Catalog entry rKTs-K554 (Kanjur)

རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ

rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo

mahāmāyūrīvidyārājñī

The Great Peahen, Queen of Incantations


rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo (A C Cz D Dd Dk F Gt H J L N Np Pj Pz Q R S Ty U V Z)
rig snags kyi rgyal mo rma bya chen mo (Ng)
rma bya chen mo'i mdo
rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen po


A587

རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ
rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo
མ་ཧཱ་མཱ་ཡཱུ་རཱི་བིདྱཱ་རཱ་ཛྙཱི
ma hA mA yU rI bid+yA rA dz+nyI
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, pha, 254-330


Colophon:
རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱི་ལེནྡྲ་བོ་དྷི་དང་། ཛྙཱ་ན་སིདྡྷི་དང་། ཤཱཀྱ་པྲ་བྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུ་ཏེ་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo'i gzungs rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po shI len+d+ra bo d+hi dang / dz+nyA na sid+d+hi dang / shAkya pra b+ha dang / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhu te skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa'o

B545

རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ
rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, pha, 159b6-169a4


C183

རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ
rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, pha, 98a3-132a7
complete text
Set: MWEAP1034-2-2Cz063-007

རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ
rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo
མ་ཧཱ་མཱ་ཡཱུ་རཱི་བིདྱཱ་རཱ་ཛཱ
ma hA mA yU rI bidyA rA dzA
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud na, 477a6-521a4

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་མ’ི་རིགས་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱི་ལེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ཛྙཱ་ན་སིད་དྷི་དང། ཤཱཀྱ་པྲ་བྷ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ། རྒྱ་དཔེ་ལ་གཏུགས་ནས་ཞུས་དག་བྱས་ཤིང་སྔགས་རྣམས་རྒྱ་དཔེ་དང་མཐུན་པར་བཅོས་པའོ
bcom ldan 'das ma’i rigs sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po shI len dra bo d+hi dang/ dz+nyA na sid d+hi dang/ shAkya pra b+ha dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa/ rgya dpe la gtugs nas zhus dag byas shing sngags rnams rgya dpe dang mthun par bcos pa'o

D559

རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ
rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo
མ་ཧཱ་མཱ་ཡཱུ་རཱི་བིདྱཱ་རཱཛྙཱི
ma hA mA yU rI bid+yA rAdz+nyI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, pha, 87b1-117a5
complete text
Set: MW4CZ5369

rgyud, pha, 87b1-117a5
complete text
Set: MW30532

rgyud, pha, 87b1-117a5
complete text
Set: MW3CN20612

rgyud, pha, 87b1-117a5
complete text

Colophon:
རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱི་ལེན་དྲ་བོ་དྷི་དང་། ཛྙཱ་ན་སིད་དྷི་དང་། ཤཱཀྱ་པྲ་བྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo'i gzungs rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po shI len dra bo d+hi dang / dz+nyA na sid d+hi dang / shAkya pra b+ha dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po shI len dra bo d+hi (Tr.)
dz+nyA na sid d+hi (Tr.)
shAkya pra b+ha (Tr.)
zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sde (Tr.)

Dd092-003

རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ
rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo
མ་ཧཱ་མ་ཡཱུ་རཱི་བི་དྱཱ་རཱ་ཛྙཱི
ma hA ma yU rI bi d+yA rA dz+nyI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud pha, 115a6-155a6

Colophon:
རིགས་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱི་ལེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ཛྙཱ་ན་སིད་དྷི་དང། ཤཱཀྱ་པྲ་བྷ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ། རྒྱ་དཔེ་ལ་གཏུགས་ནས་ཞུས་དག་བྱས་ཤིང་སྔགས་རྣམས་རྒྱ་དཔེ་དང་མཐུན་པར་བཅོས་པ
rigs sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po shI len dra bo d+hi dang/ dz+nyA na sid d+hi dang/ shAkya pra b+ha dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa/ rgya dpe la gtugs nas zhus dag byas shing sngags rnams rgya dpe dang mthun par bcos pa

Dk100-007

རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ
rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo
མ་ཧཱ་མཱ་ཡཱུ་རཱི་བིདྱཱ་རཱ་ཛཱ
ma hA mA yU rI bid+yA rA dzA
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud na, 585b7-643b4

