Catalog entry rKTs-K555 (Kanjur)

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱའི་ཡང་སྙིང་ཞེས་བྱ་བ

'phags pa rig sngags kyi rgyal mo rma bya'i yang snying zhes bya ba

ārya-māyūrīvidyāgarbha-nāma

The Essence of the Peahen, Queen of Spells


'phags pa rig sngags kyi rgyal mo rma bya'i yang snying (A)
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo rma bya'i yang snying zhes bya ba (C Cz D Dd Dk Gt H J L N Np Pj Pz Q R S Ty U V Z)
'phags pa rigs sngags kyi rgyal mo rma bya'i yang snying zhes bya ba (F)


A588

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱའི་ཡང་སྙིང
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo rma bya'i yang snying
ཨཱརྱ་མ་ཡཱུ་ར་བིདྱཱ་གརྦྷེ་ནཱ་མ
Ar+ya ma yU ra bid+yA gar+b+he nA ma
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, pha, 352-353


Colophon:
རྨ་བྱའི་སྙིང་པོ་རིག་པ་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
rma bya'i snying po rig pa dang bcas pa rdzogs so

B562

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱའི་ཡང་སྙིང་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo rma bya'i yang snying zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, pha, 289a5-289b6


C199

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱའི་ཡང་སྙིང་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo rma bya'i yang snying zhes bya ba
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, pha, 237b1-238a1
Set: MWEAP1034-2-2


Colophon:
རྨ་བྱའི་སྙིང་པོ་རིག་པ་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སྷོ།།
rma bya'i snying po rig pa dang bcas pa rdzogs s+ho//

Cz063-008

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱའི་ཡང་སྙིང་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo rma bya'i yang snying zhes bya ba
ཨཱ་རྱ་མ་ཡཱ་ར་བིདྱཱ་དརྦྷེ་ན་མ
A r+ya ma yA ra bidyA darb+he na ma
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud na, 521a4-521b5

Colophon:
རྨ་བྱའི་སྙིང་པོ་རིག་པ་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
rma bya'i snying po rig pa dang bcas pa rdzogs so

D560

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱའི་ཡང་སྙིང་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo rma bya'i yang snying zhes bya ba
ཨཱརྱ་མ་ཡཱུ་ར་བིདྱཱ་གརྦྷེ་ནཱ་མ
Ar+ya ma yU ra bid+yA gar+b+he nA ma
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, pha, 117a5-117b4
Set: MW4CZ5369

rgyud, pha, 117a5-117b4
Set: MW30532

rgyud, pha, 117a5-117b4
Set: MW3CN20612

rgyud, pha, 117a5-117b4

Colophon:
རྨ་བྱའི་སྙིང་པོ་རིག་པ་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
rma bya'i snying po rig pa dang bcas pa rdzogs so

Dd092-004

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱའི་ཡང་སྙིང་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo rma bya'i yang snying zhes bya ba
ཨཱ་རྱ་མ་ཡཱུ་ར་བི་དྱཱ་གརྦྷ་ནཱ་མ
A rya ma yU ra bi d+yA gar+b+ha nA ma
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud pha, 155a6-155b6

Colophon:
རྨ་བྱའི་སྙིང་པོ་རིག་པ་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
rma bya'i snying po rig pa dang bcas pa rdzogs so

Dk100-008

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱའི་ཡང་སྙིང་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo rma bya'i yang snying zhes bya ba
ཨཱ་རྱ་མ་ཡཱ་ར་བིདྱཱ་དརྦྷེ་ན་མ
A r+ya ma yA ra bid+yA darb+he na ma
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud na, 643b4-644a7

Colophon:
རྨ་བྱའི་སྙིང་པོ་རིག་པ་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
rma bya'i snying po rig pa dang bcas pa rdzogs so

F637

འཕགས་པ་རིགས་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱའི་ཡང་སྙིང་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rigs sngags kyi rgyal mo rma bya'i yang snying zhes bya ba
ཨཱརྱ་མ་ཡཱུ་ར་བ་དྱ་གར་བྷེ་ན་མ
Ar+ya ma yU ra ba d+ya gar b+he na ma
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, dza, 250a5-250b5
Set: MW2KG210295


Colophon:
རྨ་བྱའི་སྙིང་པོ་རིག་པ་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སྷྱོ
rma bya'i snying po rig pa dang bcas pa rdzogs s+h+yo

Gt080-008

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱའི་ཡང་སྙིང་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo rma bya'i yang snying zhes bya ba
ཨཱ་རྱ་མ་ཡཱ་ར་བིདྱཱ་དརྦྷེ་ན་མ
A r+ya ma yA ra bidyA dar+b+he na ma
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud na, 495a7-496a2

Colophon:
རྨ་བྱའི་སྙིང་པོ་རིག་པ་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ།
rma bya'i snying po rig pa dang bcas pa rdzogs so/

H533

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱའི་ཡང་སྙིང་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo rma bya'i yang snying zhes bya ba
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, na, 193b6-194b1


J530

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱའི་ཡང་སྙིང་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo rma bya'i yang snying zhes bya ba
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, pha, 219b6-220a5
Set: -

