Catalog entry rKTs-K543 (Kanjur)

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས

'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs ba zhes bya ba'i gzungs

ārya-mañjuśrīsvākhyāta-nāma-dhāraṇī

The Incantation, That Which Was Spoken by Mañjuśrī Himself


'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs (A C Cz D Dd Dk Gt H J L N Np Pj Pj Pz Q R S Ty U V Z)
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa'i gzungs
'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa / 'jam dpal gyis zhal nas gsungs pa'i gzungs


A573

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མཉྫུ་ཤྲཱི་སཱ་ཁྱཱ་ཏོ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya many+dzu shrI sA khyA to nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, pa, 45-46


Colophon:
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛྙཱ་ན་གརྦྷ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཀླུའི་དབང་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་ཤུདྡྷ་སིདྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་དེ་བ་ཙནྡྲས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po dz+nyA na gar+b+ha dang / lo tsA ba ban+de klu'i dbang pos bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bi shud+d+ha sid+ha dang / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de de ba tsan+d+rasa gtan la phab paA904

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མཉྫུ་ཤྲཱི་སྭཱ་ཁྱཱ་ཏོ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya many+dzu shrI s+wA khyA to nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, e, 491-492


Colophon:
ཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛྙཱ་ན་གརྦྷ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཀླུའི་དབང་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་ཤུདྡྷ་སིངྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་དེ་བ་ཙནྡྲས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po dz+nyA na gar+b+ha dang / lo tsA ba ban+de klu'i dbang pos bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bi shud+d+ha sing+ha dang / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de de ba tsan+d+rasa gtan la phab pa

B533

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, pa, 20a1-20b1
B891

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, 'a, 224a7-224b8


C171

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, pa, 17b1-17b8
complete text
Set: MWEAP1034-2-2

C522

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, 'a, 179a2-179b1
complete text
Set: MWEAP1034-2-2Cz062-037

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མཉྫུ་ཤྲཱི་སvཱ་ཁྱ་ཏོ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya many+dzu sh+rI svA khya to nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud da, 462a6-462b7

Colophon:
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛྙཱ་ན་གར་བྷ་དང། ལོ་ཙ་བ་བན་དེ་ཀླུའི་དབང་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་ཤུད་དྷ་སིངཧ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དེ་དེ་བ་ཙན་དྲས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dz+nyA na gar b+ha dang/ lo tsa ba ban de klu'i dbang pos bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bi shud d+ha singha dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban de de ba tsan dras gtan la phab pa

D545

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མཉྫུ་ཤྲཱི་སཝཱ་ཁྱཱུ་ཏོ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya many+dzu shrI swA khyU to nA ma d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, pa, 13a6-13b4
complete text
Set: MW4CZ5369

rgyud, pa, 13a6-13b4
complete text
Set: MW30532

rgyud, pa, 13a6-13b4
complete text
Set: MW3CN20612

rgyud, pa, 13a6-13b4
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛྙཱ་ན་གརྦྷ་དང་། ལོཙྪ་བ་བནྡེ་ཀླུའི་དབང་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་ཤུདྡྷ་སིྂ་ཧ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོཙྪ་བ་བནྡེ་དེ་བ་ཙནྡྲས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po dz+nyA na gar+b+ha dang / lots+tsha ba ban+de klu'i dbang pos bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bi shud+d+ha siM ha dang / zhu chen gyi lots+tsha ba ban+de de ba tsan+d+ras gtan la phab pa

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po dz+nyA na gar+b+ha (Tr.)
lots+tsha ba ban+de klu'i dbang po (Tr.)
zhu chen gyi lots+tsha ba ban+de de ba tsan+d+ra (Rev.)D892

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མཉྫུ་ཤྲཱི་སཝཱ་ཁྱཱ་ཏོ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya many+dzu shrI swA khyA to nA ma d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, e, 166b4-167a2
complete text
Set: MW4CZ5369

gzungs, e, 166b4-167a2
complete text
Set: MW30532

gzungs, e, 166b4-167a2
complete text
Set: MW3CN20612

gzungs, e, 166b4-167a2
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛྙཱ་ན་གརྦྷ་དང་། ལོཙྪ་བ་བནྡེ་ཀླུའི་དབང་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་ཤུདྡྷ་སིདྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོཙྪ་བ་བནྡེ་དེ་བ་ཙནྡྲས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dz+nyA na gar+b+ha dang / lots+tsha ba ban+de klu'i dbang pos bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bi shud+d+ha sid+ha dang / zhu chen gyi lots+tsha ba ban+de de ba tsan+d+ras gtan la phab pa

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po dz+nyA na gar+b+ha (Tr.)
lots+tsha ba ban+de klu'i dbang po (Tr.)
zhu chen gyi lots+tsha ba ban+de de ba tsan+d+ra (Rev.)