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་མའི་རིགས་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱི་ལེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ཛྙཱ་ན་སིད་དྷི་དང། ཤཱཀྱ་པྲ་བྷ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ། རྒྱ་དཔེ་ལ་གཏུགས་ནས་ཞུས་དག་བྱས་ཤིང་སྔགས་རྣམས་རྒྱ་དཔེ་དང་མཐུན་པར་བཅོས་པའོ
bcom ldan 'das ma'i rigs sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po shI len dra bo d+hi dang/ dz+nyA na sid d+hi dang/ shAkya pra b+ha dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa/ rgya dpe la gtugs nas zhus dag byas shing sngags rnams rgya dpe dang mthun par bcos pa'o

F362

རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ
rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo
ཨཱརྱ་མ་ཧཱ་མ་ཡུ་རི་བྱིད་རྱ་རད་ཉི
Ar+ya ma hA ma yu ri byid r+ya rad nyi
Location:
Set: MW1KG13607

mdo sde, ge, 1b1-50a7
Set: MW2KG210295


Colophon:
འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་མདོ་རྫོགས་སྷོ
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo'i mdo rdzogs s+hoF621

རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ
rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo
མ་ཧཱ་མཱ་ཡཱ་རི་བིདྱཱ་རཱཛྙE
ma hA mA yA ri bid+yA rAdz+nyE
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, dza, 60b7-103b1
Set: MW2KG210295


Colophon:
རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤི་ལེན་དྲ་བོ་དེ་དང། ...། ཤཱཀྱ་པྲ་བྷ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་སྤྱད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་བཏན་ལ་ཕབ་པའོ
rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo'i gzungs rdzogs s+ho// //rgya gar gyi mkhan po shi len dra bo de dang/ .../ shAkya pra b+ha dang/ zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sdes zhus te skad gsar spyad kyis kyang bcos nas btan la phab pa'o

Gt080-007

རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ
rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo
མ་ཧཱ་མཱ་ཡཱུ་རཱི་བིདྱཱ་རཱ་ཛཱ
ma hA mA yU rI bidyA rA dzA
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud na, 450a1-495a7

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་མ’ི་རིགས་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱི་ལེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ཛྙཱ་ན་སིད་དྷི་དང། ཤཱཀྱ་པྲ་བྷ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ། རྒྱ་དཔེ་ལ་གཏུགས་ནས་ཞུས་དག་བྱས་ཤིང་སྔགས་རྣམས་རྒྱ་དཔེ་དང་མཐུན་པར་བཅོས་པའོ
bcom ldan 'das ma’i rigs sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po shI len dra bo d+hi dang/ dz+nyA na sid d+hi dang/ shAkya pra b+ha dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa/ rgya dpe la gtugs nas zhus dag byas shing sngags rnams rgya dpe dang mthun par bcos pa'o

H517

རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ
rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, na, 1b1-52a6
complete text


Hi47.02

རིགས་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ
rigs sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo
མ་ཧཱ་མ་ཡུ་ར་དྷི་ར་བྷི་དི་དྱ་རད་ཉི
ma hA ma yu ra d+hi ra b+hi di d+ya rad nyi
Location:
Set: MW4CZ45314

mdo, ka, 1b1-53a5

Colophon:
རིགས་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤི་ལེན་དྲ་བོ་དྷེ་དང། ཛྙཱ་ན་སི་དྷི་དང། ཤཱ་ཀྱ་པ་བ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོཙྪ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་ཅད་གྱིས་རྟན་ལ་ཕབ་པ། དགེའོ། དགའོ
rigs sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po shi len dra bo d+he dang/ dz+nyA na si d+hi dang/ shA kya pa ba dang/ zhu chen gyi lots+tsha ba ban d+he ye shes sdes zhus te skad gsar cad gyis rtan la phab pa/ dge'o/ dga'o

J516

རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ
rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, pha, 95a1-125b7
complete text
Set: -

Set: MW4PD3142L410

རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ
rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, na, 407a8-445a3