Set: MW4PD3142L411

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱའི་ཡང་སྙིང་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo rma bya'i yang snying zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, na, 445a3-446b3


N506

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱའི་ཡང་སྙིང་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo rma bya'i yang snying zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, pa, 171a7-172a1
Set: MW2KG5014

rgyud, pa, 171a7-172a1
Set: MW2KG210297Np049-008

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱའི་ཡང་སྙིང་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo rma bya'i yang snying zhes bya ba
ཨཱ་རྱ་མ་ཡཱ་ར་བིདྱཱ་དརྦྷེ་ན་མ
A r+ya ma yA ra bid+yA darb+he na ma
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud na, 562b2-563a4

Colophon:
རྨ་བྱའི་སྙིང་པོ་རིག་པ་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
rma bya'i snying po rig pa dang bcas pa rdzogs so

Pj093-004

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱའི་ཡང་སྙིང་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo rma bya'i yang snying zhes bya ba
ཨཱ་རྱ་མ་ཡཱུ་ར་བི་དྱཱ་གརྦྷ་ནཱ་མ
A rya ma yU ra bi dyA garb+ha nA ma
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud pha, 139b6-140a6

Colophon:
རྨ་བྱའི་སྙིང་པོ་རིག་པ་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
rma bya'i snying po rig pa dang bcas pa rdzogs so

Pz093-004

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱའི་ཡང་སྙིང་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo rma bya'i yang snying zhes bya ba
ཨཱ་རྱ་མ་ཡཱུ་ར་བི་དྱཱ་གརྦྷ་ནཱ་མ
A rya ma yU ra bi dyA gar+b+ha nA ma
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud pha, 117a4-117b2

Colophon:
རྨ་བྱའི་སྙིང་པོ་རིག་པ་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
rma bya'i snying po rig pa dang bcas pa rdzogs so

Q194

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱའི་ཡང་སྙིང་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo rma bya'i yang snying zhes bya ba
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, pha, 214b2-215a1
Set: MW3CN1094

rgyud, pha, 214b2-215a1

Colophon:
རྨ་བྱའི་སྙིང་པོ་རིག་པ་དང་བཅས་བ་།རྫོགས་སྷོ་།། (ཕ,་2151)
rma bya'i snying po rig pa dang bcas ba /rdzogs s+ho // (pha, 215a1)

R560

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱའི་ཡང་སྙིང་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo rma bya'i yang snying zhes bya ba
ཨཱ་རྱ་མ་ཡཱུ་ར་བི་དྱཱ་གརྦྷ་ནཱ་མ
A r+ya ma yU ra bi dyA garb+ha nA ma
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud pha, 117a5-117b4


S519

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱའི་ཡང་སྙིང་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo rma bya'i yang snying zhes bya ba
རྱ་མ་ཡུ་ར་བི་དྱཱ་གརྦྷེ་ནཱ་མ
ar+ya ma yu ra bi d+yA gar+b+he nA ma
Location:
Set: MW22083

rgyud, na, 516a2-516b3

Colophon:
རྨ་བྱའི་སྙིང་པོ་རིག་པ་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
rma bya'i snying po rig pa dang bcas pa rdzogs so

Ty067-008

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱའི་ཡང་སྙིང་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo rma bya'i yang snying zhes bya ba
རྱ་མ་ཡུ་ར་བི་དྱཱ་གརྦྷེ་ནཱ་མ
ar+ya ma yu ra bi d+yA gar+b+he nA ma
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud na, 514a2-514b3

Colophon:
རྨ་བྱའི་སྙིང་པོ་རིག་པ་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
rma bya'i snying po rig pa dang bcas pa rdzogs so

U561

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱའི་ཡང་སྙིང་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo rma bya'i yang snying zhes bya ba
Location:
Set: MW29468

rgyud, pha, 117a5-117b4
Set: MW1BL4

rgyud, pha, 117a5-117b4


V586

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱའི་ཡང་སྙིང་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo rma bya'i yang snying zhes bya ba
ཨཱརྱ་མ་ཡཱུ་རི་བདྱཱ་གརྦྷེ་ནཱ་མ
Ar+ya ma yU ri bad+yA gar+b+he nA ma
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud na, 468a4-468b4

Colophon:
རྨ་བྱའི་ཡང་སྙིང་པོ་རིག་པ་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སྷོ
rma bya'i yang snying po rig pa dang bcas pa rdzogs s+ho

Z532

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱའི་ཡང་སྙིང་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo rma bya'i yang snying zhes bya ba
་རྱ་མ་ཡཱུ་ར་བིདྱ་གརྦྷེ་ནཱ་མ
a r+ya ma yU ra bid+ya gar+b+he nA ma
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, na, 531a2-531b4

Colophon:
རྨ་བྱའི་སྙིང་པོ་རིག་པ་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ།།
rma bya'i snying po rig pa dang bcas pa rdzogs so//source rKTs &

BDRC bdr:WAORK0555
84000 Toh 560
BuddhaNexus K12D0560_H0533