Catalog entry rKTs-T54 (Tanjur)

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདུན་གྱི་བསྟོད་པ

de bzhin gshegs pa bdun gyi bstod pa

saptatathāgatastotra

Praise of the Seven Tathāgatas


de bzhin gshegs pa bdun gyi bstod pa


AT0057

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདུན་གྱི་བསྟོད་པ
de bzhin gshegs pa bdun gyi bstod pa
སཔྟ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སྟོ་ཏྲཿ
sap+ta ta thA ga ta sto traH
Location:
Set: MW1PD95844

bstod tshogs, ka, 696-698


Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདུན་གྱི་བསྟོད་པ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤྲདྡྷ་ཀཱ་ར་དང་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པ
de bzhin gshegs pa bdun gyi bstod pa rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po shrad+d+ha kA ra dang dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing gtan la phab pa

D1165

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདུན་གྱི་བསྟོད་པ
de bzhin gshegs pa bdun gyi bstod pa
ས་པྟ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སྟོ་ཏྲཿ
sa p+ta ta thA ga ta sto traH
e-texts:

Location:
Set: MW23703

bstod tshogs, ka, 237b5-238a6
Set: MW2KG209989

bstod tshogs, ka, 237b5-238a6
Set: MW2KG5013

bstod tshogs, ka, 237b5-238a6

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདུན་གྱི་བསྟོད་པ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པདྨ་ཀ་ར་ཝ་རྨ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཚཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།
de bzhin gshegs pa bdun gyi bstod pa rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po pad+ma ka ra wa rma dang/ zhu chen gyi lo tshA ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab pa//

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po pad+ma ka ra wa rma (Tr.)
zhu chen gyi lo tsA ba dge slong rin chen bzang po (Tr.)

GT54

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདུན་གྱི་བསྟོད་པ
de bzhin gshegs pa bdun gyi bstod pa
སཔྟ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སྟོ་ཏྲྂ
sap+ta ta thA ga ta sto traM
Location:
Set: MW23702

bstod tshogs, ka, 343a3-343b6

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདུན་གྱི་བསྟོད་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤྲདྡྷ་ཀཱ་ར་དང་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པ
de bzhin gshegs pa bdun gyi bstod pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po shrad+d+ha kA ra dang dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing gtan la phab pa

N843

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདུན་གྱི་བསྟོད་པ
de bzhin gshegs pa bdun gyi bstod pa
སཔྟ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སྟོ་ཏྲྂ
sap+ta ta thA ga ta sto traM
Location:
Set: MW22704

bstod tshogs, ka, 261a3-261b5
Set: MW2KG5015

bstod tshogs, ka, 261a3-261b5
Set: MW3CN3357

Set: MW4PD907


Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདུན་གྱི་བསྟོད་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤྲདྡྷ་ཀཱ་ར་དང་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པ
de bzhin gshegs pa bdun gyi bstod pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po shrad+d+ha kA ra dang dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing gtan la phab pa

Q2054

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདུན་གྱི་བསྟོད་པ
de bzhin gshegs pa bdun gyi bstod pa
སཔྟ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སྟོ་ཏྲྂ
sap+ta ta thA ga ta sto traM
Location:
Set: MW1KG13126

bstod tshogs, ka, 278a4-278b8

Colophon:
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདུན་གྱི་བསྟོད་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤྲདྡྷ་ཀཱ་ར་དང་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པ
de bzhin gshegs pa bdun gyi bstod pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po shrad+d+ha kA ra dang dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing gtan la phab pa

Translators and revisors:
rin chen bzang po/(ratnabhadra) (Tr.)