Catalog entry rKTs-K536 (Kanjur)

མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས

mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs

pūjāmegha-nāma-dhāraṇī

The Incantation, the Cloud of Offerings


mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs (A C Cz D Dd Dk F Gt H J L N Np Pj Pj Pz Q R R S Ty U V)
mchod pa'i sprin gyi gzungs (A)
mchod pa'i sprin ces bya ba'i gzungs (Ng Z)
'phags pa mchod pa'i sprin zhes bya ba theg pa chen po'i mdo gzungs
'phags pa mchod pa'i sprin zhes bya ba gzungs


A564

མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs
པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
pU dza me g+ha nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, na, 326-327


Colophon:
མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs rdzogs soA1080

མཆོད་པའི་སྤྲིན་གྱི་གཟུངས
mchod pa'i sprin gyi gzungs
པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
pU dza me g+ha nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, waM, 821-823B653

མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ba, 1b1-3b8
B784

མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, tsha, 177b1-177b5
B1067

མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ya, 301b1-302a3


C290

མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ba, 1b1-2b3
C422

མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, tsha, 150b7-151a2
C699

མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ya, 254b7-255a6


Cz062-030

མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs
པཱུ་ཛ་མེ་གཧ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
pU dza me gha nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud da, 101b3-102a6

Colophon:
མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
mchod pa'i sprin ces bya ba'i gzungs rdzogs so

D538

མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs
པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
pU dza me g+ha nA ma d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, na, 83a5-83b3
Set: MW4CZ5369

rgyud, na, 100a5-100b3
Set: MW30532

rgyud, na, 100a5-100b3
Set: MW3CN20612

rgyud, na, 83a5-83b3

Colophon:
མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs rdzogs soD1068

མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs
པཱུ་ཛ་མེ་གྷནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
pU dza me g+hanA ma d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, waM, 239a1-239b1
Set: MW4CZ5369

gzungs, waM, 239a1-239b1
Set: MW30532

gzungs, waM, 239a1-239b1
Set: MW3CN20612

gzungs, waM, 239a1-239b1

Colophon:
མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho

Dd067-125

མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs
པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
pU dza me g+ha nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus waM, 329a5-330a2

Colophon:
མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungsDd067-128

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus waM, 330a4-330a5

Colophon:
མཆོད་པའི་སྤྲིན་འབྱུང་ངོ
mchod pa'i sprin 'byung ngoDd090-031

མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs
པཱུ་ཛཱ་མེ་གྷ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
pU dzA me g+ha nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud na, 117b3-118a3

Colophon:
མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Dk099-030

མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs
པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
pU dza me g+ha nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud da, 121b3-122a7

Colophon:
མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
mchod pa'i sprin ces bya ba'i gzungs rdzogs so

F607

མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs
པཱུ་ཙ་མེ་ག་ནཱ་མ་དྷ་ར་ནི
pU tsa me ga nA ma d+ha ra ni
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, tsha, 242b6-243b1
Set: MW2KG210295


Colophon:
མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs

Go36,09a

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW2KG5016

spyan ras gziT, 9b9-10a1
Set: MW1PD128753


Notes:
- Given as unidentified in Tauscher's catalogue. corresponds to D538 (239a1-2)Go36,32

འཕགས་པ་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བ་གཟུངས
'phags pa mchod pa'i sprin zhes bya ba gzungs
ཨཱ་རྱ་པཱུ་ཙ་མE་གཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya pU tsa mE gA nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW2KG5016

spyan ras gziT, 125a8-125b67
Set: MW1PD128753Gt079-030

མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs
པཱུ་ཛ་མེ་གཧ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
pU dza me gha nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud da, 92a3-92b5

Colophon:
མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
mchod pa'i sprin ces bya ba'i gzungs rdzogs so

H574

མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, na, 328b5-329b1


J609(a)

མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ba, 1b1(gong)-1a6('og)
Set: -