N493

རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ
rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, pa, 39b3-86a4
complete text
Set: MW2KG5014

rgyud, pa, 39b3-86a4
complete text
Set: MW2KG210297Ng28.49

རིག་སྣགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ
rig snags kyi rgyal mo rma bya chen mo
མ་ཧཱ་མཱ་ཡུ་རི་བྱིད་རྱ་རཱད་ཉཱི
ma hA mA yu ri b+yid r+ya rAd nyI
Location:
Set: MW2KG229028

mdo, sa, 253a6-284a9

Colophon:
འཕགས་པ་རྀག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་མདོ་། རྫོགས་སྷོ་།། །། །། ། རྒྱ་གར་གི་མཁན་པོ་ཤི་ལེན་དྲ་བོ་དེ་དང་། གཉའ་ན་སིད་དྷི་དང་། ཤག་ཀྱ་ཕྲ་བ་དང་། ཞུ་ཆེན་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བད་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་། སྐད་གསར་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ་།།
'phags pa r-ig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo'i mdo / rdzogs s+ho // // // / rgya gar gi mkhan po shi len dra bo de dang / gnya' na sid d+hi dang / shag kya phra ba dang / zhu chen kyi lo tsa ba bad de ye shes sdes zhus te / skad gsar cad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa'o //Ng48.3

རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ
rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo
མཧཱ་མ་ཡུ་རི་བྱིད་ཡ་རད་ཉི
mahA ma yu ri byid ya rad nyi
Location:
Set: MW2KG229028

tog gzungs, 40b6-86a3

Colophon:
རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་མདོ་རྫོགས་སྷོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤི་ལེན་དྲ་བོ་དེ་དང་། གཉན་ན་སྷི་དྷི་དང་། ཤཀྱ་པྲ་བཧ་བ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ། བ་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo'i mdo rdzogs s+ho//_//rgya gar gyi mkhan po shi len dra bo de dang /_gnyan na s+hi d+hi dang /_shak+ya pra bha ba dang /_zhu chen gyi lo tsa ba/_ba d+he ye shes sdes zhus te/_skad gsar cad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa'o//

NLM535.002

རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ།
rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo zhes bya ba'i mdo/

Images:

Location:
Set: NLM

, 1a1-53a6
M0058448-002 (1a1-53a6) [Chinese print 43x11cm]

Colophon:
། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་དོ། །རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱི་ལེན་དྲ་བེ་དྷི་དར། ཛྙ་ན་སིད་དྷི་དང། ཤཱཀྱ་པྲ་བྷ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་འ7གཏན་ལ་ཕན་པའོ། །
/ /bcom ldan 'das kyis gsungs pa la mngon par bstod do/ /rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo'i gzungs rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po shI len dra be d+hi dar/ dz+nya na sid d+hi dang/ shAkya pra b+ha dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes zhus te skad gsar bcad kyis kyang bcos nas '7gtan la phan pa'o/ /NLM539.001

རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ།
rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo/

Images:

Location:
Set: NLM

, 1a1-47a6
M0058452-001 (1a1-47a6) [Xylograph 57x10.5cm]

Colophon:
། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་དོ།། །།རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤྲཱི་ལེན་དྲ་པོ་དྷི་དང། ཛྙཱ་ན་སིད་དྷི་དང། ཤཱཀྱ་པྲ་བྷ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་སྐད་བསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། །
/ /bcom ldan 'das kyis gsungs pa la mngon par bstod do// //rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo'i gzungs rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po shrI len dra po d+hi dang/ dz+nyA na sid d+hi dang/ shAkya pra b+ha dang/ zhu chen gyi lo tsA ba ban+d+he ye shes sdes zhus te skad bsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa'o/ /NLM1413.002

རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ།
rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo/

Images:

Location:
Set: NLM

, 1b1-39a6
M0059331-002 (1b1-39a6) [Manuscript 58.5x11.5cm]

Colophon:
། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱི་ལེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ཛྙཱ་ན་སིད་དྷི་དང། ཤཱཀྱ་པྲ་བྷ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། །། ཨོྂ་མཧཱ་མཱ་ཡཱུ་རཱི་ཎི་བིདྱཱ་རཱ་ཛྙཱི་སྭཱཧཱ། མངྒ་ལྂ། །
/ /rgya gar gyi mkhan po shI len dra bo d+hi dang/ dz+nyA na sid d+hi dang/ shAkya pra b+ha dang/ zhu chen gyi lo tsA ba ban d+he ye shes sdes zhus te skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa'o// // oM mahA mA yU rI Ni bidyA rA dz+nyI s+wAhA/ mang+ga laM/ /

