁམས་པ་ལོཙ-ཚ་བ་རིས་བྱགྲུར་བའོ
'phags ma 'od gzer can zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// //khams pa lots-tsha ba ris bygrur ba'o

J520

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, pha, 167a1-168b5
Set: -

Set: MW4PD3142

J904

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ya, 129b1-130b1
Set: -

Set: MW4PD3142L415

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, pa, 217a8-128a6


N497

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, pa, 143b6-145a7
Set: MW2KG5014

rgyud, pa, 143b6-145a7
Set: MW2KG210297Ng28.13

འཕགས་པ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'od zer can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མཱ་རཱི་ཙི་ན་མཱ་དྷ་ར་ནི
A r+ya mA rI tsi na mA d+ha ra ni
Location:
Set: MW2KG229028

mdo, sa, 70b9-71b7

Colophon:
འཕགས་པ་འོད་གཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།།
'phags pa 'od gzer can zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho //Ng52.23

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱཱ་མཱ་རཱི་ཙཱཱི་ནཱ་མ་དྷ་ར་ཎི
Ar+yA mA rI tsAI nA ma d+ha ra Ni
Location:
Set: MW2KG229028

gzungs bsdus, 1b1-3a6

Colophon:
འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། པཎྜི་ཏ་མོ་སྟ་བཛྲ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་བའོ།།མངྒ་ལྂ། ཞུས་དག།
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs rdzogs so//_paN+Di ta a mo sta badz+ra dang /_lo tsA ba dge slong rin chen grags pas bsgyur ba'o//mang+ga laM/ zhus dag/
Notes:
- See Everding 2015, no.250.

NLM193.005

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs/

Images:

Location:
Set: NLM

, 1b1-7a6
M0058106-005 (1b1-7a6) [Manuscript 20.5x7cm]

Colophon:
། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་དོ། །འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །པཎྜི་ཏ་མོ་གྷ་བཛྲ་དང། ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་བའོ། །མངྒ་ལྂ། །ཞུས་དག་། །།
/ /bcom ldan 'das kyis gsungs pa la mngon par bstod do/ /'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ /paN+Di ta a mo g+ha badzra dang/ lo tsA ba dge slong rin chen grags pas bsgyur ba'o/ /mang+ga laM/ /zhus dag / //NLM237.012

ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་གཟུངས་དང། འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
lha mo 'od zer can gyi gzungs dang/ 'da' ka ye shes zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/

Images:

Location:
Set: NLM

, 4b1-7a6
M0058150-012 (4b1-7a6) [Xylograph 34.5x8cm]
NLM280.023

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs/

Images:

Location:
Set: NLM

, 1a1-3b6
M0058193-023 (1a1-3b6) [Xylograph 39x8cm]

Notes:
- *missing page from 1A,B*NLM383.020

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs/

Images:

Location:
Set: NLM

, 1b1-4b6
M0058296-020 (1b1-4b6) [Manuscript 18x7.5cm]

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་དོ། །འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །
bcom ldan 'das kyis gsungs pa la mngon par bstod do/ /'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ /NLM458.008

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs/

Images:

Location:
Set: NLM

, 1a1-8a6
M0058371-008 (1a1-8a6) [Xylograph 18x6.5cm]

Colophon:
པཎྜི་ཏ་མོ་གྷ་བཛྲ་དང། ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་@#། །ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་བའོ།། །།མངྒ་ལྂ།། །།
paN+Di ta a mo g+ha badzra dang/ lo tsA ba dge slong rin @#/ /chen grags pas bsgyur ba'o// //mang+ga laM// //NLM655.015

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
'phags ma 'od zer can ma zhes bya ba'i gzungs/

Images:

Location:
Set: NLM

, 1b1-5a6
M0058568-015 (1b1-5a6) [Manuscript 22x7cm]

Colophon:
། །འ7པཎྜི་ཏ་མོ་གྷ་བཛྲ་དང། ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་བའོ། །དགེའོ། །
/ /'7paN+Di ta a mo g+ha badzra dang/ lo tsA ba dge slong rin chen grags pas bsgyur ba'o/ /dge'o/ /NLM740.024

ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
lha mo 'od zer can ma zhes bya ba'i gzungs/

Images:

Location:
Set: NLM

, 1a1-4b6
M0058653-024 (1a1-4b6) [Manuscript 21.5x8.5cm]

Colophon:
པཎྜི་ཏ་མོ་གྷ་བཛྲ་དང་ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་བའོ། །སརྦ་མངྒ་ལྂ། །
paN+Di ta a mo g+ha badzra dang lo ts+tsha ba dge slong rin chen grags pas bsgyur ba'o/ /sarba mang+ga laM/ /NLM1577.032

ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན།
lha mo 'od zer can/

Images:

Location:
Set: NLM

, 1a1-6a6
M0059495-032 (1a1-6a6) [Manuscript 17x7cm]