Dd066-048

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མཉྫུ་ཤྲཱི་སྦཱ་ཁྱཱ་ཏོ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya many+dzu shrI sbA khyA to nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus E, 242a4-242b5

Colophon:
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛྙཱ་ན་གརྦྷ་དང། ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཀླུའི་དབང་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་ཤུ་དདྷ་སིངྷ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་དེ་བ་ཙནྡྲས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po dz+nyA na gar+b+ha dang/ lo ts+tsha ba ban+de klu'i dbang pos bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bi shu dd+ha sing+ha dang/ zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de de ba tsan+d+ras gtan la phab paDd091-002

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མཉྫུ་ཤྲཱི་སvཱ་ཁྱཱ་ཏོ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya many+dzu shrI svA khyA to nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud pa, 192b2-20a3

Colophon:
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛྙཱ་ན་གར་བྷ་དང། ལོ་ཙ་བ་བན་དེ་ཀླུའི་དབང་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་ཤུད་དྷ་སིངྷ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དེ་དེ་བ་ཙན་དྲས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dz+nyA na gar b+ha dang/ lo tsa ba ban de klu'i dbang pos bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bi shud d+ha sing+ha dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban de de ba tsan dras gtan la phab pa

Dk099-037

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མཉྫུ་ཤྲཱི་སvཱ་ཁྱ་ཏོ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya many+dzu sh+rI svA khya to nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud da, 560a2-560b5

Colophon:
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛྙཱ་ན་གར་བྷ་དང། ལོ་ཙ་བ་བན་དེ་ཀླུའི་དབང་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་ཤུད་དྷ་སིནྒྷ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དེ་དེ་བ་ཙན་དྲས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dz+nyA na gar b+ha dang/ lo tsa ba ban de klu'i dbang pos bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bi shud d+ha sin+g+ha dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban de de ba tsan dras gtan la phab pa

Go36,28

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW2KG5016

spyan ras gziT, 117a8-117b4
complete text
Set: MW1PD128753Gt079-037

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མཉྫུ་ཤྲཱི་སvཱ་ཁྱ་ཏོ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya many+dzu sh+rI svA khya to nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud da, 448a1-448b2

Colophon:
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛྙཱ་ན་གར་བྷ་དང། ལོ་ཙ་བ་བན་དེ་ཀླུའི་དབང་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་ཤུད་དྷ་སིངཧ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དེ་དེ་བ་ཙན་དྲས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dz+nyA na gar b+ha dang/ lo tsa ba ban de klu'i dbang pos bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bi shud d+ha singha dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban de de ba tsan dras gtan la phab pa

H505

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, tha, 469b7-470b2
complete text


J504

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, pa, 15b1-15b8
complete text
Set: -

Set: MW4PD3142

J810

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, 'a, 167a1-167a7
complete text
Set: -

Set: MW4PD3142L397

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, da, 414a4-414b4


N482

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, da, 501a1-501b1
complete text
Set: MW2KG5014

rgyud, da, 501a1-501b1
complete text
Set: MW2KG210297Ng46.49

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW2KG229028

mdo, ha, 169a7-169b4

Colophon:
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷྱོ།།
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+h+yo//
Notes:
- No proper opening.

Np048-037

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མཉྫུ་ཤྲཱི་སvཱ་ཁྱ་ཏོ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya many+dzu shrI svA khya to nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud da, 501b6-502a7

Colophon:
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛྙཱ་ན་གར་བྷ་དང། ལོ་ཙ་བ་བན་དེ་ཀླུའི་དབང་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་ཤུད་དྷ་སིངཧ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དེ་དེ་བ་ཙན་དྲས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dz+nyA na gar b+ha dang/ lo tsa ba ban de klu'i dbang pos bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bi shud d+ha singha dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban de de ba tsan dras gtan la phab pa

Pj033-048

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མཉྫུ་ཤྲཱི་སྦཱ་ཁྱཱ་ཏོ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya many+dzu shrI sbA khyA to nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus E, 194b5-195a5

Colophon:
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛྙཱ་ན་གརྦྷ་དང། ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཀླུའི་དབང་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་ཤུ་དྡྷ་སིངཧ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་དེ་བ་ཙནྡརས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po dz+nyA na garb+ha dang/ lo ts+tsha ba ban+de klu'i dbang pos bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bi shu d+d+ha singha dang/ zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de de ba tsan+dras gtan la phab paPj092-002

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མཉཛུ་ཤྲཱི་སvཱ་ཁྱཱ་ཏོ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya manydzu shrI svA khyA to nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud pa, 17a2-17b2

Colophon:
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛཉཱ་ན་གར་བྷ་དང། ལོ་ཙ་བ་བན་དེ་ཀླུའི་དབང་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་ཤུད་དྷ་སིངཧ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དེ་དེ་བ་ཙན་དྲས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dznyA na gar b+ha dang/ lo tsa ba ban de klu'i dbang pos bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bi shud d+ha singha dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban de de ba tsan dras gtan la phab pa

