Catalog entry rKTs-K544 (Kanjur)

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་དམོད་བཙུགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས

'phags pa 'jam dpal gyis dmod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs

The Incantation, The Curse of Mañjuśrī


'phags pa 'jam dpal gyis dmod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs (C J L N Q R U)
- (Dk Gt)
'phags pa 'jam dpal gyis dmod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs (H)
'phags pa 'jam dpal gyis smod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs (Z)
'phags pa 'jam dpal gyis dmod bcugs pa zhes bya ba'i gzungs
'phags pa 'jam dpal gyis dmod bcugs pa zhes bya ba'i gzungs
'phags pa 'jam dpal gyis smod bcugs pa zhes bya ba'i gzungs


A574

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, pa, 48-49


Colophon:
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་དམོད་བཙུགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa 'jam dpal gyis dmod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs soA905

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, e, 494-495


Colophon:
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་དམོད་བཙུགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa 'jam dpal gyis dmod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

B534

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་དམོད་བཅུགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyis dmod bcugs pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, pa, 20b1-21a5
B892

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་དམོད་བཅུགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyis dmod bcugs pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, 'a, 224b8-225b4


C172

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་དམོད་བཙུགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyis dmod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, pa, 17b8-18b2
C523

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་དམོད་བཙུགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyis dmod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, 'a, 179b1-180a3


Cz062-038

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud da, 462b7-463b3

Colophon:
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨོད་བཙུགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa 'jam dpal gyis smod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

D546

No title at the beginning of the text
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, pa, 13b5-14a5
Set: MW4CZ5369

rgyud, pa, 13b5-14a5
Set: MW30532

rgyud, pa, 13b5-14a5
Set: MW3CN20612

rgyud, pa, 13b5-14a5

Colophon:
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་དམོད་བཙུགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa 'jam dpal gyis dmod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs soD893

No title at the beginning of the text
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, e, 167a3-167b3
Set: MW4CZ5369

gzungs, e, 167a3-167b3
Set: MW30532

gzungs, e, 167a3-167b3
Set: MW3CN20612

gzungs, e, 167a3-167b3

Colophon:
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་དམོད་བཙུགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa 'jam dpal gyis dmod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Dd066-049

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus E, 242b5-243b3

Colophon:
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་དམོད་བཙུགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa 'jam dpal gyis dmod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs soDd091-003

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud pa, 20a3-20b6

Colophon:
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་དམོད་བཙུགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyis dmod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs

Dk099-038

-
-
-
-
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud da, 560b5-561b6

Colophon:
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨོད་བཙུགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa 'jam dpal gyis smod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Gt079-038

-
-
-
-
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud da, 448b2-449a6

Colophon:
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨོད་བཙུགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa 'jam dpal gyis smod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

H506

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་དམོད་བཙུགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་
'phags pa 'jam dpal gyis dmod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, tha, 470b2-471a7


J505

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་དམོད་བཙུགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyis dmod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, pa, 15b8-16b1
Set: -

Set: MW4PD3142

J811

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་དམོད་བཙུགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyis dmod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, 'a, 167a7-167b8
Set: -

Set: MW4PD3142L398

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་དམོད་བཙུགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyis dmod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, da, 141b4-415a8


N483

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་དམོད་བཙུགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyis dmod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, da, 501b2-502a4
Set: MW2KG5014

rgyud, da, 501b2-502a4
Set: MW2KG210297Np048-038

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud da, 502a7-503b5

Colophon:
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨོད་བཙུགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa 'jam dpal gyis smod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Pj033-049

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus E, 195a5-195b7

Colophon:
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་དམོད་བཙུགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa 'jam dpal gyis dmod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs soPj092-003

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud pa, 17b2-18a5

Colophon:
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་དམོད་བཙུགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyis dmod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs

Pz035-049

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus e, 167b2-168a3

Colophon:
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་དམོད་བཙུགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa 'jam dpal gyis dmod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs soPz092-003

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud pa, 14a1-14b2

Colophon:
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་དམོད་བཙུགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyis dmod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs

Q167

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་དམོད་བཙུགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyis dmod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, pa, 15a7-15b8
Set: MW3CN1094

rgyud, pa, 15a7-15b8

Colophon:
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་དམོད་བཙུགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། ནམོ་མཉཛུ་ཤྲིའི་ཡེ་། (པ,་15བ8)
'phags pa 'jam dpal gyis dmod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho // namo mnydzu shri'i ye / (pa, 15b8)Q518

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་དམོད་བཙུགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyis dmod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, 'a, 166b2-167a4
Set: MW3CN1094

rgyud, 'a, 166b2-167a4

Colophon:
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨོད་བཙུགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། (འ,་1674)
'phags pa 'jam dpal gyis smod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho // ('a, 167a4)

R546

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་དམོད་བཙུགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyis dmod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud pa, 13b5-14a5
R874

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་དམོད་བཙུགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyis dmod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs e, 167a3-167b3


S506

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW22083

rgyud, da, 494b1-495a4

Colophon:
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨོད་བཙུགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa 'jam dpal gyis smod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Ty066-038

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud da, 484b2-485a6

Colophon:
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨོད་བཙུགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa 'jam dpal gyis smod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

U547

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་དམོད་བཙུགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyis dmod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

rgyud, pa, 14a5-14b6
U895

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་དམོད་བཙུགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyis dmod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

gzungs, e, 167a1-167b2


V573

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud da, 420b4-421a8

Colophon:
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨོད་བཙུགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ
'phags pa 'jam dpal gyis smod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho

Z519

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨོད་བཙུགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyis smod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, da, 476b1-477a5

Colophon:
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨོད་བཙུགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།།
'phags pa 'jam dpal gyis smod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so//
Notes:
- The text lacks a formal opening; the title is taken from the colophon.


BDRC bdr:WAORK0544
84000 Toh 893
BuddhaNexus K12D0546=D0893_H0506