Catalog entry rKTs-K535 (Kanjur)

སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་མཚན་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་གཟུངས

sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa'i gzungs

Recollecting the Names of Buddha Śikhin


- (Bd Dk Gt)
sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa (C Eg J L N Q R U)
sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa (H Z)
sangs rgyas rin chen gtsug tor gyi mtshan rjes su dran pa (J)
sangs rgyas rin chen gtsugs gi mtshan rjes su dran pa


A563

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, na, 324-324


Colophon:
སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་མཚན་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྫོགས་སོ
sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa rdzogs soA882

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, e, 257-257


Colophon:
སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་གྱི་མཚན་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྫོགས་སོ
sangs rgyas rin chen gtsug tor gyi mtshan rjes su dran pa rdzogs so

B522

སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་མཚན་རྗེས་སུ་དྲན་པ
sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, na, 37a1-37a3
B869

སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་མཚན་རྗེས་སུ་དྲན་པ
sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, 'a, 120a4-20a6


Bd1.15

-
-
Location:
Set: MW8LS15931

ka, 55a5-55a8

Colophon:
སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་མཚན་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྫོགས་སོ།། དགེ་ལེགས་འཕེལ
sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa rdzogs so// dge legs 'phel

C160

སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་མཚན་རྗེས་སུ་དྲན་པ
sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, na, 33b5-33b6
Set: MWEAP1034-2-2

C500

སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་མཚན་རྗེས་སུ་དྲན་པ
sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, 'a, 95b7-96a1
Set: MWEAP1034-2-2Cz062-029

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud da, 101b1-101b3

Colophon:
སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་མཚན་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྫོགས་སོ
sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa rdzogs so

D537

No title at the beginning of the text
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, na, 83a3-83a5
Set: MW4CZ5369

rgyud, na, 100a3-100a5
Set: MW30532

rgyud, na, 100a3-100a5
Set: MW3CN20612

rgyud, na, 83a3-83a5

Colophon:
སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་མཚན་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྫོགས་སོ
sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa rdzogs soD870

No title at the beginning of the text
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, e, 89a3-89a4
Set: MW4CZ5369

gzungs, e, 89a3-89a4
Set: MW30532

gzungs, e, 89a3-89a4
Set: MW3CN20612

gzungs, e, 89a3-89a4

Colophon:
སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་གྱི་མཚན་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྫོགས་སོ
sangs rgyas rin chen gtsug tor gyi mtshan rjes su dran pa rdzogs so

Dd066-026

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus E, 124b1-124b3

Colophon:
སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་མཚན་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྫོགས་སོ
sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa rdzogs soDd090-030

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud na, 117b2-117b3

Colophon:
སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་མཚན་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྫོགས་སོ
sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa rdzogs so

Dk099-029

-
-
-
-
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud da, 121b1-121b3

Colophon:
སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་མཚན་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྫོགས་སོ
sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa rdzogs so

Eg15

སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་མཚན་རྗེས་སུ་དྲན་པ
sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa
Location:
Set: MW1KG12671

'jam dpal gyi mthsan, 47a6-47a8

Colophon:
སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་མཚན་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྫོགས་སོ
sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa rdzogs so

F554

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, tsha, 105b3-105b5
Set: MW2KG210295


Colophon:
སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་མཚན་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྫོགས་སོ
sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa rdzogs soF587

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, tsha, 176a3-176a7
Set: MW2KG210295


Colophon:
སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་གཏོར་ཅན་གྱི་མཚན་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྫོགས་སོ
sangs rgyas rin chen gtsug gtor can gyi mtshan rjes su dran pa rdzogs so

Go36,78

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW2KG5016

spyan ras gziT, 195b2-195b3
Set: MW1PD128753Gt079-029

-
-
-
-
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud da, 92a1-92a3

Colophon:
སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་མཚན་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྫོགས་སོ
sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa rdzogs so

H494

སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་མཚན་རྗེས་སུ་དྲན་པ་
sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, tha, 30a1-30a3


J493

སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་མཚན་རྗེས་སུ་དྲན་པ
sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, na, 30a2-30a3
Set: -

Set: MW4PD3142

J789

སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་གྱི་མཚན་རྗེས་སུ་དྲན་པ
sangs rgyas rin chen gtsug tor gyi mtshan rjes su dran pa
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, 'a, 87b1-87b3
Set: -

Set: MW4PD3142L389

སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་མཚན་རྗེས་སུ་དྲན་པ
sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, da, 92a7-92b1