Np049-007

རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ
rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo
མ་ཧཱ་མཱ་ཡཱུ་རཱི་བིདྱཱ་རཱ་ཛཱ
ma hA mA yU rI bid+yA rA dzA
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud na, 514b3-562b2

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་མའི་རིགས་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱི་ལེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ཛྙཱ་ན་སིད་དྷི་དང། ཤཱཀྱ་པྲ་བྷ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ། རྒྱ་དཔེ་ལ་གཏུགས་ནས་ཞུས་དག་བྱས་ཤིང་སྔགས་རྣམས་རྒྱ་དཔེ་དང་མཐུན་པར་བཅོས་པའོ
bcom ldan 'das ma'i rigs sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po shI len dra bo d+hi dang/ dz+nyA na sid d+hi dang/ shAkya pra b+ha dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa/ rgya dpe la gtugs nas zhus dag byas shing sngags rnams rgya dpe dang mthun par bcos pa'o

Pj093-003

རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ
rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo
མ་ཧཱ་མ་ཡཱུ་རཱི་བི་དྱཱ་རཱ་ཛཉཱི
ma hA ma yU rI bi dyA rA dznyI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud pha, 104b5-139b6

Colophon:
རིགས་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱི་ལེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ཛཉཱ་ན་སིད་དྷི་དང། ཤཱཀྱ་པྲ་བྷ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ། རྒྱ་དཔེ་ལ་གཏུགས་ནས་ཞུས་དག་བྱས་ཤིང་སྔགས་རྣམས་རྒྱ་དཔེ་དང་མཐུན་པར་བཅོས་པ
rigs sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po shI len dra bo d+hi dang/ dznyA na sid d+hi dang/ shAkya pra b+ha dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa/ rgya dpe la gtugs nas zhus dag byas shing sngags rnams rgya dpe dang mthun par bcos pa

Pz093-003

རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ
rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo
མ་ཧཱ་མ་ཡཱུ་རཱི་བི་དྱཱ་རཱ་ཛྙཱི
ma hA ma yU rI bi dyA rA dz+nyI
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud pha, 87a7-117a4

Colophon:
རིགས་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱི་ལེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ཛྙཱ་ན་སིད་དྷི་དང། ཤཱཀྱ་པྲ་བྷ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ། རྒྱ་དཔེ་ལ་གཏུགས་ནས་ཞུས་དག་བྱས་ཤིང་སྔགས་རྣམས་རྒྱ་དཔེ་དང་མཐུན་པར་བཅོས་པ
rigs sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po shI len dra bo d+hi dang/ dz+nyA na sid d+hi dang/ shAkya pra b+ha dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa/ rgya dpe la gtugs nas zhus dag byas shing sngags rnams rgya dpe dang mthun par bcos pa

Q178

རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ
rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, pha, 87b7-119b4
complete text
Set: MW3CN1094

rgyud, pha, 87b7-119b4
complete text

Colophon:
རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤའི་ལེན་དྲ་བོ་དཧི་དང་།ཛཉའ་ན་སིད་དཧི་དང་།ཤཱཀྱ་པྲ་བཧ་དང་།ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དཧེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་།། (ཕ,་119བ3-4)
rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo'i gzungs rdzogs s+ho // rgya gar gyi mkhan po sh'i len dra bo dhi dang /dzny'a na sid dhi dang /shAkya pra bha dang /zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban dhe ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa // (pha, 119b3-4)

Translators and revisors:
jñānasiddhi (Tr.)
śīlendrabod+hi (Tr.)
śākyaprabha (Tr.)
ye shes sde/ (Tr.)