Pz035-048

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མཉྫུ་ཤྲཱི་སྦཱ་ཁྱཱ་ཏོ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya many+dzu sh+rI sbA khyA to nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus e, 167a3-167b2

Colophon:
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛྙཱ་ན་གརྦྷ་དང། ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཀླུའི་དབང་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་ཤུ་དྡྷ་སིངྷ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་དེ་བ་ཙནྡརས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po dz+nyA na gar+b+ha dang/ lo ts+tsha ba ban de klu'i dbang pos bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bi shu d+d+ha sing+ha dang/ zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de de ba tsan+dras gtan la phab paPz092-002

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མཉྫུ་ཤྲཱི་སvཱ་ཁྱཱ་ཏོ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya many+dzu sh+rI svA khyA to nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud pa, 13b3-14a1

Colophon:
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛྙཱ་ན་གར་བྷ་དང། ལོ་ཙ་བ་བན་དེ་ཀླུའི་དབང་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་ཤུད་དྷ་སིངྷ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དེ་དེ་བ་ཙན་དྲས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dz+nyA na gar b+ha dang/ lo tsa ba ban de klu'i dbang pos bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bi shud d+ha sing+ha dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban de de ba tsan dras gtan la phab pa

Q166

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, pa, 15a1-15a7
complete text
Set: MW3CN1094

rgyud, pa, 15a1-15a7
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛཉའ་ན་གར་བཧ་དང་།ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཀླུའི་དབང་པོས་བསྒྱུར་།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་ཤུད་དཧ་སིང་ཧ་དང་།ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་དེ་བ་ཙན་དྲས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་།། (པ,་156-7)
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho // // rgya gar gyi mkhan po dzny'a na gar bha dang /lo ts+tsha ba ban de klu'i dbang pos bsgyur /rgya gar gyi mkhan po bi shud dha sing ha dang /zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de de ba tsan dras gtan la phab pa // (pa, 15a6-7)

Translators and revisors:
jñānagarbha (Tr.)
viśuddhasiṁha (Tr.)
klu'i dbang po /] (Tr.)
devacandra (Rev.)Q517

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, 'a, 166a5-166b2
complete text
Set: MW3CN1094

rgyud, 'a, 166a5-166b2
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛཉའ་ན་གར་བཧ་དང་།ལོ་ཙྪ་བ་བན་དཧེ་ཀླུའི་དབང་པོས་བསྒྱུར་།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་ཤུད་དཧ་སིང་ཧ་དང་།ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དཧེ་དེ་བ་ཅན་དྲས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་། (འ,་166བ2-3)
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho // rgya gar gyi mkhan po dzny'a na gar bha dang /lo ts+tsha ba ban dhe klu'i dbang pos bsgyur /rgya gar gyi mkhan po bi shud dha sing ha dang /zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban dhe de ba can dras gtan la phab pa / ('a, 166b2-3)

Translators and revisors:
jñānagarbha (Tr.)
viśuddhasiṁha (Tr.)
klu'i dbang po / (Tr.)
devacandra (Rev.)

R545

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མཉྫུ་ཤྲཱི་སvཱ་ཁྱཱ་ཏོ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya many+dzu shrI svA khyA to nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud pa, 13a6-13b4
complete text
R873

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་མཉྫུ་ཤྲཱི་སྦཱ་ཁྱཱ་ཏོ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya many+dzu shrI sbA khyA to nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs e, 166b4-167a2
complete text


S505

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མཉྫུ་ཤྲཱི་སཝཱ་ཁྱཱ་ཏོ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya many+dzu shrI swA kh+yA to nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW22083

rgyud, da, 493b7-494b7
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛྙཱ་ན་གར་བྷ་དང་། ལོ་ཙ་བ་བན་དེ་ཀླུའི་དབང་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་ཤུད་དྷ་སིངྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དེ་དེ་བ་ཙན་དྲས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po dz+nyA na gar b+ha dang / lo tsa ba ban de klu'i dbang pos bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bi shud d+ha sing+ha dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban de de ba tsan dras gtan la phab pa

Ty066-037

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མཉྫུ་ཤྲཱི་སཝཱ་ཁྱཱ་ཏོ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya many+dzu shrI swA kh+yA to nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud da, 484a1-484b1
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛྙཱ་ན་གར་བྷ་དང་། ལོ་ཙ་བ་བན་དེ་ཀླུའི་དབང་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་ཤུད་དྷ་སིངྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དེ་དེ་བ་ཙན་དྲས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po dz+nyA na gar b+ha dang / lo tsa ba ban de klu'i dbang pos bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bi shud d+ha sing+ha dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban de de ba tsan dras gtan la phab pa