Set: MW4PD3142

J725

མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, tsha, 144b7-145a2
Set: -

Set: MW4PD3142

J967

མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ya, 215a4-215b3
Set: -

Set: MW4PD3142L390

མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, da, 92b1-93a1


N547

མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, pa, 300b2-301a5
Set: MW2KG5014

rgyud, pa, 300b2-301a5
Set: MW2KG210297Ng28.4

མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
mchod pa'i sprin ces bya ba'i gzungs
ཕུ་ཛ་མེ་ག་ན་མཱ་དྷ་ར་ནི
phu dza me ga na mA d+ha ra ni
Location:
Set: MW2KG229028

mdo, sa, 57a2-57b1

Colophon:
མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་། རྫོགས་སྷོ་།།
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs / rdzogs s+ho //

Np048-030

མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs
པཱུ་ཛ་མེ་གཧ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
pU dza me gha nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud da, 107a1-107b4

Colophon:
མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
mchod pa'i sprin ces bya ba'i gzungs rdzogs so

Pj034-125

མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs
པཱུ་ཛ་མེ་གཧ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
pU dza me gha nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus waM, 263b3-264a4

Colophon:
མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungsPj034-128

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus waM, 264a6-264a7

Colophon:
མཆོད་པའི་སྤྲིན་འབྱུང་ངོ
mchod pa'i sprin 'byung ngoPj091-031

མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs
པཱུ་ཛཱ་མེ་གཧ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
pU dzA me gha nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud na, 83b6-84a5

Colophon:
མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Pz036-125

མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs
པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
pU dza me g+ha nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus waM, 273a2-273b4

Colophon:
མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རfཟོགས་སྷོ
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs rfzogs s+hoPz036-128

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus waM, 273b6-273b7

Colophon:
མཆོད་པའི་སྤྲིན་འབྱུང་ངོ
mchod pa'i sprin 'byung ngoPz091-031

མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs
པཱུ་ཛཱ་མེ་གྷ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
pU dzA me g+ha nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud na, 84a6-84b5

Colophon:
མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Q285

མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ba, 1b1-2a8
Set: MW3CN1094

rgyud, ba, 1b1-2a8

Colophon:
མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་།རྫོགས་སྷོ་།། ོྂ་ན་མོ་བཧ་ག་བ་ཏེ་རད་ན་ཀེ་ཏུ་རའ་ཛའ་ཡ་།ཏ་ཐཱ་ག་ཏའ་ཡ་། ར་ཧ་ཏེ་སྂ་མྱ་ཀ་སྂ་བུ་ད་དཧ་ཡ་།ཏ་ད་ཡ་ཐཱ་།ོྂ་རད་ན་ར་ད་ནེ་མ་ཧཱ་རད་ན་བི་ཛ་ཡ་སཝའ་ཧཱ་ཞེས་ལན་བརྒྱད་བརྗོད་པས་ཕྱག་བྱའོ་།། ན་མ:་སརྦ་པུད་དཧ་བོ་དཧི་ས་ཏྭ་ནའྂ་།སརྦ་ཏྲ་སྂ་ཀུ་སུ་ནི་ཏའ་བཧི་ཛཉཙ་རའ་སི་ནི་ན་མོ་སྟུ་ཏེ་སྲའ་ཧཱ་ཞེས་ལན་བརྒྱད་བརྗོད་པས་བསྟོད་པའོ་།། ོྂ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏའ་པུ་ཛ་མ་གཧ་པྲ་ས་ར་ས་མའུ་ཧེ་སཕ་ར་ཧི་མྂ་ག་ག་ན་ཀྂ་ཧའུྂ་ཞེས་པས་མཆོད་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པོ་།། ན་མ:་སརྦ་བུད་དཧ་བོ་དཧི་ས་ཏྭ་ནའྂ་།སརྦ་ཐཱ་།ུ་ད་ག་ཏེ་སཕ་ར་ཧི་མྂ་ག་ག་ན་ཀྂ་ས་མ་ན་ཏ་ཏ་སཝའ་ཧཱ་ཞེས་ལན་བརྒྱད་བརྗོད་པས་མཆོད་པའི་སྤྲིན་འབྱུང་ངོ་།། ན་མ:་སརྦ་བུད་དཧ་བོ་དཧི་ས་ཏྭེ་བཧཡ:་སརྦ་བིཏ་པའུ་ར་པའུ་ར་། པ་ར་ཏའ་བཧ་བཧ་ཡེ་སཝའ་ཧཱ་ཞེས་བརྫོད་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་དང་ཉེ་གནས་དང་ཞབས་ལ་སྤྱི་བོས་ཕྱག་པར་འགྱུར་རོ་།། (བ,་25-8)
mchod pa'i sprin ces bya ba'i gzungs /rdzogs s+ho // oM na mo bha ga ba te rad na ke tu r'a dz'a ya /ta thA ga t'a ya /a ra ha te saM mya ka saM bu da dha ya /ta da ya thA /oM rad na ra da ne ma hA rad na bi dza ya sw'a hA zhes lan brgyad brjod pas phyag bya'o // na ma: sarba pud dha bo dhi sa twa n'aM /sarba tra saM ku su ni t'a a bhi dznytsa r'a si ni na mo stu te sr'a hA zhes lan brgyad brjod pas bstod pa'o // oM sarba ta thA ga t'a pu dza ma gha pra sa ra sa m'u he spha ra hi maM ga ga na kaM h'uM zhes pas mchod pa byin gyis brlab po // na ma: sarba bud dha bo dhi sa twa n'aM /sarba thA /u da ga te spha ra hi maM ga ga na kaM sa ma na ta ta sw'a hA zhes lan brgyad brjod pas mchod pa'i sprin 'byung ngo // na ma: sarba bud dha bo dhi sa twe bhya: sarba bit p'u ra p'u ra /a pa ra t'a a bha a bha ye sw'a hA zhes brdzod pas de bzhin gshegs pa rnams la mchod pa dang nye gnas dang zhabs la spyi bos phyag par 'gyur ro // (ba, 2a5-8)Q417

མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, tsha, 137a4-137a7
Set: MW3CN1094

rgyud, tsha, 137a4-137a7

Colophon:
མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤའི་ལེན་དྲ་བོ་དཧི་དང་།འཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་།ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེ་ལ་སོགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་།། (ཚ,་1376-7)
mchod pa'i sprin ces bya ba'i gzungs rdzogs s+ho // rgya gar gyi mkhan po sh'i len dra bo dhi dang /'dzi na mi tra dang /zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sde la sogs pas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa // (tsha, 137a6-7)

Translators and revisors:
jinamitra (Tr.)
śīlendrabod+hi (Tr.)
ye shes sde/ (Tr.)Q694

མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ya, 243b1-244a5
Set: MW3CN1094

rgyud, ya, 243b1-244a5

Colophon:
མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་།རྫོགས་སྷོ་།། །། (ཡ,་2441)
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs /rdzogs s+ho // // (ya, 244a1)

R538

མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs
པཱུ་ཛཱ་མེ་གཧ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
pU dzA me gha nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud na, 100a5-100b3
R1051

མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs
པཱུ་ཛ་མེ་གཧ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
pU dza me gha nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs waM, 239a1-239b1
R1055

མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs waM, 239b2-239b3


S498

མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs
པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
pU dza me g+ha nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW22083

rgyud, da, 103a2-103b4

Colophon:
མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
mchod pa'i sprin ces bya ba'i gzungs rdzogs so

Ty066-030

མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs
པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
pU dza me g+ha nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud da, 104a2-104b4

Colophon:
མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
mchod pa'i sprin ces bya ba'i gzungs rdzogs so

U538

མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

rgyud, na, 100a5-100b4
U1070

མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

gzungs, waM, 239a1-239b1
,


V565

མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs
པཱུ་ཛ་ནེ་གྷ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
pU dza ne g+ha nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud da, 90b2-91a2

Colophon:
མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགསོ
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs rdzogso

Z511

མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
mchod pa'i sprin ces bya ba'i gzungs
པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
pU dza me g+ha nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, da, 105b2-106a4

Colophon:
མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།།
mchod pa'i sprin ces bya ba'i gzungs rdzogs so//


BDRC bdr:WAORK0536
84000 Toh 1068
BuddhaNexus K12D0538=D1068_H0574