R559

རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ
rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo
མ་ཧཱ་མ་ཡཱུ་རཱི་བི་དྱཱ་རཱ་ཛྙཱི
ma hA ma yU rI bi dyA rA dz+nyI
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud pha, 87b1-117a5
complete text


S518

རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ
rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo
མ་ཧཱ་མཱ་ཡཱུ་རཱི་དྱཱི་རཱཛྙཱི
ma hA mA yU rI d+yI rAdz+nyI

Textual Structure:

1. (467a4-489b3)
2. (489b3-515b7)

Location:
Set: MW22083

rgyud, na, 467a4-515b7
complete text

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་མཻ་རིགས་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱི་ལེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ཛྙཱ་ན་སིད་དྷི་དང་། ཤཱཀྱ་པྲ་བྷ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ། རྒྱ་དཔེ་ལ་གཏུགས་ནས་ཞུས་དག་བྱས་ཤིང་སྔགས་རྣམས་རྒྱ་དཔེ་དང་མཐུན་པར་བཅོས་པའོ
bcom ldan 'das mai rigs sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo'i gzungs rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po shI len d+ra bo d+hi dang/ dz+nyA na sid d+hi dang / shAkya pra b+ha dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa/ rgya dpe la gtugs nas zhus dag byas shing sngags rnams rgya dpe dang mthun par bcos pa'o

Ty067-007

རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ
rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo
མ་ཧཱ་མཱ་ཡཱུ་རཱི་དྱཱི་རཱཛྙཱི
ma hA mA yU rI d+yI rAdz+nyI

Textual Structure:

1. (470a5-490a5)
2. (490a5-513b7)

Location:
Set: MW2KG209840

rgyud na, 470a4-514a2
complete text

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་མཻ་རིགས་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱི་ལེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ཛྙཱ་ན་སིད་དྷི་དང་། ཤཱཀྱ་པྲ་བྷ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ། རྒྱ་དཔེ་ལ་གཏུགས་ནས་ཞུས་དག་བྱས་ཤིང་སྔགས་རྣམས་རྒྱ་དཔེ་དང་མཐུན་པར་བཅོས་པའོ
bcom ldan 'das mai rigs sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo'i gzungs rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po shI len d+ra bo d+hi dang/ dz+nyA na sid d+hi dang / shAkya pra b+ha dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa/ rgya dpe la gtugs nas zhus dag byas shing sngags rnams rgya dpe dang mthun par bcos pa'o

U560

རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ
rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo
Location:
Set: MW29468

rgyud, pha, 87b1-117a5
complete text
Set: MW1BL4

rgyud, pha, 87b1-117a5
complete text


V585

རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ
rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo
མ་ཧཱ་མ་ཡཱུ་རཱི་བི་དྱ་རཱ་ཛྙཱི
ma hA ma yU rI bi d+ya rA dz+nyI
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud na, 430a6-468a4

Colophon:
རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱི་ལེནྡྲ་བོ་དྷི་དང་། ཛྙཱ་ན་སིདྡྷི་དང་། ཤཱཀྱ་པྲ་བྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo'i gzungs rdzogs s+ho/ rgya gar gyi mkhan po shI len+d+ra bo d+hi dang / dz+nyA na sid+d+hi dang / shAkya pra b+ha dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa

Z531

རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ
rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo
མ་ཧཱ་མཱ་ཡཱུ་རཱི་བིདྱ་རཱ་ཛྙཱི
ma hA mA yU rI bid+ya rA dz+nyI

Textual Structure:

2. (504b5)

Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, na, 481a2-531a2
complete text

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱི་ལེནྡྲ་བོ་དྷི་དང་། ཛྙཱ་ན་སིདྡྷི་དང་། ཤཱཀྱ་པྲ་བྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ། རྒྱ་དཔེ་ལ་གཏུགས་ནས་ཞུས་དག་བྱས་ཤིང་སྔགས་རྣམས་རྒྱ་དཔེ་དང་མཐུན་པར་བཅོས་པའོ།།
bcom ldan 'das ma rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo'i gzungs rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po shI len+d+ra bo d+hi dang / dz+nyA na sid+d+hi dang / shAkya pra b+ha dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa/ rgya dpe la gtugs nas zhus dag byas shing sngags rnams rgya dpe dang mthun par bcos pa'o//

Translators and revisors:
śīlendrabodhi (Tr.)
jñānasiddhi (Tr.)
śākyaprabha (Tr.)
ye shes sde (Tr.)
Notes:
- The final editorial remark in the colophon is not found in D; S concurs with Z.

Mmk180

ᠶᠡᠺᠡ ᠳᠣᠭᠣᠰ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠨᠢᠰ ᠬᠠᠳᠣᠨ

Location:
MW4CZ5370: Pha Dandr-a - 119a1-160b1
Jñānasiddhi

Śākyaprabha

ye shes sde


source rKTs &