N471

སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་མཚན་རྗེས་སུ་དྲན་པ
sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, da, 77a5-77a7
Set: MW2KG5014

rgyud, da, 77a5-77a7
Set: MW2KG210297Ng46.86

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW2KG229028

mdo, ha, 222a2-222a4

Colophon:
སངས་རྒྱས་གཙུག་གི་མཚན་རྗེསུ་དྲན་པ།རྫོགས་སོ།།
sangs rgyas gtsug gi mtshan rjesu dran pa/rdzogs so//
Notes:
- No proper opening. Text differs from D.Ng52.15

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW2KG229028

gzungs bsdus, 9a2-9a6

Colophon:
སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་མཚན་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྫོགས་སོ།། །།དགེ་ལེགས་འཕེལ། གཅིག་ཞུས།།
sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa rdzogs so//_//dge legs 'phel/_gcig zhus//
Notes:
- See Everding 2015, no.231.

NLM418.013

སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་མཚན་རྗེས་སུ་དྲན་པ།
sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa/

Images:

Location:
Set: NLM

, 4a1-4b6
M0058331-013 (4a1-4b6) [Manuscript 21x7.5cm]
NLM446.012

སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་གྱི་མཚན་རྗེས་སུ་དྲན་པ།
sangs rgyas rin chen gtsug tor gyi mtshan rjes su dran pa/

Images:

Location:
Set: NLM

, 4b1-5a6
M0058359-012 (4b1-5a6) [Manuscript 20x6.5cm]


Np048-029

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud da, 106b5-106b6

Colophon:
སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་མཚན་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྫོགས་སོ
sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa rdzogs so

Pj033-026

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus E, 102a5-102a6

Colophon:
སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་མཚན་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྫོགས་སོ
sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa rdzogs soPj091-030

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud na, 83b4-83b6

Colophon:
སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་མཚན་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྫོགས་སོ
sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa rdzogs so

Pz035-026

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus e, 89a6-89a7

Colophon:
སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་མཚན་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྫོགས་སོ
sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa rdzogs soPz091-030

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud na, 84a4-84a5

Colophon:
སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་མཚན་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྫོགས་སོ
sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa rdzogs so

Q155

སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་མཚན་རྗེས་སུ་དྲན་པ
sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, na, 29b6-29b8
Set: MW3CN1094

rgyud, na, 29b6-29b8

Colophon:
སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་མཚན་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྫོགས་ས.ཧོ|
sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa rdzogs s.ho|Q495

སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་མཚན་རྗེས་སུ་དྲན་པ
sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, 'a, 86b6-86b8
Set: MW3CN1094

rgyud, 'a, 86b6-86b8

Colophon:
སངས་རྒྱས་རིན་ཅན་གཙུག་ཏོར་ཅན་ཀྱི་མཚན་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྫོགས་སྷོ་།། །། (འ,་86བ7-8)
sangs rgyas rin can gtsug tor can kyi mtshan rjes su dran pa rdzogs s+ho // // ('a, 86b7-8)

R537

སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་མཚན་རྗེས་སུ་དྲན་པ
sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud na, 100a3-100a5
R851

སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་མཚན་རྗེས་སུ་དྲན་པ
sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs e, 89a3-89a4


S497

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW22083

rgyud, da, 102b7-103a2

Colophon:
སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་མཚན་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྫོགས་སོ
sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa rdzogs so

Ty066-029

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud da, 103b7-104a2

Colophon:
སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་མཚན་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྫོགས་སོ
sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa rdzogs so

U537

སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་མཚན་རྗེས་སུ་དྲན་པ
sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa
Location:
Set: MW29468

rgyud, na, 100a4-100a5
Set: MW1BL4

rgyud, na, 100a4-100a5
U872

སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་མཚན་རྗེས་སུ་དྲན་པ
sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa
Location:
Set: MW29468

gzungs, e, 91a4-91a6
Set: MW1BL4V564

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud da, 90a8-90b2

Colophon:
སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་མཚན་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྫོགསོ
sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa rdzogso

Z510

སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་མཚན་རྗེས་སུ་དྲན་པ་
sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, da, 105a8-105b2

Colophon:
སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་མཚན་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྫོགས་སོ།།
sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa rdzogs so//
Notes:
- The text lacks a formal opening; the title is taken from the colophon.source rKTs &

BDRC bdr:WAORK0535
84000 Toh 870
BuddhaNexus K12D0537=D0870_H0494