U546

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

rgyud, pa, 13a6-14a5
complete text
Set: MW1BL4

rgyud, pa, 13a6-14a5
complete text
U894

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

gzungs, e, 166b3-167a1
complete text
Set: MW1BL4V572

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མཉྫུ་ཤྲཱི་སཱ་ཁྱཱ་ཏོ་ནཱ་མཱ་དྷ་ར་ཎི
Ar+ya many+dzu shrI sA kh+yA to nA mA d+ha ra Ni
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud da, 420a1-420b4

Colophon:
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛྙཱ་ན་གར་བ་དང་། ལོ་ཙ་བ་བན་དེ་ཀླུའི་དབང་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་ཤུདྡྷ་སིྂ་ཧ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དེ་དེ་བ་ཙན་དྲས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho/ rgya gar gyi mkhan po dz+nyA na gar ba dang / lo tsa ba ban de klu'i dbang pos bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bi shud+d+ha siM ha dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban de de ba tsan dras gtan la phab pa

Z518

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་མཉྫུ་ཤྲཱི་སྭཱ་ཁྱཱ་ཏོ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya many+dzu shrI s+wA kh+yA to nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, da, 475b8-476b1
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛྙཱ་ན་གར་བྷ་དང་། ལོ་ཙ་བ་བན་དེ་ཀླུའི་དབང་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་ཤུད་དྷ་སིངྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དེ་དེ་བ་ཙནྡྲས་གཏན་ལ་ཕབ་པོ།།
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po dz+nyA na gar b+ha dang / lo tsa ba ban de klu'i dbang pos bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bi shud d+ha sing+ha dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban de de ba tsan+d+ras gtan la phab po//

Translators and revisors:
jñānagarbha (Tr.)
klu'i dbang po (Tr.)

Mmk168

ᠬᠣᠳᠣᠭ ᠳᠣ ᠮᠠxf1;ᠵᠣᠱᠷᠢᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ᠎ᠠᠴᠠ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠳᠠᠷᠨᠢ

Location:
MW4CZ5370: Pa Dandr-a - 21a1-21b1

Colophon
ᠡᠨᠡᠳᠺᠡᠭ ᠦᠨ ᠵᠠᠨᠠ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠪᠾᠠ ᠺᠢᠭᠡᠳ ᠺᠡᠯᠡᠮᠦᠷᠴᠢ ᠪᠠᠨᠳᠡ ᠺᠯᠣᠢ ᠳᠪᠠᠨᠭᠫᠣᠰ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡᠳᠺᠡᠭ ᠦᠨ ᠣᠪᠠᠳᠢᠨᠢ ᠪᠢᠰᠣᠳᠳᠾᠠ ᠰᠢᠨᠭ ᠾᠠ ᠺᠢᠭᠡᠳ ᠶᠡᠺᠡᠳᠡ ᠳᠣᠺᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠣᠯᠣᠬᠴᠢ ᠺᠡᠯᠡᠮᠦᠷᠴᠢ ᠪᠠᠨᠳᠡ ᠳᠡᠸᠠ ᠴᠠᠨᠳᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠺᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦᠷ ᠲᠠᠢᠭᠣᠨᠭᠲᠢᠣᠨ ᠰᠢᠺᠣ ᠭᠣᠰᠢ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢ᠃
Mmk533

ᠬᠣᠳᠣᠭ ᠳᠣ ᠮᠠxf1;ᠵᠣᠱᠷᠢᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ᠎ᠠᠴᠠ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠳᠠᠷᠨᠢ

Location:MW4CZ5370: 'a Dandr-a - 224a1-225a1

Colophon
ᠡᠨᠡᠳᠺᠡᠭ ᠦᠨ ᠵᠠᠨᠠ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠪᠾᠠ ᠺᠢᠭᠡᠳ ᠺᠡᠯᠡᠮᠦᠷᠴᠢ ᠪᠠᠨᠳᠡ ᠺᠯᠣᠢ ᠳᠪᠠᠨᠭᠫᠣ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡᠳᠺᠡᠭ ᠦᠨ ᠣᠪᠠᠳᠢᠨᠢ ᠪᠢᠰᠣᠳᠳᠾᠠ ᠰᠢᠮᠾᠠ ᠺᠢᠭᠡᠳ ᠶᠡᠺᠡᠳᠡ ᠳᠣᠺᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠣᠯᠣᠬᠴᠢ ᠺᠡᠯᠡᠮᠦᠷᠴᠢ ᠪᠠᠨᠳᠡ ᠳᠡᠸᠠ ᠴᠠᠨᠳᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠺᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠭᠣᠨᠭ ᠲᠠᠶᠣᠨ ᠰᠢᠺᠣ ᠭᠣᠰᠢ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢ᠃
Jñānagarbha

Devacandra


source rKTs &