Colophon:
བཎྜི་ཏ་@#། །མོ་གྷ་བཛྲ་དང། ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་བའོ། །
baN+Di ta a @#/ /mo g+ha badzra dang/ lo tsA ba dge slong rin chen grags pas bsgyur ba'o/ /NLM1585.012

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་མའི་གཟུངས།
'phags ma 'od zer can ma'i gzungs/

Images:

Location:
Set: NLM

, 1a1-4a6
M0059503-012 (1a1-4a6) [Manuscript 22x9cm]

Colophon:
། །པཎྜི་ཏ་མོ་གྷ་བཛྲ་དང། ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་བའོ།། །།
/ /paN+Di ta a mo g+ha badzra dang/ lo tsA ba dge slong rin chen grags pas bsgyur ba'o// //NLM1681.006

ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་གཟུངས་དང། འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
lha mo 'od zer can gyi gzungs dang/ 'da' ka ye shes zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/

Images:

Location:
Set: NLM

, 4b1-7a6
M0059599-006 (4b1-7a6) [Xylograph 34.5x8.5cm]

Colophon:
། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་དོ། །འཕགས་པ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།པཎྜི་ཏ་མོ་གྷ་བཛྲ་དང། ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་བའོ། །ོྂ་ཱ་བྷི་ར་ཧཱུྂ་ཁེ་ཙར་མྂ་སྭཱ་ཧཱ། ཤ་ཟས་དུས་སུ་ཤ་ལ་བཏབ་ནས་ཟོས་ན་སེམས་ཅན་དེ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་དུ་སྐྱེས་ཤིང་ཤ་ཟོས་པའི་ཉེས་པ་མི་འབྱུང་བའོ།། །།ཤུ་བྷ་མ་སྟུ་སརྦ་ཛ་ག་ཏྂ། །
/ /bcom ldan 'das kyis gsungs pa la mngon par bstod do/ /'phags pa 'od zer can zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// //paN+Di ta a mo g+ha badzra dang/ lo tsA ba dge slong rin chen grags pas bsgyur ba'o/ /oM A b+hi ra hUM khe tsar maM s+wA hA/ sha zas dus su sha la btab nas zos na sems can de sum cu rtsa gsum du skyes shing sh zos pa'i nyes pa mi 'byung ba'o// //shu b+ha ma stu sarba dza ga taM/ /NLM1729.008

ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་མའི་གཟུངས།
lha mo 'od zer can ma'i gzungs/

Images:

Location:
Set: NLM

, 1a1-6a6
M0059647-008 (1a1-6a6) [Manuscript 16.5x6cm]
NLM1801.010

ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
lha mo 'od zer can zhes bya ba'i gzungs/

Images:

Location:
Set: NLM

, 1a1-7a6
M0059719-010 (1a1-7a6) [Xylograph 17.5x6.5cm]

Colophon:
པཎྜི་ཏ་@#། །མོ་གྷ་བཛྲ་དང། ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་བའོ།། །།མངྒ་ལྂ། །
paN+Di ta a @#/ /mo g+ha badzra dang/ lo tsA ba dge slong rin chen grags pas bsgyur ba'o// //mang+ga laM/ /NLM1806.026

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs/

Images:

Location:
Set: NLM

, 1a1-6a6
M0059724-026 (1a1-6a6) [Manuscript 22x8.5cm]

Notes:
- *missing page from 4a1-4B*NLM1818.015

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs/

Images:

Location:
Set: NLM

, 1a1-7a6
M0059736-015 (1a1-7a6) [Xylograph 17.5x7.5cm]

Colophon:
པཎྜི་ཏ་@#། །མོ་གྷ་བཛྲ་དང། ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་བའོ།། །།མངྒ་ལྂ། །
paN+Di ta a @#/ /mo g+ha badzra dang/ lo tsA ba dge slong rin chen grags pas bsgyur ba'o// //mang+ga laM/ /NLM2031.005

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs/

Images:

Location:
Set: NLM

, 7a1-11a6
M0059949-005 (7a1-11a6) [Xylograph 20x7cm]


Np050-002

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མཱ་རཱི་ཙཡཻ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya mA rI tsyai nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud pa, 143a5-144b6

Colophon:
འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། པཎྜི་ཏ་མོ་གཧ་བཛྲ་དང། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་བ་རི་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་བའོ
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// paN+Di ta a mo gha badzra dang/ lo tsa ba dge slong ba ri rin chen grags pas bsgyur ba'o

Pj034-044

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མཱ་རཱི་ཙཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya mA rI tsI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus waM, 159b2-160b5

Colophon:
འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། པཎཌི་ཏ་མོ་གཧ་བཛྲ་དང། ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་བ་རི་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་བའོ
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// paNDi ta a mo gha badzra dang/ lo ts+tsha ba dge slong ba ri rin chen grags pas bsgyur ba'oPj093-008

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མཱ་རཱི་ཙཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya mA rI tsI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud pha, 183a3-184a6

Colophon:
འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། པཎཌི་ཏ་མོ་གཧ་བཛྲ་དང། ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་བ་རི་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་བའོ
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// paNDi ta a mo gha badzra dang/ lo tsA ba dge slong ba ri rin chen grags pas bsgyur ba'o

Pz036-044

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མཱ་རཱི་ཙཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya mA rI tsI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus waM, 166b1-167b5

Colophon:
འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། པཎྜི་ཏ་མོ་གྷ་བཛྲ་དང། ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་བ་རི་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་བའོ
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// paN+Di ta a mo g+ha badzra dang/ lo ts+tsha ba dge slong ba ri rin chen grags pas bsgyur ba'oPz093-008

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མཱ་རཱི་ཙཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya mA rI tsI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud pha, 155a6-156a6

Colophon:
འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། པཎྜི་ཏ་མོ་གྷ་བཛྲ་དང། ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་བ་རི་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་བའོ
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// paN+Di ta a mo g+ha badzra dang/ lo tsA ba dge slong ba ri rin chen grags pas bsgyur ba'o

Q182

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, pha, 160a4-161a5
Set: MW3CN1094

rgyud, pha, 160a4-161a5

Colophon:
འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། །། པན་ཊི་ཏ་མོ་གཧ་བཛྲ་དང་།ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་བ་རི་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་པའོ་། (ཕ,་1615)
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho // // pan Ti ta a mo gha badzra dang /lo ts+tsha ba dge slong ba ri rin chen grags pas bsgyur pa'o / (pha, 161a5)

Translators and revisors:
amoghavajra (Tr.)
rin chen grags pa/ (Tr.)Q613

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ya, 149a4-150a5
Set: MW3CN1094

rgyud, ya, 149a4-150a5

Colophon:
འཕགས་པ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་།རྫོགས་སྷོ་།། །། བཎ་ཌི་ཏ་མོ་གཧ་བཛྲ་དང་།ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་བ་རི་རིན་ཆེན་གྲགས་བས་བསྒྱུར་བའོ་།། །། (ཡ,་1505)
'phags pa 'od zer can zhes bya ba'i gzungs /rdzogs s+ho // // baN Di ta a mo gha badzra dang /lo ts+tsha ba dge slong ba ri rin chen grags bas bsgyur ba'o // // (ya, 150a5)

Translators and revisors:
amoghavajra (Tr.)
rin chen grags pa/ (Tr.)

R564

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མཱ་རཱི་ཙཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya mA rI tsI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud pha, 157a1-158b2
R969

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མཱ་རཱི་ཙཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya mA rI tsI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs waM, 142a1-143a2


S524

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མཱ་རཱི་ཙྱཻ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya mA rI ts+yai nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW22083

rgyud, pa, 131b3-132b7

Colophon:
འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །པཎྜི་ཏ་མོ་གྷ་བཛྲ་དང་། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་བ་རི་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་བའོ
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ /paN+Di ta a mo g+ha badz+ra dang / lo tsa ba dge slong ba ri rin chen grags pas bsgyur ba'o

Ty068-002

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མཱ་རཱི་ཙྱཻ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya mA rI ts+yai nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud pa, 137a6-138b5

Colophon:
འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །པཎྜི་ཏ་མོ་གྷ་བཛྲ་དང་། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་བ་རི་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་བའོ
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ /paN+Di ta a mo g+ha badz+ra dang / lo tsa ba dge slong ba ri rin chen grags pas bsgyur ba'o

U565

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

rgyud, pha, 156b1-158b2
Set: MW1BL4

rgyud, pha, 156b1-158b2
U990

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

gzungs, waM, 142a1-143a3
Set: MW1BL4V591

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མ་རི་ཙྱཻ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya ma ri ts+yai nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud pa, 120a5-121b2

Colophon:
འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། པནདི་ཏ་མོ་ཐུ་བཛྲ་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་དགེསློང་བ་རི་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་བའོ
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ pandi ta a mo thu badzra dang / lo ts+tsha ba dgeslong ba ri rin chen grags pas bsgyur ba'o

Z537

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མཱ་རཱི་ཙྱེ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya mA rI ts+ye nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, pa, 143a2-144a8

Colophon:
འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།པཎྜི་ཏ་མོ་གྷ་བཛྲ་དང་། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་བ་རི་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་པའོ།།
'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// //paN+Di ta a mo g+ha badzra dang / lo tsa ba dge slong ba ri rin chen grags pas bsgyur pa'o//

Translators and revisors:
amoghavajra (Tr.)
rin chen grags pa (Tr.)


Amoghavajra

ba ri chos grags


source rKTs &

BDRC bdr:WAORK0559
84000 Toh 988
BuddhaNexus K12D0564=D0988_H0521